Урок №66 Експресивні можливості звуків української мови. Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовженняСкачати 12.15 Mb.
Сторінка42/61
Дата конвертації16.12.2016
Розмір12.15 Mb.
ТипУрок
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   61

Виділіть питання обраної теми, відберіть суттєві і основні, визначте, у якій послідовності їх викладати. До робочого плану вносяться формулювання окремих положень, наводяться приклади, факти, цифри, які ви хочете використати.

Робочий план допомагає краще обміркувати структуру виступу, визначити, які розділи виявились перевантаженими фактичним матеріалом, які, навпаки, не мають прикладів, які питання слід пропустити, які включити тощо. Робочий план може мати декілька варіантів, тому що він постійно уточнюється.

Характерною особливістю робочого плану є те, що він являє цінність для самого оратора, тому що його пунктами бувають не тільки закінчені речення, але і незакінчені, а також словосполучення і навіть окремі слова.

На основі робочого плану складається основний план. Цей план не стільки для оратора, скільки для слухачів.

Формулювання пунктів основного плану повинні бути чіткими і ясними. Цей план оголошується слухачам після повідомлення теми виступу або у вступі при розкритті мети промови. План промови не завжди оголошується оратором. Це залежить від виду виступу, від складу і настрою аудиторії, від намірів оратора. Найчастіше план оголошується в лекціях, доповідях, наукових повідомленнях. Слухачі під час таких виступів ведуть записи, і план допомагає їм слідкувати за ходом викладення матеріалу. Наприклад, в вітальних, призивних промовах оголошення плану є недоречним.

Плани бувають трьох видів: простий, складний та цитатний. Простий план складається з декількох пунктів, що відносяться до основної частини викладення теми. Він являє собою, по суті, ряд непоширених речень. Складний план — це своєрідне поширення простого плану шляхом розгалуження основних питань. Крім того, сюди, звичайно, вводять вступ та висновки. Цитатний план подібний, як правило, до простого, але замість непоширених речень тут вживаються цитати, які конденсують суть даного питання (З підручника).

Дослідження-трансформація


Тема: «Правовий статус дитини в Україні».

План.

«Громадянство — це структурний елемент правового статусу дитини, який розкриває головний зміст зв’язку людини і держави, взаємовідносин громадянина з державою й суспільством».

«Принципи правового статусу дитини — це основоположні засади, керівні ідеї, які проголошуються і охороняються державою, покладені в основу здійснення прав, свобод і обов’язків дитини».

«Існує безліч міжнародних конвенцій та державних документів щодо захисту дітей».

 1. ПІДСУМОК УРОКУ

 2. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 • Підготуйте докладний запис виступу за темою «Комунікативні табу». Потім складіть тези до свого виступу та розробіть докладний план.

додаток ДО УРОКУ

Правила оформлення списку літератури Основні вимоги 1. Після прізвища та між складовими ініціалів ставиться пробіл: Мельник В. М.

 2. Усі елементи в опису пишуться зі строчної літери крім перших слів кожної області та заголовків у всіх описах.

 3. Після заголовку вид матеріалу пишуть у квадратних дужках без пропусків і без скорочення: [Електронний ресурс].

 4. У квадратних дужках пишуть усе, що запозичено з інших джерел або за даними аналізу матеріалу.

 5. Прізвище першого автора при опису одного автора повторюють в області відповідальності (за косою рискою), а при опису двох і трьох авторів прізвище першого автора пишуть перед заголовком та після косої риски пишуть усіх авторів.

 6. При наявності більше трьох авторів в області відповідальності (за косою рискою) пишуть лише першого автора (за бажанням можна писати всіх авторів) та ін.: [та ін.].

 7. У дисертації та авторефераті в області відповідальності пишуть повністю прізвище, ім'я та побатькові.

 8. Знаки ; та: розділяють пробілами з обох боків.

Оформлення книг

 1. Актуальні питання методології та практики науково-технічної політики / під. ред. Б. А. Малицького.— К. : 2001.— 291 с.

 2. Лубківський Роман Мар'янович Громове дерево : вибр.твори / Р. М. Лубків- ський.— К. : Український письменник, 2006.— 525 с.— (Бібліотека Шевченківського комітету).

 3. Фещенко Ю. І. Менеджмент у фтизіатрії / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, А. В. Лірник.— К. : Здоров'я, 2007.— 680 с.

 4. Сучасні міжнародні відносини та зовнішня політика України / В. В. Александров, В. Ф. Возний, Б. П. Камовников та ін.— К. : Арбис, 1992.— 158 с.

Оформлення журнальної статті

 1. ПроцюкР.Г. Особливості перебігу туберкульозу легень у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД / Р. Г. Процюк // Український пульмонологічний журнал.— 2007.— № 4.— C. 9-13.

 2. СтадниковаА.В. Диссеминированный туберкулез легких в современных условиях. Есть ли причина разделять его на острый, подострый, хронический? /

 1. В. Стадникова, Т. А. Синенко, О. В. Ширапова // Український пульмонологічний журнал.— 2007.— № 4.— C. 17-20.

 1. Проблеми організаційного забезпечення лікування хворих на хіміорезис- тентний туберкульоз / І. М. Горбатюк, С. В. Зайков, С. М. Цвігун, Н. М. Гончар // Український пульмонологічний журнал.— 2007.— № 4.— С. 21-23.

Оформлення електронних ресурсів

 1. Кабачинська С.І. Не від світу сього. Шевченківський лауреат поет Павло Гірник — про мишей та людей [Електронний ресурс] / С. І . Кабачинська // Дзеркало тижня.— 2009.— № 9.— Режим доступу до журн. : http ://www. dt.ua/3000/3680/65660/

 2. Богомольний Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний,

 1. В. Кононенко, П. М. Чуєв.— 80 Min / 700 MB.— Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003.— (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CDROM).— Систем. вимоги : Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. — Назва з контейнера.

Оформлення багатотомних документів

Історія української культури : у 2 т. / НАН України.— К. : Наукова думка, 2001. —

Т. 1 : Українська культура XIII — першої половини XVII століть.— 848 с.

Т. 2 : Українська культура другої половини XVII-XVIII століть.— 1246 с.

Оформлення авторефератів дисертацій

Кремінь Т.Д. Концептуалізація історіософського міфу у ліриці 1960-90-х рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / Т. Д. Кремінь.— К., 2005.— 20 с.

Оформлення дисертацій

Бірюкова О.О. Лінгвостилістичні особливості української діаспорної поезії 60-80-х років ХХ століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Бірюкова Олена Олександрівна.— К., 2004.— 188 с.

урок № 110

ВИДИ, ЧАСИ, СПОСОБИ ДІЄСЛІВ. ОСОБОВІ, РОДОВІ, ЧИСЛОВІ ФОРМИ ДІЄСЛІВ, їх ТВОРЕННЯ. ПЕРЕХІДНІ І НЕПЕРЕХІДНІ ДІЄСЛОВА. СТАН ДІЄСЛОВА

Мета: узагальнити й поглибити знання школярів про дієслово та його граматичні категорії; навчити визначати вид, час, спосіб, стан дієслів, категорію перехідності / неперехідності, правильно утворювати числові, особові та родові форми дієслів; розвивати уважність, правописну пильність, уміння працювати в групах; виховувати інтерес до лінгвістичних явищ. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: копії текстів, таблиця «Основні граматичні категорії дієслова».

ХІД УРОКУ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ ТА МЕТОЮ УРОКУ

 3. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

Робота з таблицею

► Опрацюйте дані таблиці. Побудуйте лінгвістичне повідомлення про основні граматичні категорії дієслова.
Основні граматичні категорії дієслова
Недоконаний

Доконаний

Одновидові,

Двовидові,
вид — на-

вид — нази-

що не мають

що їх вид
зивають

вають дію, що

видових пар

визначається
незавершену,

звершилася

і уживаються

контекстом.
необмежену

або відбудеть

лише у формі

Здебільшого це
в тривалості

ся (що зробив?

недоконаного

слова на -увати

п

а

мдію (що роби

що зробить?)

(прагнути,

з іншомовними

ти? що робив?
гордувати)

основами:
що робитиме)
або формі доконаного (схаменутися, стрепенутися)

асигнувати, апелювати й окремі давні незапо- зичені слова:

веліти, мовити, хрестити

Час

Минулий

змінюються за числами, а в однині — і за родами

Теперішній — змінюються за числами та особами

Майбутній

змінюються за числами та особами. Дієслова недоконаного виду мають просту і складену форми майбутнього часу, дієслова доконаного виду — тільки просту форму

Давноминулий час використовується лише в розмовному й художньому стилях. Виражає минулу дію, яка передувала іншій минулій дії. Дієслово бути + дієслово мин. ч.: був зробив, написала була

Спосіб

Дійсний означає дію, яка відбулася, відбувається чи відбуватиметься. Дієслова дійсного способу змінюються за часами, числами й особами (у т. ч. та майб. ч.) та за родами (у мин. ч.)

Умовний означає дію, можливу за певної умови або бажану. Змінюються за числами, а в однині — і за родами. Твориться додаванням до форми мин. ч. частки б, би

Наказовий означає наказ, прохання, побажання, пораду, заклик до виконання дії. Змінюються за родами та особами: в однині мають форму 2-ї, а в множині — форми 1-ї та 2-ї особи. Форми 1-ї особи однини та 3-ї особи однини і множини творяться поєднанням дієслів теперішнього або майбутнього часу із частками хай, нехай

Перехідність

Перехідні — дієслова, які означають дію, що переходить або спрямована на предмет. При перехідних дієсловах стоїть прямий додаток, виражений іменником (займенником) у знахідному відмінку без прийменника: доглянути сад

Неперехідні — дієслова, які означають дію, що не переходить на предмет. Такі дієслова не вимагають додатка: стояти, сидіти. До неперехідних належать усі дієслова з часткою -ся (-сь): сміятися, хвилюватися

творчий диктант

► Запишіть видову пару до дієслова, не змінюючи при цьому значення. Укажіть спосіб творення видових пар.

Довідка. Більшість дієслів має видові пари. Дієслова доконаного виду здебільшого утворюються від дієслів недоконаного виду за допомогою префіксів (пратипопрати, писатинаписати), рідше — за допомогою суфіксів (кричатикрикнути, зітхати

зітхнути). Дієслова недоконаного виду утворюються від дієслів доконаного виду суфіксальним способом (спинитиспиняти, переписатипереписувати). Рідше інший вид утворюється шляхом зміни наголосу (відкидативідкидати, переноситипереносити) чи основи (шукатизнайти).

Дякувати, брати, організувати, закликати, говорити, нести, рубонути, зумовити, сказати, дякувати, зашивати, лити, замітати, шукати, малювати, скакати, повторити, закликати, марнувати, видихати, псувати, сивіти, заміняти, замикати, підперти, щастити, прощати.

Дослідження-аналіз


 • Прочитайте. З’ясуйте, у яких випадках зміна виду викликає зміну лексичного значення дієслова.

Зріти — узріти, жити — ожити, спати — приспати, кохати — покохати, робити — зробити, робити — заробити, писати — виписати, лізти — влізти, писати — прописати, писати — переписати, писати — написати, будувати — перебудувати, зріти — прозріти, бігти — відбігти, дарувати — подарувати, іти — підійти, ліпити — зліпити, орати — виорати, інформувати — проінформувати.

Розподільчий диктант • Подані дієслова згрупуйте таким чином: двовидові; одновидові; ті, що належать до доконаного виду; ті, що належать до недоко- наного виду.

Привчати, запланувати, модифікувати, почитувати, підписати, імпонувати, женити, веліти, гарантувати, ледарювати, потребувати, розминутися, вінчати, перепросити, кодифікувати, любити, апелювати, нудьгувати, діяти, ходити, підтримати, шукати, грати, стрепенутися, придбати, майструвати, колоти, полоти, біліти, привітатися, мріяти, гордувати, повлазити, лихоманити, розслідувати, зимувати, надивитися, ворогувати, мислити, уболівати, начитатися.

Вибіркова робота • Випишіть із текстів дієслова, визначте в них перехідність і спосіб. Поясніть, як ви встановили перехідність.

1. Розплелись, розсипались, розпались, наче коси, вересневі дні. Ми з тобою ще не накупались, а вже грає осінь у вікні. Віднесла вода ласкаві зорі, що все літо кликали в ріку. З птицями на білій крутогорі горобину пробуєм гірку... Я тобі зимові дні сріблясті заплету в сивіючу косу; тільки зорі, викупані в щасті, з моря я назад не принесу (Д. Павличко). 2. І золотень-жовтень в одіння багрове одягне поля, і гаї, і діброви, — і ось уже слово кружляє над садом, дзвенить, і гуде, і летить листопадом, і стелиться, й хилиться, й вихриться, і в’ється, і в груддя збивається, й груднем зоветься (Л. Первомай- ський). 3. Скажи, що правда оживе, Натхне, накличе, нажене Не вет- хеє, не древлє слово Розтліннеє, а слово нове Між людьми криком пронесе І люд окрадений спасе (Т. Шевченко). 4. Промінням ясним, хвилями буйними, прудкими іскрами, летючими зірками, палкими блискавицями, мечами хотіла б я вас виховать, слова! Вражайте, ріжте, навіть убивайте, не будьте тільки дощиком осіннім, палайте чи паліть, та не в’яліть! (Леся Українка). 5. Місячне світло починає ходити по лісі, стелиться по галяві і закрадається під березу. В лісі озиваються співи солов’їні і всі голоси весняної ночі. Вітер поривчасто зітхає (Леся Українка). 6. Хазяїн кав’ярні приніс нам кожному по крихітній чашечці запашної гарячої кави (Ю. Яновський). 7. Ой гляну я, подивлюся На той степ, на поле; Чи не дасть Бог милосердний Хоч на старість волі. Пішов би я в Україну, Пішов би додому, Там би мене привітали, зраділи б старому... (Т. Шевченко).

лінгвостилістичний експеримент Вправа 1Пізно я повертався додому. Приходив обвіяний духом полів, свіжий, як дика квітка. В складинках своєї одежі приносив запах полів, мов старозавітній Ісав. Спокійний, самотній сідав десь на ґанку порожнього дому й дивився, як будувалась ніч. Як вона ставила легкі колони, заплітала сіткою тіней, зсувала й підносила вгору непевні, тремтячі стіни, а коли все се зміцнялось й темніло, склепляла над ними зоряну баню.

Тепер я можу спокійно спати, твої міцні стануть між мною і цілим світом. На добраніч вам, ниви. й тобі, зозуле (М. Коцюбинський). Вправа 2 • Замініть у поданому тексті дієслова дійсного способу умовним. Простежте, як це впливає на зміст. Замінюючи спосіб, а відповідно й особи, узгоджуйте з ними форми інших слів. Поясніть правопис.

ВОГНИК


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   61


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал