Умовах експерименту «школа повного року навчання»Скачати 98.49 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації14.12.2016
Розмір98.49 Kb.

1
А.І. Головацька,
заступник директора


середньої школи №120 міста Києва,
Т.О.Яковлєва,
практичний психолог СШ №120
м. Київ

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТУ
«ШКОЛА ПОВНОГО РОКУ НАВЧАННЯ»

У даній статті систематизовано досвід психологічного супроводу
освітньої діяльності СШ №120 як системи дій, які спрямовані на створення
соціально-психологічних умов для повноцінного розвитку та успішного
навчання дитини й підлітка в ситуаціях шкільної взаємодії. Подано окремі
результати діагностичної роботи з учасниками освітньої діяльності:
учнями, педагогами та батьками. Названо основні форми шкільної взаємодії
між учасниками освітньо-виховного процесу.
Для керівників навчальних закладів, психологів, вчителів, батьків та
всіх зацікавлених сторін.
Ключові слова: психодіагностика; індивідуальні особливості дитини;
діагностичний,
психотерапевтичний
інструментарій;
природній
експеримент; особистісний підхід.
Experience of psychological accompaniment of educational activity at
school #120 is systematized in this article as systems of actions, which are directed
on creation of socialpsychological terms for valuable development and successful
studies of child and teenager in the situations of school co-operation. Separate
diagnostic job performances are given with the participants of educational
activity: by students, teachers and parents. The basic forms of school co-operation
are adopted between participants educationally educate to the process.

2
For the leaders of educational establishments, practical psychologists,
teachers, parents and all interested parties.
Key words: psychoactivator; individual features of child; diagnostic,
psychotherapy tool; to natural experiment; personality approach.
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №120 м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу працює в умовах експерименту «Модель громадсько-активної школи «ШКОЛА ПОВНОГО
РОКУ НАВЧАННЯ», затверджена наказом Головного управління освіти і науки м. Києва від 20.08.2008 року №236 «Про організацію педагогічного експерименту «Школа повного року навчання у загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва».
Науковий керівник експерименту – Хоружа Л.Л., проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка.
Впровадження моделі «Школи повного року навчання» у сучасних умовах викликана соціально-економічною ситуацією в державі. «Школа повного року навчання» як нова модель організації навчально-виховного процесу, сприяє реалізації державного стандарту початкової основної і додаткової освіти, забезпеченню сучасної якості освіти на основі формування ключових компетенцій особистості. Школа орієнтована на надання якісних освітніх послуг, на створення оптимальних умов для отримання дітьми повноцінної освіти, підвищення результативності процесу навчання і виховання, надання йому стабільної позитивної тенденції до активного співробітництва між сім’єю (соціальним замовником), школою (виконавцем) і
соціумом, яке визначається необхідністю прискорення процесу адаптації до сучасних умов економіки і життя.
Школа для дитини є центром освоєння соціуму. Перший досвід міжособистісних відносин, засвоєння знань дитина отримує в школі, тому важливо виробити єдину лінію роботи і педагогів, і батьків, і психолога, яка сприятиме взаємному ухваленню рішень щодо навчання та виховання

3 школярів. Організаційною ланкою між дітьми та педагогами для вирішення
інтересів і можливостей школярів є психолог. Одним із важливих напрямків роботи психолога є психодіагностика, яка спрямована на поглиблене психолого-педагогічне вивчення учня, його індивідуальних особливостей, проникнення у внутрішній світ досліджуваного за допомогою спеціального методичного інструментарію. На основі одержаних результатів здійснюється прогнозування подальшого розвитку потенціалу досліджуваних, а також планується психологічна корекція, створення оптимальних умов для безперервного розвитку особистості як учня, так і вчителя, впровадження диференційованого навчання через застосування особистісно зорієнтованого підходу в організації педагогічного процесу.
Психологічний супровід дослідно-експериментальної роботи здійснюється шкільним психологом і спрямовується на забезпечення послідовного функціонування всіх структурних підрозділів закладу, зорієнтованих на психологічний розвиток школярів, і реалізовується через
початкову – визначення за допомогою діагностичних методик готовності школяра до систематичного учіння та кінцеву мету – формування психологічної готовності особистості до соціалізації (особистого, соціального, професійного самовизначення).
В процесі дослідження психологом використано діагностичний,
корекційний та психотерапевтичний інструментарій, що застосовується в системі освіти України, і через який здійснювався психологічний супровід експерименту, забезпечувався контроль за динамікою психічного розвитку школярів, а також за розвитком учнів, які мають загальні або спеціальні здібності, на основі якого надавались практичні рекомендації.
Основним психодіагностичним інструментарієм були тести (тести- опитувальники, тести-завдання і проективні тести), призначені для встановлення кількісних і якісних індивідуально-психологічних відмінностей дітей.

4
Тестові обстеження стали можливими завдяки: проведенню семінарів, ділових ігор, консиліумів, спільних розв’язань діагностичних проблем, що сприяють підвищенню психологічної культури адміністрації та педагогічного колективу; формуванню тестотеки, яку складають адаптовані методики з вивчення інтелектуального і особистісного рівня учнів, міжособистісні стосунки у класних колективах; проведення комп’ютерної обробки результатів тестових обстежень; проектуванню системи модульно- розвивального навчання, у якій початковим і обов’язковим етапом контролю за розвитком особистості кожної дитини і вчителя є психодіагностичні обстеження. Провідним методом дослідження став природний експеримент, який дозволив, з одного боку, вивчити рівень загального та інтелектуального розвитку дитини у групі однолітків, з другого – одночасно вирішувати навчально-виховні задачі, зокрема, з підготовки дітей до наступного шкільного періоду учнів 4-го класу – до другого ступеня шкільного навчання, випускників 9-го класу до третього ступеня. Під час експерименту спеціально створювалися умови, за якими виявлявся зв’язок між психічними явищами та різними психологічними умовами їх виникнення і походження.
Діагностика проведена шкільним психологом серед вчителів, учнів, батьків.
Протягом експерименту проводилась робота з педагогічними кадрами, розпочата з етапу вхідного діагностування, метою якого є визначення їхньої педагогічної компетентності, рівня готовності вчителів до інноваційної діяльності, виявлення основних труднощів учителів. Відповідно до результатів проведеного анкетування педагогів «Вивчення рівня готовності
до інноваційної діяльності» з’ясувалось, що 36% використовують інновації,
пов'язані зі змістом освіти, 54,5% – із технологіями навчання та виховання учнів, 41% – із організацією навчально-виховного процесу. Основними мотивами, які спонукають до інноваційної діяльності – виявлено такі: потреба в самореалізації – 59%, потреба часу – 41%, почуття відповідальності перед колективом – 13,6%, фінансові можливості – 0%.

5
Анкетування педагогів
«Дослідження
практики
здійснення
інноваційної діяльності педагогами школи» показало, що від своєї участі в
інноваційній діяльності вчителі очікують: кращих результатів своєї роботи –
68%, особистого задоволення – 36%, одержати додаткову оплату – 13,6%, суспільного визнання – 0%. На їхній погляд, застосування нових освітніх технологій зумовлено: необхідністю підвищення якості знань – 81,8%, педагогічною модою – 6%, вимогами конкурентної боротьби за залучення нових учнів – 12,2%. Вчителі нашої школи як конкурентноспроможні, визначені у ході дослідження, є такими: 85% – високоморальні особистості,
70% – комп’ютерно-інформаційно компетентні, 70% – компетентні особистості, 60% – інтелектуали, 45% – ерудити, 80% – інтелігенти, 80% – психологи (віра в себе), 80% – комунікабельні, 70% – партнери у навчанні,
65% – філософи (віра в життя), 80% – майстри (віра в дитину), 65% – методисти (віра в науку). Протягом кожного етапу експерименту прослідковується позитивна динаміка в професійної майстерності вчителів.
Наше сьогодення звертається до творчого, соціально корисного вчителя, який здатний навчити й виховати творчу особистість. Адміністрація школи створила творче ядро, яке задає високу планку. Відслідковувалася також динаміка мотивації педагогів, творчих та інтелектуальних здібностей школярів. Від впровадження інноваційних технологій залежить успіх, підвищується якість освіти по школі (з 40% у 2008-2009 н.р. до 51% за І семестр 2012-2013 н. р.).
На підставі аналізу результатів діагностики визначено завдання роботи з педагогічними кадрами: визначення та обґрунтування науково-методичного супроводження інноваційної роботи вчителів, змісту і форм науково- методичної роботи в умовах експерименту «Школа повного року навчання»; здійснення пошуку організаційно-педагогічних умов підтримки педагогічних ініціатив, шляхів удосконалення професійної майстерності вчителів;

6 розроблення та впровадження інноваційних технологій, проектів
і програм; аналіз діяльності педагогічних кадрів; вихідне педагогічне діагностування, порівняння отриманих результатів для більш об’єктивного вибору форм та методів навчально- виховної та соціально-педагогічної роботи із школярами, планування необхідних освітніх послуг, вибору шляхів активізації батьківської громади в
інтересах дітей.
З метою вивчення проблем та побажань щодо організації додаткової освіти, позанавчальної зайнятості дітей у школі та в мікрорайоні, співпраці класного керівника, психолога з батьками, залучення батьків до активної участі в навчально-виховному процесі дослідження проводились також серед батьківської громади, а саме:
вивчення сімей учнів (відвідування, анкетування, написання творів про сім’ю, тестування) з метою обізнаності про сімейно-родинне виховання;
педагогічна просвіта батьків з метою ознайомлення їх з цілями та завданнями навчально-виховного процесу, вирішення питань, що виникають під час лекцій, батьківських зборів; тематичних консультацій; педагогічних практикумів; огляду популярної педагогічної літератури для батьків; обміну досвідом виховання дітей у сім’ї тощо.
Враховуючи проблеми, що були виявлені під час досліджень, для батьків у школі були проведені загальні батьківські збори, на яких
психологом
висвітлювались
питання:
"Особливості
формування
особистості підлітка"; ; "Що значить любити свою дитину. Роль батьків у
збереженні фізичного та психічного здоров'я"; "Труднощі підліткового віку.
Як допомогти дітям подолати основні протиріччя віку".
Школа співпрацює з досвідченими психологами, терапевтами, медпрацівниками. Вони допомагають у проведенні батьківських лекторіїв.
З їх участю були розглянуті такі питання: "Духовне виховання підростаючого покоління" (Бензионович Н. І., практичний психолог, Бінат С. Г., лікар-

7 кардіолог, доктор філософії, академік Української технологічної академії);
"Причини захворюваності у дітей" (лікар-психолог Терехова В.
В.);"Психокорекція за допомогою музики та поетичного слова" ( родина музикантів Головачів); "Виховуємо в любові" ( психолог Тарасов О. М.);-
"Здоров'я дитини" (Горя В. С., практичний психолог, лікар).
У суботні дні в батьків є можливість зустрічатись в шкільному клубі
"Вервичка", де вони можуть поспілкуватись, отримати відповіді на хвилюючі питання, поділитись власним досвідом виховання дітей. Подружжя психологів Тарасових (благодійний фонд "Відродження" ), які активно співпрацюють зі школою, завжди надають кваліфіковану допомогу.
забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного колективу, у колективних творчих справах; святах, вечорах, концертах, КВК; відвідуваннях закладів культури; екскурсіях, походах, подорожах; творчих заходах;
індивідуальна робота з батьками, інформування батьків про хід і
результати навчання, виховання і розвитку учнів.
В ході експерименту «Школа повного року навчання» було використано психологічну діагностику для вивчення індивідуально-
психологічних особливостей дитини. Дана інформація допомагає пізнати особистість школяра, виявити його нахили та природні здібності.
Значну увагу було приділено діагностиці пізнавальних процесів,
інтелекту, як стрижня не тільки когнітивного, але і цілісного особистісного розвитку, відображають здібності людини до навчання, пізнання, досягнення мети, адаптації, вирішення проблем тощо.
Таблиця 1.
Динаміка інтелектуального розвитку старшокласників
10А класі 2010-2011 н. р. з 11 А класом 2011-2012 н. р.

ПІБ учня
1 субтест
обізнаність 1
2 субтест
обізнаність2
3 субтест
аналогії
4 субтест
Класифікаці
ї
5 субтест
числові ряди

8


було стало було стало було стал
о
було Стал
о
було
стало

Середнє
значення
14,4
15,7
16
17,7
13,3
16
10
13,4
10,6
13
Як ми бачимо, спостерігається позитивна динаміка розумового розвитку. Особливо слід відзначити, що учні дуже добре оперували числовими рядами.
Діагностика інтелектуальних здібностей показала:
Молодший шкільний вік


Середній шкільний вік
0%
50%
100%
високий рівень

Високий рівень – 76%, середній -24%.
0,00%
50,00%
100,00%
високий і вище середнього

Високий рівень – 71,5%, середній -28,5%.
Старший шкільний вік
0%
50%
100%
високий і вмще середнього середній
Високий рівень – 89%, середній -11%.
Прослідкуємо, як зріс високий рівень розумового розвитку протягом року

2010-2011 і по 2011-2012 н. р.).
Молодший шкільний вік
( на 2%)
72% 74% 76% 78%
Ряд 3 2011-2012 н. р.


9
Середній шкільний вік
(на 0,5%)
71% 71% 72% 72%
Ряд 3 2011-2012 н. р.

При дослідженні пізнавальної сфери дитини застосовувались методики вивчення уваги (об'єм, переключення, вибірковість, концентрація), пам'яті
(короткочасної і довготривалої вербальної, короткочасної образної і вербально-логічної, слухомовної), мислення
(вербально-логічного, образного) тощо. Порівняльний аналіз результатів первинного та повторного досліджень показав значне поліпшення якості довгострокової і короткочасної пам'яті, концентрації уваги, її об'єму, різних видів мислення тощо.
Така
інформація
є головною складовою для організації диференційованого підходу у вихованні, навчанні та розвитку кожної дитини.
Позакласна робота в учнівському колективі спрямована на розвиток дитини в правильному руслі, допомогу їй повірити у свої можливості, у свою винятковість та неповторність, щоб сформувалась цільна, цілеспрямована, високоорганізована, висококультурна особистість, спроможна реалізувати свій інтелектуальний потенціал, свої творчі здібності.
З метою розвитку індивідуальних здібностей і талантів дітей, забезпечення умов для їхньої самореалізації в школі працюють 35 різноманітних гуртків за
інтересами
інтелектуального
(«Основи журналістики»,
«Чистомовець»,
«Чомучки»,
«Географія туризму»,
«Пізнайко», «Англійська мова», « Сходинки до успіху», «Аптека природи»,
«Хімія навколо нас», «У світі речовин», «Німецька мова», «Логіка». «Азбука споживача», «Етика»), художньо-естетичного («Драматичний гурток «Мрія»,
«Ляльковий театр», гурток хорового співу «Барви», «Вокал», «Живопис»,
«Театральна майстерність»,
«Хореографія»,
«Бальні танці»,
«Бісероплетіння»), технічного («Лєго», «Юний радіотехнік», «Комп’ютерна

10 азбука») та фізичного розвитку («Футбол», «Шотокан-карате», «Юні
інспектори руху», «Дзю-до», «Настільний теніс», «Карате», «Кунг – фу»), секції, факультативи технологічного та природничо-математичного розвитку, проводяться інтелектуальні ігри, конкурси, змагання, виставки, здійснюється дослідницько-пошукова робота учнів, починаючи з початкової школи (1-3 класи – «Промінчики»; 4-5 класи – «Світочі»; 6-8 класи – «Есейські спудеї»;
9-11 класи – «Академіки». Батьки та вчителі – «Професоре»; презентації, працює консультпункт. Школа виявляє та вирощує в громаді нових лідерів.
Зросла активність та вихованість учнів, збільшилася кількість учасників соціального проектування.
Крім діагностики психологом постійно проводяться моніторинг - регулярні відстеження та спостереження заданих об’єктів, відстеження динаміки змін. Моніторинг дозволяє побачити позитивну та негативну динаміку в процесах формування юної особистості.
На підставі проведених діагностичних досліджень пізнавальних процесів, творчих здібностей, емоційної сфери, особистісного,
інтелектуального розвитку учнів, моніторингу були надані рекомендації вчителям, учням, батькам, що дало позитивний результат, змогу спланувати
індивідуальний шлях роботи для кожної дитини і дібрати необхідний рівень завдань, згідно їхніх умінь.
Внутрішній ріст людини відбувається повільно, як закономірний процес, тому, щоб дослідити динаміку росту потрібен час. Вчителі прикладають чимало зусиль в навчально-виховному процесі. Інформаційний світ дитини – різноплановий, стосунки лише шкільними не обмежуються. І діагностика націлює вчителя, на пошук нових методів роботи, на підвищення свого рівня, щоб зуміти допомогти дитині. Дослідження в школі проводяться систематично і при цьому педколектив, адміністрація вчасно реагують – це сприяє створенню доброї робочої атмосфери, допомагає знайти стержень для розвитку юної особистості, орієнтуватись на той позитив, який у нього є, на його здібності, дає можливість бути в постійному пошуку. Завдяки тому, що

11 діагностика проводиться протягом тривалого часу, забезпечується глибина і точність досліджень. Вже навіть самі питання анкет, тестів стимулюють учнів, учителів до творчості, самопізнання. Якщо людина хоч один раз подумає: «А хто я? Що хочу? Для чого живу?» - то вже це забезпечує перші кроки до її розвитку, розкриття, формування конкурентоздібної творчої особистості, яка спроможна до самовизначення, до самореалізації та самовдосконалення з врахуванням індивідуальних особливостей кожного.
Отже чітко спланована діагностика, оцінка потреб і проблем представників шкільної громади, психологічний супровід дає можливість пошуку оптимальних шляхів розвитку, втілення в життя принципів
індивідуалізації та диференціації на основі гуманізації навчання, розуміння запитів, завдань, цінностей учня. - є першим кроком до оновлення змісту навчально-виховного процесу, розробки
інноваційних технологій, спрямування та вирішення соціально-педагогічних завдань.
Ми робимо все можливе, щоб школа стала осередком громадськості та виконувала замовлення особистості, яка прагне бути конкурентноспроможною в суспільстві з ринковою економікою; вчимо дітей планувати стратегію свого життя, орієнтуватися в системі суперечливих і неоднозначних цінностей, визначати своє кредо та свій життєвий стиль.
Інноваційні процеси, які відбуваються в школі, роблять школу більш привабливою для учнів та батьків. Спостерігаються підвищення якості освіти, збільшуються можливості вибору рівня освіти, можливості обирати предмети природничо-математичного циклу на поглибленому рівні. За роки експерименту значно збільшився контингент школи: з 269 учнів у 2008-2009 н.р. до 533 учнів 2012-2013 н.р., педагогами школи розроблено авторські програми, про хід експерименту «Школа повного року навчання» надруковано в педагогічній пресі та видано 19 збірок . Внаслідок результатів проведених досліджень, організації науково-методичної роботи, кадрового та матеріально-технічного забезпечення в ході експерименту школа отримала статус спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням

12 предметів природничо-математичного циклу. Все це свідчить про покращення якості освітньої діяльності.
За підсумками 2010-2011 навчального року школа отримала нагороду у номінації «Прорив року» районного фестивалю-нагородження «Крила натхнення 2011».
Експеримент допомагає розвиватись кращим ідеям, втілюватись в життя всьому новому і перспективному.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал