Відділення мовознавства секція «Англійська мова» Гуріна Карина ЮріївнаСкачати 469.35 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації17.12.2016
Розмір469.35 Kb.
  1   2   3
ВІДДІЛЕННЯ МОВОЗНАВСТВА

Секція «Англійська мова»
e:\фото.jpg
Гуріна Карина Юріївна

учениця 9 класу

Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4

з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міської ради

Дніпропетровської області
«CТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ

ОДИНИЦЬ З НАЗВАМИ ФРУКТІВ»
Науковий керівник: Тарнева Олена Едуардівна, вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міської ради Дніпропетровської області
Актуальність теми полягає у тому, що фразеологічний фонд є відкритою системою, оскільки він постійно поповнюється за рахунок відомих афоризмів літераторів, митців, науковців.

Мета дослідження: вивчення семантичних ознак і структурних особливостей англійських фразеологічних одиниць з назвами фруктів.

Завдання роботи: визначити загальне поняття «фразеологічна одиниця»; розглянути класифікацію фразеологічних одиниць; охарактеризувати структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць з назвами фруктів; виділити поширені структурні моделі та лексико-семантичні класи фразеологічних одиниць з назвами фруктів.

Досліджувані фразеологічні одиниці поділені на 11 лексико-семантичних класів відповідно до психологічних та фізіологічних процесів та 17 структурних моделей. Аналіз фразеологічних одиниць з назвами фруктів показує, що найбільш характерні лексико-семантичні класи – «успіхи та невдачі» і «характеристика людини», найменш численні лексико-семантичні класи це «зовнішність», «поведінка» та «бідність». Структурно-компонентний аналіз фразеологічних одиниць показав, що в англійській мові превалюють дієслівні фразеологічні одиниці зі структурою словосполучення. Ад’єктивні та адвербіальні ФО складають найменшу кількість в англійській мові.e:\- - .jpg
Кравець Олександра Олегівна

учениця 9 класу

Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4

з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міської ради

Дніпропетровської області
ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНО - СЕМАНТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НОМІНАТИВНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ АГЕНТА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Науковий керівник: Янцева Надія В’ячеславівна, вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міської ради Дніпропетровської області
Актуальність дослідження зумовлюється його спрямованістю на розгорнутий аналізу агентивних номінативних одиниць із суфіксом -er, що дозволяє визначити основу вторинної номінації як процесу, виявити джерела утворення нових номінацій на позначення людини як діяча.

Мета дослідження полягає у виявленні особливостей семантики агентивних номінативних одиниць із суфіксом -er сучасної англійської мови та визначенні специфіки їх творення.

Загальні результати дослідження дозволили зробити наступні висновки:

1. Суфікс –er є високопродуктивним, тому як він використовується у формуванні лексичних одиниць, що складають категорію неологізмів – нових слів; належить до афіксів англійського походження та є деривативним, надаючи основі нового лексичного та лексико-граматичного значення, а отже, формує нові слова. Структурний аналіз відібраних агентивів виявив два типи словотвору, за якими побудовано досліджувані одиниці. Похідні одиниці складають 34 % (99 одиниць) та складні слова дорівнюють 68 % (191 одиниць); їх побудовано за моделями: V/N+ -er = N; N+N/V+-er = N ; Adj+N+-er = N; Adj+V+-er = N.

Переосмислення семантики агентивних номінативних одиниць із формантом -er відбувається крізь призму оцінної, чуттєвої чи образної уяви людини, у зв’язку з чим ці одиниці виникають, як правило, в розмовному мовленні. Агентивні номінації із суфіксом –er містять нейтральну, позитивну та негативну оцінку в їх семантиці.

Тематично агентивні номінації було поділено на такі групи: людина-діяч як біологічний індивід; людина-діяч та її емоційний стан; людина-діяч як мікрокосм; людина-діяч як соціокультурний феномен. Специфіка семантики та внутрішньої форми агентивних одиниць англійської мови дали змогу категоризувати ці одиниці за такими сферами: суб’єктно-образні агентивні номінації із семантичним протиставленням свої/чужі; одиниці на позначення трудової діяльності людини, її досвіду, вміння/невміння, навчання/невігластва; номінації на позначення обрядів, ритуалів; одиниці із семантикою ігор, змагань; номінації на позначення стосунків купівлі/продажу; агентиви на позначення інтелектуально-розумової діяльності людини з протиставленням вміння/невміння, розумний/дурний; агентивні номінації, що позначають просторово-часові відношення.

e:\фото.jpg
Лавренко Юлія Сергіївна

учениця 9 класу

Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4

з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міської ради

Дніпропетровської області
«CТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
З НАЗВАМИ МЕТАЛІВ
»
Науковий керівник: Тарнева Олена Едуардівна, вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міської ради Дніпропетровської області
Актуальність теми полягає у тому, що вивчення фразеології важливо для пізнання самої мови, для вдосконалення мовної майстерності людини і підвищення мовної культури.

Мета дослідження: вивчення семантичних ознак і структурних особливостей англійських фразеологічних одиниць з назвами металів.

Завдання роботи: визначити загальне поняття «фразеологічна одиниця»; розглянути класифікацію фразеологічних одиниць; охарактеризувати лексико-семантичне поле, охарактеризувати структурно-семантичні особливості фразеологічних одиниць з назвами металів; виділити поширені структурні моделі та лексико-семантичні класи фразеологічних одиниць з назвами металів.

Досліджувані фразеологічні одиниці поділені на 6 лексико-семантичних класів відповідно до психологічних та фізіологічних процесі. моделей. Аналіз фразеологічних одиниць з назвами металів показує, що найбільш характерні лексико-семантичні класи: «особистість людини», «цінності» та «діяльність», найменш численні лексико-семантичні класи «багатство», «влада» та «успіх». Аналіз структурних типів фразеологічних одиниць з назвами металів показав, що найбільш численніші є дієслівні фразеологічні одиниці.


e:\сюмак в.є\сюмак в.є..jpg
Сюмак Валерія Євгенівна

учениця 9 класу

Криворізького гуманітарно-технічного ліцею ІІ-ІІІ ступенів № 129

Криворізької міської ради Дніпропетровської області
«ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ЛЕКСИКИ В СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ

ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ»

Науковий керівник: Гречук Алла Миколаївна, вчитель англійської мови Криворізького гуманітарно-технічного ліцею ІІ-ІІІ ступенів № 129 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
Інтенсивне впровадження у життя суспільства комп’ютера та Інтернету сприяло формуванню особливого виду дискурсу – Інтернет-дискурсу; сфера поширення якого
– електронна, глобальна, інтерактивна.


Актуальність роботи обумовлена тим, що спілкування в Інтернеті накладає найбільший відбиток на процеси, що відбуваються в мові. Але, незважаючи на інтенсивний розвиток Інтернет-комунікації, лінгвістичні особливості цього виду комунікації та його результату - мережевого тексту - досі не стали предметом фундаментальних досліджень і потребують систематизації та комплексного аналізу.

Об’єктом дослідження роботи є Інтернет-дискурс як особливий вид мовної діяльності.

Предметом дослідження є особливості Інтернет-лексики в сучасному контексті Інтернет-дискурсу.

Мета дослідження: вивчити особливості Інтернет-лексики, дослідити способи словотворення в Інтернет - спілкуванні.

Поставлена мета визначила наступні завдання:

  • вивчити теоретичні засади Інтернет-дискурсу як особливого виду мовної діяльності;

  • дослідити способи словотворення Інтернет-лексики;

  • проаналізувати лексику користувачів на Faceвook.

Для вирішення поставлених завдань у роботі застосовувалися методи вивчення і аналізу теоретичної літератури та практичних посібників з проблеми; методи спостереження, опису та семантичного аналізу.

Матеріалом для дослідження стали 100 лексичних одиниць англійської мови, відібраних із веб-сайту Faceвook з 19.09.2014-26.09.2014.

Результатом роботи є міні-словник Інтернет-слів. Словник не претендує на загальну завершеність або повноту, але, тим не менш, є репрезентативною вибіркою цієї дослідницької роботи. В словнику пояснюються значення Інтернет-слів та вказуються різні способи їх формування.

Практична цінність роботи визначається можливістю використовувати матеріали дослідження у практиці викладання англійської мови та перекладу на факультетах іноземних мов і філологічних факультетах, окремі положення роботи можуть використовуватися при розробці рекомендацій для оптимізації комп’ютерного спілкування. Робота може бути цікавою та корисною для широкої аудиторії користувачів Інтернету.

Анісімова Анастасія Андріївна

учениця 10 класу

Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 107

з поглибленим вивченням англійської мови Криворізької міської ради

Дніпропетровської області
ГРАМАТИЧНА АСИМІЛЯЦІЯ НОВІТНІХ АНГЛІЦИЗМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Науковий керівник: Філімонова Катерина Андріївна, вчитель англійської мови Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 107 з поглибленим вивченням англійської мови Криворізької міської ради Дніпропетровської області
Англійська мова заслужено вважається міжнародною мовою спілкування, а багато лінгвістів, спираючись на існуючі тенденції, приходять до висновку, що менше ніж через сто років мовний бар’єр практично перестане існувати, і люди будуть використовувати для спілкування винятково англійську мову. Сьогодні англійська мова стає реально затребуваною. Все більше людей вивчає її і широко використовує ці навички в практичній діяльності. Пожвавлення міжкультурної комунікації робить англійську мову необхідним засобом для діалогу культур. Це сприяє широкому використанню англомовних слів у реальному житті, в тому числі і в назвах торговельних точок. У зв’язку з цим питання граматичної асиміляції новітніх англіцизмів в українській мові на прикладі назв торговельних точок набуває особливої важливості і продиктоване самим життям.

Мета дослідження: визначення впливу масового запозичення лексики з мови джерела на граматичну систему іншої мови; визначити доцільність використання новітніх англіцизмів в назвах.

Для реалізації мети ми поставили перед собою завдання:

1. Проаналізувати теоретичні матеріали, пов’язані з граматичною асиміляцією новітніх англіцизмів в українській мові.

2. Скласти список закладів спектру послуг та пропозицій міста Кривого Рогу, що використовують англомовні запозичення.

3. Розглянути шляхи та засоби граматичної асиміляції новітніх англіцизмів, лексикалізацію, словотворчу активність, співвідношення значення англіцизмів за етимологією.

Об’єкт дослідження: назви закладів спектру послуг та пропозицій.

Предмет дослідження: граматична асиміляція новітніх англіцизмів та її вплив на назви закладів спектру послуг та пропозицій м. Кривого Рогу та Дніпропетровської області.

Практична значущість дослідження полягає в адекватному сприйнятті англомовних запозичень в назвах, які вивчаються.

Теоретична значущість проявляється у зведенні воєдино визначення граматичної асиміляції новітніх англіцизмів. Особливу увагу було зосереджено на основних засобах граматичної асиміляції новітніх англіцизмів, а також вирішенні проблем її впливу на назви закладів спектру послуг та пропозицій та перекладу з англійської мови на українську.
c:\users\user4\appdata\local\temp\oqnftogqloy.jpg
Бондарцева Вероніка Віталіївна

учениця 11 класу

КЗНЗ «Гімназія № 15» міста Нікополь
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЛЕНГУ НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКОГО ТЕЛЕСЕРІАЛУ «ДІВЧАТА ГІЛМОР»
Науковий керівник: Шкода Любов Петрівна, вчитель англійської мови КЗНЗ «Гімназія № 15» міста Нікополь
Сьогодення створює умови, які дозволяють підліткам спілкуватися з іноземцями за допомогою ресурсів Інтернету; все більше людей дивляться серіали та фільми в оригіналі. Для ефективного спілкування та перегляду кінострічок необхідно вміти розпізнавати випадки вживання сленгу в сучасній англійській мові.

Метою роботи є практичне дослідження особливостей використання сленгу в розмовній мові на прикладі серіалу «Дівчата Гілмор».

Завдання дослідження:

1. Теоретично дослідити поняття сленгу і проблеми його класифікації.2. Проаналізувати особливості функціонування сленгу та його використання на прикладі молодіжного серіалу «Дівчата Гілмор».

Результати проведених досліджень даної роботи такі:

  1. Розглянуто проблематику класифікації та визначення поняття «сленг».

  2. Практично опрацьовано та розглянуто функціонування сленгу в сучасній англійській мові на прикладі телесеріалу «Дівчата Гілмор».

  3. Створено вибірку найуживаніших виразів, що належать до сленгу.

Проаналізувавши використання сленгу, ми дійшли до висновку: незважаючи на велику популярність сленгу серед підлітків, його використання слід лімітувати у власному мовленні.

Гострий Федір Володимирович

учень 10 класу

Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4

з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міської ради

Дніпропетровської області
СКЛАДНІ СЛОВА З КОМПОНЕНТОМ -MAN ТА ПОЛІТИЧНА КОРЕКТНІСТЬ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Наукові керівники: Біліченко Тамара Василівна, вчитель Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 Криворізької міської ради Дніпропетровської області; Янцева Надія В’ячеславівна, вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник гуртка КПНЗ «МАНУМ» ДОР»
Актуальність дослідження зумовлена антропоцентричною орієнтацією сучасної лінгвістики у вивченні мовної номінації та її результату. Розуміння семантичних проблем складних слів з компонентом – man в англійській мові дозволяє визначити когнітивний фактор творення таких складних слів з компонентом – man.

Метою дослідження є аналіз: творення слів в англійській мові; історії формування складних слів з компонентом – man в англійській мові; впливу політичної коректності на процес словотвору; дослідження того, чи є політкоректність важливою для звичайних людей.

e:\новая папка\фото.jpg
Єгорова Аліна Василівна

учениця 10 класу

Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4

з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міської ради

Дніпропетровської області
«СКЛАДНІ СЛОВА З НАЗВОЮ КОЛЬОРУ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ»
Науковий керівник: Янцева Надія В’ячеславівна, вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник гуртка
КПНЗ «МАНУМ» ДОР»

Робота присвячена дослідженню когнітивних особливостей англійського складного слова з назвою кольору в його складі з метою пояснення зв’язку між структурою мовної одиниці, її значенням і відповідним концептом із позиції природи номінації. Актуальність теми дослідження зумовлена антропоцентричним спрямуванням сучасної лінгвістики у вивченні мовної номінації, тенденцією до поглибленого аналізу номінаційних процесів та їх результатів.

Метою даної роботи є дослідження особливостей англійської композити з колірним компонентом, розкриття зв’язку номінативної структури складного слова з відповідним значенням.

В результаті проведеного дослідження дійшли наступних висновків:

Наявність у складному слові кольоронайменування, а особливо психологічного, культурологічного та лінгвофілософського навантаження, яке може нести колірний компонент, фіксує в семантиці англійської кольоронайменувальної композити фрагмент концептуальної колірної картини світу.

Складне слово з назвою кольору в англійській мові виникає, як результат лексикалізації атрибутивних словосполучень, при якій граматичне й лексичне зближення кольоронайменування з іншим словом відбувається на фоні аналітизації мови.

Аналіз конститутивних елементів колірного концепта дозволив виділити ряд колоратем (загалом 12), серед яких колоратеми, що вказують на: співвіднесеність із тоновою характеристикою кольору, із певним ступенем яскравості та насиченості кольору, з універсальними елементами людського досвіду, із певним психологічним значенням кольору, із певним аспектом культурно-історичної традиції, із певною подією чи фактом культурологічного та історичного характеру та ін. Аналіз складних лексичних одиниць з кольоронайменуванням у їхньому складі довів, що дані композити корелюють з такими сферами буття індивіда як ЛЮДИНА, ВІДТІНКИ, ПРИРОДА, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ, СУСПІЛЬНІ ОБ’ЄДНАННЯ та СТАВЛЕННЯ/ОЦІНКА.
e:\img111.jpg
Левчик Сава Анатолійович

учень 10 класу

Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4

з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міської ради

Дніпропетровської області
«ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНО - СЕМАНТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛЕКСИКОНУ СФЕРИ ЕКОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»
Науковий керівник: Янцева Надія В’ячеславівна, вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міської ради Дніпропетровської області, керівник гуртка
КПНЗ «МАНУМ» ДОР»

Наприкінці ХХ–на початку ХХІ століть сфера екології виявилась одним із головних постачальників неологізмів англійської мови у зв’язку з новими тенденціями і напрямами соціально-екологічного розвитку. Саме зростання кількості лексичних і фразеологічних одиниць, тематично пов’язаних з екологією, пояснює підвищений дослідницький інтерес до цієї сфери як одного з джерел поповнення словникового складу.

Актуальність вибору теми визначається, з одного боку, роллю екологічної лексики у збагаченні словникового складу англійської мови, а з іншого – необхідністю комплексного аналізу інноваційних процесів та явищ у лексиці сфери екології останніх десятиліть.

Метою даної роботи є дослідження тенденцій збагачення екологічного лексикону англійської мови шляхом лінгвістичного та соціолінгвістичного аналізу словотвірних, семантичних і фразотвірних процесів.

В результаті проведеного дослідження дійшли наступних висновків:

Словотвір відіграє провідну роль у творенні неологізмів сфери екології в англійській мові. Перше місце за кількістю утворення неологізмів займає афіксація. Особливістю розвитку екологічного лексикону є його збагачення за рахунок використання як нових словотворчих елементів (eco-, bio-, mega-, -genomics, -friendly, -free, -abuse, -watch), так і «традиційних» афіксів (-ation, -ism, (-abil)ity, super-,de-, dis-, re- un-, anti-, non-). Найбільші групи складних інновацій у сфері екології складають іменники (моделі N+N; N+N+-er suffix; Adj.+N) та прикметники (моделі N+Adj./V-ed; Adv.+V-ed, Adj.+V-ing).

Головним чинником формування нових лексико-семантичних варіантів існуючих лексичних одиниць є їх функціональна міграція, процеси термінологізації та транстермінологізації (перехід до екологічної сфери термінів біології, географії, економіки, медицини, хімії, фізики тощо).

Аналіз екологічної лексики дозволив поділити її за екофункціональними класами, які базуються на закріпленості нової лексики та фразеології за комплексом проблем довкілля (енергетичне забезпечення людського суспільства, зміна кліматичних умов, збереження флори та фауни, екологічні проблеми біотехнології (генної інженерії), еволюція екологічної свідомості, формування суспільства «стійкого розвитку»).
e:\фото.jpg
Лимар Дар’я Юріївна

учениця 10 класу

Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4

з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міської ради

Дніпропетровської області
«ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ, ЯКІ ОБ`ЄДНАНІ ПОНЯТТЯМ «ПІДПРИЄМНИЦТВО» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ»
Науковий керівник: Тарнева Олена Едуардівна, вчитель англійської мови Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міської ради Дніпропетровської областіПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал