В. И. Белянин М.: Флинта. 2008. С. 69-85. 101Сторінка1/11
Дата конвертації02.12.2016
Розмір1.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ЗМІСТ

1.1. Управлінське спілкування як об’єкт наукового дослідження 12

1.2. Огляд літератури з проблеми культури мовлення 21

Висновки до першого розділу 29

2.1. Теоретичні основи управлінського спілкування керівників навчальних закладів 30

2.2. Соціально-психологічні аспекти управлінського спілкування в системі освіти 42

Висновки до другого розділу 55

3.1. Поняття і типи білінгвізму 57

3.2. Українсько-російський білінгвізм в системі освіти: причини виникнення і результати взаємодії мов 67

3.3. Методичні умови функціонування ділового мовлення 80

Висновки до третього розділу 971. Белецкий А.В. "Национально-культурные и идеологические ориентации населения Украины" / А.В. Белецкий. Донецк. 1999. — 112с. 101

2. Белянин В. И. Психолингвистика. / В. И. Белянин М.: Флинта. 2008. — С. 69-85. 101

3. Білобровко Т. І. Економіка освіти : навчально-методичний посібник / Т. І. Білобровко // Переяслав-Хмельницький, 2003. – 119 с. 101

4. Власюк Д.П.. Міжособистісне розуміння в структурі психологічно-управлінської компетентності керівників державної служби України - Психологічні перспективи. Зб. наук. Праць За ред. Л.Засєкіної – Луцьк: - 2011 - №18 – с.52-61 101

5. Данюк В.М. Менеджмент персоналу: Навч. посібник / Данюк В.М., Петюх В.М., Цимбалюк С.О. – К.: КНЕУ, 2006. – 398 с. 101

6. Дромышевская Т. В. Промышленность – основной градообразующий фактор / Т. В. Дромышевская // Проблемы развития промышленных городов Украины : [сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экон.-прав. исслед. ; редкол. ; Финагин В.В. (отв. ред.) и др.]. — Донецк, 1994. — С. 51–57. 101

7. Етнонаціональні процеси в Україні: історія і сучасність / О.Б. Беренштейн, Н.А. Зіневич, В.І . Зінич та ін.; За ред. В.І. Наулка. - К., 2001. 101

8. Євтух Н.Б. Етнонаціональна структура українського суспільства: Довідник / [В.Б. Євнух, В.П. Трощинський, К.Ю. Галушко, К.О. Чернова]; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ф-т соціології та психології. - К., 2004. 101

9. Єльникова Г.В. – професор кафедри менеджменту освіти ЦІППО АПН України. «Управлінська культура керівника загальноосвітнього навчального закладу: наукова стаття. 2011». 101

10. Єрмолова В.А. Проблемы и пути развития русской культуры в Украине. Диалог украинской и русской культур: Материалы Международной научно-практической конференции. 24-25 октября 1996 г. / В.А. Єрмолова - К., 1997. 101

11. Звірковський І.В. Етнокультурний фактор в українсько-російських відносинах 90-х років: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / І.В.Звірковський. Інститут політичних і етноціональних досліджень НАН України. — К., 1998. 102

12. Загнітко А. П. Сучасні лінгвістичні теорії : монографія / А. П. Загнітко. —Вид. 2-ге, випр. і доп. — Донецьк : ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2007. — 219 с. 102

13. Закон «Про засади державної мовної політики» № 5029-VI від 5 червня 2012 року. 102

14. Засєкін С. В. Психолінгвістичні аспекти перекладу / С. В. Засєкін. — Луцьк: ВІЕМ, 2006. — С. 24-27: 30-31 102

15. Засєкіна Л. В. Засєкін С.В. Вступ до психолінгвістики. / Л. В. Засєкіна — Острог: Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія ". 2002. — С. 87-92. 102

16. Золотнякова А.С. Проблемы психологии общения. / А.С. Золотнякова Мысль, 1971.Ростов-на-Дону. Изд-во Рост.ун-та, 1976г. 102

17. Ищенко А.П. Культурные взаимоотношения Украины и России: диалог или конкуренція // Нове покоління про нові реалії міжкультурного українсько-російської діалогу. Зб. Наукових студентських робіт. Зб.1. / Одеський національний університет ім. М.В. Ломоносова, Київський національний університет культури і мистецтв. / А.П.Ищенко - Одеса, 2003. 102

18. Ідзьо В.П. Українці в Росії: історія, сучасний стан та перспектива розвитку в «Рік України в Російській Федерації» // Українознавство. - 2002. - №3. 102

19. Ідзьо В.П. Українська діаспора в Росії. Українсько-російські взаємини: історія, наука, релігія. / В.П. Ідзьо - Львів, 2002. 102

20. Карамушка Л. М. Практична психологія управління : актуальні завдання та перспективи розвитку [Текст] : сборник научных трудов / Л.М. Карамушка // Розвиток ідей Г.С.Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. Г.С. Костюк. - Київ, 2000. - Ч.1. - С. 173-188 . 102

21. Сучасна риторика: Навчально-практичний посібник. / С. М. Коваленко - Тернопіль: Мандрівець, 2007 - с.42. 102

22. Ковалев А.Г. Курс лекций по социальной психологии. / А.Г. Ковалев. М., 1994, с.153-154. 103

23. Козієвська О.І. Мовна політика в Україні: аспекти взаємодії і перспективи розвитку української та російської мов // Зб. наук. пр. УАДУ. – К.: Вид-во УАДУ. – Вип.1. - 2000. - С. 320-328. 103

24. Козієвська О.І. Проблеми регіональної мовної політики в умовах поліетнічної держави // Зб. наук. пр. УАДУ / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – Вип.2. – Ч. IV. – С. 364-368. 103

25. Козієвська О.І. Про необхідність підвищення загальної культури мовлення державного службовця // Вісн. УАДУ. – К.: Вид-во УАДУ. – 2001. - №1. – С. 347-351. 103

26. Козієвська О.І. Міжнародне право і проблеми удосконалення чинного законодавства України щодо питань мовної політики у сфері освіти // Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир, 2000. – С. 235-236. 103

27. Козієвська О.І. Проблеми формування культури мовлення державних службовців в умовах двомовності // Духовність українства. – Житомир. – Вип.3. – 2001. – С. 190-193. 103

28. Козієвська О.І. Мова як чинник формування національної еліти в Україні // Реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – С. 339-342. 103

29. Колесников Г.В. Стратегическое управление и организационная культура // Персонал.-2000.-№3.-С.40-46 103

30. Коломінський Н.Л. Автореф. дис. д-ра психол. наук: 19.00.05 /; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2001. — 37 с. — укp. 103

31. Корнєв М. Н. Соціальна психологія. / М. Н. Корнєв -К.: Б.в., 1995. -303с. 103

32. Королюк С.В. Управлінське спілкування: гендерний підхід. / С. Королюк // Директор школи № 36 (372), вересень 2005 С. 6 – 7. 103

33. Конаржевский Ю. А. Что нужно знать директору школы о системах и системном подходе: Учебное пособие. / Ю. А. Конаржевский – Челябинск: ЧГПИ, 1986 – 135с. 104

34. Корніяка О.П. Культура педагогічного спілкування - особлива турбота директора школи / О.П. Корніяка // Директор школи, ліцею, гімназії.- 2001.- №5-6.- С.98-103. 104

35. Крижко В.В. Антологія аксіологічної парадигми управління освітою / В.В. Крижко // Навч. посібник. – К.: Освіта України, 2005. – 440 с. 104

36. Культура мовлення. Посібник для підготовки і проведення уроків. 10 клас / Упорядник Л. А. Бакала- Тернопіль: Мандрівець, 2002.- с.5-7. 104

37. Лікарчук І.Л. Регіональні аспекти у змісті професійно-технічної освіти. / І.Л. Лікарчук // Рідна школа. - 1995.-N5. - C.59-61. 104

38. Логунова М.М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності / М.М. Логунова – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 196 с. 104

39. Максименко С.Д. Загальна психологія / С.Д. Максименко // Підручник.-2-ге вид., перероб.і доп.-Вінниця: Нова Книга,2004.-704с. 104

40. Майборода О.А. Російський націоналізм в Україні (1991-1998 рр.) / О.А. Майборода - К., 1999. 104

41. Макаренко А. С. Методика организации воспитательного процесса. В кн.: Педагогические сочиненип: В 8-ми т. т. 1 / А. С.Макаренко М.; Педагогика 1983 – 366 с. 104

42. Малімон В.І. Комунікаційна політика в діяльності державного службовця. / В.І. Малімон Навч.посібник. – 2-ге вид. доп. І розш. – Івано-Франківськ: Місто – НВ, 2008. – 344 с. 104

43. Л. Т. Масенко. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір / Л. Т. Масенко. — К. : Вид. дім "КМ Академія", 2004. — 163 с. 104

44. А.Ф. Мельник. Менеджмент державних установ і організацій: Навч. посібник / Мельник А.Ф, Васіна А.Ю., Кривокульська Н.М. – Киів: ВД «Професіонал», 2006 р. – 464 с. 104

45. Мовленнєвий етикет. Програма спецкурсу, заняття, ігрові форми роботи. 8-11 кл. / Упоряд. Г. Федяй.- К.: Вид. дім «Шкіл.світ»: Вид.Л. Галіцина, 2005.- с.6-13. 104

46. Народне господарство України у 1992 році: Статистичний щорічник / Міністерство статистики України. - К., 1993. 105

47. Народне господарство України у 1993 році: Статистичний щорічник / Міністерство статистики України. - К., 1994. 105

48. Наулко В.И. Развитие межэтнических связей на Украине / В. И. Наулко. — К., 1975. — 152 с. 105

49. Нікітчина С.О. Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти. / С.О. Нікітчина. Монографія. Глухів. 2010р. 105

50. Нікітчина С.О. Мотивація дидактичного спілкування студентів з викладачами як умова ефективності сучасних комунікативних технологій. / С.О. Нікітчина. Збірник наукових праць: К. 2009. 105

51. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик – К.: Академвидав. 2003. – 568 с. 105

52. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціально-психологічна характеристика структурно-функціональних компонентів спілкування Зб. наук. праць: філософія, соціологія, психологія – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. / Л.Е. Орбан-Лембрик. 2009. –Вип.14.– Ч.І. –254 с. 105

53. Панасюк Л.В. Українсько-російський білінгвізм у загальноосвітніх навчальних закладах держави періоду 90-х рр.ХХ ст. (за матеріалами статистики) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. - К, 2007. 105

54. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. / Парыгин Б.Д. – М. Мысль, 1971. 105

55. Плотницька І.М., Козієвська О.І. Ділова українська мова: Робочий зошит. / І.М. Плотницька – Житомир, 2002. – 90 с. – Авторських 45 с. 105

56. , Козієвська О.І. Ділова українська мова в державному управлінні (робочий зошит дистанційного курсу навчальної дисципліни): Навчальний посібник. / І.М. Плотницька– К.: Міленіум, 2003. – 80 с. – Авторських 40 с. 106

57. Пономарьов О.С. Філософія спілкування в контексті культури соціального управління - Теорія і практика управління соціальними системами / Наук. практич. журнал Випуск №1/2011 – с.23-30 106

58. Потеряхин А.Л. Психология управления, основы межличностного общения. / А.Л. ьПотеряхин К.1999. 106

59. Попок А.В., Лагутов Ю.М. Національно-культурні потреби росіян в україні та україці в Росії // Розбудова держави. / А.В. Попок - 1998. - №9/10. 106

60. Приходько В.М. Комунікативна компетентність керівника навчального закладу як основа професійної культури спілкування. / В.М. Приходько, М. І. Приходько // Управління школою.- 2007.- №25(181).- С.6- 11. 106

61. Руденский Е.В. Социальная психология. / Е.В. Руденский М.1998. 106

62. С. А. Солодкий. Имплантация (опыт выживания украинцев в Сибири) // День. - 2002. - 24 грудня. 106

63. Статистичний щорічник за 1994 рік / Міністерство статистики України. - К., 1995. 106

64. Статистичний щорічник за 1995 рік / Міністерство статистики України. - К., 1996. 106

65. Статистичний щорічник за 1997 рік / Державний комітет статистики України. - К., 1998. 106

66. Статистичний щорічник за 1998 рік / Державний комітет статистики України. - К., 1999. 106

67. Статистичний щорічник за 2000 рік / Державний комітет статистики України. - К., 2001. 106

68. Трухін І. О. Соціальна психологія спілкування: Навчальний посібник. / І. О. Трухін -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -335 с. 106

69. Українці в Євразії: Чисельність і розміщення за переписами 1897-1990 рр. - К., 2002. 106

70. Урбанович А.А. Психология управления: Учебное пособие. / А.А. Урбанович— Мн.: Харвест, 2003. — 640 с. 107

71. Урбанович О.Ф. Управлінське спілкування в діяльності керівника / О.Ф. Урбанович // Підручник для директора.- Серпень 2006.- №3.- С.4 -14. 107

72. Цимбалюк В. І. Мова як генетичний код народу: Навчальний посібник для факультативних занять. / В. І. Цимбалюк. — Тернопіль: Мандрівець, 2007.- с.54-61. 107

73. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка // Навч. посіб. – 6-те вид.,випр. і. доп. – К.: Знання, 2007. – 230 с. 107

74. Шевельов Ю.Р. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941): Стан і статус. / Ю.Р. Шевельов. — Чернівці : Рута, 1998. — 208 с. 107

75. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник.- 2- ге вид., виправ .і доповнен. / С.В. Шевчук – К.: Алерта, 2011. с.67-68., 251-254. 107

76. А.М. Шома. Управлінське спілкування як соціально-психологічний чинник формування стилю державно-управлінської діяльності Державне управління теорія та практика Випуск №2(8)/2008 107

77. Інтернет-енциклопедія «Вікіпедія» [Електронний ресурс]. Режим доступу до книги: http://uk.wikipedia.org/wiki/Двомовність 107

78. Дзеркало тижня № 30 (758) 15 — 21 серпня 2009. Українська діаспора: менталітет «в екзилі»? Автор: Ірина Кириченко 107

79. Преграды гуманитарному развитию. Сравнительный анализ развития русской культуры на Украине и украинской культуры культуры в России // Независимая газета. - 1998. - №9. 107

Додаток А 108


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал