Використання активних форм і методів навчання на уроках інформатикиСкачати 91.95 Kb.
Дата конвертації10.04.2017
Розмір91.95 Kb.
Використання активних форм і методів навчання на уроках інформатики

Хто осягає нове, лелеючи старе, той може бути учителем.

Конфуцій

Будувати кожен урок так, щоб у всіх учнів викликати стійкий інтерес, сформувати навчальну активність і бажання творити й пізнавати, експериментувати, формулювати й перевіряти гіпотези — завдання сучасного вчителя. Без застосування ефективних педагогічних ідей, активних форм і методів навчання та комп’ютерних технологій при підготовці таких уроків тут не обійтися.

Ось у цьому і полягає актуальність мого досвіду — «Використання активних форм і методів навчання на уроках інформатики».

Активні форми і методи навчання - це методи, які спонукають учнів до активної розумової і практичної діяльності у процесі оволодіння навчальним матеріалом. Активне навчання передбачає використання такої системи методів, яка спрямована головним чином не на виклад викладачем готових знань, їх запам'ятовування і відтворення, а на самостійне оволодіння учнями знаннями і вміннями у процесі активної розумової і практичної діяльності.

Як писав Плутарх: «Розум дитини - це не посудина, яку треба заповнити, а смолоскип, який треба запалити», тому активні методи навчання - це «сучасна зброя» вчителя.

Активне навчання припускає внутрішньо-групову та міжгрупову активність учнів і спрямованість дій (ініціативу):Характерні ознаки активного навчання:

 • активність (фізична, соціальна, пізнавальна);

 • ініціатива (спрямованість дій);

 • практичний досвід;

 • зворотний зв'язок;

 • розв'язання проблем;

 • оволодіння навичками роботи у команді.

фізична активність учнів полягає в просторовому переміщенні, зміні способу дій партнерів із взаємодії, наприклад, у діловій або рольовій грі (учні можуть змінювати робоче місце, пересідати, робити презентацію біля дошки або перед аудиторією, працювати в малих групах, говорити, писати, слухати, робити малюнки тощо);

соціальна активність учнів виявляється в тому, що вони ініціюють взаємодію один з одним, використовують різні прийоми й техніку обміну даними (ставлять запитання і відповідають на них, обмінюються думками, репліками, коментарями тощо);

пізнавальна активність учнів виявляється в необхідності самостійно формулювати і ставити проблему, визначати способи її розв'язання, пропонувати рекомендації, приймати рішення.
Досвід засвідчує, що використання активних форм навчання надає можливості для пошуку нових форм і методів роботи, для зміни себе, для навчання разом з учнями.

Особисто для мене результатом такого уроку є зростання інтересу учнів, зацікавлення їх, зміна атмосфери в класі.

Мій досвід роботи по впровадженню активних форм і методів навчання показує, що кожен з методів роботи має свої переваги, цілі, обмеження.

На уроках інформатики я використовую такі активні методи і прийоми: • Мотивація наечальноі діяльності

На початку уроку важливо створити в учнів певний рівень мотивації для подальшої активної та результативної діяльності на уроці. Слід учнів зацікавити, пробудити в ни*х інтерес до вивчення даної теми, переконати в практичній, теоретичній чи соціальній значимості виучуваного матеріалу. Для цього іноді застосовую вступну презентацію з теми, створення проблемної ситуації, ситуації успіху.

Інтерактивні методи: «Займи позицію», «Мозковий штурм», дискусія.Прикладі Тема «Бази даних. Системи управління базами даних» (11 клас).

Інтерактивна вправа «мозковий штурм» 1. Як ви вважаєте, що таке база даних?

 2. На вашу думку, чи відрізняються поняття «база даних» та «система управління базами даних»?

На дошці записуються усі ідеї. Потім здійснюється вибір правильних ідей і пошук спільних думок. Після чого проголошую тему, мету та завдання, очікувані результати уроку.

 • Перевірка, оцінка і корекція засвоєних раніше знань, навичок і вмінь На даному етапі уроку роботу учнів можна організувати за допомогою виконання різноманітних вправ; усного вирішення задач і прикладів; виконання графічних робіт та роботи над таблицями, схемами тощо; письмових відповідей учнів на запитання з пройденого матеріалу; тестування.Також часто використовую такий прийом, як розминка. Вона складається з простих запитань, які можуть викликати зацікавленість учнів. Запитання мають розвивати кмітливість, швидку реакцію, щоб допомогти підготувати дітей до пізнавальної діяльності, створити позитивний емоційний настрій, «ситуацію успіху».

Використовую роботу в парах, розгадування кросвордів, ребусів, прийоми: «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Незакінчені речення», «Вірю - не вірю», «Лови помилку»

Приклад: Тема «Історія розвитку обчислювальної техніки» (9 клас).

Методичний прийом «Лови помилку» 1. Прослухайте уривок. Знайдіть в ньому 3 «помилки»: «Елементною базою комп’ютерів І покоління ( 70-ті роки минулого століття) були транзистори. Для охолодження машини використовували потужні вентилятори. Програмування виконували в машинних кодах. Швидкодія становила мільйон операцій за секунду. Ці машини мали невелику

оперативну пам'ять».

 • Не 70-ті роки, а 50-ті.

 • Елементна база - вакуумні електронні лампи.

 • Швидкодія становила тисячі операцій за секунду.

 • Закріплення знань і умінь

На даному етапі уроку я намагаюся дати на виконання учнями завдання з урахуванням диференціації. Це дозволяє здійснити перехід до самостійного розв’язування завдань з теми, що вивчаємо.

Можна використати прийоми: «Навчаючись учуся», дискусія, робота в групах, «Вірю - не вірю», рольова граМетод «Автобусна зупинка» - матеріал розподіляється по зупинкам. На кожній зупинці учні виконують індивідуальні або групові завдання.Приклад: Тема «Інформаційна система» (9 клас).

Правильне, чи неправильне твердження. Правильне твердження відмітити +, а неправильне -. 1. Один біт - це одна двійкова цифра (+)

 2. Байт - це послідовність з 16 двійкових цифр (-)

 3. 1 Кбайт = 1000 байт (-)

 4. Сканер - друкарський пристрій (-)

 5. Мишки є лазерні, струменні, матричні (-)

 6. Роздільна здатність - характеристика монітора (+)

 7. Модем - це пристрій для перегляду зображень (-)

 8. Стандартна кнопка містить 60 кнопок (-)

Приклад: Тема «Комп’ютерні публікації» (10 клас).

Для успішного засвоєння учнями даної теми можна використати такий метод інтерактивного навчання, як рольова гра.

Під час цієї роботи учні уявляють себе журналістами, адже перед ними стоїть нелегке завдання — створити статтю, яка б зацікавила людей. Під час створення сайту учень виступає в ролі дизайнера, перед яким стоїть завдання не тільки дібрати матеріал з теми, а й оформити його таким чином,

щоб усе було гармонійно.Прикладу

Тема «Комп’ютерні презентації, їх призначення та класифікація» (10 клас).«Незакінчене речення».

Учням роздаються зображення. Потрібно в кожному кружечку написати закінчення «За допомогою MS Power Point можна...» • Практична робота на застосування отриманих умінь і навичок

Урок інформатики, на відміну від багатьох інших шкільних дисциплін, має бути проведений не лише з орієнтацією на засвоєння учнями теоретичних знань, але й вироблення практичних умінь та навичок. Тому важливим етапом уроку є практична частина. її я намагаюся організувати таким чином, щоб учні самостійно виконували роботу, проводили дослідження шляхом виділення суттєвих для виконання конкретного завдання елементів дії, що сприяє подальшому мисленнєвому узагальненню та здійсненню переходу від оцінювання учнів до самооцінювання та рефлексії.

На цьому етапі уроку можна використати дискусію, роботу в парах, в групах.Приклад. Тема «Графічний редактор» (9 клас).

Завдання: 1. Створіть засобами графічних редакторів (Paint, Adobe Photoshop, Corel Draw) схему порівняння переваг та недоліків растрових і векторних зображень.

 1. Дослідіть, чи можливо засобами графічних редакторів створити зображення Парасольки, використовуючи для цього лише інструменти Коло (1 раз), Пряма (1 раз), Заливання (1 раз) та Виділення? Якщо так, складіть інструкцію зі створення цього рисунка.

»ті * •

Такий підхід до організації навчальної діяльності дає можливість сформувати в учнів уміння здійснювати цільовий пошук відомостей та використання для цього різних інформаційно-аналітичних джерел; уміння використовувати засоби ІКТ для організації діяльнісної взаємодії; уміння виявляти етапи й операції в технології розв’язування задач.Приклад: Тема «Інформаційна система та її складові» (9 клас).

Завдання: Створіть електронну презентацію засобами ОС Windows ХР, користуючись алгоритмом дії, підготовленим заздалегідь.

Виконуючи це завдання, учні, згідно з вимогами програми, вчаться створювати та зберігати нові електронні презентації, з’ясовують правила роботи з редактором PowerPoint-2007, закріплюють знання основних об’єктів, з якими можна працювати в операційній системі Windows ХР, повторюють основні поняття: слайд, структура презентації, шаблони оформлення та змісту, файл, ім’я файла, розширення та адреса файла. • Підсумок уроку

Закінчуючи урок, потрібно завжди підсумувати зроблене на уроці. Підбиваючи підсумки, важливо зрозуміти, як рівень засвоєння знань учнями, так і їхні враження від уроку.

Інтерактивні методи, які можна використати: «Незакінчені речення», «Мікрофон», робота в групах.Приклад. Тема «Текстовий процесор. Підсумковий урок» (10 клас).

Під час проведення уроку учням дається завдання виготовити візитку фірми. Підсумок уроку проводжу з використанням роботи в групах.

Створюю групи по 3-4 учні. Візитки для оцінювання розподіляю таким чином, щоб у межах групи не було «власних» робіт.

Колективно виставляється оцінка кожної роботи, що призначається групі.

Оцінки коментуються та обґрунтовуються, потім візитки здаються вчителю на перевірку. Підсумкову оцінку я виставляю на основі трьох оцінок: самооцінки, оцінки групи учнів та моєї оцінки за роботу.

Приклад: Для підбиття підсумків уроку можна застосувати метод «Мікрофон». Учням пропонується закінчити речення «Сьогодні, працюючі на уроці, я зрозумів ...»

Тема: «Електронні таблиці». 1) гра «Поняття»: учитель на дошці посередині пише «Microsoft Excel». Учні повинні по черзі підійти до дошки та записати навколо записанного всі поняття, які вивчили на уроці, пояснюючи, що це таке, для яких цілей даний об’єкт призначений у ЕТ.


 1. «Лови помилку»

 • Функція - це інструмент для ЕТ (скороченого запису формул), що виконує дії над числами (над своїми аргументами).

 • Аргументами функцій можуть бути числові та текстові дані, адреси комірок, а також інші функції, які в такому разі мають назву складні функції (вкладені функції)

 • Для того, щоб ввести функцію у комірку, необхідно у комірку (рядок формул) викликати майстра функцій.

Нетрадиційний урок—це одна з форм активного навчання. Під нетрадиційним уроком розуміють імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну (не встановлену) структуру.

Нетрадиційний урок передбачає нетрадиційні: підготовку й проведення уроку, структуру уроку, взаємини й розподіл ролей і обов'язків між учителем та учнями, підбір і критерії оцінювання навчальних матеріалів, методику оцінювання діяльності учнів, аналіз уроку. В своїй роботі практикую уроки-конкурси, уроки-екскурсії, уроки-ділові ігри (Додаток 1).

Існує багато активних форм і методів навчання. Підбирати такі методи необхідно з урахуванням вікової категорії групи, класу, їх життєвого досвіду та знань, пам’ятаючи, що дітям подобаються нестандартні підходи. І коли внести в урок «цікавинку», тобто активізувати учнів до навчання, пробудити інтерес - то і результат буде якіснішим.

А головне, необхідно бути щирим і намагатися зробити світ навчання дивовижним, яскравим, різноманітним!
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал