Управління дебіторською заборгованістю підприємства та розробка комплексу заходів щодо її оптимізаціїСторінка2/5
Дата конвертації19.12.2016
Розмір0.68 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5

(1.3)


де

Коб.д.з.коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості.
Ттривалість періоду, що аналізується, дні;

Не менш доцільним є проведення аналізу дебіторської заборгованості за строком виникнення та розгляду складу простроченої дебіторської заборгованості, що в свою чергу підрозділяється на сумнівну та безнадійну. Дебіторська заборгованість, строк погашення якої пройшов, визначається простроченою та сумнівною. Даний пункт є прописаним відповідно до облікової політики підприємства. Саме ці чинники вказують на необхідність проведення аналізу частки сумнівної дебіторської заборгованості:


(1.4)
де ПДЗ – підозріла дебіторська заборгованість.
Даний показник характеризує «якість» дебіторської заборгованості, а його зростання свідчить про зниження ліквідності підприємства і зростання ризику.

Крім того доцільним є розрахунок середнього періоду інкасації дебіторської заборгованості, який обчислюють за формулою (1.5):


(1.5)


де

Спсередній період інкасації дебіторської заборгованості;
ДЗсередній залишок дебіторської заборгованості в даному періоді;
ДЗодноденна виручка від реалізації продукції в даному періоді.

Цей показник характеризує роль дебіторської заборгованості у фактичній тривалості фінансового та загального операційного циклу підприємства. Тому зменшення цього показника є позитивним для підприємства.

Оцінка реального стану дебіторської заборгованості, тобто оцінка вірогідності повернення визначається за досвідом минулих років та реальних умов.

1.3 Управління дебіторською заборгованістю підприємства

Управління дебіторською заборгованістю підприємство може здійснювати самостійно, шляхом використання трудових, технічних та фінансових ресурсів, створення спеціалізованих підрозділів аналізу та контролю дебіторської заборгованості.

Як свідчить практика, здійснюючи підприємницьку діяльність підприємство часто не може стягнути борги з контрагентів. Зростання дебіторської заборгованості можливе внаслідок збільшення обсягів продажу, нераціональної кредитної політики, неплатоспроможності покупців тощо.

Перевищення дебіторської заборгованості зумовлює зниження фінансової стійкості підприємства та вимагає залучення додаткових джерел фінансування. У разі перевищення кредиторської заборгованості створюється загроза неплатоспроможності підприємства [4].

Основними завданнями управління дебіторською заборгованістю є:


Політика управління дебіторською заборгованістю складається із умов,

правил та процедур, виконання яких забезпечує досягнення запланованого результату.

На основі цього пропонуємо загальну схему управління дебіторською заборгованістю, представлену в додатку А, яка є специфічною багатофункціональною та багатокомпонентною системою, що складається з комплексу взаємопов’язаних блоків, що відчувають на собі вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і створюють певну цілісність. Схема складається з десяти блоків, що відображають необхідні дії та заходи у їх взаємозв’язку та взаємозалежності, реалізація яких сприятиме результативному здійсненню управлінських рішень у певній сфері діяльності.

На дебіторську заборгованість впливають як внутрішні, так і зовнішні фактори. До внутрішніх чинників, що визначають кредитну політику, вчені відносять: професійну підготовленість, кваліфікацію та досвід персоналу; цінову політику; клієнтуру підприємства [50].


Важливу роль в управлінні дебіторською заборгованістю відіграють планування, організація та контроль роботи з дебіторами. Управління дебіторською заборгованістю зводиться до: формування кредитного рейтингу клієнтів; класифікації дебіторської заборгованості за видами; ведення реєстру старіння заборгованості; оцінки реальної вартості та обертання дебіторської заборгованості; включення дебіторської заборгованості в систему операційних бюджетів; реструктуризація дебіторської заборгованості.
Оцінювання дебіторської заборгованості дає змогу зробити висновок про ефективність кредитної політики, що проводиться підприємством, виявити її недоліки і врахувати їх у розробленні нової кредитної політики. Якщо стан дебіторської заборгованості свідчить про недосконалу кредитну політику підприємства, або про її відсутність взагалі, то за такої ситуації важливим є налагодження претензійної роботи за простроченою та безнадійною заборгованістю.
Таким чином,

РОЗДІЛ 2


АНАЛІЗ СТАНУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПАТ

«Н-ОДЕСЬКЕ УЕГГ»

2.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ПАТ «Н-Одеське УЕГГ»

Новоодеське управління експлуатації газового господарства являється структурним підрозділом і безпосередньо підпорядковується публічному акціонерному товариству по газопостачанню і газозабезпеченню «Миколаївгаз». 30 жовтня 1991 року виробниче об’єднання «Миколаївгаз» на підставі Закону України «Про підприємства на Україні» перетворене у державне підприємство. У 1995 році, на підставі наказу Держнафтогазпрому від 14.03.1994 шляхом корпоратизації та приватизації частини майна, державне підприємство стає ВАТ «Миколаївгаз» та 27 січня 1995 року зареєстровано в Миколаївському міськвиконкомі. Акціонерне товариство набуває статусу публічного 14 липня 2010 року.

Головною метою підприємства є безперебійне та безаварійне постачання природним та скрапленим газом населення, підприємства та організації Новоодеського та Єланецького районів.

Головними завданнями даного підприємства являються:  • забезпечення безперебійного газопостачання і безаварійної експлуатації систем газопостачання природним та зрідженим газом і споруд на них міст, селиш, міського типу і сільських населених пунктів, об’єктів газопостачання, які знаходяться на балансі та обслуговуються згідно договорів;

  • забезпечення якісного своєчасного обслуговування населення, ремонту газового і технологічного обладнання, виготовлення запасних частин;

Таблиця 2.1 – Основні фінансово-економічні показники діяльності ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» за період 2009-2013рр.
Згідно даних, представлених у таблиці, можна зробити висновок, що підприємство має позитивну динаміку доходу від реалізації продукції. Аналіз доходів ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» показав, що порівняно з 2009 роком у 2013 році виручка від реалізації зросла на 38 %, порівняно з попереднім роком виручка збільшилася на 16012 тис. грн.

Валовий прибуток ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» у 2009 році становив 7261 тис. грн., а в 2012 році збільшився до 10010 тис. грн., але на початок 2013 року даний показник мав тенденцію до зменшення і підприємство отримало валовий прибуток у звітному періоді в розмірі 9665 тис. грн.

Аналіз показав, що за п’ять років на підприємстві чистий збиток був відсутній. Прибуток щорічно зменшувався (-25,44 % за період) досягнувши рівня 589 тис. грн. на кінець 2013 року. На нашу думку, це є свідченням невдалої роботи підприємства, адже дохід від реалізації зростав. Основним негативним фактором зменшення прибутку можна вважати зростання дебіторської заборгованості за послуги, що призвело до зниження чистого прибутку на 25 %.

Дослідження фінансово-господарської діяльності неможливе без об’єктивної інформації про активи підприємства. Майновий стан ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» щорічно покращувався. Середньорічна вартість основних засобів поступово зростала: у 2009 році вона становила 10354,4 тис. грн., у 2012 році –12451,15 тис. грн., що на 450 тис. грн. більше попереднього року, у 2013 році – 12851,8 тис. грн., що на 7,1 % більше базового періоду. Це свідчить про збільшення основних фондів , їх додаткову закупівлю.

За проаналізований період фондовіддача мала тенденцію до збільшення. В 2009 році вона знаходилася на рівні 3,25, а у 2013 році збільшилась на 29 %, що є свідченням того, що покращилась ефективність використання основних засобів.

Таблиця 2.2 – Аналіз виконання «золотого правила економіки» за період 2010-2013 рр.Показник

Рік

Відхилення, абс.

2010

2011

2012

2013
Темп зростання валюти балансу, %

14,23

-2,14

0,14

21,91

-21,77

Темп зростання доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), %

31,29

37,48

0,35

37,40

-37,05

Темп зростання чистого прибутку, %

-271,00

-9,75

-17,39

339,56

-356,95

Оцінюючи динаміку темпу зростання валюти балансу, виручки від реалізації продукції та прибутку і зіставивши темпи їхньої зміни, бачимо, що утримується оптимальне співвідношення між показниками. Тобто прибуток збільшується більш високими темпами, ніж обсяг продажів продукції, що свідчить про відносне зниження витрат виробництва і обігу; обсяг продажів зростає більш високими темпами, ніж активи (капітал) підприємства, тобто ресурси підприємства використовуються більш ефективно; по-третє, економічний потенціал підприємства зростає в порівнянні з попереднім періодом.

Таким чином, Новоодеське управління з експлуатації газового господарства є структурним підрозділом ПАТ «Миколаївгаз» та було створене 22 листопада 1996 року. Аналіз основних фінансово-економічних показників підприємства свідчить про позитивну динаміку доходу від реалізації продукції, але спостерігається тенденція до зменшення валового прибутку. Також, за три роки на підприємстві збиток був відсутній, але прибуток щорічно зменшувався (-25,44 % за період) досягнувши рівня 589 тис. грн. на кінець 2012 року. Дану ситуацію можна пояснити нестабільною ситуацією в країні та наслідками фінансової кризи, впливом другої хвилі світової кризи, податковою політикою держави протягом досліджуваного періоду.
2.2 Оцінка фінансового стану ПАТ «Н-Одеське УЕГГ»

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств. Необхідно систематично та детально аналізувати фінанси підприємства в динаміці, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива.

Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства здійснюється за допомогою системи економічних категорій, якими він визначається, а саме: фінансовою стійкістю, рентабельністю, платоспроможністю і ліквідністю та діловою активністю. Дані показники є самостійними і водночас тісно взаємопов'язаними, що доповнюють один одного і можуть використовуватись як комплексно, так і кожен зокрема зовнішніми і внутрішніми інвесторами, кредиторами, діловими партнерами, управлінцями тощо.

Основними джерелами інформації для фінансового аналізу ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» є фінансова звітність підприємства за 2009-2013 рр. (додаток Б).

Таблиця 2.3 – Показники майнового стану ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» за 2009-2013 рр.
Аналіз даних таблиці 2.3 показав, що коефіцієнт зносу основних фондів відповідав нормативу (менше 0,5). Але протягом аналізованих років ситуація погіршувалася і на кінець 2013 року зношування основних фондів зросло на 14,29 %. Таким чином, частина основних фондів, яка є придатною для експлуатації в динаміці з 2009 по 2013 роки поступово зменшується. Так, зокрема, у 2013 році лише близько 60 % основних засобів підприємства були придатними для користування.

Аналіз коефіцієнту оновлення основних засобів свідчить, що лише 13-12 % відповідно за роками відбувалося оновлення виробничих потужностей. Провівши оцінку коефіцієнта вибуття основних засобів, приходимо до висновку, що його величина є значно меншою – 4-1 %. Перевищення оновлення над вибуттям основних фондів спостерігалося на 10-11 %, що досить позитивно на фоні зростаючого зносу засобів виробництва.

Для того, щоб отримати достовірну інформацію про стан справ на підприємстві, проведемо аналіз ліквідності та платоспроможності. Відносні показники ліквідності ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» за 2009 - 2013 роки наведені в табл. 2.4.

Таблиця 2.4 – Аналіз ліквідності ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» за 2009-2013 рр.


Для визначення ліквідності балансу слід порівняти підсумки по групам активів та пасивів. У таблицях 2.5 та 2.6 наведені дані, необхідні для аналізу ліквідності балансу.

Таблиця 2.5 – Класифікація активів ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» за рівнем ліквідності, тис. грн.Активи

Рік

Відхилення (+, -)

2009

2010

2011

2012

2013

абс.

%

Абсолютно ліквідні активи

2,0

3,2

2,1

7,5

18,6

16,6

830

Активи, що швидко реалізуються

1615,3

1615

1624,7

1665,5

1616,4

1,1

0,068

Активи, що повільно реалізуються

1667,7

1652

1641,5

1674,2

1615

-62,7

-3,73

Активи, що важко реалізуються

12809,6

13007,8

13197,3

13748,2

13998,6

1189

9,28

Згрупувавши активи ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» за рівнем ліквідності, їх необхідно порівняти з пасивами підприємства, попередньо згрупувавши їх за рівнем терміновості погашень.


Таблиця 2.6 – Класифікація пасивів ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» за рівнем терміновості погашень, тис. грн.
Визначивши тип фінансової стійкості за кожним роком аналізованого періоду (додаток В), ми визначили, що ситуація із забезпеченості фінансовими ресурсами свідчить про нестійкій фінансовий стан за останні три роки. У даному випадку необхідно підвищувати забезпеченість підприємства власними оборотними засобами та новими джерелами формування запасів, які мають тенденцію до зниження.

Більш детально рівень платоспроможності у довгостроковому періоді можна дослідити за допомогою показників фінансової стійкості, що наведені в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 – Аналіз фінансової стійкості ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» за 2009- 2013 рр.
Значення коефіцієнту автономії на рівні 0,80 та його незначні коливання свідчить про те, що підприємство незалежне від зовнішніх джерел фінансування (кредитів банку), причому ця незалежність знаходиться в стабільному стані, таким чином, підприємство не є схильним до підвищення ризику фінансових труднощів у майбутньому.

Проаналізувавши коефіцієнт фінансування, можна зробити висновок, що залежність підприємства від кредиторів та інвесторів мізерна, показник знаходиться нижче нормативного значення (1) та становить 0,26 в 2013 році. Нижчим за нормативне значення є коефіцієнт забезпечення ВОК, який означає низьку забезпеченість власними оборотними засобами, що було спричинено зменшенням частки оборотних активів та зростанням поточних зобов‘язань.

Коефіцієнт маневрування власного капіталу показав, що на кінець 2013 року лише 2 % власного капіталу використовувалося для фінансування поточної діяльності підприємства і значно нижче нормативного значення (10%). Також в динаміці спостерігалось стрімке падіння даного показника.

Проведемо аналіз ділової активності ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» за 2009 – 2013 роки, побудувавши таблицю 2.8.

Таблиця 2.8 – Аналіз ділової активності ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» за 2009- 2013 рр.
Показники ділової активності досить стабільні. Дані свідчать, що за аналізований період обертання активів збільшилось на 28,36% і в той же час відбулось зростання оборотності дебіторської заборгованості на 32,83 %, що дало позитивний ефект у зменшенні періоду обертання дебіторської заборгованості на 4 дні.

Проаналізувавши коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості можна стверджувати, що в середньому за період він складав 25, що також задовольняє нормативне значення, тобто близько 25 разів в середньому протягом періоду дебіторська заборгованість перетворювалась на грошові засоби, погашалась. Для повернення фінансових ресурсів, узятих дебіторами, у 2009 році було необхідно 19 днів, про що свідчить період оборотності дебіторської заборгованості, у 2012 році цей показник зменшився на 4 дні і залишився незмінним в 2013 році.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості дає змогу стверджувати, що в 2009 році 8,22 цикли виплат наявної кредиторської заборгованості, у 2012 році даний показник збільшився до 11,30, а в звітному періоді – непомітно зменшився і склав 10,09. Для погашення кредиту, отриманого від постачальників, знадобилось 40 днів у базовому році, 32 дні – у 2012 році, та 36 днів – у 2013 році.

Аналізувати коефіцієнт оборотності запасів немає сенсу, оскільки він характеризує швидкість реалізації товарно-матеріальних запасів, а основним видом діяльності нашого підприємства є надання послуг з транспортування газу, тому частка запасів мізерна і їх вплив на розмір собівартості послуг незначна.

Слід зазначити, що підприємство ефективно використовує свої наявні основні засоби, оскільки коефіцієнт фондовіддачі (оборотності основних засобів) збільшився в період 2009-2013 рр. майже на 19 %.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу збільшився у 2013 році, порівняно з 2009 на 34 % і досяг рівня до показника 3,37 оборотів в основному за рахунок зростання чистого доходу підприємства.

Для визначення прибутковості та ефективності окремих фінансових операцій розглянемо показники рентабельності ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» за 2009 – 2013 роки. Розрахункові значення наведемо в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 – Показники рентабельності ПАТ «Н-Одеське УЕГГ» за 2009- 2013 рр.Показник

Нормативне значення

Рік

Відхилення

2009

2010

2011

2012

2013

+/-

%

Коефіцієнт рентабельності активів

> 0, збільшення

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

-0,04

-40,0

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

> 0, збільшення

0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

-0,04

-27,0

Коефіцієнт рентабельності діяльності

> 0, збільшення

0,039

0,020

0,024

0,015

0,013

-0,026

-45,58

За аналізований період всі розраховані показники рентабельності відповідають нормативним значенням, тобто набувають додатного значення і характеризують рівень прибутковості підприємства за основними параметрами. Досить невтішною виявилися тенденція до спадання даних груп показників. Дане явище спричинене ростом собівартості реалізованих послуг та впливом безнадійної дебіторської заборгованості, причиною якої є банкрутство юридичних осіб (дебіторів), що обслуговувались даним ПАТ «Н-Одеське УЕГГ».


Отже, можемо з упевненістю стверджувати, що фінансовий стан аналізованого підприємства є досить стабільним, але за деякими показниками погіршився у 2013 роках порівняно із 2009 роком. Аналізуючи показники ліквідності, присутні проблеми з наявністю чистого оборотного капіталу. В той же час на підприємстві спостерігається тенденція до росту зносу основних засобів, коефіцієнт оновлення також знижується, що не є позитивним. Слід зазначити, що власний капітал підприємства займає значну частку у загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність, питома вага якого становить 80 %. Тому підприємство характеризується як фінансово-незалежне. Дана ситуація зумовлена приватизаційними процесами та зміною форми власності, що і призвело до наявності значної суми в розрізі іншого додаткового капіталу. Що стосується показників ділової активності, то вони не досить оптимістичні, але в той же час позитивним є факт скорочення оборотності дебіторської заборгованості та збільшення строків погашення кредиторської заборгованості. Негативною залишається для підприємства тенденція до зменшення рівня прибутковості.

2.3 Аналіз складу та структури дебіторської заборгованості ПАТ «Н-Одеське УЕГГ»Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал