Відділ освіти Борзнянської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Кинашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Відвідування уроків адміністрацієюСторінка3/4
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.66 Mb.
1   2   3   4

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

 1. Зовнішній вигляд учителя й учнів (спортивна форма та взуття).

 2. Стан підготовки місць для занять.

 3. Наявність спортивного інвентарю згідно із завданнями уроку та кількістю учнів.

 4. Організація своєчасного початку уроку. Шикування, рапорт чергового, перевірка домашніх завдань, пояснення і вказівки, подача команд та розпоряджень.

 5. Культура мовлення, знання фізкультурної термінології.

 6. Доцільність шикувань, перешикувань.

 7. Знання правил техніки безпеки і поведінки на уроках фізкультури. Методика здійснення якісного страхування.

 8. Виконання вікових нормативів згідно зі станом здоров'я.

 9. Засвоєння необхідних рухових навичок. Наявність такої ланки уроку, як осмислення виконуваної вправи. Повторення учнями рухів, усвідомлення їх схеми, знання про їхній вплив на організм.

 10. Поєднання силових вправ із діями на розслаблення.

 11. Запобігання й усунення помилок.

 12. Уміння виконувати функції вчителя фізичної культури, суддів.

 13. Наявність прогресу у фізичному вдосконаленні.

 14. Доцільність послідовності фізичних вправ, усебічність їх впливу на організм учня.

 15. Пов'язування способів виконання фізичних вправ зі знаннями учнів з анатомії та фізіології людини.

 16. Оптимальність фізичного навантаження учнів, щільність уроку (педагогічна і моторна), рухливість учнів.

 17. Здійснення контролю за фізичним станом учнів на уроці, індивідуальний підхід до учнів у визначенні фізичного навантаження.

 18. Наявність самостійних завдань; відповідність самостійних завдань розвитку фізичних якостей, повторення та закріплення засвоєного на уроці*'

 19. Забезпечення правильно обґрунтованого диференційованого підходу з урахуванням стану здоров'я учнів, фізичного розвитку, статі і рухової підготовленості.

 20. Забезпечення всебічного розвитку учнів, санітарно-гігієнічних умов.

 21. Вироблення правильної постави в учнів.

 22. Дотримання часу окремих частин уроку та всього уроку.

 23. Різноманітність вправ у різних класах.

 24. Вправи з предметами.

 25. Заняття під музику.

 26. Стан дисципліни й активності учнів на уроці.

 27. Неформальне повідомлення учням знань про їхній організм, прищеплення індивідуальної фізичної грамотності у роботі над фізичним розвитком організму та зміцненням здоров'я, навчання способам самоконтролю за станом здоров'я і засобів, що сприятимуть підтримці його на належному рівні.

 28. Методи організації діяльності учнів (фронтальний, груповий, потоковий, змінно-груповий, змагальний, ігровий, індивідуальний, колового тренування тощо).

 29. Використання матеріалу з історії розвитку відповідних видів спорту.

 30. Профілактика професійних захворювань та шкідливих звичок.

 31. Дії у надзвичайних ситуаціях та надання першої долікарської допомоги.

ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я

1. Розвиток життєвих навичок учнів, уміння: • приймати рішення;

 • розв'язувати проблеми;

 • творчо та критично мислити;

 • спілкуватися;

 • самооцінювання та почуття гідності;

 • протистояти негативному психологічному впливові;

 • долати емоції та стреси.

 1. Усвідомленість призначення і змісту людини у світі.

 2. Знання шляхів і засобів збереження та поліпшення здоров'я.

 3. Сформованість навичок здорового способу життя, догляду за тілом, попередження найпоширеніших соматичних та інфекційних захворювань, травматизму, нещасних випадків, запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом, СНІДу.

 4. Якість підготовки до дорослого життя та професійного самовизначення.

 5. Оволодіння навичками культури спілкування.

 6. Сформованість навичок безпечної поведінки. Позитивна мотивація учнів на вибір здорового способу життя та активну щоденну й поступальну їх дію за правилами й вимогами збереження життя та зміцнення здоров'я.

 7. Активна співпраця, партнерство всіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, педагогів, сім'ї та громади).

 8. Збагачення змісту предмета емоційним особистісно значимим матеріалом.

 9. Робота учнів із різними джерелами інформації, різними видами і типами ресурсних матеріалів.

 10. Відпрацювання практичних дій при вивченні кожної теми.

 11. Створення умов для вільного вибору учнями навчальних завдань і способів поведінки.

 12. Залучення учнів до самооцінки різних видів своєї діяльності, розвитку життєвих навичок.

 13. Навчання учнів методам самозахисту в умовах загрози життя.

 14. Навчання учнів методам самооцінки й контролю стану і рівня здоров'я протягом навчання.

 15. Формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя.

 16. Взаєморозуміння, взаємоповага, толерантність, творче співробітництво вчителя та учнів. Створення умов для активного діалогу між ними.

 17. Позитивна мотивація учнів на вибір здорового способу життя.

 18. Спостереження за щоденними діями учнів відповідно до правил і вимогами збереження й зміцнення здоров'я.

 19. Стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів учнів.

 20. Робота учнів із різними джерелами інформації, різними видами і типами ресурсних матеріалів.

 21. Відпрацювання практичних дій при вивченні кожної теми.

 22. Створення умов для вільного вибору учнями навчальних завдань і способів поведінки.

 23. Залучення до активної співпраці сім'ї та громади.

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

 1. Уміння учнів самостійно (або за допомогою вчителя) планувати та виконувати певні завдання.

 2. Наявність навичок самообслуговування на робочому місці.

 3. Оволодіння елементами культури виробництва, дотримання правил особистої гігієни, безпеки праці, ознайомлення із заходами попередження травматизму.

 4. Наявність в учнів основ конструкторських знань, відповідних умінь і здібностей, елементів технічного мислення.

 5. Наявність графічної і практичної підготовленості учнів.

 6. Наявність умінь використовувати одержані знання, уміння та навички для виконання відповідних робіт удома тощо.

 7. Організація робочого місця вчителя та учнів.

 8. Ознайомлення учнів із передбаченими програмою інструментами і пристроями.

 9. Інструктаж (вступний, поточний, заключний), показ учням трудових прийомів, дотримання фізіологічних норм фізичного навантаження.

 10. Відповідність методики уроків віковим особливостям учнів.

 11. Формування в учнів технічного світогляду.

 12. Ознайомлення учнів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному виробництві, повсякденному житті.

 13. Створення умов для професійного самовизначення, професійна орієнтація, готовність до безперервної професійної освіти, надання загальних відомостей про основні групи професій та їх вимоги до людини, ознайомлення з потребами регіонального ринку праці та врахування освітніх потреб учнів.

 14. Формування в учнів культури праці.

 15. Формування навичок ведення домашнього господарства, культури побуту.

 16. Виховання відповідальності за результати своєї праці.

 17. Виховання активної життєвої позиції, адаптивності, потреби ініціативно включатися в систему нових економічних відносин.

 1. Обов'язкове виконання учнями творчих проектів.

 2. Дотримання комплексного характеру оцінювання учнів:

• рівень передбачених програмою теоретичних знань та вмінь застосовувати ці знання в практичній

роботі;


• уміння користуватися різними видами конструкторсько-технологічної документації та іншими джерелами інформації;

 • дотримання технічних вимог у процесі виконання робіт (якість виробу і:

 • уміння організовувати робоче місце і підтримувати порядок у процесі роботи;

 • рівень сформованості трудових прийомів і вмінь виконувати технологічні операції;

 • дотримання безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог;

 • дотримання норм часу на виготовлення виробу;

• рівень самостійності у процесі виконання роботи (планування трудових процесів, самоконтроль і т. п.), виявлення елементів творчості.

 1. Ознайомлення учнів з природничо-науковими і науково-технічними основами промислового та сільськогосподарського виробництва.

 2. Формування навичок розв'язання творчих практичних завдань.

 3. Сприяння учням у виконанні навчальних завдань, пов'язаних із виконанням та читанням графічних документів, формування системи знань та вмінь, необхідних для виконання креслень.

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

 1. Наявність основних етапів уроку: шикування, перевірка готовності класу до уроку, тренування протягом 3—5 хв.

 2. Побудова стосунків між учнями і викладачем на основі вимог загальновійськових статутів.

 3. Рівень сформованості теоретико-методичних знань.

 4. Рівень сформованості практичних умінь і навичок.

 5. Рівень розвитку психофізіологічних і фізичних здібностей.

 6. Ознайомлення учнів з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту, охорони здоров'я.

 7. Робота з підготовки учнів до служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях, визначених законодавством, вибору професії.

 8. Робота з підготовки учнів до надання першої медичної допомоги.

 9. Робота із систематизації знань про способи і засоби індивідуального та колективного захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного і соціально-політичного походження, під час проведення рятувальних та невідкладних робіт при хімічному, біологічному та радіаційному забрудненні.

 10. Робота з формування в учнів компетентностей:

 • соціальних — здатність до оволодіння основами знань щодо захисту Вітчизни цивільного захисту, збереження життя і здоров'я у надзвичайних ситуаціях та військових конфліктах з урахуванням власних особливостей, надання першої допомоги, здійснення психологічної підготовки до захисту Вітчизни;

 • комунікативних — формування необхідних способів взаємодії з оточуючими, навичок роботи в колективі, володіння різними соціальними ролями в колективі;

 • особистісного самовдосконалення — засвоєння способів фізичного, духовного й інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції і самопідтримки;

 • загальнокультурних — обізнаність у визначенні основних напрямів удосконалення захисту Вітчизни; оволодіння пізнаннями і досвідом у виборі майбутньої професійної діяльності;

 • навчально-пізнавальних — самостійна пізнавальна діяльність із вироблення єдиних поглядів на проблему виховання патріота і громадянина; формування високопатріотичної свідомості, національної гідності, готовності до захисту Вітчизни;

 • інформаційних — набуття знань, пошук, аналіз і відбір необхідної інформації про структуру та функції Збройних сил України, їх характерні особливості;

 • ціннісно-змістових — ціннісні уявлення учнів про формування та удосконалення життєво необхідних знань, умінь і навичок учнів щодо захисту Вітчизни і військово-патріотичного виховання, здатність їх бачити і розуміти оточуючий світ, орієнтуватися в ньому, усвідомлювати свою роль і призначення, уміння вибирати цільові і смислові установки для своїх дій і вчинків, приймати рішення.

НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

УКРАЇНСЬКА МОВА

Навчання грамоти:

1. Систематична робота з розвитку фонематичного слуху дітей (сприйняття на слух і відтворення окремих звуків, уміння проводити звуковий і звукобуквений аналіз слів). 1. Прийоми звукобуквеного аналізу і синтезу, що їх використовує вчитель у процесі навчання.

 2. Прийоми навчання письму.

 3. Словникова робота, робота над реченням і зв'язним мовленням.

 4. Рівень знань і вмінь учнів:

 • уміння називати послідовно звуки в складах і словах, передавати їх на письмі;

 • уміння практично розрізняти голосні і приголосні, тверді й м'які приголосні;

 • формування вміння графічно зображувати слова і речення за допомогою умовних знаків;

 • уміння складати слова з букв розрізненої азбуки і записувати їх (друкованим або рукописним шрифтом);

 • читання слів із вивченими буквами різної складової складності; правильне, свідоме, виразне читання зв'язних текстів;

 • уміння переказувати простий текст, відповідати на запитання вчителя і виконувати прості логічні вправи.

Читання:

1. Формування навичок читання.

2. Методичні прийоми, що їх використовує вчитель під час роботи з текстами різних художніх жанрів.


 1. Розвиток мовлення учнів і словникова робота.

 2. Розвиток образного і логічного мислення в процесі читання.

 3. Прийоми активізації учнів на уроках, види самостійної роботи.

 4. Моральне й естетичне виховання учнів.

 5. Організація позакласного читання і позакласних заходів.

 6. Розвиток читацьких інтересів учнів.

 7. Рівень знань і вмінь учнів:

 • уміння відповідати, аналізувати, складати план, характеризувати персонажів;

 • пов'язувати прочитане з реальним життям;

 • навички читання (правильність, усвідомленість, швидкість, виразність).

 1. Чергування видів читання вголос і мовчки.

 2. Усвідомленість читання вголос невеликих за обсягом прозових та віршових творів.

 3. Вправи на вироблення чіткої вимови, уваги до слова, безпомилкового сприймання тексту.

 4. Зміна темпу читання тексту залежно від його змісту.

 5. Тренування учнів у швидкому усвідомленому читанні науково-пізнавальних текстів.

 6. Виховання та організація уваги, пам'яті під час читання.

 7. Формування усвідомленого читання шляхом порівняння текстів за різними завданнями.

 1. Вибір засобів інтонаційної виразності: тон, темп читання, сила, тембр голосу, логічні наголоси, паузи, міміка, жести.

 2. Розуміння теми твору, змісту подій, мотивів поведінки, персонажів твору, їхнього емоційного стану, думок, переживань, авторського ставлення до описаного.

 1. Розвиток навичок самостійного читання.

 2. Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного.

21.Розвиток спілкування.
Фонетика і граматика:

1. Формування фонетичних і граматичних понять в учнів.

2. Методика організації уроку з граматики. Форми роботи на уроці: пояснення вчителя, бесіда з дітьми, самостійна робота учнів.

3. Види вправ, які використовуються на уроках, залежно від характеру матеріалу, що вивчається. 1. Види і прийоми роботи з правопису (пояснення правил, виконання орфографічних вправ під керівництвом учителя, самостійна робота).

 2. Мовний розбір (звукобуквений аналіз, аналіз слів за будовою, за частинами мови, встановлення зв'язку слів у реченні).

6. Види усних і письмових творчих робіт.

 1. Виконання програми з каліграфії, розвитку мовлення.

 2. Систематичність перевірки зошитів. Робота над помилками.

 3. Рівень знань і вмінь учнів:

• свідомість засвоєння правил граматики і правопису;

• уміння оперувати знаннями, логічно висловлювати думки в усній і письмовій формі, робити висновки; • уміння самостійно виконувати вправи за завданнями вчителя;

 • вироблення в учнів мотивації навчання рідної мови;

 • формування комунікативних умінь;

• ознайомлення з найважливішими функціональними складовими мовної системи за принципом «від загального до часткового»;

• загальний розвиток особистості — інтелектуальний, моральний, вольовий. 1. Навчання молодших школярів теорії мови.

 2. Формування правописних умінь.

 3. Розвиток уміння слухати й розуміти текст, будувати діалог і зв'язне висловлювання, читати текст із дотриманням орфоепічних норм української мови.

 4. Розвиток умінь грамотно записувати власні висловлювання.

 5. Підпорядкування мовних знань мовленнєвому розвитку

 6. Робота над реалізацією комунікативної лінії: формуванням і розвитком умінь молодших школярів із чотирьох видів мовленнєвої діяльності — аудіювання, говоріння, читання і письма (на кожному уроці).

 7. Вивчення теоретичного (лінгвістичного) матеріалу на основі функціонального підходу.

 8. Робота з розвитку в учнів мислительних операцій: уміння аналізувати, порівнювати, виділяти головне, узагальнювати мовні факти (реалізація діяльнісної змістової лінії).

 9. Здійснення лінгвоукраїнознавчої лінії (через лексичне значення слів, зміст речень, текстів, які використовуються на уроці).

 10. Добір і використання яскравих ілюстрацій, цікавих завдань, проблемних ситуацій, навчальних ігор. Чи носили вони навчальний характер, були спрямовані на досягнення конкретної навчальної мети?

 11. Адресність і продуктивність хвилинок каліграфії.

 12. Обов'язковою на кожному уроці мови в початковій школі має бути одна-дві продуктивних (перевага фізичним вправам для тулуба, рук, ніг, а не римованому супроводу) хвилинки фізкультури. Влучність часу їх проведення (найдоцільніше це робити після певного етапу роботи, ні н «кому разі під час пояснення матеріалу чи пояснення складного завдання).

МАТЕМАТИКА

 1. Науковість і доступність у викладанні математики.

 2. Прийоми активізації мислення учнів на уроках.

 3. Формування уявлень про натуральні числа та обчислювальні навички у роботі з ними.

 4. Ознайомлення з найпростішими величинами (довжиною, площею, масою, часом, швидкістю, вартістю); навчання застосовувати їх.

 5. Навчання учнів розв'язуванню задач. Розвиток культури математичної мови.

 6. Ознайомлення з найпростішими поняттями геометрії.

 7. Ознайомлення з доступною математичною термінологією і символікою.

 8. Зв'язок уроків математики з життям.

 9. Реалізація виховних і розвивальних можливостей уроків математики (формування світогляду, діалектичного і логічного мислення; розвиток пам'яті, навичок самоконтролю, працьовитості).

 10. Рівень знань і вмінь учнів:

• знання таблиці додавання і множення;

• уміння читати, записувати й додавати числа; виконувати над ними арифметичні дії (у межах програми); • уміння читати й записувати найпростіші математичні вирази і знаходити їх числове значення;

 • уміння застосовувати теоретичні знання для розв'язування прикладів і задач (у межах програми);

• уміння зображувати прості геометричні фігури (точку, відрізок, ламану, коло), виконання деяких вимірів з ними;

• уміння аналізувати й узагальнювати вивчене, робити висновки. 1. Збагачення і розвиток пізнавального досвіду учнів.

 2. Формування алгоритмічної культури учнів.

ЯІУКРАЇНА, ПРИРОДОЗНАВСТВО, ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА, ДОВКІЛЛЯ

 1. Вибір форм і методів викладання відповідно до специфіки предмета, роль спостережень, екскурсій, дослідів, цілеспрямованої практичної діяльності дітей.

 2. Реалізація основних напрямів програми ознайомлення дітей із навколишнім світом:

 • ознайомлення із суспільним життям, працею людей, здобуття соціального досвіду;

 • ознайомлення з природою під час безпосереднього спілкування з нею.

 1. Комплексне пізнання учнями природи і суспільства. Здійснення екологічного, естетичного і патріотичного виховання молодших школярів.

 2. Формування гігієнічних навичок. Вивчення правил поведінки та протипожежної безпеки.

 3. Формування уявлення та поняття про цілісність світу, природне і соціальне оточення, належність людини до природи і суспільства.

 4. Створення передумов для усвідомленого сприймання і засвоєння соціальних та морально-правових норм, історичних, національно-культурних традицій українського народу.

 5. Реалізація пізнавальних, виховних і розвиваючих можливостей навчального матеріалу. Прилучення учнів до трудової діяльності.

 6. Використання краєзнавчого матеріалу, ознайомлення з природоохоронною роботою. Розвиток інтересів учнів до пізнання природи. Виховання любові до рідного краю, своєї країни.

 7. Рівень знань і вмінь учнів:

 • засвоєння основних правил шкільного розпорядку, поведінки в громадських місцях, на вулиці;

 • сформованість умінь самообслуговування, додержання режиму дня, вимог особистої гігієни;

• знання найпоширеніших рослин і тварин, особливостей природи певної місцевості; уміння спостерігати за змінами в природі, вести календар природи, розрізняти пори року; знання видів праці людей у полі, саду, на городі у різні пори року; уміння користуватися термометром, компасом, картою, читати план місцевості; визначати форми поверхні землі;

• розрізняти найважливіші копалини; пояснювати, причини зміни пір року, дня, ночі. 1. Формування досвіду творчої діяльності учнів.

 2. Розвиток загальнонавчальних (організаційних, загальномовленнєвих, загальнопізнавальних, контрольно-оцінних) умінь.

 3. Оволодіння узагальненими способами дій.

 4. Моделювання культурних і статево-рольових стандартів поведінки в різних ситуаціях.

 5. Розвиток активного пізнавального ставлення до природного та соціального оточення.

 6. Пізнання учнями своїх можливостей.

 7. Формування найбільш значущих для українського народу цінностей: патріотизму, соціальної справедливості, первинності духовного над матеріальним, природолюбства, людинолюбства, працелюбства, взаємоповаги.

 8. Залучення й аналіз життєвих вражень.

 9. Доцільність організації самостійної й пошукової діяльності учнів.

 10. Оволодіння спеціальними методами пізнання природи (дослід, спостереження, практична робота).

 11. Оволодіння вміннями користуватися приладами.

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

 1. Забезпечення уроків та інших форм трудових занять необхідним оснащенням, навчально-наочними посібниками, матеріалами, інструментами.

 2. Розширення трудового досвіду дітей, формування доступних уявлень про працю дорослих, професії і виробництво; виховання поваги до людей праці.

 3. Науковість, політехнічна спрямованість навчального процесу. Ознайомлення учнів з передбаченими програмою інструментами, інвентарем, пристроями, доступними для сприйняття дітьми. Навчання прийомам обробки різних матеріалів, догляду за сільськогосподарськими рослинами.

 4. Розвиток і виховання учнів у процесі трудового навчання: розумове, фізичне, естетичне формування нахилів та інтересів.

 5. Доцільність вибору методів і форм навчальної діяльності учнів. Розвиток технічного мислення.

 6. Організація суспільно корисної продуктивної праці школярів.

 7. Самообслуговування учнів.

 8. Оволодіння початковими елементами культури виробництва, додержання правил особистої гігієни, безпеки праці.

 9. Рівень знань, умінь і навичок учнів:

 • знання передбачених програмою ручних інструментів, пристроїв і правил безпеки праці з ними;

 • розуміння призначення приладів і технологічних машин;

 • уміння розробляти деталі простих виробів з картону, тканини, пінопласту, дроту, фанери за допомогою ручних інструментів і пристроїв;

 • уміння доглядати за рослинами, вирощувати деякі з них;

 • розвиток трудових умінь, основ трудової культури, вміння планувати, організовувати і контролювати свою роботу;

 • розширення політехнічного світогляду, розвиток у дітей основ конструкторських знань, відповідних умінь і здібностей, елементів технічного мислення.

 1. Навчально-ігрове проектування майбутніх виробів.

 2. Організація художньо-технічної творчості учнів.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал