Управління дебіторською заборгованістю підприємства та розробка комплексу заходів щодо її оптимізаціїСторінка5/5
Дата конвертації19.12.2016
Розмір0.68 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5
Показник

2011 р.

2012 р.

2013 р.

1

Середньорічна кількість працюючих (Р), чол.

201

198

198

2

Кількість нещасних випадків (NНВ ),

всього, у тому числі:

• з тимчасовою втратою працездатності;

• зі стійкою втратою працездатності;

• зі смертельним наслідком


-

--

-

--

-

--

3

Втрати працездатності від травм, дн. (ТТР )

-

-

-

4

Кількість захворювань ( NЗ)

-

-

-

5

Втрати працездатності через захворювання, дн. (ТЗ)

-

-

-

6

Коефіцієнт частоти (на 1 000 працюючих):

• нещасних випадків (КЧН )(КЧН = NНВ*1000 / P);

• захворювань ( КЧЗ)( КЧЗ = NЗ *1000 / Р )

-

-


-

-


-

-7

Коефіцієнт тяжкості:

• нещасних випадків (КТН )( КТН = ТТР / NНВ);

• захворювань (КТЗ )( КТЗ = ТЗ / NЗ)

-

-


-

-


-

-8

Коефіцієнт втрати робочого часу (КВ )(КВ = КЧ * КТ)

-

-

-

За аналізований період виявлено, що за останні три роки на підприємстві не спостерігалися випадки травматизму та професійних захворювань, тому є не доцільним розраховувати наступні показники: частоти травматизму, непрацездатності, інтенсивності випадків захворювань.

4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях на ПАТ «Н-Одеське УЕГГ»

Нами виявлено, що будівля ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» за вибухопожежною та пожежною небезпекою відноситься до категорії «Д».

Будинок відноситься до II групи вогнестійкості (будинок з несучими й конструкціями, що обгороджують, із природних штучних кам’яних матеріалів бетону або залізобетону із застосуванням листових і плитних негорючих матеріалів. У покриттях будинків допускається застосовувати незахищені сталеві конструкції) ДБН В.1.1-7-02.

Причини, що можуть викликати пожежу в приміщенні бухгалтерії: • несправність проводки;

 • коротке замикання електричних ланцюгів;

 • перегрів апаратури;

 • блискавка.

На досліджуваному підприємстві регулярно проводиться інструктаж працівників про правила пожежної безпеки і правила поводження у випадку виникнення пожежі з метою профілактики.

В будівлі для кожного поверху розроблені плани евакуації людей та майна на випадок пожежі (рис. М.1). В будівлі схеми евакуації знаходяться в коридорних приміщеннях у місцях доступних для огляду. На шляху евакуації встановлено аварійні світильники. Ширина евакуаційного виходу становить 3,3 метри. Ключі від виходу знаходяться на видному місці в охорони.

Будівля організації забезпечена пожежною сигналізацією. На кожному поверсі знаходяться вогнегасники типу ВП-5 (з) з розрахунку один вогнегасник на 70 м2 приміщення або 1 вогнегасник на 20 м погонних коридору. Первинні засоби пожежогасіння утримуються відповідно до паспортних даних на них і з урахуванням положень. Всі засоби пожежогасіння мають відповідні сертифікати.

Також слід зазначити, що будівля обладнана протипожежним водопостачанням, а саме внутрішнім протипожежним водопроводом. Пожежні крани обладнані пожежними рукавами стандартної довжини 20 м і діаметром 51 мм та стволами типу «В» з діаметром насадку 13 мм. Протипожежний водопровід знаходяться в справному стані і забезпечує необхідну норму води для пожежогасіння.

Перевірка їх працездатності водопроводу та вогнегасників здійснюється чотири рази на рік (навесні, влітку, восени та взимку). Дані контролю заносяться до журналу контролю.

Також на підприємстві проводяться регулярні інструктажі з питань пожежної безпеки.

Кількість пожежних кранів обрана з розрахунку досягнення будь-якої точки приміщення не менше як двома струменями води від пожежних кранів.

На стінах будівлі встановлено плоский покажчик найближчого пожежного гідранта. На ньому нанесені цифри, що вказують відстань до найближчого протипожежного вододжерела.

Зовнішні пожежні драбини, призначені для евакуації людей з другого поверху будівлі. Вони сполучаються з приміщеннями через майданчики,влаштовані на рівні евакуаційних виходів, і мають огорожі висотою 0,8 м.

Зовнішні пожежні драбини будівлі містяться в справному стані,збережена цілісність поручнів і стійкість ступенів. При експлуатації евакуаційних шляхів і виходів з будинку забезпечено дотримання проектних рішень та вимог нормативних документів з пожежної безпеки (в тому числі по освітленості, кількості, розмірам і об’ємно-планувальних рішень евакуаційних шляхів і виходів, а також по наявності на шляхах евакуації знаків пожежної безпеки).

Двері на шляхах евакуації відкриваються вільно і в напрямі виходу з будівлі, за винятком дверей, відкривання яких не нормується вимогами нормативних документів з пожежної безпеки.

Двері на шляхах евакуації відкриваються у напрямку виходу з будівлі, за винятком дверей на балкони та майданчики, призначені для евакуації та з комор і санітарних вузлів.

Отже, виконання правил пожежної безпеки необхідно не тільки з метою дотримання закону, а й для запобігання небажаних наслідків можливої пожежі. Так, проаналізувавши стан безпеки в надзвичайних ситуаціях на ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» можемо зробити висновок, що всі вимоги державних будівельних норм та правил пожежної безпеки на об’єкті дотримані.

Щодо пропозицій, то необхідно провести навчання з охорони праці працівників, спеціалістів,а також організувати семінар з цих питань.

Таким чином, детально ознайомившись з охороною праці та безпекою в надзвичайних ситуаціях на ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» ми виявили, що на кожному робочому місці створені такі умови праці, що відповідають вимогам нормативно-правових актів. Керівником створена служба охороною праці, а також призначена посадова особа, що забезпечує вирішення питань з охорони праці.

Отже, провівши аналіз системи охорони праці на підприємстві, ми можемо запропонувати план номенклатурних заходів з охорони праці, який наведено в таблиці Л.1. Реалізація запропонованих заходів дозволить забезпечити оптимальні умови праці та підвищити ефективність діяльності працівників та підприємства в цілому.

Отже, ми можемо стверджувати те, що для високої пpaцeздaтнocтi тa oтpимaння ефективної вiддaчi вiд праці працівників, з найменшим збитком для їх cтaну здоров’я, нeoбxiднo: правильно, відповідно до науково poзpoблeниx нормативів, організувати робочі мicця, підтримувати мiкpoклiмaт i aepoioнний cклaд пoвiтpя poбoчoї зoни; cтeжити зa дoтpимaнням peжиму пpaцi тa вiдпoчинку. Знання тa дoтpимaння циx вимог дoзвoляє виключити aбo мінімізувати нecпpиятливий вплив виробничого cepeдoвищa i трудового пpoцecу, зaбeзпeчити збepeжeння здopoв’я пpaцiвникiв.

ВИСНОВКИ


Дебіторська заборгованість – це складова оборотного капіталу, яка є комплексом вимог до фізичних чи юридичних осіб щодо оплати товарів, продукції, послуг. Вона є одним з найважливіших і водночас складних елементів управління оборотними активами. Порушення нормального циклічного процесу її утворення та погашення може бути не тільки причиною виникнення проблем на підприємстві (зниження рентабельності активів, втрата їхньої ліквідності), а й спричинити розвиток глобальної кризи неплатежів в економіці.

Аналіз дебіторської заборгованості передбачає всебічну оцінку її динаміки, структури, якості та ефективності використання, що дозволяє обґрунтувати управлінські рішення щодо розробки та коригування відповідних параметрів кредитної політики підприємства. Сучасними методами оптимізації дебіторської заборгованості є реінвестування, основними формами якого є: факторинг, вексельна форма, форфейтинг; створення та використання ефективної системи контролю за рухом дебіторської заборгованості та своєчасною інкасацією, контроль організується в загальній системі фінансового контролю на підприємстві як самостійний блок; розрахунок планового обсягу фінансових ресурсів, що будуть інвестовані в дебіторську заборгованість.Побудована узагальнена схема системи управління дебіторською заборгованістю підприємства дає змогу здійснювати системний та цілеспрямований пошук шляхів поєднання всіх основних компонентів організаційно-економічного забезпечення внутрішньофірмового управління для концентрації зусиль і управлінських впливів на чинники, що визначають внутрішній потенціал підприємства, який дає змогу забезпечити підвищення його конкурентних можливостей.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Агеева Е. И. Кредитная политика как инструмент управления дебиторской задолженностью / Е. И. Агеева // Управление финансами предприятия. – 2004. – № 6. – С.22–33.

 2. Бєлозерцев В. Щодо товарного кредиту та дебіторської заборгованості на підприємстві / В. Бєлозерцев // Економіст. – 2009. – №11. – С. 23–28.

 3. Білик М. Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств / М. Д. Білик // Фінанси України. – Міністерство фінансів України, 12/2003. –№12. – С. 24–36.

 4. Білик М. Д. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. – К. : Вид-во КНЕУ. – 2005. – 592 с.

 5. Бланк I. А. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / І. А. Бланк. – К. : Ніка – Центр, 2004. – 656 с.

 6. Бондаренко О. С. Методика управління портфелем дебіторської заборгованості / О. С. Бондаренко. – Актуальні проблеми економіки, 2006. - № 4. – С. 17–24.

 7. Боровик О. А. Прогнозування регіональної структури дебіторської і кредиторської заборгованості за системним підходом / О. А. Боровик // Формування ринкових відносин в Україні, 2007. – №3 (70). – С. 133–138.

 8. Боярко І. М. Оптимізація дебіторської заборгованості підприємства / І. М. Боярко // Економіка, фінанси, право, 2010. - № 9. – С. 19–25.

 9. Булеев И. П. Управление трансакционными издержками в переходной экономике / И. П. Булев. – НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. –Донецк. – 2002. – 154 с.

 10. Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік : навч. посібник для студентів / Т. А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. – Житомир : ЖІТІ, 2005. – 672 с.


ДОДАТКИ

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал