«Використання інформаційних технологій як засобу стимулювання навчальної діяльності учнів при вивченні іноземної мови»Скачати 338.91 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір338.91 Kb.
«Використання інформаційних технологій як засобу стимулювання навчальної діяльності учнів при вивченні іноземної мови»

Зміст


Вступ…………………………………………………………………………….…2

Розділ I. Теоретичні основи використання нових інформаційних

технологій у навчальному процесі……….………………………………...41.1.Інформаційні технології в освіті………….…..………………………….4

1.2. Використання нових інформаційних технологій під час викладання англійської мови……………………………………………………….….8

1.3.Використання інтернет-ресурсів на уроках англійської мови……..…11

1.4.Форми роботи з комп’ютерними навчальними програмами на

уроках іноземної мови………………………………………...…….….14Розділ II. Особливості використання ІКТ, як засобу мотивації

при вивчення іноземної мови ……………………………………………..17

2.1. Поняття мотивації у сучасній методиці викладання іноземної

мови………………………………………………………………..….… 17

2.2. Переваги та недоліки використання інформаційно- ком’пютерних технологій на уроках англійської мови………………...……….…..22
Висновки…………………………………………………………………………26

Список використаної літератури……………………………………………….28

Додатки…………………………………………………………………………..30 Вступ

В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій у середній школі. Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Сучасні педагогічні технології такі, як навчання в співробітництві, проектна методика, використання нових інформаційних технологій, інтернет - ресурсів допомагають реалізувати особисто-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію навчання з урахуванням здібностей дітей, їхнього рівня навченості, схильностей і т.д. [24].

Змістовна основа масової комп’ютеризації в освіті, безумовно, пов’язана з тим, що сучасний комп’ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві. Р. Вільямс і К. Маклі у своїй статті „Комп’ютери в школі” пишуть: “Є одна особливість комп’ютера, що розкривається при використанні його як пристрою для навчання інших, і як помічника в придбанні знань, це його бездушність. Машина може “дружелюбно” спілкуватися з користувачем і в якісь моменти “підтримувати” його, однак вона ніколи не виявить ознак дратівливості і не дасть відчути, що їй стало нудно. У цьому змісті застосування комп’ютерів є, можливо, найбільш корисним при індивідуалізації визначених аспектів викладання”[5].

На уроках англійської мови за допомогою комп’ютера можна вирішувати цілий ряд дидактичних задач: формувати навички й уміння читання, використовуючи матеріали глобальної мережі; удосконалювати уміння письмової мови школярів; поповнювати словниковий запас учнів; формувати в школярів стійку мотивацію до вивчення англійської мови [6].

Таким чином, актуальність даної теми визначається важливістю проблеми використання ІКТ і у той же час її недостатньою розробленістю для застосування в умовах сучасної як міської так і сільської школи.

Об’єктом дослідження виступає процес навчання іноземної мови як цілісна система, а предметом дослідження відповідно постають нові інформаційні технології як засіб формування мотивації навчання.

Мета даного дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні і розробці педагогічних умов, що забезпечують використання нових інформаційних технологій у школі через посилення мотивації вивчення іноземної мови.

Виходячи з предмета і цілей даного дослідження нами були висунуті наступні завдання : 1. Опрацювати науково-методичну літературу з даного питання.

 2. Розглянути сутність інформаційних технологій.

 3. Довести доцільність використання інформаційних технологій у навчальному процесі.

 4. Вивчити вплив інформаційних технологій на мотивацію навчання.

 5. Дослідити позитивні та негативні моменти практичного застосування ІКТ на уроках англійської мови.

Слід зазначити, що наразі інформаційні технології сприяють посиленню навчальної мотивації учнів до вивчення іноземних і паралельно удосконалюють їх знання, у чому власне і полягають елементи наукової новизни даної випускної роботи.
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
  1. Інформаційні технології в освіті.

Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує процес інформатизації.

Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності в сфері суспільного виробництва є збір, нагромадження, продукування, обробка, збереження, передача і використання інформації, здійснювані на основі сучасних засобів мікропроцесорної й обчислювальної техніки, а також на базі різноманітних засобів інформаційного обміну [ 12 ]. Інформатизація суспільства забезпечує:

активне використання постійного інтелектуального потенціалу суспільства, що розширюється, сконцентрованого в друкованому фонді, і науковому, виробничому й іншому видах діяльності його членів.

інтеграцію інформаційних технологій з наукового, виробничого, ініціюючого розвитку усіх сфер суспільного виробництва, інтелектуалізацію трудової діяльності;

високий рівень інформаційного обслуговування, доступність будь-якого члена суспільства до джерел достовірної інформації, візуалізацію інформації, що представляється істотність використовуваних даних.

Застосування відкритих інформаційних систем, розрахованих на використання всього масиву інформації, доступної в даний момент суспільству у визначеній його сфері, дозволяє удосконалити механізми керування суспільними процесами, сприяє гуманізації і демократизації суспільства, підвищує рівень добробуту його членів. Процеси, що відбуваються в зв’язку з інформатизацією суспільства, сприяють не тільки прискоренню науково-технічного прогресу, інтелектуалізації усіх видів людської діяльності, але і створенню якісно нового інформаційного середовища соціуму, що забезпечує розвиток творчого потенціалу індивіда. [19]. Ми, безперечно, погоджуємося з даною думкою, особливо приймаючи до уваги те, що одним із пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства є інформатизація освіти – упровадження засобів нових інформаційних технологій у систему освіти. Це уможливить:

удосконалювання механізмів керування системою освіти на основі використання автоматизованих банків даних науково-педагогічної інформації, інформаційно-методичних матеріалів, а також комунікаційних мереж;

удосконалювання методології і стратегії добору змісту, методів і організаційних форм навчання, що відповідають задачам розвитку особистості того, якого навчають, у сучасних умовах інформатизації суспільства;

створення методичних систем навчання, орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу учня, на формування його умінь самостійно здобувати знання, здійснювати інформаційно-навчальну, експериментально-дослідницьку діяльність, різноманітні види самостійної діяльності по обробці інформації;

створення і використання комп’ютерних тестуючих, діагностуючих, контролюючих і оціночних систем[11] .

застосування навчально-демонстраційного устаткування, що функціонує на базі сучасних інформаційних технологій, дозволяє організовувати експериментально-дослідницьку діяльність – як індивідуальну (на кожному робочому місці), так і групову, колективну з реальними об’єктами вивчення, їхніми моделями і відображеннями. Це забезпечує широке впровадження дослідницького методу навчання, що підводить учня до самостійного «відкриття» досліджуваної закономірності, сприяє актуалізації процесу засвоєння основ наук, розвитку інтелектуального потенціалу, творчих здібностей[11].

інтеграція можливостей комп’ютера і різних засобів передачі аудіовізуальної інформації при розробці відеокомп’ютерних систем і систем мультимедіа. Ці системи являють собою комплекс програмно-апаратних засобів і устаткування, що дозволяє поєднувати різні види інформації (текст, мальована графіка, слайди, музика, реалістичні зображення, що рухаються зображення, звук, відео) і реалізовувати при цьому інтерактивний діалог користувача із системою. Використання відеокомп’ютерних систем і систем мультимедіа забезпечує реалізацію інтенсивних форм і методів навчання, організацію самостійної навчальної діяльності, сприяє підвищенню мотивації навчання за рахунок можливості використання сучасних засобів комплексного представлення і маніпулювання аудіовізуальною інформацією, підвищення рівня емоційного сприйняття інформації.

Процес інформатизації освіти і зв’язане з цим використання можливостей сучасних інформаційних технологій у процесі навчання приводить не тільки до зміни організаційних форм і методів навчання, але і до виникнення нових методів навчання[10]. Дане твердження частково співпадає з нашими поглядами на те, що математизація й інформатизація предметних областей, інтелектуалізація навчальної діяльності, загальні інтеграційні тенденції процесу пізнання навколишнього інформаційного, екологічного, соціального середовища, підтримувані використанням сучасних інформаційних технологій, приведуть до розширення і поглиблення досліджуваних предметних областей, інтеграції досліджуваних предметів чи окремих тем. Це обумовлює зміну критеріїв добору змісту навчального матеріалу. Вони ґрунтуються на необхідності інтенсифікації процесу саморозвитку особистості учня, формування умінь формалізувати знання про предметний світ, витягати знання, користуючись різними сучасними методами обробки інформації.

Таким чином, у зв’язку з розвитком процесу інформатизації й освіти змінюється обсяг і зміст навчального матеріалу, відбувається переструктурування програм навчальних предметів (курсів), інтеграція деяких тем чи самих навчальних предметів, що приводить до зміни їх структури і змісту , а отже, структури і змісту освіти. Паралельно цим процесам відбувається впровадження інноваційних підходів до питання визначення рівня знань учнів, заснованих на розробці і використанні комплексу комп’ютерних тестувань, що діагностують методику контролю й оцінки рівня засвоєння матеріалу. Тобто зміна змісту і структури освіти, представлень про організаційні форми, методи навчання і контролю за його результатами приводить до зміни приватних методик викладання, а реалізація можливостей сучасних інформаційних технологій у процесі навчання і зв’язане з цим розширення спектра видів навчальної діяльності приводять до якісної зміни дидактичних вимог до засобів навчання.


  1. Використання нових інформаційних технологій під час викладання англійської мови

В даний час значні зміни в системі освіти торкнулися і навчання іноземної мови в школі. Зокрема стали інтенсивно впроваджуватися в навчальний процес нові інформаційні технології, такі як використання Інтернет-ресурсів, навчаючі комп’ютерні програми і т.п. Розробкою і впровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій активно займаються такі дослідники як О.І.Дмитреєва, С. У.Новиков, Є. С. Полат, Т.А.Полілова, Л. А.Цвєткова та ін.

Так Руденко-Моргун у своїй статті „Комп’ютерні технології як нова форма навчання пише, ми живемо в столітті інформаційної, комп’ютерної революції, що почалася в середині 80-х років і дотепер продовжує нарощувати темпи. От її основні віхи: поява персонального комп’ютера, винахід технології мультимедіа, впровадження в наше життя глобальної інформаційної комп’ютерної мережі Інтернет. Усі ці нововведення легко і непомітно ввійшли в життя: вони широко використовуються майже у всіх професійних сферах і в побуті.[34]

Комп’ютерні навчальні програми в навчанні англійської мови, вважає Є.Л. Носенко [26], стали використовуватися з 80-х рр. XX в. Вони призначені для реалізації за допомогою комп’ютера, що працює у діалоговому режимі з учнем, функцій по пред’явленню навчальної інформації в зручній для сприйняття формі, індивідуалізованому керуванню навчальною діяльністю в ході програмованого, проблемного навчання; контролю знань, а також для забезпечення доступу до обчислювальних, інформаційно-довідкових і інших ресурсів комп’ютера.

«Про те, що комп’ютери стрімко ввійшли в наше життя й у процес навчання англійській мові, трохи потіснивши традиційні методики і змусивши викладачів іноземних мов вирішувати проблеми, про існування яких кілька десятків років тому жоден лінгвіст навіть не підозрював» пише С.В. Фадєєв [36]. Немає нічого дивного в тім, що не усі викладачі виявилися готовими до широкого впровадження комп’ютерів у таку нетрадиційну сферу, як навчання іноземним мовам. Але з плином часу вчителі іноземної мови не можуть уявити собі результативного уроку без використання елементів ІКТ на певних етапах уроку, а інколи дані технології червоною ниткою проходять через всю структуру уроку. Тут необхідно звернути увагу на те, щоб кожен викладач зрозумів просту думку: комп’ютер у навчальному процесі – не механічний педагог, чи заступник аналог викладача, а засіб при навчанні дітей, що підсилює і розширює можливості його навчальної діяльності. Те, що викладач бажає одержати в результаті використання машини, у неї необхідно запрограмувати [26].

Таким чином, комп’ютер бере на себе левову частку рутинної роботи викладача, вивільняючи йому час для творчої діяльності, що на сучасному рівні розвитку техніки не може бути віддана комп’ютеру[36].

Як показує практика, із всіх існуючих засобів навчання комп’ютери щонайкраще „вписуються” у структуру навчального процесу, найбільше повно задовольняють дидактичним вимогам і максимально наближають процес навчання англійської мови до реальних умов. Комп’ютери можуть сприймати нову інформацію, певним чином обробляти її і приймати рішення, можуть запам’ятовувати необхідні дані, відтворювати зображення. Комп’ютери істотно розширюють можливості викладачів по індивідуалізації навчання й активізації пізнавальної діяльності учнів у навчанні англійської мови, дозволяють максимально адаптувати процес навчання до індивідуальних особливостей учнів. Кожен учень одержує можливість працювати у своєму ритмі, тобто вибираючи для себе оптимальні обсяг і швидкість засвоєння матеріалу[26].

Застосування комп’ютерів на уроках англійської мови значно підвищує інтенсивність навчального процесу. При комп’ютерному навчанні засвоюється набагато більша кількість матеріалу, чим це робилося за той самий час в умовах традиційного навчання. Крім того, матеріал при використанні комп’ютера краще засвоюється [33].

Контроль, як відомо, є невід’ємною частиною навчального процесу і виконує функцію зворотного зв’язку між учнем і викладачем а комп’ютер забезпечує всебічний (поточний, рубіжний, підсумковий) контроль навчального процесу. При використанні комп’ютера для контролю якості знань учнів досягається і велика об’єктивність оцінки. Крім того, комп’ютерний контроль дозволяє значно заощадити навчальний час, тому що здійснюється одночасна перевірка знань всіх учнів. Це дає можливість викладачу приділити більше уваги творчим аспектам роботи з учнями.

Ще одна характеристика комп’ютера – здатність накопичувати статистичну інформацію в ході навчального процесу. Аналізуючи статистичні дані (кількість помилок, правильних/неправильних відповідей, звертань за допомогою, часу, витраченого на виконання окремих завдань і т.п.), викладач судить про ступінь і якість сформованості знань в учнів.

Необхідно відзначити, що комп’ютер знімає такий негативний психологічний фактор, як «страх». Під час традиційних аудиторних занять різні фактори (дефекти вимови, страх припуститися помилки, невміння уголос формулювати свої думки і т.п.) не дозволяють багатьом учням показати свої реальні знання. Залишаючись „наодинці” з дисплеєм, учень, як правило, не почуває скутості і намагається виявити максимум своїх знань.

Сприятливі можливості створюють комп’ютери і для організації самостійної роботи учнів на уроках англійської мови. Учні можуть використовувати комп’ютер як для вивчення окремих тем, так і для самоконтролю отриманих знань. Причому комп’ютер є самим терплячим педагогом, здатним скільки завгодно повторювати будь-які завдання, домагаючись правильної відповіді і, у кінцевому рахунку, автоматизації навички, що відпрацьовується.1.3 Використання інтернет-ресурсів на уроках англійської мови


Одним з найбільш революційних досягнень за останні десятиліття, що значно вплинуло на освітній процес в усьому світі, стало створення всесвітньої комп’ютерної мережі, що одержала назву інтернет, що буквально означає “міжнародна мережа” (англ. international net). Використання кібернетичного простору (cyberspace) у навчальних цілях є абсолютно новим напрямком загальної дидактики і приватної методики, тому що зміни, що відбуваються, торкаються всі сторони навчального процесу, починаючи від вибору прийомів і стилю роботи, кінчаючи зміною вимог до академічного рівня що навчаються.

Основна мета вивчення іноземної мови в середній школі – формування комунікативної компетенції, всі інші цілі (освітня, виховна, розвиваюча) реалізуються в процесі здійснення цієї головної мети. Комунікативний підхід має на увазі навчання спілкуванню і формування здатності до міжкультурної взаємодії, що є основою функціонування інтернету. Поза спілкуванням інтернет не має змісту - це міжнародне багатонаціональне, крос-культурне суспільство, чия життєдіяльність заснована на електронному спілкуванні мільйонів людей в усьому світі, що говорять одночасно - найбільш гігантська по розмірах і кількості учасників розмова, що коли-небудь, відбувалась. Включаючись в нього на уроці іноземної мови ми створюємо модель реального спілкування[29].

Розвиток освіти в наші дні органічно пов'язаний з підвищенням рівня його інформаційного потенціалу. Ця характерна риса багато в чому визначає як напрямок еволюції самої освіти, так і майбутнє всього суспільства. Для найбільш успішного орієнтування у світовому інформаційному просторі необхідне оволодіння учнями інформаційною культурою, а також компьютерно-екранної культури, оскільки пріоритет у пошуку інформації усе більше і більше віддається інтернет[27] .

Як інформаційна система, інтернет пропонує своїм користувачам різноманіття інформації і ресурсів. Базовий набір послуг може містити в собі:

електронну пошту (e-mail);

телеконференції (usenet);

відеоконференції;


 • можливість публікації власної інформації, створення власної домашньої сторінки (homepage) і розміщення її на Web-сервері;

доступ до інформаційних ресурсів:

довідкові каталоги (Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy);

пошукові системи ;

розмова в мережі (Chat).

Ці ресурси можуть бути активно використані на уроці англійської мови.

Оволодіння комунікативної і міжкультурної компетенцією неможливо без практики спілкування, і використання ресурсів інтернет на уроці іноземної мови в цьому змісті просто незамінне: віртуальне середовище інтернет дозволяє вийти за тимчасові і просторові рамки, надаючи її користувачам можливість автентичного спілкування з реальними співрозмовниками на актуальні для обох сторін теми. Однак не можна забувати про те, що інтернет - лише допоміжний технічний засіб навчання, і для досягнення оптимальних результатів необхідно грамотно інтегрувати його використання в процес уроку[29]. Використання інтернет - ресурсів в процесі навчання англійської мови дозволяє припустити, що така форма організації навчання прискорює формування й розвиток навичок та вмінь учнів у продуктивних видах діяльності, підвищує мотивацію, інтерес до вивчення англійської мови, стимулює розвиток пізнавальної та творчої активності. Спілкуючись у мовному середовищі, що забезпечена інтернетом, учні знаходяться в реальних життєвих ситуаціях та підключаються до вирішення широкого кола значущих, реалістичних та цікавих їм завдань.

Можливості використання інтернет - ресурсів величезні. Інтернет створює умови для отримання будь-якої необхідної вчителю та учням інформації, що знаходиться у будь-якому місці земної кулі: країнознавчий матеріал, новини з життя молоді, статті з газет та журналів, необхідну літературу, новини в режимі реального часу та багато іншої корисної та цікавої інформації. Розгалужені пошукові можливості мережевих систем дають змогу оперативно знаходити потрібну інформацію, стимулюють активність студента в її пошуку. Це дає можливість змінити саму концепцію інформаційного забезпечення та здійснити принципово новий підхід до організації аудиторної та самостійної роботи учнів

Найбільш повно можливості інтернету розкриваються під час використання його безпосередньо на уроці. Ідеальними умовами для цього є наявність комп’ютерного класу з підключенням до мережі інтернет.

Насамперед, при використання інтернету на уроці іноземної мови учителю необхідно дати відповідь на запитання: для кого, для чого, коли, в якому обсязі повинен бути використаний інтернет, оскільки дуже важко зорієнтуватися у величезному об’ємі інформації. Сайти, які є корисними для вчителя іноземної мови і які можуть бути використані на уроці, можна розділити на інформаційні та власне навчальні. Інформаційні сайти використовують для добору цікавих текстових документів, творчих завдань. Спеціальні навчальні сайти містять різні види робіт, вони розроблені з урахуванням рівня знань учнів. Організація ефективного навчання за допомогою навчальних сайтів залежить від наступного:


 • чіткого формулювання завдань;

 • конкретних вказівок щодо їх виконання;

 • добору матеріалу відповідно до потреб комунікації та компетенції учнів.

Отже, виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновки: всесвітня мережа інтернет стає невід’ємною складовою у вивченні іноземної мови і може бути використана як:

  • засіб автентичного спілкування з носіями мови на актуальні для учня теми за допомогою листування між окремими учнями і між цілими класами та школами, обмін інформацією між навчальними закладами різних міст,  країн, чатів, участі в он-лайн конференціях,

  • джерело додаткової інформації,

  • засіб вивчення іноземної мови за допомогою спеціалізованих сайтів.1.4 Форми роботи з комп’ютерними навчальними програмами на уроках іноземної мови

Існує безліч комп’ютерних програм, що допомагають вчителю англійської мови й учням при оволодінні англійською мовою.

Комп’ютерні навчальні програми мають багато переваг перед традиційними методами навчання. Вони дозволяють тренувати різні види мовної діяльності і сполучити їх у різних комбінаціях, допомагають усвідомити мовні явища, сформувати лінгвістичні здібності, створити комунікативні ситуації, автоматизувати мовні дії, а також забезпечують можливість обліку ведучої репрезентативної системи, реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної роботи учня.

Проаналізуємо деякі з них.а) Вивчення лексики.

При введенні і відпрацьовуванні тематичної лексики, наприклад покупки, продукти харчування, одяг і т.д., можна використовувати комп’ютерні програми “Triple play plus in English”, “English on holidays”, “English Gold’ і інші. Етапи роботи з комп’ютерними програмами наступні: демонстрація, закріплення, контроль.

На прикладі комп’ютерної програми „English on holidays” (див. Додаток А) розглянемо ці етапи.

На I-му етапі - уведення лексики, наприклад, по темі „Weather”. Використовуючи демонстраційний комп’ютер, учитель вибирає автоматичний режим: на екрані з’являються картинки, що зображують природні явища: сніг-snow, злива-shower, гроза-thunderstorm, похмуро-humidity, паморозь-drizzle, ясно-clear, сонячно-sunny, холодно-cold, хмарно-cloudy, град-hail і інші. Потім випливають фрази: • What a beautiful day! - Який прекрасний день!

 • What awful weather! - Яка жахлива погода!

 • Is it usually as hot as this? - Тут завжди так пекуче?

 • Whаt’s the forecast for tomorrow? - Який прогноз погоди на завтра?

 • Іt’s windy! - Дує сильний вітер!

 • It’s raining - йде дощ

Учні дивляться і слухають. Час роботи - приблизно 1 хвилина.

На II-му етапі йде робота з відпрацьовуванню вимови і закріплення лексики. Вчитель чи учень переключає програму з автоматичного режиму в звичайний, клацає мишкою вказуючи стрілкою на потрібне слово чи фразу. Учні повторюють за диктором хором. При наявності в класі декількох комп’ютерів, учні працюють індивідуально чи парами, використовуючи навушники і мікрофон. Час роботи - приблизно 5 - 10 хвилин, він залежить від кількості слів досліджуваної теми.

На III-му етапі проводиться контроль вивченої лексики. Учні вибирають завдання, що містить різну кількість питань по темі: 10, 20, 30. По закінченні здачі іспиту на екрані з’являється таблиця результатів у відсотках. Звичайно, кожен учень прагне домогтися кращих результатів.

Якщо в класі тільки один комп’ютер, він використовується як демонстраційний при введенні і фронтальному закріпленні лексики. Контроль тематичної лексики можна здійснювати індивідуально використовуючи роздавальний матеріал - картки. Завдання на картках можуть бути аналогічні завданням комп’ютерної програми.


б) Відпрацьовування вимови.

Багато навчальних програм передбачають режим роботи з мікрофоном. Після прослуховування слова чи фрази учень повторює за диктором і на екрані з’являється графічне зображення звуку диктора й учня, при порівнянні яких видно всі неточності. Учень прагне домогтися графічного зображення вимовленого звуку максимально наближеного до зразка.


в) Навчання діалогічного мовлення.

Приклад роботи з діалогами комп’ютерної програми „Triple play plus in English”. З запропонованих 12 діалогів, вибирається один, наприклад „У кафе”. На екрані з’являються кілька картинок - сцен даного діалогу (див. Додаток Б).

I - етап - знайомство з діалогом.

II - етап - розучування діалогу.

При наявності декількох комп’ютерів у класі учні працюють парами чи групами по 3 чоловіка. Вони повторюють за диктором фрази, тут же може бути використаний режим роботи з мікрофоном.

III - етап - інсценування діалогу.

Учні відтворюють діалог спочатку з опорою на картинки, потім інсценують його самостійно.

г) Навчання письма.

Цей вид роботи вирішує відразу дві задачі: правильне написання англійських слів і освоєння клавіатури. Комп’ютерна навчальна програма „Bridge to English” допомагає вирішити ці задачі. Майже кожне завдання передбачає друкування на клавіатурі англійських слів і речень.д) Відпрацьовування граматичних явищ.

Усі навчальні комп’ютерні програми так чи інакше передбачають відпрацьовування визначених граматичних структур. У програмі „Bridge to English” 20 уроків, і в кожнім уроці відпрацьовуються свої граматичні явища: стверджувальні, негативні і питальні речення, ступені порівняння прикметників, дієприкметник, займенники sоме, any, структури there is / there are, прийменники і т.д. Усі види роботи одного уроку спрямовані на відпрацьовування визначеного граматичного явища.

У розділі „Граматика” програми „Професор Хіггінс” існує два розділи теоретичний і практичний. Перевіряючи знання учня програма відзначає його успіхи, при необхідності підказує.

Програма „English Gold” містить 144 мікродіалоги, кожний з яких відпрацьовує визначену граматичну структуру, наприклад, Present Continuous використовується в багатьох діалогах, наприклад, розмова батьків про своїх дітей, що грають у саду. Після прослуховування діалогу, учні відтворюють його з опорою на картинку, потім самостійно.


РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ЯК ЗАСОБУ МОТИВАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.
2.1. Поняття мотивації у сучасній методиці викладання іноземної мови.

В останні роки проблема мотивації вивчення англійської мови досліджується в рамках діяльного підходу до навчання, розробленого А. Н. Леонтьєвим, С. Л. Рубинштейном та ін[22, 33].

Для оптимальної організації навчального процесу важливо в першу чергу глибоке знання мотивів навчання школяра, і по-друге, уміння правильно виявляти їх і розумно керувати ними. У зв’язку з цим необхідно звернутися до теоретичних досліджень із проблем мотивації, а також визначити її зв’язок зі змістом навчання іноземній мові; тому що «навчальна розумова діяльність спрямована на досягнення визначеного позитивного чи негативного результату в конкретній ситуації спілкування досліджуваною мовою»[22].

Аналіз наявної вітчизняної і західної літератури показав наступне. На даний момент немає єдиної думки чи однозначного рішення даної проблеми, а саме, що ж таке мотивація в цілому і мотивація навчальної діяльності зокрема.

Пошук шляхів рішення питання про мотивацію навчання можливий у плані психологічних досліджень цього напрямку, де розглядаються психологічні основи мотивації.

За словами Зимової, «мотив - це те, що пояснює характер даної мовної дії, тоді як комунікативний намір виражає те, яку комунікативну мету переслідує той, що говорить плануючи ту чи іншу форму впливу на слухаючого.»[10].

В області навчання іноземним мовам психологічні питання мотивації зважуються в роботах А. А. Алхазишвили, И. А. Зимової, А. А. Леонтьева, Н. М. Симоновой та ін.

Покладаючись на зазначені вище роботи, ми будемо розуміти під мотивацією систему імпульсів, що спонукають, направляючу навчальну діяльність, у випадку позитивної установки викладача, на більш глибоке вивчення іноземної мови, його удосконалювання і прагнення розвивати потреби пізнання іншомовної діяльності.

Численні експерименти показали, що протягом одного навчального року відношення учнів до різних видів мовної діяльності на уроках іноземної мови може різко змінюватися в негативну чи позитивну сторони. Це у свою чергу залежить від стилю роботи викладача (постійне використання одного лише підручника, одноманітних видів вправ послабляє позитивні емоції, і учень перетворюється в пасивного споглядальника), від НМК, від результатів навчання і т.д. Так, експеримент Н. М. Симонової показав, що чим вище успішність з іноземної мови, тим глибше в підсвідомості учня позитивна установка до її вивчення. І навпаки, низька успішність сильно корелюється з негативною когнітивною, мнемонічною, комунікативною установкою[4].

Позитивна установка на вивчення іноземної мови сприяє поліпшенню результатів навчання. Крім цього для оптимальної організації мовної діяльності необхідно знати і типи мотивації. Мотивація навчання може визначатися зовнішніми мотивами і внутрішніми мотивами[16].

Зовнішні мотиви не зв’язані зі змістом навчального матеріалу: мотив боргу, обов’язку (широкі соціальні мотиви), мотив оцінки, особистого благополуччя (вузько соціальні мотиви), відсутність бажання вчитися (негативні мотиви). Внутрішні мотиви, навпроти, зв’язані зі змістом навчального матеріалу: мотиви пізнавальної діяльності, інтересу до змісту навчання (пізнавальні мотиви), мотиви оволодіння загальними способами дій, виявлення причинно-наслідкових зв’язків у досліджуваному навчальному матеріалі (учбово-пізнавальні мотиви)[4].

Як стверджує З. Н. Нікітенко та Г. В. Рогова [25,14] інтерес до процесу навчання іноземною мовою, тримається на внутрішніх мотивах, що виходять із самої іншомовної діяльності. Таким чином, з метою збереження інтересу до предмета вчитель повинний розвивати в учнів внутрішні мотиви. При цьому ключовими і вирішальними параметрами вважаються, ті, котрі притаманні даному індивіду: особистий досвід, контекст діяльності, інтереси і схильності, емоції і почуття, світогляд, статус у колективі. Це дозволяє викликати в учнів щиру мотивацію.

У цьому випадку «працює не стимуляція, а внутрішнє спонукання; мотивація виявляється не принесеної в навчання ззовні, не нав’язаної йому, а є прямим породженням самого методу навчання»[4]. Перед учителем виникає цілий ряд задач, основні з яких полягають у використанні міжособистісних відносин і створенні емоційного благополуччя, що у свою чергу забезпечить підвищення ефективності навчання іншомовному спілкуванню.

Оскільки мотивація - явище багатогранне, то повинно містити в собі цілий комплекс засобів для її підтримки.

У системі навчання ІМ як іншомовній культурі в першу чергу важливі засоби підтримки мотивації до пізнавальної, розвиваючої і виховної діяльності, що в остаточному підсумку викликає у вивчаючого комунікативну мотивацію.

У загальній структурі мотивації домінуючим є основний мотив, що визначає навчальну діяльність і формування відносини до неї. Це пізнавальний мотив, тому що в його основі закладене постійне прагнення до пізнання; а також має місце зв’язок зі змістовною й організаційною стороною самої навчальної діяльності[27].

У процесі навчальної діяльності починають діяти і виникати особистісні мотиви, що керують постановкою, прийняттям і рішенням окремих задач для досягнення конкретних цілей навчання іншомовному спілкуванню.

Пізнавальні мотиви в оволодінні ІМ диференціюються в такий спосіб: інтерес до іноземної мови сприяє формуванню мотивів до аналізу мовних явищ, усіляким за формою і змістом заняттям з даного предмета, до розвитку лінгвістичного мислення; можливості використання ІМ як засобу обміну інформацією, одержання знань з її допомогою, вивчення культури, історії, розвитку і дійсності країни досліджуваної мови, розширення кругозору формує мотив відносини до іноземної мови як необхідного засобу пізнавальної діяльності.

Мотиваційний аспект має вирішальне значення також і для активізації всіх психологічних процесів - мислення, сприйняття, розуміння і засвоєння іншомовного матеріалу. Для цього необхідно підвищувати рівні мотивації, сприяючи розвитку пізнання й інтелектуальної діяльності в учнів, прагнучи в остаточному підсумку підвищити ефективність процесу навчання.

«Внутрішня умова», за словами А. Н. Леонтьева, психічні і фізичні переживання (потреби), усвідомлена внутрішня чи зовнішня потреба (мотиви) додають зміст, тим самим стимулюють мовну діяльність, мислення, і приводять до бажання більше довідатися і навчитися мислити мовою. Завдяки ситуації задовольняються потреби особистості, і створюються позитивні установки на вивчення ІМ. Таким чином, мотиви, інтереси, ситуації, установки взаємообумовлені, складають гармонічну єдність особистості, є внутрішнім енергізатором[22].

Оскільки навчання іншомовному спілкуванню відбувається за допомогою спілкування, що є сугубо особистісним процесом, у якому здійснюється обмін ідеями, інтересами, передача рис характеру, то при комунікативному навчанні облік особистісних властивостей учнів має першорядну значимість. Без обліку перерахованих вище факторів мовні дії учнів відриваються від їхніх реальних почуттів, думок, інтересів, тобто губиться джерело, що харчує мовну діяльність.

Саме облік особистісних властивостей приводить до виникнення ситуаційної комунікативної мотивації, тобто забезпечується ініціативна участь учня в навчальному чи реальному спілкуванні.

З усього різноманіття властивостей особистісна індивідуалізація, що забезпечує виклик комунікативної мотивації, традиційно пропонує облік шести методично найбільш значимих властивостей учня як особистості: контексту діяльності; особистого досвіду; сфери бажань, інтересів, схильностей; емоційно-почуттєвої сфери; світогляду; статус учня в групі. Усе це спонукає учнів до навчання.

Успішність оволодіння іноземною мовою в її когнітивній функції сприяє формуванню мовного чуття; задоволення власне пізнавальних мотивів при вивченні ІМ формує стійку мотивацію постійної роботи з нею; використання іноземної мови для одержання визначеної інформації (читання журналів, газет, тлумачних словників, тощо) робить дану мову незамінним у пізнавальній діяльностіучня, разом з тим сама мова підсилює загальну пізнавальну діяльність тих, які навчають її, а отже, підвищується і мотивація вивчення мови.

Учені, що досліджують мотивацію засвоєння іноземної мови (І.І.Зимова, А. Н.Леоньтьев, С. А.Рубенштейн), виділяють цілий ряд видів мотивації з урахуванням індивідуального розвитку потребучнів. Серед них можна виділити наступні:


 1. комунікативно-мотиваційна, що визначається на основі потреб у спілкуванні;

 2. лінгво-пізнавальна мотивація, заснована на прагненні того, якого навчають, до пізнавання мовних явищ;

 3. країнознавча мотивація, що залежить від тематики й емоційної зацікавленості учня;

Оскільки специфіка середнього етапу навчання ІМ визначається цільовими настановами, особливостями володіння мовою, характером засвоюваного матеріалу (обсяг, складність, інформативність), то на цій стадії продовжується подальший розвиток комунікативних умінь і мовних навичок[22]. Як показують опитування учнів, нові інформаційні технології залучають їх і є одним з головних їхніх інтересів. Тому використання інформаційних технологій у навчальному процесі буде сприяти формуванню позитивної мотивації.


  1. Переваги та недоліки використання інформаційно-ком’пютерних технологій на уроках англійської мови.

У процесі навчання важлива не інформаційна технологія сама собою, а те, наскільки її використання реалізує досягнення освітніх цілей. Нині освіта стоїть перед важливим завданням: навчитися правильно, оптимально і нешкідливо застосовувати комп’ютер. Роль комп’ютера  на уроці більш складна: його використання в навчальному процесі допомагає вчителю зробити урок динамічним, цільовим, насиченим, яскравим, таким, що запам’ятовується надовго (див. Додаток В).

Комп’ютер  -  це новий вимір у просторі навчання. Це необхідний помічник учителя, інструмент для досягнення ним педагогічних цілей, але не панацея від усіх освітніх проблем. Комп’ютер не замінить традиційної книжки, не замінить живого спілкування з учителем, впливу особистості вчителя на учнів.

Комп’ютер – це знаряддя, яке поліпшує роботу вчителя, але спочатку вчителеві треба докласти чимало зусиль для опанування знаряддям, необхідно творчо проводити підбір матеріалу до уроків, переглянути методику викладання з точки зору застосування на уроці комп’ютерної техніки, комп’ютерних мереж та можливості наситити урок мультимедійною інформацією. Впровадження ІКТ в роботу навчального закладу дає великі переваги для удосконалення навчальних педагогічних методик, обміну досвідом та творчого підходу до викладання. Використання ІКТ відкриває для вчителя нові можливості у викладання свого предмету. Вивчення будь-якої дисципліни з використанням ІКТ дає учням можливість для роздумів та участі у створенні елементів уроку, що сприяє розвитку інтересу учнів до предмету.Класичні та інтегровані уроки з використанням мультимедійних презентацій, програмних продуктів, on-line тестів дозволяють учням поглибити знання, створює умови для формування особистості учня та відповідає запитам сучасного суспільства. Багато, авторів, що працюють над проблемою впровадження ІКТ, відмічають, що комп’ютер – це найбільш підходящий засіб в навчанні іноземної мови, метою якого є інтерактивне спілкування і завдяки йому тепер навіть в умовах шкільного навчання, тобто штучного спілкування, можна змоделювати ситуації реального, природного спілкування. Але, не дивлячись на це, використання комп’ютерів під час навчання іноземній мові має як переваги так і недоліки. Проаналізувавши достатню кількість джерел до переваг використання ІКТ можна віднести наступні:

1. Психологічні переваги:

  • підвищення мотивації вивчення англійської мови,

  • створення сприятливого психологічного клімату.

2. Методичні переваги комп’ютерного навчання:

  • комплексний вплив на всі канали сприйняття,

  • можливість самостійно обирати кількість, темп та рівень завдань, що виконуються, час, відведений на виконання завдань, систему оцінювання, налаштування кольорової палітри екрану (тобто все те, що відповідає принципам індивідуального навчання),

  • оперування великими обсягами інформації ( в одній навчаючій програмі можуть бути представлені як довідкові так і перевірочні матеріали, ігрові та лекційні матеріали, завдання для самостійної роботи,

  • необмежена кількість звертань до завдань,

  • негайний зворотній зв’язок (комп’ютерна програма оперативно реагує на запити користувача),

  • інтерактивність, тобто здатність програми вести діалог з користувачем,

  • адаптивність – можливість використання комплексу засобів для надання інформації – тексту, графіки, звуку, відео та ін. Ця комбінація дозволяє вирішити наступні педагогічні завдання: орієнтуватися на різні канали сприйняття інформації учня, варіювати, показувати явища у динаміці, включати в програму завдання та засоби діяльності, виконання яких неможливе без використання комп’ютера.

3. Технічні переваги:

  • можливість здійснювати технічний переклад,

  • використання програм перевірки граматики та орфографії,

  • використання мультимедіа, інтерактивного відео при навчанні усному мовленню,

  • використання графічних можливостей комп’ютера, що дозволяє реалізувати принцип наочності у навчанні,

  • забезпечення on-line зв'язку між учнем і віддаленим вчителем;

  • розширення інформаційних потоків при використанні Internet.

Інтегрування уроку з комп’ютером дозволяє перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним та інтенсивним. Використання комп’ютерів допомагає вчителю краще оцінити здібності та знання учнів, шукати нові нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює професійний ріст та подальше самовдосконалення.

Але, не дивлячись на переваги використання ІКТ на уроці, виникають різні проблеми при підготовці та проведенні таких уроків:

1. Відсутність домашніх комп’ютерів та інтернету в учнів та вчителів, що значно ускладнює роботу. Недостатнє технічне оснащення кабінетів англійської мови, а іноді й повна відсутність комп’ютерного обладнання.

2. Недостатня комп’ютерна грамотність вчителя, відсутність контакту з вчителем інформатики.

3. Брак часу у вчителя на підготовку до уроку з використанням ІКТ, відсутність часу у робочому графіку вчителя на вивчення можливостей всесвітньої інформаційної мережі Інтернет.

4. Відволікання учнів на ігри, музику та інше під час роботи з комп’ютером на уроці при недостатній мотивації.

5. Складності в інтегруванні комп’ютера в погодинну структуру занять.

6. Надмірна захопленість вчителя використанням ІКТ на уроці і як наслідок – перехід до наочно-ілюстративних методів викладання матеріалу, замість розвиваючого навчання.

7. Перевантаження учнів роботою з комп’ютером при масовій інформатизації школи та вдома.

Багато з вище зазначених проблем, згодом можуть бути вирішені і тоді вчителю та учням відкриються неосяжні можливості ІКТ, що допоможуть у викладанні і сприйняті матеріалу.Висновки

Сучасне життя ставить усе більш високі вимоги до навчання практичному володінню іноземною мовою в повсякденному спілкуванні і професійній сфері. Обсяги інформації ростуть і часто рутинні способи її передачі, збереження й обробки є неефективними. Використання інформаційних технологій розкриває величезні можливості комп’ютера як засобу навчання. Комп’ютерні навчальні програми мають багато переваг перед традиційними методами навчання. Вони дозволяють тренувати різні види мовної діяльності і сполучити їх у різних комбінаціях, допомагають усвідомити мовні явища, сформувати лінгвістичні здібності, створювати комунікативні ситуації, автоматизувати мовні і мовні дії, а також забезпечують можливість обліку ведучої репрезентативної системи, реалізацію індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної роботи учня.

У мультимедійних навчальних програмах а англійської мови використовуються різні методичні прийоми, що дозволяють виконувати введення нового матеріалу, тренування і контроль.

Крім використання мультимедійних навчальних програм, комп’ютер є незамінним помічником для підготовки і проведення тестування, моніторингу навчального процесу, власного інформаційного наповнення інструментальних середовищ для розробки комп’ютерних уроків, підготовки дидактичних матеріалів, використання ресурсів і послуг інтернету для аудиторної і самостійної роботи, а також проектної діяльності учнів.

Хотілося б підкреслити, що впровадження в навчальний процес використання мультимедійних програм зовсім не виключає традиційні методи навчання, а гармонійно сполучається з ними на всіх етапах навчання: ознайомлення, тренування, застосування та під час проведення контролю. Але використання комп’ютера дозволяє не тільки багаторазово підвищити ефективність навчання, але і стимулювати учнів до подальшого самостійного вивчення англійської мови.

У нашій випускній роботі, під час дослідження впливу новітніх інформаційних технологій на формування мотивації під час вивчення іноземної мови, ми, розглянувши науково-методичну літературу з даного питання та дослідивши сутність інформаційних технологів взагалі, дійшли висновку, що доцільність використання інформаційних технологій у навчальному процесі не викликає ніяких сумнівів, особливо приймаючи до уваги їх високий мотиваційний потенціал. У такий спосіб відповідно до підсумків дослідження, використання нових інформаційних технологій під час навчання англійській мові у середній школі є ефективним і необхідним оскільки воно: • Сприяє підвищенню інформаційної культури учнів;

 • Створює комфортні умови для проведення процесу навчання;

 • Розширює їх мовну і соціокультурну компетенції школярів;

 • Змінює в позитивну сторону мотиви вивчення англійської мови.

Паралельно з цим ретельно проведений аналіз технічних, методичних та психологічних переваг і недоліків даного питання призведе лише до підвищення ефективності використання ІКТ на уроках іноземної мови.

Список використаної літератури.


 1. Азимов Е. Г. Матеріали Інтернету на уроках англ. мови //Іноземні мови в школі. - 2001 №1.

 2. Божович Л. И. Вивчення мотивації дітей і підлітків. - М.: Освіта.1972. – 352с.

 3. Вартанова И.И. До проблеми мотивації навчальної діяльності // Вісник МГУ. Серія 14. Психологія. - 2000 №4 . – С. 33-41.

 4. Вільямс Р., Маклі К., Комп’ютер у школі. - К.: Вища школа. 2005.-267с.

 5. Зимова І. А., «Психологічні аспекти навчання говорінню іноземною мовою». - М.:Освіта, 1978.-245с. 

 6.  Ільїн Е.Л., Курдюкова Н.А. «Спрямованість на оцінку» //Іноземні мови в школі .- 2006.- №7.- С 15-17.

 7. Ільїн Є. Л., Курдюкова Н.А. «Спрямованість на одержання знань» //Іноземні мови в школі .- 2008.- №3.- С 22-23.

 8.  Качалова К. Н. «Практична граматика англ. мови». - К.:Вища школа, 2005.-210с.

 9. Леонтьев А. А. Потреби, мотиви, емоції. Конспект лекцій. - М.: Видавництво МГУ. 1971. – 326 с.

 10. Маслико Є. А. «Шляхи формування мотивації оволодіння студентами іноземної мови» //Іноземні мови в школі. - 2003.- №9.- С 16-18.

 11. Маслоу А. Г. Мотивація й особистість. - С-П.: Євразія. 1999. - с 94-95.

 12. Новиков С. В. Принципи розробки Інтернет - підручників //Іноземні мови в школі. - 2002.- №7.- С 8-9.

 13. Носенко Є. Л. Застосування ІТ в освіті //Іноземні мови в школі. - 2004. №6. - С 9-11.

 14. Пассов Е. И. Кузовлев В. П. Коростелев В. С. Ціль навчання іноземної мови на сучасному етапі розвитку суспільства // ИЯШ. - 1987. №6. – С 37-38.

 15.  Полат Є. С. Інтернет на уроках іноземної мови //Іноземні мови в школі. - 2001. № 2.- С 28-29.

 16. Полат Є. С. Інтернет на уроках іноземної мови //Іноземні мови в школі. - 2001. № 3.- С 16-17.

 17. Полат Є. С. Інтернет на уроках іноземної мови //Іноземні мови в школі. - 2001. № 5.- С 23-24.

 18. Полипова Т. А. Упровадження комп’ютерних технологій у викладання іноземної мови //Іноземні мови в школі. - 2002. №3.- С 13-14.

 19. Руденко-Моргун О. І. Комп’ютерні технології як нова форма навчання //Іноземні мови в школі. - 2002. №4.- С. 19-20.

 20. Фадєєв С. В. Про питання застосування комп’ютера в навчанні ІМ //Іноземні мови в школі. - 2003. №5.- С 15-17.

 21. Цвєткова Л. А. Використання комп’ютера при навчанні лексиці в початковій школі //Іноземні мови в школі. - 2002. №2.- С 14-15.

 22. Алтуфьєва А. А.. Деякі основні проблеми створення загальної мови спілкування в системі Інтернет. Електронний ресурс. - Режим доступу  http://linguact.hyperlink.ru/articles/altufjeva.htmlю . - Назва з екрану.

 23. Гаврилов Б. В.. Плюси і мінуси комп’ютеризованого навчання іноземним мовам. Електронний ресурс. - Режим доступу  http://linguact. hyperlink.ru/articles/ gavrilov.html. - Назва з екрану.

 24.  Владимирова Л. П. Нові інформаційні технології в навчанні іноземним мовам. Електронний ресурс. - Режим доступу http://virtlab.ioso.ru/method.htm. - Назва з екрану.

 25. Єлізарова Г. В.. Електронна пошта і викладання англійської мови: аналіз сильних і слабких сторін. – Режим доступу http://linguact.hyperlink.ru/articles/ elizarova.html . - Назва з екрану.

 26. Еремин Ю. В., Методичні аспекти використання комп’ютерної техніки в навчанні іноземній мові. Електронний ресурс. Режим доступу. - http://linguact.hyperlink. ru/articles/eremin.html . - Назва з екрану.

 27. Калашник Д. М.. Мультимедійні довідкові комплекти в підготовці перекладача. Електронний ресурс. Режим доступу. -  http://linguact.hyperlink.ru/articles/ kalashnik.html. - Назва з екрану.

 28. Карамишева І. В.. Інтернет як засіб навчання іншомовної письмової мови. Електронний ресурс. Режим доступу. -  http://linguact.hyperlink.ru/articles/ karamysheva.html. -  Назва з екрану.

 29. Каспин І. В., Сегаль М. М.. Нові технології в навчанні іноземним мовам. Електронний ресурс. Режим доступу. -  http://linguact.hyperlink.ru/articles/ kaspinandsegal.html. -  Назва з екрану.

 30.  Киркевич О. С. Комп'ютер на уроці англійської мови. Електронний ресурс. Режим доступу. -  http://teacherjournal.com.ua/shkola/angljiska-mova-ta-literatura/ 1092-kompyuter-na-urocz-angljsko-movi.html. -  Назва з екрану.

 31. Комарова Ю. А.. Про принципи навчання в інтенсивному курсі іноземної мови для науковців. Електронний ресурс. Режим доступу. - http//linguact. hyperlink.ru/articles/komarova.html. – Назва з екрану.

 32. Леонов А. Н.. До питання про забезпечення навчального процесу комп’ютерними засобами. Електронний ресурс. Режим доступу. - http://linguact.hyperlink.ru /articles/leonov.html. -  Назва з екрану.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал