В. И. Белянин М.: Флинта. 2008. С. 69-85. 101Сторінка10/11
Дата конвертації02.12.2016
Розмір1.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Висновки до третього розділу


Отже, білінгвізм — це реальна соціально-мовна ситуація, сутність якої полягає у співіснуванні і взаємодії двох мов у межах одного мовного колективу. Урахуванням тісної взаємодії соціальних і структурних факторів у процесі розвитку і функціонування лінгвістичних об'єктів — одна з методологічних вимог мовознавчих досліджень.

Період із початку 60-х до середини 80-х років ХХ ст. став етапом вироблення теоретичних засад для проведення національно-мовної політики в межах Радянського Союзу, аналізу проблем мовного будівництва в республіках і регіонах. . Функціонування в СРСР російської мови як державної дозволило вченим говорити про можливість існування двох рідних мов і вважати, що людина протягом життя може змінювати рідну мову.

За роки радянської влади чисельність російського населення в сучасних межах України зросла втричі. Після 1917 р. особливо інтенсивним був приплив росіян на промислові підприємства східних регіонів України, який у 20-х роках виявився у формі «оргнаборів».

До того ж, швидка урбанізація цих регіонів у XIX та XX століттях цілком змінила традиційну модель територіального розселення в Україні, за якою центральні та західні землі складали «стрижень», а південно-східні – периферію. На початок 20-х років більшість головних міських центрів України вже розташувалися на Південному Сході, а їхня культура була російською.

На сьогодні за даними Міністерства освіти і науки, в Україні простежується тенденція до зменшення кількості навчальних закладів із російською мовою навчання. Цьому сприяють незалежність України, утвердження державного статусу української мови, а також самосвідомість українців.

Питання україно-російського міського «суржика» розглядають окремі статті В. Ларіна (Харків), К. Німчинова (Донбас), В. Шадури (Дніпропетровщина). У красному письменстві для характеристики персонажів царського підстаршинського середовища його використовував В. Винниченко, для міщанського — М. Старицький, для радянського міліційного — О. Корнійчук, а для люмпен-пролетаріату — В. Винниченко, А. Тесленко, І. Микитенко, Л. Первомайський, Г. Брасюк.

У діловому спілкуванні можна виділити два види ставлення до оточуючого світу: позитивне й негативне. Позитивне мислення більш за все сприяє створенню сприятливого психологічного клімату в будь-якій діловій розмові.

Максимальний же виграш від негативного мислення дорівнює нулю. Ви більше виграєте, якщо не будете шукати плями на сонці. Ви досягнете більшого, коли спрямуєте свій розум на вирішення проблем, замість того, щоб скаржитись на їх існування. Практика ділового спілкування доказує, що дуже корисна принципова установка: «Якщо я мало отримую від життя, то в цьому винен лише я сам».


ВИСНОВКИ


Отже, директор сучасної школи – це не просто посада керівника, але й велике педагогічне мистецтво. Робота керівника будь-якого колективу складна і відповідальна, у директора школи – особлива місія. Сьогодні він покликаний поєднувати в одній особі вчителя, методиста, державного інспектора, господарника, організатора навчально-виховного процесу, чуйного й уважного наставника дитячого і дорослого колективу. Це вимагає не тільки всебічних знань, досконалого володіння наукою управління, але й високої професійної культури, справжньої самовідданості і безмежної відповідальності за доручену справу.

Робота директора школи сьогодні потребує нового мислення, що зв’язане з проникненням менеджменту в управлінську діяльність керівників загальноосвітніх навчальних закладів. З позицій внутрішньошкільного менеджменту важливими є переорієнтація акценту управління з освітніх процесів на розвиток людського потенціалу, що здійснює ці процеси. Важливим є створення своєрідної “кадрової політики” навіть у маленькій школі. Першорядне значення має формування внутрішкільної культури: бачення своєї місії, усвідомлення цілей, створення своєї системі цінностей, що має соціальне значення, забезпечення високої вмотивованості управлінських дій тощо. Для цього, перш за все, треба надати кожному керівнику загальноосвітнього навчального закладу відповідної управлінської освіти.

Для інтеграції України в міжнародний простір важливим є визнання людини як найвищої цінності суспільства не тільки на словах, а й на ділі. Це можливо за використання антропосоціального підходу до управління школою, що бачить у людині одночасно і особистість, і головну виробничу силу з певними духовними й матеріальними інтересами, а також сприяє поєднанню цих інтересів з суспільними. Реалізації цього можна домогтися через впровадження цільового та адаптивного управління загальною середньою освітою, і зокрема загальноосвітнім навчальним закладом.

Можна зробити висновок, що право керувати – високе право, і його треба заслужити високим професіоналізмом, належним рівнем володінням всіх перелічених вище видів культури, чесною і самовідданою працею. А для цього треба навчитися поважати людей, бути стриманим, чуйним і доброзичливим до них, вміти слухати і чути вчителя, завжди відчувати «биття пульсу» шкільного колективу.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Белецкий А.В. "Национально-культурные и идеологические ориентации населения Украины" / А.В. Белецкий. Донецк. 1999. — 112с.

2. Белянин В. И. Психолингвистика. / В. И. Белянин М.: Флинта. 2008. — С. 69-85.

3. Білобровко Т. І. Економіка освіти : навчально-методичний посібник / Т. І. Білобровко // Переяслав-Хмельницький, 2003. – 119 с.

4.Власюк Д.П.. Міжособистісне розуміння в структурі психологічно-управлінської компетентності керівників державної служби України - Психологічні перспективи. Зб. наук. Праць За ред. Л.Засєкіної – Луцьк: - 2011 - №18 – с.52-61

5.Данюк В.М. Менеджмент персоналу: Навч. посібник / Данюк В.М., Петюх В.М., Цимбалюк С.О. – К.: КНЕУ, 2006. – 398 с.

6. Дромышевская Т. В. Промышленность – основной градообразующий фактор / Т. В. Дромышевская // Проблемы развития промышленных городов Украины : [сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экон.-прав. исслед. ; редкол. ; Финагин В.В. (отв. ред.) и др.]. — Донецк, 1994. — С. 51–57.

7. Етнонаціональні процеси в Україні: історія і сучасність / О.Б. Беренштейн, Н.А. Зіневич, В.І . Зінич та ін.; За ред. В.І. Наулка. - К., 2001.

8.Євтух Н.Б. Етнонаціональна структура українського суспільства: Довідник / [В.Б. Євнух, В.П. Трощинський, К.Ю. Галушко, К.О. Чернова]; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ф-т соціології та психології. - К., 2004.

9.Єльникова Г.В. – професор кафедри менеджменту освіти ЦІППО АПН України. «Управлінська культура керівника загальноосвітнього навчального закладу: наукова стаття. 2011».

10. Єрмолова В.А. Проблемы и пути развития русской культуры в Украине. Диалог украинской и русской культур: Материалы Международной научно-практической конференции. 24-25 октября 1996 г. / В.А. Єрмолова - К., 1997.

11. Звірковський І.В. Етнокультурний фактор в українсько-російських відносинах 90-х років: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / І.В.Звірковський. Інститут політичних і етноціональних досліджень НАН України. — К., 1998.

12. Загнітко А. П. Сучасні лінгвістичні теорії : монографія / А. П. Загнітко. —Вид. 2-ге, випр. і доп. — Донецьк : ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2007. — 219 с.

13.Закон «Про засади державної мовної політики» № 5029-VI від 5 червня 2012 року.

14. Засєкін С. В. Психолінгвістичні аспекти перекладу / С. В. Засєкін. — Луцьк: ВІЕМ, 2006. — С. 24-27: 30-31

15. Засєкіна Л. В. Засєкін С.В. Вступ до психолінгвістики. / Л. В. Засєкіна — Острог: Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія ". 2002. — С. 87-92.

16. Золотнякова А.С. Проблемы психологии общения. / А.С. Золотнякова Мысль, 1971.Ростов-на-Дону. Изд-во Рост.ун-та, 1976г.

17.Ищенко А.П. Культурные взаимоотношения Украины и России: диалог или конкуренція // Нове покоління про нові реалії міжкультурного українсько-російської діалогу. Зб. Наукових студентських робіт. Зб.1. / Одеський національний університет ім. М.В. Ломоносова, Київський національний університет культури і мистецтв. / А.П.Ищенко - Одеса, 2003.

18. Ідзьо В.П. Українці в Росії: історія, сучасний стан та перспектива розвитку в «Рік України в Російській Федерації» // Українознавство. - 2002. - №3.

19.Ідзьо В.П. Українська діаспора в Росії. Українсько-російські взаємини: історія, наука, релігія. / В.П. Ідзьо - Львів, 2002.

20. Карамушка Л. М. Практична психологія управління : актуальні завдання та перспективи розвитку [Текст] : сборник научных трудов / Л.М. Карамушка // Розвиток ідей Г.С.Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. Г.С. Костюк. - Київ, 2000. - Ч.1. - С. 173-188 .

21.Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник. / С. М. Коваленко - Тернопіль: Мандрівець, 2007 - с.42.

22. Ковалев А.Г. Курс лекций по социальной психологии. / А.Г. Ковалев. М., 1994, с.153-154.

23.Козієвська О.І. Мовна політика в Україні: аспекти взаємодії і перспективи розвитку української та російської мов // Зб. наук. пр. УАДУ. – К.: Вид-во УАДУ. – Вип.1. - 2000. - С. 320-328.

24. Козієвська О.І. Проблеми регіональної мовної політики в умовах поліетнічної держави // Зб. наук. пр. УАДУ / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – Вип.2. – Ч. IV. – С. 364-368.

25. Козієвська О.І. Про необхідність підвищення загальної культури мовлення державного службовця // Вісн. УАДУ. – К.: Вид-во УАДУ. – 2001. - №1. – С. 347-351.

26. Козієвська О.І. Міжнародне право і проблеми удосконалення чинного законодавства України щодо питань мовної політики у сфері освіти // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир, 2000. – С. 235-236.

27. Козієвська О.І. Проблеми формування культури мовлення державних службовців в умовах двомовності // Духовність українства. – Житомир. – Вип.3. – 2001. – С. 190-193.

28. Козієвська О.І. Мова як чинник формування національної еліти в Україні // Реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – С. 339-342.

29. Колесников Г.В. Стратегическое управление и организационная культура // Персонал.-2000.-№3.-С.40-46

30. Коломінський Н.Л. Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.05 /; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2001. — 37 с. — укp.

31. Корнєв М. Н. Соціальна психологія. / М. Н. Корнєв -К.: Б.в., 1995. -303с.

32. Королюк С.В. Управлінське спілкування: гендерний підхід. / С. Королюк // Директор школи № 36 (372), вересень 2005 С. 6 – 7.

33. Конаржевский Ю. А. Что нужно знать директору школы о системах и системном подходе: Учебное пособие. / Ю. А. Конаржевский – Челябинск: ЧГПИ, 1986 – 135с.

34. Корніяка О.П. Культура педагогічного спілкування - особлива турбота директора школи / О.П. Корніяка // Директор школи, ліцею, гімназії.- 2001.- №5-6.- С.98-103.

35. Крижко В.В. Антологія аксіологічної парадигми управління освітою / В.В. Крижко // Навч. посібник. – К.: Освіта України, 2005. – 440 с.

36.Культура мовлення. Посібник для підготовки і проведення уроків. 10 клас / Упорядник Л. А. Бакала- Тернопіль: Мандрівець, 2002.- с.5-7.

37. Лікарчук І.Л. Регіональні аспекти у змісті професійно-технічної освіти. / І.Л. Лікарчук // Рідна школа. - 1995.-N5. - C.59-61.

38. Логунова М.М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності / М.М. Логунова – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 196 с.

39. Максименко С.Д. Загальна психологія / С.Д. Максименко // Підручник.-2-ге вид., перероб.і доп.-Вінниця: Нова Книга,2004.-704с.

40. Майборода О.А. Російський націоналізм в Україні (1991-1998 рр.) / О.А. Майборода - К., 1999.

41. Макаренко А. С. Методика организации воспитательного процесса. В кн.: Педагогические сочиненип: В 8-ми т. т. 1 / А. С.Макаренко М.; Педагогика 1983 – 366 с.

42. Малімон В.І. Комунікаційна політика в діяльності державного службовця. / В.І. Малімон Навч.посібник. – 2-ге вид. доп. І розш. – Івано-Франківськ: Місто – НВ, 2008. – 344 с.

43. Л. Т. Масенко. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір / Л. Т. Масенко. — К. : Вид. дім "КМ Академія", 2004. — 163 с.

44. А.Ф. Мельник. Менеджмент державних установ і організацій: Навч. посібник / Мельник А.Ф, Васіна А.Ю., Кривокульська Н.М. – Киів: ВД «Професіонал», 2006 р. – 464 с.

45.Мовленнєвий етикет. Програма спецкурсу, заняття, ігрові форми роботи. 8-11 кл. / Упоряд. Г. Федяй.- К.: Вид. дім «Шкіл.світ»: Вид.Л. Галіцина, 2005.- с.6-13.

46. Народне господарство України у 1992 році: Статистичний щорічник / Міністерство статистики України. - К., 1993.

47. Народне господарство України у 1993 році: Статистичний щорічник / Міністерство статистики України. - К., 1994.

48. Наулко В.И. Развитие межэтнических связей на Украине / В. И. Наулко. — К., 1975. — 152 с.

49. Нікітчина С.О. Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти. / С.О. Нікітчина. Монографія. Глухів. 2010р.

50. Нікітчина С.О. Мотивація дидактичного спілкування студентів з викладачами як умова ефективності сучасних комунікативних технологій. / С.О. Нікітчина. Збірник наукових праць: К. 2009.

51.Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик – К.: Академвидав. 2003. – 568 с.

52. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціально-психологічна характеристика структурно-функціональних компонентів спілкування Зб. наук. праць: філософія, соціологія, психологія – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. / Л.Е. Орбан-Лембрик. 2009. –Вип.14.– Ч.І. –254 с.

53. Панасюк Л.В. Українсько-російський білінгвізм у загальноосвітніх навчальних закладах держави періоду 90-х рр.ХХ ст. (за матеріалами статистики) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. - К, 2007.

54. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. / Парыгин Б.Д. – М. Мысль, 1971.

55. Плотницька І.М., Козієвська О.І. Ділова українська мова: Робочий зошит. / І.М. Плотницька – Житомир, 2002. – 90 с. – Авторських 45 с.

56., Козієвська О.І. Ділова українська мова в державному управлінні (робочий зошит дистанційного курсу навчальної дисципліни): Навчальний посібник. / І.М. Плотницька– К.: Міленіум, 2003. – 80 с. – Авторських 40 с.

57. Пономарьов О.С. Філософія спілкування в контексті культури соціального управління - Теорія і практика управління соціальними системами / Наук. практич. журнал Випуск №1/2011 – с.23-30

58. Потеряхин А.Л. Психология управления, основы межличностного общения. / А.Л. ьПотеряхин К.1999.

59. Попок А.В., Лагутов Ю.М. Національно-культурні потреби росіян в україні та україці в Росії // Розбудова держави. / А.В. Попок - 1998. - №9/10.

60. Приходько В.М. Комунікативна компетентність керівника навчального закладу як основа професійної культури спілкування. / В.М. Приходько, М. І. Приходько // Управління школою.- 2007.- №25(181).- С.6- 11.

61. Руденский Е.В. Социальная психология. / Е.В. Руденский М.1998.

62. С. А. Солодкий. Имплантация (опыт выживания украинцев в Сибири) // День. - 2002. - 24 грудня.

63. Статистичний щорічник за 1994 рік / Міністерство статистики України. - К., 1995.

64. Статистичний щорічник за 1995 рік / Міністерство статистики України. - К., 1996.

65. Статистичний щорічник за 1997 рік / Державний комітет статистики України. - К., 1998.

66. Статистичний щорічник за 1998 рік / Державний комітет статистики України. - К., 1999.

67. Статистичний щорічник за 2000 рік / Державний комітет статистики України. - К., 2001.

68. Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування: Навчальний посібник. / І. О. Трухін -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -335 с.

69. Українці в Євразії: Чисельність і розміщення за переписами 1897-1990 рр. - К., 2002.

70. Урбанович А.А. Психология управления: Учебное пособие. / А.А. Урбанович— Мн.: Харвест, 2003. — 640 с.

71. Урбанович О.Ф. Управлінське спілкування в діяльності керівника / О.Ф. Урбанович // Підручник для директора.- Серпень 2006.- №3.- С.4 -14.

72.Цимбалюк В. І. Мова як генетичний код народу: Навчальний посібник для факультативних занять. / В. І. Цимбалюк. — Тернопіль: Мандрівець, 2007.- с.54-61.

73. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка // Навч. посіб. – 6-те вид.,випр. і. доп. – К.: Знання, 2007. – 230 с.

74. Шевельов Ю.Р. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941): Стан і статус. / Ю.Р. Шевельов. — Чернівці : Рута, 1998. — 208 с.

75. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник.- 2- ге вид., виправ .і доповнен. / С.В. Шевчук – К.: Алерта, 2011. с.67-68., 251-254.

76. А.М. Шома. Управлінське спілкування як соціально-психологічний чинник формування стилю державно-управлінської діяльності Державне управління теорія та практика Випуск №2(8)/2008

77. Інтернет-енциклопедія «Вікіпедія» [Електронний ресурс]. Режим доступу до книги: http://uk.wikipedia.org/wiki/Двомовність

78. Дзеркало тижня № 30 (758) 15 — 21 серпня 2009. Українська діаспора: менталітет «в екзилі»? Автор: Ірина Кириченко

79. Преграды гуманитарному развитию. Сравнительный анализ развития русской культуры на Украине и украинской культуры культуры в России // Независимая газета. - 1998. - №9.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал