Урок це дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду, його ерудиціїДата конвертації01.06.2017
Розмір65.1 Kb.
ТипУрок

Організація сучасних форм контролю

навчальних досягнень учнів з хімії з використанням диференційованого підходу


Романенко І.І.,

учитель хімії Тростянецької спеціалізованої школи І-Ш ступенів №5Урок - це дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду, його ерудиції.

В .Сухомлинський


Хімія — одна з найбільш гуманістично-орієнтованих природничих наук, оскільки її успіхи завжди спрямовані на задоволення потреб людства.

Вивчення хімії в школі сприяє формуванню світогляду учнів і цілісної наукової картини світу, розуміння необхідності хімічної освіченості для вирішення повсякденних життєвих проблем, вихованню належної поведінки в навколишньому середовищі. Саме тому організувати процес навчання необхідно так, щоб учні сприймали хімію як потрібну і важливу для життя науку, як частину світової культури, необхідну кожній освіченій людині для формування цілісної картини світу.

Все починається з уроку. Як його побудувати, щоб можна було реалізувати всі його навчально-виховні функції?

Навчання хімії тільки традиційними методами та підходами, тобто лише формування хімічної грамотності, навчання розрахунків, максимальне насичення теоретичних знань є неефективне. Головним питанням сьогодення в системі нової освіти є опанування учнями вмінь і навичок саморозвитку особистості, що значною мірою досягається шляхом впровадження інноваційних технологій організації процесу навчання. У сучасних умовах потрібно підготувати школяра до швидкого сприйняття й обробки інформації, яка надходить, успішно її відображати і використовувати. Кінцевим результатом впровадження інформаційних технологій у процесі навчання хімії, є оволодіння учнями комп'ютером як засобом пізнання процесів і явищ, що відбуваються в природі і застосовуються у практичній діяльності.Я намагаюсь організувати навчально-виховний процес таким чином, щоб кожен учень мав змогу приймати участь у проектуванні свого власного розвитку та особистого зростання.


Предмет хімія не з легких, він перевантажений науковою інформацією. Тому, конструюючи урок, завжди добираю такий додатковий матеріал, який збуджуватиме інтерес учнів. Це і цікава інформація про речовини, і вірші-загадки, і демонстрація предметів вжиткової хімії, фрагменти фільму. Живий пізнавальний інтерес викликають різні нестандартні форми проведення уроку - уроки-подорожі, уроки-рольові ігри, уроки-заліки, семінари.

Досягнення потрібного суспільству рівня освіченості та розвитку особистості неможливе без систематичної праці. Саме тому я використовую самостійну форму роботи. Адже завдання вчителя полягає не тільки в передачі знань, а й у тому, щоб навчити учнів самостійно оволодівати знаннями. Самостійну роботу учнів використовую на різних етапах уроку. Важливу роль у розвитку інтересів учнів мають самостійні письмові роботи. Це повідомлення, реферати. Роботи учнів демонструються в кабінеті хімії у вигляді виставки.

Обговорюючи план вивчення теми, пропоную учням знайти ту чи іншу інформацію і виступити з нею на уроці. Учні із задоволенням виступають з короткими повідомленнями про цікаві факти із життя вчених-хіміків, хімічні речовини, екологію середовища. Це не тільки підвищує зацікавленість до предмету, а й сприяє розвитку мови, формує вміння чітко і лаконічно висловлюватись, знаходити необхідний матеріал, самостійно осмислювати прочитане, виділяти головне.

Кожен учитель мріє зробити урок цікавим. Розумова діяльність учнів активізується також логічними завданнями та проблемними ситуаціями. Творчі здібності учнів можуть бути розвинені за умови активної участі їх у процесах пошуку та отримання знань. Технології проблемного навчання базуються на організації навчальної діяльності зі створення проблемних ситуацій, мета яких - навчити учня мислити. Основні мисленневі операції - це порівняння, узагальнення, виділення істотних ознак, аналогії, класифікації, абстрагування, конкретизація. Тому на уроках систематично використовую як логічні завдання, так і проблемні ситуації. Це забезпечує здійснення міжпредметних зв'язків, керує навчально-пізнавальною діяльністю - учень оволодіває знаннями, уміннями, навичками і розвиває розумові здібності.

Навчальна діяльність учнів відбувається більш успішно, якщо у них розвинене позитивне ставлення до навчання, пізнавальний інтерес, є потреба в одержанні знань, умінь і навичок. Пізнавальний інтерес має пошуковий характер, позитивно впливає не лише на процес і результат діяльності, але й на протікання психічних процесів мислення, уяви, пам'яті, уваги, які набувають особливої активності і спрямованості.

Саме цим вимогам і відповідають інтерактивні методи навчання, які я використовую на уроках. Інтерактивні технології сприяють особистісно орієнтованому, диференційованому та інтегрованому навчанню, що є головними орієнтирами сучасної педагогіки. Роботу учнів на уроці організовую як індивідуально, так і в парах або групах відповідно до їх рівня компетентності. Вважаю, що саме використання групової форми роботи є


найбільш ефективним механізмом, що забезпечує спілкування учнів на уроці та підвищує розумову активність кожного учня. Також використовую методи «Прес», «Коло ідей», «Мікрофон» для закріплення нових знань.

На особливу увагу заслуговує використання проектного методу. Це метод поєднання теорії і практики, який пов'язує навчальну і виховну роботу з життям, він змінює відносини «вчитель-учень». Діти активно включаються до пошукової роботи. Результатами є відеофільми, презентації, альбоми, газети, посібники, буклети, тощо. Ці методи я використовую паралельно з традиційними формами роботи.

Для підвищення навчальної та виховної функції хімії в школі необхідно посилювати її зв'язок із життям. Я розглядаю «хімічні» проблеми під кутом зору загальної культури. Обговорення проблеми, пов'язаної з життям, завершується дискусією, у ході якої діти використовують усю суму знань, яку вони взяли із підручників, Інтернету, газет. У результаті зменшується обсяг матеріалу для запам'ятовування.

У вивченні хімії як експериментально-теоретичної науки головне місце належить хімічному експерименту. Використання хімічного експерименту неможливе без сучасного обладнання кабінету хімії. Але я з гордістю можу говорити про те, що саме в нашій творчій лабораторії діти працюють як в урочний так, і в позаурочний час, і для цього створені всі належні умови. Використовую ті види хімічного експерименту, що передбачені програмою, але при цьому оновлюю зміст хімічного експерименту через посилення його практичного спрямування - ужиткового характеру.

Важливою умовою досягнення усвідомлених і міцних практичних знань, вмінь і навичок учнів є широке використання хімічного експерименту, особливо, виконуваного самим учнем. Усі практичні і лабораторні роботи учні виконують самостійно. В процесі виконання лабораторних та практичних робіт школярі оволодівають вміннями і навичками поводження з лабораторним посудом, реактивами, нагрівними приладами, складання приладів та інші. Вміння, яких набувають учні під час практичних і лабораторних робіт із хімії, сприяють розвитку культури праці та готують їх до майбутньої трудової діяльності, мають важливе значення для політехнічної підготовки учнів.

Організовуючи навчальну роботу на уроках хімії, я поєдную фронтальну, групову та індивідуальну форми роботи. Добираю завдання кількох видів: інформаційні, тренувальні, перевірочні. Диференційований підхід - необхідна умова кожного уроку. Тому добираю або складую завдання так, щоб найбільшою мірою забезпечити індивідуалізацію навчання, щоб кожний учень міг проявити себе. Завдання обов'язково рівневі. Кожен учень має можливість вибрати свій, відповідний, рівень.

На своїх уроках використовую всі види контролю, особливу перевагу надаю тестуванню. Тестовий контроль використовую майже на всіх уроках на етапі закріплення. Здійснення контролю в кінці кожного уроку дозволяє відстежити якість і обсяг засвоєння учнем знань, також учні здійснюють взаємо- і самоконтроль.
Домашні завдання диференційовані, обов'язково обсяг і зміст домашнього завдання обмірковую з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Якщо в класі є інтелектуально обдарований учень, тоді для нього добираю додаткові завдання вищої складності, завдання, які потребують нестандартного прийому рішення. З цими дітьми проводжу додаткові заняття в післяурочний час за їх бажанням, вони беруть активну участь в конкурсах і олімпіадах з хімії. Діти мають високі результати, вони є переможцями конкурсів («Юний хімік» - 2012р., «Ерудит» - 2015р.) і олімпіад з хімії (71 переможець II етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії, 34 переможця III етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії, 1 переможець і 1 учасник ІУ етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії).

Що головне в роботі вчителя? Звичайно не тільки дати знання з даного предмету, сформувати вміння та навички, розвинути мислення... Я впевнена, що обов'язок кожного з нас - створення своїм учням спокійної, дружньої атмосфери в класі, збереження і зміцнення їх здоров'я. Тому на уроках завжди використовую добре слово, заохочування, слова підтримки, створюю ситуацію успіху для всіх учнів без винятку. Оцінки виставляю, мотивуючи кожну з них, кожну відповідь не залишаю без уваги. Спілкування з учнями як на уроці, так і під час позакласної роботи будую на принципах партнерства і поваги до особистості школяра.Отже, праця вчителя - це вічний творчий пошук.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал