Відділ освіти Ізмаїльської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Підготувала Журавель М.І., методист з навчальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії Ізмаїльського рмк ізмаїл – 2015 вимоги до ведення ділової документаціїСкачати 159.29 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір159.29 Kb.
Відділ освіти Ізмаїльської райдержадміністрації

Районний методичний кабінетПідготувала Журавель М.І., методист з навчальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії Ізмаїльського РМК

Ізмаїл – 2015

ВИМОГИ ДО ВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

«Педагогічні працівники закладу зобов’язані: … вести відповідну документацію.»

ШКІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ, яку веде вчитель

Класні журнали

Журнали факультативних занять

Журнали гурткової роботи

Журнали індивідуальних занять

Журнали з техніки безпеки

Робочі зошити

Щоденники учнівВ «Положенні про загальноосвітній заклад», затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 27.08.2010. № 778 в п. 59 записано:

«Директор загальноосвітнього навчального закладу забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм…»

Рекомендуємо враховувати:

Директор школи в наказі «Про розподіл функціональних обов’язків» може покласти обов’язки по контролю за виконанням навчальних планів і програм на заступника з навчально-виховної роботи.

Адміністратор здійснює контроль за підготовкою календарного планування з метою виконання навчального матеріалу.

В результаті перевірки календарних планів заступник директора з навчально-виховної роботи готує графік проведення контрольних робіт з предметів інваріантної складової навчального плану, а також наказ «Про календарне планування вчителями роботи на навчальний рік». В грудні на нараді при директорі слухається питання «Про виконання навчальних програм за І семестр», а в червні готується наказ «Про виконання навчальних програм в 2014 – 2015 н.р.

У систему контролю за веденням шкільної документації входить перевірка класних журналів, зошитів, щоденників учнів, журналів груп продовженого дня, факультативних занять, предметних гуртків.

Систематична перевірка ведення зошитів сприяє покращанню грамотності учнів, каліграфії, охайності в записах, відповідальності вчителя за якість та періодичність перевірки зошитів. За результатами перевірки учнівських зошитів може бути виданий наказ по школі.

Перевірка ведення учнівських щоденників дає можливість виявити обсяг завдань з кожного предмета, завантаженість учнів протягом тижня, виставлення оцінок класним керівником у щоденник, акуратність ведення записів, ознайомлення батьків з успішністю учнів.

Вимоги до ведення класного журналу

Згідно наказу МОН від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» вказано:

1. Загальні вимоги:

Записи в журналі ведуться державною мовою.

Записи проводяться чорнилами (пастою) одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно.

На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

Відсутність учня (учениці) на уроці позначається літерою н.

Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня.

У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дата і тема кожного уроку (семінару) записуються окремо.

Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: «І семестр», а не «за І семестр»; «практична робота», а не «за практичну роботу» тощо.

У разі неатестації учня робиться відповідний запис: н/а (не атестований(а)).

У графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо.

У графі «Завдання додому» стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.

У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі «завдання додому» після запису домашнього завдання записує «заміна», прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.Методичний лист щодо заповнення журналів з української мови та літератури, світової літератури (Лист МОН України від 21.08.2010 року № 1/9 – 580).

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.

Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану закладу.

Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.

Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).

Тематична оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом Тематична без дати.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом Тематична виставляється н/а (не атестований(а)). Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

Семестрова оцінка виставляється без дати до класного журналу в колонку з надписом І семестр, ІІ семестр. Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи ІІ семестр виставляється н/а (не атестований(а)).

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.

Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І семестр або ІІ семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати.

У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку Скоригована не робиться.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атестований(а)).

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації здійснюється у колону з надписом ДПА без зазначення дати.

Учням, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а (не атестований(а)).

Випускникам, які звільнені від проходження державної підсумкової атестації, робиться запис зв (звільнений (а)).

Учням, яким оцінка з державної підсумкової атестації переглядалася апеляційною комісією, за її результатами виставляється оцінка у колонку з надписом Апеляційна без дати.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 29.10.07 № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів» визначено:

Ефективність домашніх завдань визначається дотриманням певних вимог до їх організації:

 розуміння учнями поставлених перед ними навчальних завдань;

 врахування вікових та індивідуальних особливостей школярів, їх пізнавальних можливостей, специфіки кожного навчального предмета, складності матеріалу, характеру завдань та ін.;

 формування загальнонавчальних умінь і навичок (уміння правильно розподіляти час, встановлювати послідовність виконання завдань, виділяти головне, використовувати попередньо вивчений матеріал, застосовувати наявні знання тощо).Обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували у 5-6-му класах - 2,5 години; у 7-9 класах - 3 години; у 10-12 класах - 4 години.

Домашні завдання не рекомендується задавати на канікули, на вихідні та святкові дні.

Добір завдань для домашньої роботи, інструктаж щодо їх виконання (повний, стислий, конкретний тощо) учитель продумує завчасно і фіксує в поурочному плані-конспекті уроку.

Домашнє завдання може бути задано з предметів інваріантної частини навчального плану, з будь-якого розділу програми, але тоді, коли його доцільність вмотивована.

Місце подачі домашнього завдання може бути на будь-якому етапі уроку.

Не допускається подача домашнього завдання під час чи після дзвінка на перерву, після уроків, оскільки воно в повній мірі не фіксується дітьми; учні позбавлені можливості ставити запитання; учитель не встигає пояснити суть завдання.

Форми перевірки домашнього завдання можуть бути різними: фронтальна, індивідуальна, колективна, само-, взаємоперевірка, творча тощо. Вибір форми контролю залежить від змісту, виду і мети домашнього завдання.

Вимоги до письмових робіт і зошитів

Відповідно до листа МОН України № 1/9—529 від 27.12.2000 р. «Про орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах»:

1. Види письмових робіт. Основними видами класних і домашніх письмових робіт є:

• виконання вправ з мови;

• оформлення результатів виконання практичних робіт мовленнєвої діяльності (відповідно до навчальних програм);

• складання таблиць, схем, написання рефератів тощо;

• самостійні та контрольні роботи.2.Кількість контрольних робіт

Для запобігання перевантаження учнів час проведення контрольних робіт визначається загальношкільним графіком, складеним заступником директора навчального закладу за погодженням із вчителями.

Впродовж одного робочого дня учні можуть виконувати письмову контрольну роботу тільки з однієї дисципліни, а протягом тижня — не більше ніж з трьох.

Під час планування контрольних робіт у кожному класі необхідно передбачити їх рівномірний розподіл протягом усього семестру, не допускаючи накопичення письмових контрольних робіт наприкінці семестру, навчального року.3. Кількість і призначення учнівських зошитів

Для виконання усіх видів письмових робіт потрібно мати таку кількість зошитів:

з літератури — 1 робочий зошит для виконання практичних робіт та інших видів робіт з розвитку мовлення, 1 – для контрольних робіт;

з мови — 2 зошити для класних і домашніх робіт, 1 — з розвитку мовлення, 1 – для контрольних робіт (останні зберігаються у кабінеті протягом року).4. Порядок перевірки письмових робіт

Оцінка за ведення зошитів виставляється в класний журнал один раз на місяць.Вимоги до поурочних планів

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 240 від 23.06.2000 р. «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів.»:

«На основі календарних вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно.

Поурочний план може бути складений у вигляді конспекту, тез, таблиці тощо.»

Вчитель має право самостійно визначати структуру, форму та спосіб оформлення поурочних планів.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 297 від 17 травня 2005р. «Про подолання проявів бюрократизму в освіті»

«- розробка планів проведення навчальних занять є компетенцією педагога, який і визначає їх структуру і форму;»

Вчитель має право самостійно вибрати термін і форму зберігання поурочних планів (урок, тема, місяць, семестр, навчальний рік).

Досвідчені педагоги, які мають достатній досвід педагогічної роботи, вищу категорію, педагогічні звання, якісні показники в навчально-виховному процесі, методичні наробки з дозволу шкільної адміністрації (наказ або питання на педагогічній раді) можуть користатися поурочними планами, складеними за попередні роки (за умовою, що використовуються незмінні навчальні програми та підручники, вносячи в разі потреби відповідні доповнення і корективи).Рекомендуємо враховувати:

у поурочному плані об’єктивно виправданими елементами є дата, тема, мета (освітня, виховна, розвиваюча), обладнання уроку. В ньому відображаються основні питання змісту навчального матеріалу, форми, методи й прийоми його опрацювання, навчальні засоби та інші компоненти навчального процесу, які істотно впливають на досягнення мети уроку;

структура поурочного плану залежить від типу уроку (урок засвоєння, нових знань, комбінований, узагальнення і систематизація і інші);

під час складання поурочних планів варто враховувати, насамперед, що важливим резервом удосконалення навчання є систематичне використання підручника й навчальної книги для організації самостійної пізнавальної діяльності учнів на всіх етапах уроку й під час виконання домашніх завдань.Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя

Лист МОН № 1/9-630 від 05.12.14 року

MIHICTEPCTBО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ № 1/9-630 від 05 грудня 2014 року

Органам управління освітою

Керівникам інститутів післядипломної педагогічної освіти

Керівникам методичних кабінетів (центрів)

Керівникам навчальних закладів

Педагогічним працівникам

Одним з пріоритетів освітньої політики є дебюрократизація діяльності педагогічних працівників, упровадження органами управління освітою сучасних принципів державно-громадської моделі управління. В умовах, коли Міністерство освіти і науки суттєво скоротило переліки звітності, що подаються з регіонів, обмежило кількість загальнонаціональних заходів, й продовжує лінію на дебюрократизацію, продовжують надходити звернення від вчителів загальноосвітніх навчальних закладів щодо неправомірних вимог з боку керівників навчальних закладів, органів управління освітою, методичних кабінетів (центрів) та інших організацій щодо ведення документації вчителем та примусу до виконання невластивих вчителю функцій.

Обов'язки вчителя регламентуються багатьма актами - законами, статутом закладу, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками тощо. Додаткові обов'язки покладають на педагога класне керівництво, предметна та позакласна діяльність, участь у громадській роботі.

При цьому на перешкоді творчій діяльності педагогічного працівника, його зосередженості на виконанні головного функціонального обов'язку і покликання - надання якісних освітніх послуг стоїть переобтяження його введенням усілякої, у багатьох випадках не передбаченої жодним нормативно-правовим актом, письмової звітності, планування та іншої документації. Відтак це поглинає значну кількість сил і часу вчителя, перетворюючи його роботу на механічну рутинну проектно-звітну діяльність, що надмірно контролюється й перевіряється керівниками різних рівнів та інстанцій.

Особливо обтяжливих форм така паперотворчість та позаплановий неправомірний контроль набувають наприкінці семестру та навчального року.

На підставі викладеного вище, у розвиток положень наказу Міністерства освіти і науки України від 27.05.2014 № 648 "Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України", листа Міністерства освіти і науки України від 11.11.2014 № 1/9-586 "Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та пошукової роботи" наполягаємо на неухильному дотриманні принципів педагогічної свободи вчителя.

1. Календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів е індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів е неприпустимим. Строки їхнього зберігання вчителем також законодавчо не встановлені, а відтак вчитель самостійно приймає про це рішення.

2. Створення, наповнення та зберігання різноманітних порт-фоліо, папок, альбомів тощо з напрацюваннями вчителя на паперових носіях, в тому числі при підготовці його до чергової чи позачергової атестації, участі в конкурсах тощо не належить до передбачених законодавством видів роботи й не може вимагатися від вчителя керівниками навчального закладу, представниками методичних служб чи органів управління освітою.

3. Законодавчі та підзаконні акти у сфері освіти надають вчителеві право, а побудова навчальних програм з предметів передбачає можливість перенесення вчителем уроків, збільшення кількості годин на вивчення окремих тем. Відтак, контроль щодо так званого "відхилення" вчителя від календарного планування чи від матеріалів підручника е неправомірним і неприпустимим.

4. Вибір форм та методів викладання є винятково прерогативою вчителя й не можуть регламентуватися ні адміністрацією навчального закладу, ні органами управління освітою. Вимоги окремих керівників щодо зведення діяльності педагога до застосування ним лише традиційної класно-урочної форми проведення занять чи застосування тих чи інших методик е неправомірними й вчитель не зобов'язаний їх виконувати.

Дотримання цих та інших приписів та принципів сприятиме професійній самореалізації педагогів і, як наслідок, - підвищенню якості освіти.

Заступник Міністра Павло Полянський

Ведення ділової документації

Запитання 1. Я атестуюся. Мої уроки відвідують адміністрація школи та методисти райво. Мені зробили зауваження щодо оформлення моїх поурочних планів-конспектів. Чи існують якісь вимоги до написання планів-конспектів?

Відповідь: Згідно інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I — III ступенів затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2000 р. N 240 "... Календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем безпосередньо у навчальних програмах. На основі календарних вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно. Поурочний план може бути складений у вигляді конспекту, тез, таблиці тощо".

Висновок: більшість методистів знають структуру уроку і схему аналізу уроку, тому і вимагають це у планах-конспектах. З одного боку вони праві: вчителю-початківцю легше вдається урок, якщо всі етапи уроку буквально по хвилині розписані. Якщо ви вчитель зі стажем - ця писанина більше забирає часу ніж підготовка творчих робіт, тому відстоюйте свої права "- розробка планів проведення навчальних занять є компетенцією педагога, який і визначає їх структуру і форму". Від вас не мають права вимагати все це розписувати у планах-конспектах.

Пам'ятайте - у конспектах може не бути РОЗПИСАНО все подетально, але ви повинні всі етапи уроку ПРОВЕСТИ під час уроку! На основі ПРОВЕДЕНОГО, а не НАПИСАНОГО і повинні надати оцінку вашому уроку і вашій педагогічній майстерності.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 806 від 01.09.2009 р. «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах»:

«1. Загальноосвітнім навчальним закладам використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти.»

Вчитель може використовувати навчально-методичні посібники з розробками поурочних планів, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України чи схвалені експертною комісію Науково-методичної ради Одеського обласного ІУВ, вносячи, відповідні корективи згідно програм та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

Відповідно до листа МОН України № 1/9-607 від 05.09.13 р. «Про використання навчальної літератури»

Відповідно до Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 № 537 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 р. за № 628/15319, Міністерством встановлено два види грифів:

«Затверджено Міністерством освіти і науки України»;

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

За умови позитивного висновку відповідної комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерством освіти і науки України навчальній літературі може надаватися дозвіл до використання у загальноосвітніх навчальних закладах із записом:

«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах».

На звороті титульного аркуша навчального видання вказуються номер і дата листа або наказу Міністерства освіти і науки України, яким надано гриф, або номер і дата листа-підтвердження Інституту інноваційних технологій і змісту освіти про схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Окрім цього, звертаємо увагу на те, що окремі видавництва з метою уникнення розгляду рукописів навчальної літератури предметними комісіями Науково-методичної ради з питань освіти під час видання продукції фальсифікують інформацію щодо отримання навчальною літературою відповідних грифів Міністерства освіти і науки України.Звертаємо увагу на те, що всі попередньо видані навчальні посібники для учнів 1-х, 2-х та 5-х класів загальноосвітніх навчальних закладів видані раніше (до 2012 року) не відповідають новим навчальним програмам, які діятимуть з 1 вересня 2013 року та надалі використовуватися у навчально-виховному процесі не можуть.

Рекомендуємо також врахувати,Національна комісія рішенням від 07.10.2008 № 7 визнала, що наявність реклами, зміст якої порушує етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтує правилами пристойності на сторінках зошитів і щоденників для школярів порушує вимоги статті 1 Закону України „Про захист суспільної моралі ” та статті 7 Закону України „ Про рекламу ”.

Нагадаємо, що відповідно до ДСТУ 4736:2007 «Зошити шкільні. Технічні умови», на обкладинках зошитів дозволено розміщувати ілюстровану та навчальну інформацію державною мовою за узгодженням її змісту з МОН молодь спорту України.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал