Виховання господарської дбайливості у студентів аграрних коледжівСторінка1/14
Дата конвертації01.01.2017
Розмір2.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Національний університет біоресурсів і природокористування України
На правах рукопису

МЕШКО КРИСТИНА ІВАНІВНА


УДК:37.091.322:63 «373.8»

ВИХОВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДБАЙЛИВОСТІ У СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ
13.00.07 – теорія та методика виховання

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Науковий керівник:Сопівник Руслан Васильович

доктор педагогічних наук,

доцент

Київ – 2016ЗМІСТ


ВСТУП..................................................................................................

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДБАЙЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ...............................

11


  1. Ретроспективний аналіз педагогічних ідей виховання господарської дбайливості особистості….................................

11


  1. Сутність і структура поняття «господарська дбайливість студентів аграрних коледжів»….............................

  2. Соціальна потреба виховання господарської дбайливості майбутніх фахівців агропромислового комплексу…………….

27
37Висновки до першого розділу ………………………………..
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДБАЙЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ……………………………………………………………….

2.1.Діагностика сформованості господарської дбайливості студентів аграрних коледжів …………………………………………

2.2. Зарубіжний і вітчизняний досвід виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів …………………………

2.3 Модель виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів. …………………………………………47

50
50


68
84

Висновки до другого розділу….....................................................

113

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ВИХОВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДБАЙЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ КОЛЕДЖІВ……....................


117


3.1. Педагогічні умови виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів ………………….....................................

117


3.2. Експериментальна перевірка педагогічних умов виховання госопдарської дбайливості студентів аграрних коледжів .

139


Висновки до третього розділу…………………………………..

161ВИСНОВКИ...........................................................................................

165

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..............................................

171

ДОДАТКИ.............................................................................................

188


ВСТУП
Актуальність теми. Сучасний етап розбудови української держави засвідчує необхідність реалізації економічного виховання у системі підготовки фахівців для агропромислової галузі. Національна ідея не підкріплена надійною економічною основою, відповідним рівнем добробуту народу, його фінансовим благополуччям втрачає глибину свого смислу. Не випадково видатний письменник, поет, економіст і філософ І.Я.Франко зазначав: «Наш голосний, фразеологічний та в більшій частині нещирий, бо ділами не потертий патріотизм мусить уступити місце поважному, мовчазному, але глибоко відчутому народолюбству, що виявляє себе не словами, а працею». Головне завдання суспільства дати людині можливість працювати і достойно жити. При цьому, недопустиме ефективне господарювання будь-якою ціною, всупереч моральним, правовим чи екологічним нормам, тому професійна освіта має розширювати межі простого навчання, а забезпечувати виховання людини, її особистісних і професійно важливих якостей. У цьому контексті господарська дбайливість студентів аграрних коледжів набуває особливої ваги бо вона необхідна для побудови міцного економічного фундаменту сім’ї, державного будівництва, процвітання сільського господарства країни, посилення обороноздатності народу, зростання престижу України на міжнародній арені.

Нормативним фундаментом вирішення такого завдання є положення Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 184 2001 року про безпеку та гігієну праці в сільському господарстві».

Певною мірою питання формування окремих складових господарської дбайливості, підприємливості, економічного виховання особистості засобами продуктивної сільськогосподарської праці ставали предметом наукових пошуків, як зарубіжних, так і українських мислителів і педагогів, а саме: Й Песталоцці, Г.Кершенштайнера, Дж.Дьюї, У.Кілпатріка, О.Духновича, М.Корфа, Х.Алчевської, К.Ушинського, П.П.Блонського, С.Т.Шацького, А.С.Макаренка тощо.

Вивченням проблеми формування господарності, підприємливості, економічних знань, лідерських і організаторських та інших економічно значущих якостей особистості школярів та студентів займались І.Г. Агапов, А.Ф. Аменд, С.Я. Батишев, Г.Г.Бєляєв, Л.І. Божович, О.Б.Будник, В.В.Бурдун, О.Г. Грохольська, Т.Е. Джагаєва, В.А.Кузьменко А.О.Кучерявий, З.К.Левчук, В.С.Люлька, Н.А.Побірченко, В.А. Поляков, О.А.Радченко, І.А. Сасова, В.К.Сидоренко, Р.В. Сопівник, І.В.Сопівник, О.Д.Тхоржевський, Б.П. Шемякін, В.Д.Шинкарук, А.Г. Шпак та інші.

За останні роки в Україні захищено цілий ряд дисертаційних праць, присвячених формуванню окремих складових господарської дбайливості підростаючого покоління: зміст і педагогічні засоби формування в учнів старших класів сільських шкіл професійної спрямованості на сферу сільськогосподарського виробництва (В.С.Люлька); формування готовності старшокласників до фермерської праці у навчально-виховному процесі сільської школи (А.О.Кучерявий), формування у старшокласників морально-ціннісного ставлення до продуктивної праці (В.В.Бурдун); трудова підготовка учнів сільської школи у центральному регіоні України (Н.А.Калініченко); формування трудових вмінь і навичок школярів у галузі сільськогосподарської праці і виробництва (О.А.Радченко); дидактичні умови інтеграції змісту сільськогосподарської праці і природничих дисциплін у процесі трудової підготовки учнів сільської школи як засобу формування їх загальнотрудових сільськогосподарських знань і умінь (С.Б.Шабага) та інші.

Водночас, через свою поліаспектність проблема формування у студентів аграрних коледжів господарської дбайливості потребує подальшого спеціального і ґрунтовного вивчення, що дозволить усунути суперечності між:

 суспільною значущістю формування особистості, здатної економно і впорядковано вести господарство, та недостатньою розробленістю теоретичної основи і методичного інструментарію у галузі виховання;

 зростаючою потребою держави у фахівцях, які характеризуються господарською дбайливістю, умінням ефективно досягати поставлених економічних цілей у сільському господарстві не порушуючи при цьому баланс екосистеми, правові і моральні норми та недостатньою у вагою до цього питання в аграрних коледжах;

 значним потенціалом аудиторної і позааудиторної роботи щодо формування господарської дбайливості майбутніх фахівців агропромислової галузі і традиційними підходами у підборі змісту, форм методів і засобів виховання в аграрних коледжах.

Актуальність і недостатня ефективність вирішення зазначених суперечностей зумовили вибір теми дисертації: «Виховання господарської дбайливості у студентів аграрних коледжів.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації є складовою науково-дослідної ініціативної теми кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України «Теоретико-методичні основи навчально-виховної роботи у природоохоронних та аграрних ВНЗ» реєстраційний номер 0115U003561. Тему дослідження затверджено вченою радою Гуманітарно-педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 1 від 24.02.2015 р.) та узгоджено Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 2 від 24.03.2015 р.).

Мета дослідження: обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів.

Відповідно до мети сформульовано завдання дослідження: 1. Здійснити ретроспективний аналіз педагогічних ідей виховання господарської дбайливості особистості;

 2. Розкрити сутність і структуру поняття «господарська дбайливість студентів аграрних коледжів»;

 3. Вивчити досвід виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів;

 4. Розробити та обґрунтувати модель виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів

 5. Обгрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів.

Об’єкт дослідження – господарсько-економічне виховання студентів аграрних коледжів.

Предмет дослідження – педагогічні умови виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів.

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять положення: філософії екзистенціалізму, у дискурсі якого виховання розуміється як педагогічний супровід наставником вільного вибору вихованцем варіанту самореалізації з орієнтацією на пошук вищих життєвих смислів (Ж.П.Сартр, А.Камю, Хосе Ортега-і-Гассет, В.Франкл); теорії мотивації А.Маслоу, який обґрунтував «піраміду потреб» і стверджував, що потреби вищого рівня стануть спонукою поведінки людини тоді, коли будуть задоволені потреби нижчого рівня (їжа, сон, безпека, житло тощо), що значною мірою залежить від економічного благополуччя і успішного господарювання; діяльнісної теорії А.В.Петровського, С.Л.Рубінштейна, А.Н.Лєонтьєва про ефективну реалізацію виховних завдань шляхом включення учасників навчально-виховного процесу у різні види соціальнозначимої діяльності, коли студент стає суб’єктом, носієм предметно-перетворювальної активності; теорії рис (Г.Олпорт, Р.Кеттел, Г.Айзенк) у контексті якої, специфічна реакція людини є невизначена функція, що залежить від стимульної ситуації та сукупності персональних якостей (рис), які є здатністю суб’єкта поводитись подібним чином у широкому діапазоні ситуацій; концепції сталого розвитку суспільства; системного, суб’єкт-суб’єктного, особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів (І.Бех, О.Вишневський, А.Макаренко, В.Сухомлинський, Г.Шевченко); принципів: залежності якості господарювання майбутнього фахівця АПК від економічних, підприємницьких, господарських інтересів, знань, поглядів і переконань; обумовленості господарської поведінки студентів системою інтеріоризованих національних й екологічних цінностей.

Для реалізації поставлених завдань і досягнення мети дослідження використано комплекс взаємопов’язаних наукових методів:

– теоретичні – аналіз філософської, економічної, психологічної, соціологічної та педагогічної літератури для реконструкції генези педагогічних пошуків у контексті виховання господарської дбайливості підростаючого покоління, визначення сутності і структури поняття «господарська дбайливість студентів аграрних коледжів», порівняння, систематизація, узагальнення наукових фактів для розробки підходів, обґрунтування методики виховання у студентів аграрних коледжів господарської дбайливості; моделювання – для проектування системи формування господарської дбайливості студентів аграрних коледжів;

– емпіричні – анкетування, бесіда, інтерв’ю, тестування, ранжування, експертна оцінка, педагогічне спостереження – для діагностики складових господарської дбайливості студентів, збору емпіричних даних щодо сутності господарської дбайливості молоді, визначення рівня її сформованості; педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний) для доведення ефективності методики виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів;

– статистичні методи математичної обробки отриманих даних для експериментального підтвердження ефективності методики виховання господарської дбайливості у студентів аграрних коледжів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:

вперше:

- визначено поняття «господарська дбайливість студентів аграрних коледжів», що розуміється нами як інтегративне особистісне утворення, здатність уміло, впорядковано, творчо вести господарство чи керувати господарськими справами при оптимальному використанні наявних фізичних можливостей, матеріальних, технічних і природніх ресурсів;

- розкрито компоненти господарської дбайливості особистості, зокрема: господарські потреби, мотиви, інтереси; господарські знання; господарські вміння, навички і звички поведінки; практичний інтелект господарника; відповідальне ставлення до природи, дбайливе ставлення до матеріальних благ і цінностей, приватного і загальнонародного надбання, ціннісне ставлення до господарювання і праці, рефлексія особистої готовності дбайливого господарювання відповідно до соціальних і особистих потреб, загальнолюдських і національних цінностей, вимог сталого розвитку суспільства;

- обґрунтовано модель виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів, що включає головні компоненти виховного процесу (цільовий, змістовий, методологічний, процесуальний, результат, контрольно-корегуючий (діагностичний інструментарій);

- обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів: 1) забезпечення готовності наставників академічних груп до виховання у студентів аграрних коледжів господарської дбайливості; 2) вмотивування студентів аграрних коледжів до самовиховання господарської дбайливості; 3) ознайомлення студентів з особистісними якостями керівників успішних агрогосподарств; 4) залучення студентів до суспільно-корисної і продуктивної праці в колективі;

удосконалено методику діагностики господарської дбайливості студентів аграрних коледжів, визначено критерії й показники господарської дбайливості;

конкретизовано структурні елементи господарської дбайливості відповідно до різних сфер особистості, а саме: потребово-мотиваційна, когнітивна, емоційно-ціннісна, діяльнісно-поведінкова, рефлексивно-оціночна;

подальшого розвитку набули зміст, форми і методи господарсько-економічного виховання студентів аграрних коледжів.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці та впровадженні: педагогічних умов виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів; нормативної документації, змісту і програми функціонування студентського гуртка «Дбайливий господар», сценарію організаційно-виховної години «Дбайливе господарювання – запорука процвітання сім’ї і держави», методичних матеріалів наставників студентських груп коледжу з формування господарської дбайливості особистості та методичних рекомендацій з самовиховання господарської дбайливості, електронного навчального посібника «Приклади успішного господарювання: історія та сучасність».

Результати дисертаційної праці можуть бути використані для поглиблення змісту курсів «Педагогіка вищої школи», «Організація виховної роботи у ВНЗ» для студентів гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України, підвищення якості функціонування системи культурно-виховної роботи і практичного навчання в аграрних ВНЗ.

Наукові положення та результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» (довідка № 85-10-Ф від 10.02.2016 р.), ВП НУБіП України «Заліщицький державний аграрних коледж імені Є.Храпливого» (довідка № 42  від 10.02.2016 р.), Таращанського агротехнічного коледжу (довідка № 93  від 09.02.2016 р.), Коледжу переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства (довідка № 74 від 22.02.2016 р.).

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертації, обнародувані у доповідях і виступах на науково-практичних конференціях різного рівня: міжнародних – «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації» (Київ, 14-16 травня 2015), «Діалог культур: Україна – Греція (1000-річчя афонської спадщини в Україні)» (Київ, 21-22 вересня 2015), Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації (Київ, 25-26 лютого 2016), Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії (Переяслав-Хмельницький, 30-31 січня 2016) всеукраїнських – «Феномен Тараса Шевченка: лінгвістичний, історичний і соціофілософський аспект» (Київ, 19 березня 2015).

Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено
у 6 одноосібних публікаціях, з них 5 – у наукових фахових виданнях; 1 стаття у зарубіжному наукометричному виданні; 2 – методичні рекомендації; 5 публікацій у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів і висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел (219 найменувань, з них 9 – іноземною мовою). Загальний обсяг дисертації становить 225 сторінок, із них 187 сторінок основного тексту, 10 додатків. У роботі наведено 3 таблиці та 2 рисунки на 5 сторінках.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал