Відділ освіти Дубенської рдаСкачати 120.83 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір120.83 Kb.


Відділ освіти Дубенської РДА

Мильчанська ЗОШ І – ІІІ ступенів


Інформаційно-комунікаційна

компетентність

вчителя іноземної мови


Міщук Лариса Миколаївна,

вчитель англійської мови

Мильчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Дубенського району

Рівненської областіІнформаційно-комунікаційна компетентність вчителя іноземної мови

У сучасному світі потреба в комп’ютерних технологіях постійно зростає . Вони необхідні і вдома, і на робочому місці.

У Державному стандарті освіти – системі основних показників , що є складовими державної норми освіченості - визначено перелік компетентностей : громадянська, здоров’язбережувальна, комунікативна, загальнокультурна, інформаційно-комунікаційна, предметно-технологічна, соціальна, галузева, предметна мистецька.

Інформаційно-комунікаційна компетентність вчителя – це сукупність теоретичних знань, практичних умінь, ставлень, досвіду, особистісних якостей вчителя, які забезпечують результативність педагогічної дії. Поняття компетентності тісно пов’язане із поняттям « готовність до педагогічної діяльності», « професійно-педагогічна підготовка». Інформаційно- комунікаційна компетентний вчитель – це педагог, який знає історію та суть інформаційно-комунікаційної технології, готовий до використання її в своїй педагогічній діяльності, визнає значимість ІКТ в навчально-виховному процесі, намагається здобути та примножити власний досвід використання ІКТ на уроках. Тобто, відповідає всім аспектам інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя. І ці аспекти такі:


 • мотиваційний аспект ( готовність до прояву компетентності);

 • ціннісний аспект ( ставлення до змісту компетентності);

 • когнітивний аспект ( знання змісту компетентності);

 • діяльнісний аспект ( досвід прояву компетентності в різних ситуаціях);

 • емоційно- вольовий аспект ( здатність адекватно ситуаціям регулювати прояв компетентності).

Наше щоденне життя можна охарактеризувати таким словом – інформатизація. Сьогодні цей процес охопив всі сторони життя суспільства – економіку, підприємництво, банківську сферу, побут, торгівлю, управління …Школа, як соціальний інститут, не може не відчувати на собі зміни, що відбуваються в суспільстві. Процес інформатизації суспільства стимулює впровадження інформаційних технологій в освіті, стимулює інформатизацію освіти.

Інформатизація освіти – це процес забезпечення сфери освіти теорією і практикою розроблення та використання сучасних нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і виховання.

Інформатизація освіти відбувається за допомогою засобів інформатизації освіти.Засоби інформатизації освіти – це програмно-апаратні засоби і пристрої, системи інформаційного обміну разом із навчально-методичним, нормативно-технічним й організаційно- інструктивним матеріалом, що забезпечує їх педагогічно доцільне використання.

Головною ланкою процесу інформатизації освіти є зміна мети і змісту навчання. Зміст навчання змінюється за кількома напрямами.Перший напрям пов’язаний зі становленням навчальних дисциплін, що забезпечують підготовку учнів в галузі інформатики.

Другий напрям пов’язаний з активним використання комп’ютерів і комп’ютерних комунікацій.

Третій напрям пов’язаний із впливом інформатизації на мету навчання. І тому головне завдання освіти в умовах інформаційного суспільства – навчити дітей користуватися інформаційними технологіями та навчатися, використовуючи ці технології .

Інформаційно-комунікаційна технологія – це методологія та технологія навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання - засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передачі й подання інформації.

ІКТ – технологія інформаційна, бо будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації.

ІКТ – комп’ютерна технологія, тому що у процесі навчання використовуються потенційні можливості комп’ютера як засобу пізнавально-дослідницької діяльності і «комп’ютерна технологія» – є найбільш вдалий термін для технологій навчання , де використовують комп’ютер. Ця технологія є процесом підготовки і передачі інформації тому, кого навчають. І засобом здійснення цього процесу є комп’ютер.

ІКТ – мультимедійна технологія - технологія , яка окреслює порядок розробки, функціонування та застосування засобів обробки інформації: текстову, графічну, звукову, анімаційну, телевізійну.

ІКТ – комунікаційна технологія, тому що у процесі навчання використовуються комп’ютерні комунікації ( засоби зв’язку для передачі інформації між комп’ютерами ) та телекомунікаційні технології ( технології передачі й отримання інформації за допомогою глобальних комп’ютерних мереж, наприклад: Інтернет).

В перекладі з грецької слово технологія означає « вчення про майстерність» ( tehne – « мистецтво», « наука», logos – « поняття» , « вчення» ). Кожну педагогічну технологію, і інформаційно-комунікаційну також, характеризують такі три ознаки: 1. цілі ( чітко поставлені);

 2. засоби, точно пристосовані для досягнення поставлених цілей;

 3. конкретні правила, як користуватися засобами, щоб досягнути поставлених цілей.

Головним критерієм оцінки педагогічної технології є її ефективність та результативність. Педагогічна технологія відрізняється від методики навчання. Відмінність полягає в тому, що педагогічну технологію вдається відтворювати, тиражувати і гарантувати високу якість навчально-виховного процесу. Методики часто не гарантують високої якості. Разом з тим методика може бути доведена до рівня технології. Наприклад: методика оцінювання знань.

Розвиток педагогічної технології у світовому освітньому просторі активізувався із впровадженням досягнень технічного прогресу в різні сфери теоретичної і практичної діяльності. Можна стверджувати , що хронологія введення в освіту поняття « педагогічна технологія» є історією розвитку і функціонування сучасної інформаційно-комунікаційної технології.


Історія розвитку ІКТ


Перший період ( 40-ві – середина 50-х років ХХ століття)

Характеризується появою у школі різноманітних технічних засобів подання інформації – запису і відтворення звуку, проекції зображень, « аудіовізуальних засобів»: магнітофонів, програвачів, проекторів і телевізорів. Термін « технологія навчання» означав застосування досягнень інженерної думки в навчальному процесі.

Другий період ( середина 50-х – 60-х років ХХ століття)

Характеризується появою терміну « ТЗН» та виникненням програмового навчання. Були розроблені засоби зворотнього зв’язку, електронні класи, навчальні машини, лінгафонні кабінети.

Третій етап ( 70-ті роки ХХ століття)

Основу педагогічних технологій складають інформатика, теорія телекомунікацій, педагогічна кваліметрія, системний аналіз і педагогічні науки.

Четвертий етап ( 80-ті – 90-ті роки ХХ століття)

Характеризується створенням комп’ютерних лабораторій і дисплейних класів; зростанням кількості та якості педагогічних програмних засобів; використанням інтерактивних технологій в освіті.

П’ятий етап ( кінець ХХ – початок ХХІ століття)

Характеризується інформатизацією усіх сфер життя суспільства, використанням в освіті нових інформаційних технологій навчання та виховання.

До найвидатніших авторів сучасних педагогічних технологій за кордоном відносяться ДЖ. Керрол, Б.Блум, Д. Брунер, Г. Гейс , В.Коскареллі. Вітчизняну теорію та практику здійснення технологічних підходів до навчання відображено в наукових працях П. Я. Гальперина, Н. Ф. Тализіної, Ю. К. Бабанського, П. М. Ердієва, В. П. Беспалько, М. В. Кларіна. Сучасні технології своїм походженням зобов’язані засновникам прагматичної психології та педагогіки І. Джеймсу, Д. Дьюї, С. Холлу, П. Торндайку та представникам «індустріальної педагогіки» Ф. Тейлор, Ф. Гільберту.

Отримати знання для власної професійної діяльності можна із творчих доробків освітян Рівненщини. 1. « Роль комп’ютерних та інформаційних технологій у вивченні іноземної мови», Кукла О.В., методист кабінету іноземних мов РОІППО.

 2. « Використання мультимедійних ресурсів у навчанні англійської мови», Гон І.М., викладач кафедри методики і змісту соціогуманітарної освіти РОІППО.

 3. « Вебінар як форма організації інтерактивних онлайнових семінарів», Франчук О.Є., вчитель-методист СпШ №15.

 4. « Запровадження електронного вчительського портфоліо як ефективного інструменту фахового вдосконалення»,

Левосик О.А., вчитель СпШ №15.

 1. « Освітні ресурси інтерактивної дошки», Опанасець П., методист кабінету інформаційних технологій РОІППО.

Шкільний урок – соціальне замовлення суспільства в системі освіти. Це замовлення обумовлене:

 • соціальними потребами суспільства;

 • рівнем його розвитку;

 • етичними та моральними цінностями.

Тому актуальним замовленням суспільства в умовах інформатизації освіти є урок з використання ІКТ. Адже:

 1. Використання комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій розширює можливості навчально- виховного процесу, забезпечує нові шляхи подання інформації, дає можливість випробування власних ідей та проектів.

 2. Використання комп’ютера на уроці дає змогу учителю складати тести нового покоління, тренувальні вправи, головоломки. діаграми, супроводжувати заняття слайдами, презентаціями.

 3. Комп’ютерна підтримка уроків англійської мови має позитивні наслідки, оскільки реалізується особистісно орієнтований підхід до навчання, формується уміння учнів самостійно здобувати знання, обирати необхідний матеріал, аналізувати, співставляти, обирати головне, розвивати навики комп’ютерної грамотності.

Для уроку з використанням інформаційно-комунікаційної технології характерно:


 1. Принцип адаптивності: пристосування комп’ютера до індивідуальних особливостей учнів.

 2. Інтерактивність та діалоговий характер навчання.

 3. Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання.

 4. Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи.

 5. Підтримка в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп’ютером.

 6. Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації, додатковий матеріал скільки завгодно великі.

Процес організації навчання школярів з використання ІКТ дозволяє:


 • зробити навчання цікавим ( за рахунок використання мультимедійних можливостей сучасних комп’ютерів);

 • ефективно вирішувати проблему наочності ( завдяки використанню засобів телекомунікацій, що надалі буде сприяти в учнів потребу в пошукових діях);

 • індивідуалізувати процес навчання ( за рахунок наявних різнорівневих завдань);

 • формувати позитивне ставлення до навчання ( використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає позитивні емоції);

 • удосконалювати навички самоконтролю ( самостійно аналізувати і виправляти допущені помилки);

 • здійснювати самостійну навчальну діяльність ( моделювання , проекти, розробка презентацій, публікації);

 • розвивати в школярів творчу активність.

Інформаційно-комунікаційна технологія :


 1. дає змогу використовувати комп’ютер на різних етапах уроку;

 2. дає змогу спроектувати навчальне середовище;

 3. дає можливість використовувати програми – конструктори уроків;

 4. допомагає поновлювати зміст навчальних і контролюючих програм відповідно до виникнення нових знань та технологій;

 5. дає додаткові можливості для підтримки учнів, їх спільної роботи;

 6. підвищує власну інформаційну озброєність завдяки доступу до мереж телекомунікацій;

 7. дає унікальну можливість спілкуватися із своїми колегами практично у всьому світі;

 8. створює ідеальні умови для професійних контактів, навчально-методичної праці, обміну навчальними розробками.

При підготовці до уроку з використанням інформаційно-комунікаційної технології вчитель не повинен забувати, що це – урок, а тому він складає план уроку, виходячи з його теми та цілей. При виборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості. При цьому комп’ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його. Тому педагоги повинні націлювати учнів на отримання теоретичних знань, які б мали місце в їх майбутньому житті. Використання ІКТ на уроках справа непроста, оскільки вимагає певних витрат на підготовку. Крім того вчитель повинен володіти навиками роботи різними програмними продуктами, засобами сучасних інформаційних технологій, щоб підготувати якісний комп’ютерний супровід уроку.

До засобів сучасних інформаційних технологій належать: Інтернет, мультимедійні програмні засоби, офісні програмні продукти та електронні підручники і посібники. 1. Інтернет – це джерело інформації, корисної х точки зору навчальної діяльності, її аналізу та оцінювання. Інформаційні ресурси Інтернету використовуються за наступними напрямками:

 • використання безпосередньо на уроках при самостійній роботі з матеріалами, що вивчаються, довідковими матеріалами, навчальними інтерактивними моделями;

 • тестування знань учнів;

 • позакласна робота учнів при підготовці повідомлень, індивідуальних творчих завдань;

 • підготовка конспектів та дидактичних матеріалів;

 • самоосвіта, вивчення досвіду колег.

2.Мультимедійні програмні засоби дозволяють учителю поєднувати текстову, анімаційну, відео і звукову інформацію. Одночасне використання кількох каналів сприйняття навчального матеріалу дозволяє підвищити рівень засвоєння навчального матеріалу.

3.Офісні програмні продукти ( текстові та графічні редактори, програми підготовки презентацій, електронні таблиці) використовуються для підготовки навчально-методичного матеріалу ( шаблонів, діаграм, таблиць, презентацій, публікацій) та для подання учнями результатів виконання завдань у електронній формі.

4.Електронні підручники та посібники, системи дистанційного навчання є корисними для організації навчання та електронної методичної підтримки навчання у класі.

Сучасне інформаційне суспільство ставить перед школою завдання підготовки випускників, здатних гнучко адаптуватися в різних життєвих ситуаціях, самостійно критично мислити, грамотно працювати з інформацією, бути комунікабельними, контактними в різних соціальних групах, самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту , культурного рівня. Інформаційні технології забезпечують участь кожного учня у проведенні уроку, підвищують авторитет знань та індивідуальну відповідальність школярів за результати навчальної діяльності. Тому кожний сучасний вчитель повинен намагатися урізноманітнити форми роботи так, кожна дитина відчула необхідність своєї присутності на уроці, щоб у кожного учня виховати любов до свого предмета, бажання вчитися. А результат залежить від особистості вчителя, рівня його майстерності, невід’ємною та важливою складовою якої є інформаційно- комунікаційна компетентність вчителя.

Список використаних джерел

1.Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій// ВГ «Основа». -2010.

2.Кірик М. ІКТ на уроках// «Мандрівець» Тернопіль. – 2010.

3.Наказ МОН України від 24.03.2209 № 54 « Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі « 1 учень – 1 комп’ютер» на базі шкільних нетбуків».

4.Теренін А.Н. Використання інформаційно-комунікаційної технології у навчально-виховному процесі// « Країна мрій» Харків. -2011.

5.Указ Президента України « Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» №1497/2005.

6.Химинець В. Інформаційні технології // « Мандрівець» Тернопіль. – 2010.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал