Василь СухомлинськийСторінка8/8
Дата конвертації16.12.2016
Розмір1.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Творче натхнення – людська потреба, у якій особистість знаходить щастя… Творча діяльність є для людини потребою,

задоволення від якої приносить найвищу насолоду.

В.О.Сухомлинський


Результатом роботи учнів над освітнім проектом є створення різних видів презентацій, буктрейлерів, творчих робіт, написання науково-дослідних робіт МАН, рефератів тощо до творів сучасної української літератури.

Для вчителя-філолога освітнім продуктом буде презентація створеного електронного методично-практичного порадника, де буде розроблена система форм, методів, прийомів роботи над твором; міні-підручника до уроків позакласного читання для кожного класу, де буде спланована система завдань та тестів, міститимуться творчі роботи учнів до вивчених творів.

Доречним було б створити «Хрестоматію сучасної української літератури для учнів 5-11 класів», де поряд із викладом текстів літератури з ретроспективою на історичні документи епохи чи передумови написання твору будуть подаватися кваліфіковані коментарі, сторінки біографії письменників, додаткова інформація з Інтернет-ресурсів або інших джерел (віртуальна подорож літературними музеями, літературні комікси, мультимедійні презентації, міні-проекти), а також буде підібраний ілюстративний матеріал, що врешті-решт дозволить реалізувати мистецький та міжпредметний контексти у викладанні української літератури.

Представлення фрагментів відеозапису уроків із позакласного читання, виступ на методичній раді, педагогічній раді, на конференціях та семінарах, проведення майстер-класів, публікації в періодичних виданнях дозволить учителям української літератури ознайомити своїх колег, науковців, батьків та інших із результатами освітнього проекту.

Проблемні аспекти освітнього проекту

Перемоги вчать наївних, а поразки - мудрих;

успіх дають одиниці уроків, а невдачі - тисячі. Учіться на уроках переможених. Рішенням всякої проблеми служить нова проблема.


Й.В. Гете

Зараз в Україні фактично відсутні державні програми чи проекти розвитку дитячого читання та дитячої книги.

По-перше, слід сказати про скорочення годин, відведених на літературу в школі; недосконалість програм з літератури, перевантаженість творами минулих епох, тоді як поза увагою залишаються сучасні, актуальні для сучасної дитини твори [ 6].

По-друге, слушною є думка Т.Б. Качак, що фонди бібліотек майже не оновлюються, а якщо й поступають нові книги для дітей, то в невеликій кількості; відсутні програми сприяння видання якісних дитячих книжок, що робить їх дороговартісними і недоступними для більшості населення; відсутня державна підтримка дитячих письменників [ 6].

По-третє, поштовхом до народження нової дитячої прози є запровадження літературних премій. Звісно, такого явища сьогодні ми не можемо спостерігати через брак коштів.

По-четверте, на сьогодні недостатньо критики дитячої літератури. Поодинокі дослідження місять тільки акцент на виховному аспекті, але ж ніяк не на ідейно-художньому аналізі. Це й становить проблеми ґрунтовного вивчення творів сучасної української літератури. Тому учні зазвичай самостійно аналізують неапробований літературознавцями матеріал.

По-п’яте, в Україні донині не створено спеціального видання для широкого кола читачів, літературознавців, педагогів, бібліотекарів про дитячу літературу. Як зазначає Т.Б. Качак, періодика для дітей, яка на сьогодні існує («Барвінок», «Дзвіночок», «Пізнайко», «Дивосвіт», «Буслик», «Клас!», «Не журись», «Словознайка», «Стежка», «Терентій» тощо), не дає можливості повною мірою знайомитися з новинками сучасної української книжки, адже не секрет, що дитячі журнали та газети завжди були і є одним із основних комунікативних каналів, за допомогою яких до дитини надходила інформація різного змісту та форми. На превеликий жаль, щорічний літературно-критичний збірник «Література. Діти. Час» припинив своє існування ще у 1990 році [ 6].

Отже, літературна освіта в Україні потребує оновлення як на рівні змісту, так і на рівні методики. Однак, перспективним шляхом розвитку читацької культури юного покоління є реформування літературної освіти, що дасть якісний результат: читаючи сучасну українську літературу, покоління стане мислячим, свідомим, всебічно розвиненим, культурним.Новизна освітнього проекту

Щоб побачити щось нове, потрібно зробити щось нове.

Г. Ліхтенберг

Цей проект має на меті допомогти дітям і підліткам отримати фахову інформацію про нові книги сучасної української літератури, познайомити з письменниками й художниками-ілюстраторами, які присвятили свій талант дитячій літературі, узяти участь у дискусії про шляхи розвитку сучасної української дитячої літератури. Використання різноманітних методів і прийомів промоції читання в сучасному інформаційному середовищі в Україні тільки набуває актуальності та поширення, тоді як в країнах Європи вона працює давно й дає ефективні результати. Сподіваюся, що освітній проект допоможе учням, батькам і вчителям відчинити двері до кращих зразків дитячої української літератури сьогодення.

Формула успіху освітнього проекту

Кожна успішна людина – це перш за все книги, які вона прочитала.

Артемій Лєбєдєв

Формула успіху проекту: створення ситуації успіху на уроках позакласного читання + технологічний підхід до формування творчої особистості дитини + формування загальної читацької культури учнів й розвиток естетичного смаку як результат роботи з книгами сучасної української літератури + творча реалізація учня.

Наукою доведено, що для життєвого успіху необхідні не самі знання, а вміння їх застосувати відповідно до конкретної життєвої ситуації. У новому Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти зазначено, що дослідження, проведені психологами Гарвардського університету, показали: успіх на 85% залежить від особистісних якостей, правильного вибору лінії поведінки, і лише на 15% визначається наявними знаннями.

Таким чином, формування свідомого читача, який, отримуючи конкретні життєві приклади зі сторінок сучасної української літератури, дасть змогу оволодіти всіма способами взаємодії зі світом.

ВИСНОВКИ

Література – це те, що збагачує наш внутрішній світ.

Матіяш Дзвінка

Таким чином, створення освітнього проекту «Популяризація книг сучасної української літератури на уроках позакласного читання – стратегія успіху» зумовлює реалізацію головної мети вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах – залучення учнів до найвищих досягнень національної літератури й культури на сучасному етапі, формування національних і загальнолюдських духовних цінностей, комунікативної та літературної компетентностей, розвиток творчих здібностей учнів, виховання в них естетичного смаку, високої читацької та загальної культури, вироблення вмінь самостійно ознайомлюватися зі зразками мистецтва сучасного українського слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні й духовні цінності.

Освітній проект охоплює велику кількість учасників навчально-виховного процесу, тому є дієвим засобом пропаганди сучасного українського слова, його естетичної природи, духовно-етичної сутності. Розроблені напрями реалізації освітнього проекту дозволять правильно спланувати роботу вчителя-філолога й за відносно короткий термін реалізувати мету. Посилання на інноваційні технології, зокрема створення ситуації успіху, критичного мислення, інтерактивну, ігрову, технології проблемного та проектного навчання, інформаційно-комунікативну, технологію саморозвитку особистості, технологію формування творчої особистості, сприятимуть стрімкому розвиткові пізнавального інтересу в учнів до сучасної української літератури. Розроблена програма рекомендаційного читання творів для позакласного читання є важливим матеріальним підґрунтям реалізації освітнього проекту. Вона допоможе вчителю правильно спланувати урок і вдало підібрати саме той твір сучасної української літератури, проблеми якого будуть цікавими й близькими учням. Перед програмою міститься роз’яснення, у якому подається коротка характеристика жанрово-тематичних особливостей запропонованих творів. Полегшить роботу вчителя української літератури робота із сайтом «Скарбничка вчителя-філолога Яненко Світлани Миколаївни» (http://filologukr.ucoz.ru), на якому є потрібний матеріал для роботи, посилання на твори сучасної української літератури, що певною мірою дозволить швидко знайти учням твір, який вивчається.

Запропоновані нами методи й прийоми педагогічної технології «Створення ситуації успіху» дозволять методично якісно й цікаво провести урок позакласного читання, сприятимуть розвитку креативності як важливого чинника успіху.

Орієнтовні заходи запланованих етапів реалізації освітнього проекту на 3 роки дозволять скласти перспективний план з конкретними завданнями, пропозиціями. В освітньому проекті визначено очікувані результати, презентацію освітнього продукту, проблемні аспекти, новизну та формулу успіху.Отже, створений освітній проект дозволяє теоретично обґрунтувати шляхи формування читацьких навичок і вмінь, подає алгоритм побудови уроків позакласного читання, які сприятимуть зацікавленню учнів художнім твором, виховуватимуть шанувальника сучасної поезії й прози, адже література формує світогляд, розвиває духовний світ, утверджує морально-етичні орієнтири й цінності як стратегію успіху в умовах інтеграції українського суспільства в європейський простір.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Бестселери українського читача. Огляд сучасних українських письменників // Шкільна бібліотека. – 2008. - №10. – С. 167 - 168.

 2. Дев’ятко Наталія. На захист вітчизняної літератури для дітей та юнацтва [Електронний ресурс] / Наталія Дев’ятко. – Режим доступу до статті: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/239

 3. Казкограй. Виставка казок сучасних українських дитячих письменників. З сайту Національної бібліотеки для дітей [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5830

 4. Качак Т. Б. Інтерпретація проблеми насилля у сучасній літературі для дітей: авторська позиція та читацька рецепція [Електронний ресурс] / Т.Б. Качак. – Режим доступу до статті: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/274

 5. Качак Т. Б. Подолання тематичних табу у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва: постколоніальна практика [Електронний ресурс] / Т. Б. Качак. – Режим доступу до статті: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/275

 6. Качак Т.Б. Літературна освіта в Україні: промоція дитячої книги і читання [Електронний ресурс] / Т.Б. Качак. – Режим доступу до статті:http://urccyl.com.ua/fileadmin/user_upload/Visnyk/Visnyk_2013/Visnyk_2013_37.pdf

 7. Качак Т.Б. Сучасна українська дитяча література. Аспекти гендерної інтерпретації [Електронний ресурс] / Т.Б. Качак. – Режим доступу до статті: http://migha.ru/suchasna-ukrayinseka-dityacha-literatura-aspekti-gendernoy.html

 8. Качак Т.Б. Тема війни і миру в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва / Т.Б. Качак // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – №3. – 48 с. – С. 22–24.

 9. Клочек Г.  Вища літературна освіта в контексті Болонського процесу / Г. Клочек // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. - 2006. - №1. - С. 2-7.

 10. Кремінь Т. Концептуальна своєрідність сучасної української дитячої літератури (на матеріалі творчості В. Бойченка) / Т.Кремінь // Педагогічна думка. – 2007. – №2. – С.23-27.

 11. Овдійчук Л. М. Жанри та стильові особливості сучасної прози для дітей [Електронний ресурс] / Л.М. Овдійчук. – Режим доступу до статті: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/305

 12. Овдійчук Л. М. Сучасна проза для дітей / Л.М. Овдійчук // Українська література у загальноосвітній школі. – 2015. – № 1. – С. 35-38.

 13. Петренко Оксана. Популяризація дитячої книги та читання – одна з умов розвитку духовності підростаючого покоління [Електронний ресурс] / Оксана Петренко. – Режим доступу до статті: file:///C:/Users/Света/Desktop/vkp_2010_11_15.pdf

 14. Петрова С.В. Як виховати вдумливого читача? / С.В. Петрова // Шкільна бібліотека. – 2008. - №10. – С. 68.

 15. Популяризація творів сучасної української дитячої літератури. З сайту Національної бібліотеки для дітей [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5829

 16. Проценко Яна. 10 причин читати сучасну українську літературу [Електронний ресурс] / Яна Проценко. – Режим доступу до статті: http://laverte.co.ua/posts/10-prychyn-chytaty-suchasnu-ukrayinsku-literaturu/

 17. Ренн Ольга. Дитяча література у Східній Європі: дослідження, тенденції, підсумки [Електронний ресурс] / Ольга Ренн. – Режим доступу до статті: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/154

 18. Савицька Н.С. Сучасна фантастична література України й Росії [Електронний ресурс] / Н.С. Савицька. – Режим доступу до статті: http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/18.4.6.pdf

 19. Січкар О.М. Історія, стан і перспективи розвитку української літератури для дітей і про дітей [Електронний ресурс] / О.М.Січкар. – Режим доступу до статті: http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/192

 20. Сучасна українська література: огляд. З сайту Національної бібліотеки для дітей [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=5828

 21. Штейнбук Фелікс. Пам’ятаючи про самого себе. Тілесно-міметична складова у текстових стратегіях сучасної літератури / Фелікс Штейнбук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – №5. – С. 121 – 126.

 22. Яценко Таміла. Формування читацької компетентності учнів: методична «мода» чи вимога сучасності? / Таміла Яценко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 7-8. – С. 82.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал