«Україна в системі міжнародної безпеки»Скачати 204.76 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір204.76 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Інститут соціальних наук

Кафедра міжнародних відносин


І.В. Максименко

кандидат політичних наук, ст. викл. кафедри міжнародних відносин ОНУ імені І.І. Мечникова

«Україна в системі міжнародної безпеки»
МЕТОДІЧНІ ВКАЗІВКИ

Для студентів спеціальності

Міжнародні відносини”

Одеса

2016
ВСТУП


Гарантування безпеки та збереження державності з давніх часів розглядалося як основна функція держави. Для України з проголошенням незалежності створення ефективної системи міжнародної та регіональної безпеки було одним з ключових пріоритетів, що розглядалося як базовий інструмент для формування безпечного оточення. Це питання ускладнювалося системними трансформаціями світового порядку та динамічним розвитком сучасного світу. Глобалізація та інтеграція сприяли посиленню взаємозалежності держав, виникненню нових загроз для безпеки, що у сукупності призвело до зміни сутності безпеки, появі нових концепцій та підходів до розуміння безпеки та до її гарантування. Водночас класичні підходи все ще залишаються актуальними, про що свідчить поширення загроз міжнародній та національній безпеці у воєнно-політичній сфері. Все більш гострою стає проблема ефективності міжнародних організацій та міжнародного права в площині гарантування безпеки та суверенітету держав. В цьому контексті дослідження та узагальнення наукової бази є вкрай важливими для формування комплексного розуміння сучасних аспектів формування та реалізації політики національної безпеки України, її місця і перспектив у системі міжнародної безпеки, що продовжує залишатися у турбулентному стані.

Вивченню аспектів міжнародної та національної безпеки, співробітництва України з міжнародними організаціями в сфері безпеки та оборони присвячений навчальний курс «Україна в системі міжнародної безпеки», який призначений для студентів відділення міжнародних відносин Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Курс розраховано на 60 годин (2 кредити), з них: лекції складають 16 годин, семінари – 4 години, самостійна робота студентів – 40 годин.

Метою даного навчального курсу є формування у студентів комплексного уявлення про основні цілі, завдання та ключові напрямки реалізації зовнішньої політики України в сфері безпеки на регіональному та глобальному рівнях.

Основні завдання курсу: • розглянути теоретико-методологічні підходи до трактування змісту безпеки у сучасних міжнародних відносинах;

 • висвітлити ключові положення концепцій міжнародної безпеки;

 • надати комплексну уяву про тенденції розвитку глобальної та регіональної системи безпеки на сучасному етапі;

 • дослідити процес формування концептуальних засад та інституційних механізмів політики безпеки України в постбіполярний період;

 • проаналізувати напрямки реалізації політики безпеки України на глобальному та регіональному рівнях;

 • розкрити роль зовнішнього фактору в процесах формування та реалізації політики безпеки України.

У результаті вивчення курсу «Україна в системі міжнародної безпеки», студент повинен знати: • сутність безпеки крізь призму взаємозв’язку національної, регіональної та глобальної безпеки;

 • основні положення концепцій міжнародної безпеки;

 • сучасні загрози та виклики міжнародній безпеці та існуючи підходи до протидії;

 • регіональні та міжнародні організації з питань безпеки та співробітництва;

 • пріоритети зовнішньополітичного курсу України щодо посилення безпеки на регіональному та глобальному рівнях;

 • напрямки взаємодії України з міжнародними регіональними організаціями та окремими державами з питань посилення безпеки та протидії загрозам безпеці.

По завершенні даного курсу студент повинен вміти: • аналізувати ключові тенденції розвитку глобальної та регіональних систем безпеки;

 • вибудовувати перспективні сценарії розвитку регіональних систем безпеки з урахуванням існуючих тенденцій та закономірностей;

 • самостійно робити висновки щодо можливих викликів та загроз безпеці України в процесах реалізації її взаємодії з міжнародними та регіональними організаціями та окремими країнами;

 • вміти працювати з джерелами, монографіями, найсучаснішими політологічними працями вітчизняних та зарубіжних авторів; критично осмислювати інформацію та робити самостійні висновки.

Основу курсу «Україна в системі міжнародної безпеки» складають лекції. Окрім лекційної програми передбачено проведення семінарських занять, тематика яких дозволяє викладачеві разом із студентами опрацювати ті аспекти проблеми, що не охоплені лекціями. Передбачена самостійна робота студентів із джерелами, монографіями, найсучаснішими політологічними працями вітчизняних та зарубіжних авторів. Курс доповнено рекомендованим переліком основної та додаткової літератури, яка дозволяє глибше вивчити теми навчальної дисципліни. В програму курсу також включено перелік основних документальних джерел для більш ретельного ознайомлення зі специфікою політики України щодо забезпечення національної безпеки та посилення регіональної безпеки в рамках співробітництва з міжнародними структурами та країнами-партнерами.ЛЕКЦІЯ 1.

СУТНІСТЬ БЕЗПЕКИ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ.

(2 години)


Наукова та політична актуальність курсу «Україна в системі міжнародної безпеки». Предмет, методи та основні завдання курсу. Сучасні світові процеси (глобалізація та регіоналізація міжнародних відносин) та їх вплив на сутність безпеки. Базові та сучасні концепції міжнародної безпеки. «Національна безпека», «регіональна безпека» та «міжнародна безпека». Сутність системи міжнародної безпеки. Сучасні загрози та виклики національній та міжнародній безпеці. Місце України в системі міжнародної та регіональної безпеки.
Рекомендована література:
Основна

 1. Безпека у глобальному світі / Константинов В.Ю., Мінгазутдінов І.О., Капітоненко М.Г., Галака С.П., Кривонос Р.А. // Міжнародні системи та глобальний розвиток : підручник / Кер. авт. колективу О.А. Коппель; за ред.. Л.В. Губерського, В.А. Манжоли. – К.: «Київський університет», 2008. – с. 389-468.

 2. Коваль І.М. Глобалізація, загальна безпека і безпека в Україні // Євроатлантична інтеграція України: глобальний та регіональний виміри / Коваль І.М., Глебов С.В., Дубовик В.А. та ін.. – Одеса: «Астропринт», 2008. – С. 33-46.

 3. Логунов А. Региональная и национальная безопасность: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2009. – С.279-299.

 4. Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин. – Львів: ЛНУ ім. І .Франка, 2002. – C. 482-486.

 5. Потєхін О., Тодоров І. Глобалізація безпеки : навч. посібн. – Донецьк, 2011. – 246 с.

 6. Стародуб Т. С. Підходи до визначення «регіональна безпека» // Стратегічна панорама. – 2006. – № 3. – C. 54-59.

 7. Wæver О. Politics, Security, Theory // Security Dialogue. – August-October 2011. – Vol. 42. – No 4-5. – Р. 465-480.

 8. Perspectives on World Politics / Ed. by R. Little and M. Smith. – London – New York: Routledge, 2006. – P. 182-188.


Додаткова

 1. Рыхтик М.И. Эволюция понятия «безопасность»: от «жестких угроз» до «мягких вызовов» // Современные проблемы мировой политики: Безопасность, конфликты и их анализ / Под ред. М.М. Лебедевой. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – С. 89–118.

 2. Трансформація національних концепцій безпеки як відповідь на нові глобальні та регіональні виклики і загрози: досвід України та НАТО : зб. міжнар. конф. / упоряди. В.Ю. Цюкало, М.О. Паламарчук, В.О. Семененко; за аг. ред. К.А. Кононенка. – К.: НІСД, 2012. – 80 с.

 3. Buzan B., Wæver O. Regions and Powers. The structure of International Security. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 564 p.

 4. Freedman L. International Security: Changing Targets // Foreign Policy. – Spring 1998. – № 3 – P. 52–55.


ЛЕКЦІЯ 2.

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ФОРМУВАННІ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ.

(2 години)


ООН як провідна глобальна організація забезпечення міжнародної безпеки: історія створення та розвиток. Органи ООН з підтримки миру та безпеки (Рада Безпеки, Генеральна Асамблея, Міжнародний суд ООН). Роль ОБСЄ в системі міжнародної безпеки: від наради до організації. Пріоритетні напрямки діяльності ОБСЄ з підтримки безпеки та миру. Місце НАТО у формуванні сучасної системи міжнародної безпеки. Еволюція концептуальних засад НАТО у постбіполярний період. Роль Європейського Союзу в системі міжнародної безпеки. Особливості реалізації спільної політики безпеки та оборони ЄС на сучасному етапі.
Рекомендована література:
Основна

 1. Міжнародні організації: навч. посіб. / За ред. О.С. Кучика. – К.: Знання, 2007. – 749 с.

 2. ОБСЄ: сучасні виклики та перспективи розвитку. Аналітична доповідь // Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1518/

 3. Статут ООН. – Режим доступу:
  http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/995_010.

 4. Perspectives on World Politics / Ed. by R. Little and M. Smith. – London – New York: Routledge, 2006. – P. 182-189.

 5. The Liberal Institutional Paths to Peace // World Politics. Trends and Transformation / Ed. By C.W. Kegley and E.R. Wittkopf. – Boston – New York, 2001. – P. 595-644.

 6. A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy. 12.12.2003. – Режим доступу: http://www.eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/security_strategy_for_europe/index_en.htm

 7. Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organisation, Lisbon, 2010. – Режим доступу: https://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf

 8. The European Union’s roles in international politics : concepts and analysis / ed. by O. Elgstrom, M. Smith. – London : Routledge/ECPR, 2006. – 240 p.

 9. The United Nations at 70 // International Affairs. – 2015. – November. – Vol. 91, №6.

 10. Webber M., Hallams E., Smith M.A. Repairing NATO’s motor // International Affairs. – 2014. – July. – Vol. 90, №4. – Р. 773-794.Додаткова

 1. НАТО в сучасному світі // Україна – НАТО : сучасний стан відносин та перспективи розвитку / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. – К.: ПЦ «Фоліант», 2008. – С. 40-122.

 2. Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организации и их роль в ХХI веке. – М.: Логос, 2007. – 940 с.

 3. Archer C. International Organizations. – London – New York, 2001. – 204 p.

 4. Bressand A. Between Kant and Machiavelli: EU foreign policy priorities for the 2010s International Affairs. – 2011. – January. – Vol. 87, №1. – Р. 59-86.

 5. Intergovernmental Organizations // World Politics. Trends and Transformation / Ed. By C.W. Kegley and E.R. Wittkopf. – Boston – New York, 2001. – P. 171-200.

 6. Menon A. ESDP at ten // International Affairs. – 2009. – March. – Vol. 85, №2. – Р. 227-246.

 7. Noetzel T., Schreer B. Does a multi-tier NATO matter? // International Affairs. – 2009. – March. – Vol. 85, №2. – Р. 211-226.

 8. Smith M.E. A liberal grand strategy in a realist world? Power, purpose and the EU changing global role // Journal of European Public Policy. – 2011. – Vol. 18, 2. – P. 144-163.

 9. Stedman S.J. UN transformation in an era of soft balancing // International Affairs. – 2007. – September. – Vol. 83, №5. – Р. 933-944.ЛЕКЦІЯ 3.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.

(2 години)


Підходи України до визначення національної та міжнародної безпеки: аналіз основоположних документів. Підходи України до посилення безпеки на національному та міжнародному рівнях. Класифікація викликів та загроз національній безпеці. Стратегічні цілі та основні завдання політики національної безпеки української держави. Воєнно-політичні аспекти національної безпеки України. Пріоритетні напрямки реалізації зовнішньої політики України у сфері безпеки та захисту національних інтересів. Повноваження та компетенція органів влади в Україні в сфері безпеки.

Рекомендована література:
Основна

 1. Бодрук О. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти. – К. : НІПМБ, 2001. – 299 с.

 2. Воєнна безпека України на межі тисячоліть. – К.: Стилос, 2002. – 394 с.

 3. Горбулін В.П., Шевцов А.І. Шляхи зміцнення національної безпеки України // Стратегічна панорама. – 2010. - № 1 (38). – С. 6-16.

 4. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 № 638-IV в редакції Закону від 28.02.2015. – Режим доступу:
  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/638-15

 5. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 7 серпня 2015 р. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15

 6. Нормативно-правова база у галузі безпеки і оборони України / Центр досліджень армії, конверсії та розброєння. – К., 2012. – 820 с.

 7. Указ Президента України «Про Стратегію національної безпеки
  України» від 6.05.2015. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

 8. Україна в системі міжнародної безпеки / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. К.: ПЦ «Фоліант», 2009. – 572 с.

 9. Пирожков С.І . Концептуальні підходи до формування системи національної безпеки України // Стратегічна панорама. – 2003. – № 1. – С. 93-106.


Додаткова

 1. Реформа сектору безпеки в чорноморських державах (Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Грузія, Молдова, Румунія, Туреччина): досвід для України : Аналітична доповідь / М.О. Воротнюк, І.В. Максименко, А.С. Поспєлов, Г.В. Шелест ; за ред. О.О. Воловича. – Одеса : Фенікс, 2011. – 70 с.

 2. Посередницькі ініціативи Києва як інструмент просування національних інтересів України // Компас 2020. Україна в міжнародних відносинах. Цілі, інструменти, перспективи. – К, Фонд Ф. Еберта. – 12 с.

 3. Трансформація європейського та євроатлантичного простору безпеки: наслідки для України. – Режим доступу:
  http://old.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/41.htm

 4. Maksymenko I. Is Neutrality a Solution for Ukraine’s Security? // Ukraine after Euromaidan: Challenges and Hopes / Viktor Stepanenko and Yaroslav Pylynskyi, Eds. – Bern: Peter Lang, 2014. – C. 115-124.


ЛЕКЦІЯ 4.

УКРАЇНА ТА ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ В РАМКАХ ООН ТА ОБСЄ.

(2 години)


Пріоритетні питання діяльності України в ООН. Проблема реформування ООН та позиція України. Україна та ОБСЄ в контексті трансформації системи міжнародної безпеки.

Інтереси України щодо участі в операціях з підтримки миру. Нормативно-правове регулювання миротворчої діяльності України: національний та міжнародний контекст. Місце України в міжнародних миротворчих силах, зокрема під егідою ООН та ОБСЄ.


Рекомендована література:
Основна

 1. Головування України в ОБСЄ у 2013 р.: підведення підсумків та окреслення перспектив : аналітична доповідь / Ю. Сербіна, О. Сирінська, О. Степаненко,Р. Томенчук, Г. Шелест. – К., 2013. – 13 с.

 2. Закон України «Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки» від 23.04.1999 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/613-14

 3. Діяльність України в рамках ООН / Постійне представництво України при ООН. – Режим
  доступу: http://un.mfa.gov.ua/ua/ukraine-un/general-information

 4. Миротворча діяльність України: кооперація з НАТО та іншими структурами європейської безпеки. – К.: Стилос, 2002. – 314 с.

 5. Україна в міжнародних організаціях : навчальний посібник / За ред.
  Ю.І. Макара. – Чернівці : Прут, 2009. – 880 с.

 6. Україна в системі міжнародної безпеки / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. К.: ПЦ «Фоліант», 2009. – 572 с.


Додаткова

 1. Волошин В.А. Використати повнішою мірою політико-правові
  механізми ОБСЄ // Політика і час. – 2006. – № 5. – С. 54–60.

 2. Дацюк А.В. Політика України з урегулювання збройних етнополітичних конфліктів: досвід та перспективи // Стратегічна панорама. – 2006. - № 1. – С. 144-148.

 3. Каляєв А. Збройні сили України у миротворчих операціях ООН і ОБСЄ // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Збірник наук. праць. – 2009. - №14. - С. 396-408.

 4. Клименко О. П. Миротворча діяльність українського війська: Перше десятиліття. – К.: Неопалима купина, 2004. – 224 с.

 5. Лоссовський І. Миротворчий досвід ООН і «план Б» урегулювання військово-політичного конфлікту на сході України // Зовнішні справи. – 2016. – 1. – С. 11-15; №2. – С. 16-20.

 6. Луньков А. Миротворчі контингенти збройних сил України в операціях НАТО та СНД // Наукові записки. Серія «Історичні науки». − 2009. − Випуск14. − С. 409-421.

 7. Перепелиця Г.М. Політика України щодо миротворчості регіональних і субрегіональних організацій у Чорноморському та євразійському регіонах // Стратегічна панорама. – 2002. – №2 . – С. 123-138.

 8. Перепилиця Г.М. Генезис конфліктів на посткомуністичному просторі Європи. – К.: Стилос – ПП «Фоліант», 2003. – 256с.


ЛЕКЦІЯ 5.

УКРАЇНА В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНІЙ СИСТЕМАХ БЕЗПЕКИ.

(4 години)Україна в системі європейської безпеки. Еволюція співробітництва Україна - НАТО. Співробітництво України та ЄС в сфері безпеки: досягнення та перспективи. Безпекове співробітництво України з країнами Центрально-Східної та Південно-Східної Європи. Участь України в регіональних безпекових механізмах. Участь України у врегулюванні конфліктів в Європі: історія і сучасність. Інтереси та підходи України до врегулювання конфліктів в Європі. Роль України в процесі мирного врегулювання Придністровського конфлікту.
Рекомендована література:
Основна

 1. Україна в системі міжнародної безпеки / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. К.: ПЦ «Фоліант», 2009. – 572 с.

 2. Україна – НАТО : сучасний стан відносин та перспективи розвитку / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. – К.: ПЦ «Фоліант», 2008. – 352 с.

 3. Партнерство заради миру. Міжнародний документ від 1 0.01.1994//
  Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим
  доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950_001

 4. Європейська політика безпеки та оборони: стратегічні аспекти
  співпраці України з ЄС – визначення напрямів та формату. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/monitor/november/2.htm.

 5. Потенціали співробітництва України з ЄС у сфері безпеки //
  Представництво в Україні «Фонд Конрада Аденауера».-
  Режим доступу: http://www.kas.de/ukraine/ukr/publications/34635/

 6. Пріоритети співробітництва України з НАТО в оборонній сфері у світлі рішень Уельського саміту НАТО. – Режим доступу: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/mizhnarodne-spivrobitnicztvo/prioritetispivrobitnicztva-ukraini-z-nato-v-oboronnij-sferi-u-svitli-rishen-uelskogo-samitunato.html

 7. Україна в системі міжнародних заходів щодо придністровського врегулювання: пріоритети та інструменти : аналітична доповідь / Г. Шелест, І. Максименко, Ю. Сербіна, Л. Хомич; за аг. Ред.. В. Якушика. – Одеса: Фенікс, 2011. – 100 с.

 8. Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО від 9.07.97. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_002

 9. Храбан І .А. Система європейської безпеки і напрями воєнно-політичної інтеграції України до її структур: Монографія. – К.: Варта, 2005. – 544 с.


Додаткова

 1. Бодрук О. Силові методи кризового реагування (Гуманітарний інтервенціоналізм) // Стратегічна панорама. – 2005. - № 1. - С. 119-129.

 2. Коваль І.М., Дубовик В.А., Глебов С.В. Євроатлантична інтеграція України: міфи та реальність // Євроатлантична інтеграція України: глобальний та регіональний виміри / Коваль І.М., Глебов С.В., Дубовик В.А. та ін.. – Одеса: «Астропринт», 2008. – С. 117-123.

 3. Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози. – К.: Центр вільної преси, 2006. – С. 9-27; С. 53-70; С. 332-349; С. 373-383.

 4. Полтораков О. Геостратегія Росії: у пошуках альтернативного «полюсу сили» // Зовнішні справи. – 2015. – №9. – С. 26-28.

 5. Стратегічні пріоритети політики України в Чорноморському регіоні : аналітична доповідь, матер. кругл. столу / М.О. Воротнюк, А.М. Захарченко, І.В. Максименко та ін. ; за ред. А.О. Филипенка ; Регіон. філіал нац. ін-ту стратегічн. досліджень у м. Одесі. – Одеса: Фенікс, 2013. – 168 с.

 6. Шелест Г. Можливі варіанти співробітництва між Україною та ЄС у процесі мирного врегулювання «заморожених» конфліктів на Кавказі // Політика України у Чорноморсько-Каспійському регіоні у контексті стратегії Європейського Союзу: від взаємодії до співпраці: Матеріали міжнародної конференції (Одеса, 17-18 липня 2008 р.) / За заг. ред. Воловича О.О. – О.: Фенікс, 2008. – С. 71-80.

 7. Шелест Г. Участь України у врегулюванні конфліктів на території країн-членів ГУАМ як фактор забезпечення національної безпеки держави // http://www.niss.od.ua/p/225.pdf

 8. Maksymenko I., M. Vorotnyuk Conflicts and Security Threats in the Wider Black Sea Region // “Black Sea Calling”. Special edition of “Favorita Papers” / [Ed. by M. Sully]. – Vienna : Diplomatic Academy of Vienna, 2008. – P. 72-77.ЛЕКЦІЯ 6.

ДВОСТОРОННЄ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ.

(4 години)

Безпека України в контексті діалогу з провідними акторами та стратегічними партнерами: проблеми та перспективи. Діалог Україна-США з питань міжнародної безпеки. Українсько-російський діалог в сфері безпеки. Основні напрямки взаємодії в сфері безпеки України з країнами СНД. Співробітництво України з країнами Сходу та Азії в безпекових питаннях.
Рекомендована література:
Основна


 1. Близький Схід: міжнародна безпека, регіональні відносини та перспективи для України: Монографія / Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки; відп. редактор Б.О. Парахонський. – К.: ПЦ «Фоліант», 2008. – 591 с.

 2. Воротнюк М. О. Cтан і перспективи військово-технічної співпраці між Україною і Туреччиною // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 2 (11). – С. 40-46.

 3. Глєбов В.В., Сєров Д.І. Місце та перспективи України на близькосхідному ринку озброєнь // Стратегічна панорама. – 2003. – №1. – С. 162-166.

 4. Сєров Д. На тлі монополії США. Військово-технічне співробітництво України з державами Арабського Сходу // Політика і час. – 2006. – № 5. – С. 71-76.

 5. Україна в системі міжнародної безпеки / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. К.: ПЦ «Фоліант», 2009. – 572 с.

 6. Українська призма. Між стратегічним партнерством і безпекою. – Berlin: FES. – 12 p.

 7. Україна – Туреччина: безпека та співробітництво в Чорноморському регіоні : матеріали міжнар. конф., Київ, 10-11 квітня 2000 р. / Фонд Ф. Еберта; За ред. Андрійка В.І., Перепелиці Г.М. – К., 2000. – 184 с.

 8. Leguska A. V4 – Ukrainian cooperation within the European security // Ukraine, Central Europe and the Future of European security. – Bratislava, 2015. – P. 68-87.


Додаткова

 1. Асиметрія міжнародних відносин / За ред. Г. М. Перепелиці, О. М. Субтельного. – К. : Видавничий дім «Стилос», 2005. – 555 с.

 2. Захарченко А.М. Трансформація проблем регіональної безпеки Близького Сходу на початку ХХІ століття: можливі наслідки для України // Стратегічна панорама. – 2009. – № 3. – С. 61-70.

 3. Пашков М., Чалый В. Оборотная сторона стратегического партнерства // Зеркало недели. – 2000. – 15 апреля.

 4. Украинская призма. Состояние и перспективы отношений Украины с соседними государствами. – 2012. – 68 с.

 5. Шелест Г. Українські миротворці на Близькому Сході // Політика і час. – 2005. – № 7. – С. 51–60.


ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінарське заняття № 1

Україна в системі міжнародної безпеки

(2 години)
 1. Міжнародна безпека в сучасних умовах: нові підходи, загрози та виклики.

 2. Ключові актори та механізми забезпечення міжнародної безпеки.

 3. Місце України в системі міжнародної та регіональної безпеки.

 4. Пріоритети та завдання участі України в ООН та ОБСЄ.


Рекомендована література:


 1. Безпека у глобальному світі / Константинов В.Ю., Мінгазутдінов І.О., Капітоненко М.Г., Галака С.П., Кривонос Р.А. // Міжнародні системи та глобальний розвиток : підручник / Кер. авт. колективу О.А. Коппель; за ред.. Л.В. Губерського, В.А. Манжоли. – К.: «Київський університет», 2008. – с. 389-468.

 2. Діяльність України в рамках ООН / Постійне представництво України при ООН. – Режим
  доступу: http://un.mfa.gov.ua/ua/ukraine-un/general-information

 3. Каляєв А. Збройні сили України у миротворчих операціях ООН і ОБСЄ // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Збірник наук. праць. – 2009. - №14. - С. 396-408.

 4. Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин. – Львів: ЛНУ ім. І .Франка, 2002. – C. 482-486.

 5. Потєхін О., Тодоров І. Глобалізація безпеки : навч. посібн. – Донецьк, 2011. – 246 с.

 6. Сушко О., Горбач В., Козій І., Матюханов А. Зовнішня та безпекова політика: шанси та межі багатовекторності. – Режим доступа: http://www.euroatlantica.info/index.php?id=4192

 7. Трансформація національних концепцій безпеки як відповідь на нові глобальні та регіональні виклики і загрози: досвід України та НАТО : зб. міжнар. конф. / упоряди. В.Ю. Цюкало, М.О. Паламарчук, В.О. Семененко; за аг. ред. К.А. Кононенка. – К.: НІСД, 2012. – 80 с.

 8. Указ Президента України «Про Стратегію національної безпеки
  України» від 6.05.2015. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

 9. Україна в системі міжнародної безпеки / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. К.: ПЦ «Фоліант» ВД «Стилос», 2009. – 572 с.

 10. The Liberal Institutional Paths to Peace // World Politics. Trends and Transformation / Ed. By C.W. Kegley and E.R. Wittkopf. – Boston – New York, 2001. – P. 595-644.


Семінарське заняття № 2

Регіональний вимір політики безпеки України

 1. години)
 1. Взаємодія Україна – НАТО на сучасному етапі.

 2. Потенціал співробітництва між Україною та ЄС в сфері безпеки та оборони.

 3. Роль України в регіональних безпекових механізмах.

 4. Конфлікти в Європі та позиція України щодо їхнього врегулювання.


Рекомендована література:


 1. Горбулін В.П., Шевцов А.І. Шляхи зміцнення національної безпеки України // Стратегічна панорама. – 2010. - № 1 (38). – С. 6-16.

 2. Європейський проект та Україна : монографія / А. Єрмолаєв, Б. Парахонський, Г. Яворська, О. Резнікова. – К.: НІСД, 2012. – 192 с.

 3. Національна безпека України: стратегічні пріоритети та шляхи їх реалізації: Матеріали «круглого столу» / [За заг. ред. О. В. Литвиненка]. – К. : НІСД, 2011. – 64 с.

 4. Незалежність України в глобалізованому світі: вектори ХХІ століття : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. (Київ, 22 серп. 2011 р.) : до 20-річчя незалежності України / упоряд. Я.А. Жаліло, М.О. Янішевський. – К.: НІСД, 2011. – С. 141-184.

 5. Стратегічні пріоритети політики України в Чорноморському регіоні : аналітична доповідь, матер. кругл. столу / М.О. Воротнюк, А.М. Захарченко, І.В. Максименко та ін. ; за ред. А.О. Филипенка ; Регіон. філіал нац. ін-ту стратегічн. досліджень у м. Одесі. – Одеса: Фенікс, 2013. – 168 с.

 6. Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин : підручник / В.А. Манжола, В.Ю. Константинов, С.В. Андрущенко та ін..; за ред.. Л.В. Губерського. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 512 с.

 7. Україна-НАТО: сучасний стан відносин та перспективи розвитку / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. – К.: ПЦ «Фоліант», 2008. – 352 с.

 8. Храбан І .А. Система європейської безпеки і напрями воєнно-політичної інтеграції України до її структур: Монографія. – К.: Варта, 2005. – 544 с.

 9. Шелест Г. Участь України у врегулюванні конфліктів на території країн-членів ГУАМ як фактор забезпечення національної безпеки держави // http://www.niss.od.ua/p/225.pdf


ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ДО КУРСУ

 1. Воєнна доктрина України від 24.09.2015. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/555/2015/page

 2. Военная доктрина Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. – Режим доступу: http://www.rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html

 3. Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики України» від 01.07.2010 // zakon.rada.gov.ua/go/2411-17

 4. Закон України «Про Збройні Сили України» від 06.12.1991. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1934-12

 5. Закон України «Про оборону України» від 06.12.1991 . – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1932-12

 6. Закон України «Про порядок направлення Збройних Сил України до інших держав» від 02.03.2000. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1518-14

 7. Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 05.03.1998 р. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80

 8. Закон України «Про участь України в міжнародних операціях з
  підтримання миру і безпеки» від 23.04.1999 р. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/613-14

 9. Генеральная Ассамблея ООН 27 марта 2014 года. Резолюция 68/262. Территориальная целостность Украины. – Режим доступу: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/455/19/PDF/N1345519.pdf?OpenElement

 10. Конвенція про кіберзлочинність: Міжнародний документ від
  23.11.2001. – Режим доступу:
  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_575

 11. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму: Міжнародний
  документ від 16.05.2005. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_712

 12. Концепция внешней политики Российской Федерации от 18.02.2013 // www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F

 13. Статут «Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ». – Режим доступу: http://www.guam.org.ua

 14. Указ Президента України «Про Стратегію міжнародної миротворчої діяльності України» від 15 червня 2009 року. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435/2009

 15. Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки
  і оборони України від 20 листопада 2009 року «Щодо участі України в операції Європейського Союзу «EU NAVFOR ATALANTA» від 20 січня 2010 року. –
  Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/41/2010

 16. Хартія Україна - США про стратегічне партнерство від 19.12.2008. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/840_140

 17. Council conclusions on the Review of the European Neighbourhood Policy. – Режим доступу: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/14-conclusions-european-neighbourhood/

 18. Declaration of the Countries of the Community of Democratic Choice. – Режим доступа: https://wikileaksga.wordpress.com/2005/11/07/05tbilisi2897-declaration-of-the-countries-of-the-community-of/

 19. European Parliament resolution of 20 January 2011 on an EU Strategy for the Black Sea (2010/2087(INI)). – Режим доступу: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0025+0+DOC+XML+V0//EN

 20. European Parliament Resolution on a Black Sea Regional Policy Approach. – Brussels, 17 January 2008. – Режим доступу: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0017&language=EN

 21. Ferrero-Waldner В. Black Sea Synergy: the EU’s approach to the Black Sea region. Black Sea Synergy Ministerial Meeting, Kiev, 2008. – Режим доступу: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-08-77_en.htm

 22. NATO Parliamentary Assembly Resolution 411 on Supporting Ukraine’s Sovereignty and Democracy // NATO official web-page. – Режим доступа: http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=3600

 23. Regulation (EU) No 230/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an instrument contributing to stability and peace. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/140311_icsp_reg_230_2014_en.pdf

 24. Report of the Implementation of the European Security Strategy: Providing Security in a Changing World // www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/104630.pdf

 25. Strengthening Europe's place in the world: An external budget for 2014-2020 to respect EU commitments and promote shared values. – Режим доступу: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1510_en.htm?locale=en

 26. The Communication of the European Commission «Wider Europe – Neighbourhood: а new framework for relations with the EU’s Eastern and Southern Neighbours». – COM (2003) 104 final. – 2003. – March. – Режим доступу: http://europa.eu.int/comm/world/enp/pdf/com03_104_en.pdf


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО КУРСУ


 1. Трансформація сутності безпеки на сучасному етапі.

 2. Вплив процесів регіоналізації на безпеку.

 3. Класичні підходи до проблеми безпеки.

 4. Сучасні концепції безпеки.

 5. Виміри безпеки в контексті сучасної трансформації системи міжнародних відносин.

 6. «М’яка» безпека в стратегічних концепціях держав та організацій.

 7. Роль сили в сучасних міжнародних відносинах та проблеми безпеки.

 8. Сучасні загрози та виклики безпеці.

 9. Поняття «національна безпека», «регіональна безпека» та «міжнародна безпека».

 10. Загрози національній та міжнародній безпеці.

 11. Роль міжнародних організацій в формуванні системи міжнародної безпеки.

 12. Міжнародні програми з підтримки міжнародної безпеки.

 13. Місце України в системі міжнародної та регіональної безпеки.

 14. Україна в системі європейської безпеки.

 15. Нормативно-правові акти України з питання безпеки.

 16. Загрози та виклики національній безпеці України.

 17. Воєнно-політичні аспекти національної безпеки України.

 18. Завдання та напрями державної політики з питань національної безпеки.

 19. Суб'єкти забезпечення національної безпеки та їхні повноваження.

 20. Ініціативи України щодо посилення безпеки.

 21. Перспективи України як контрибютора міжнародної та регінальної безпеки.

 22. Інформаційна безпека та політика України.

 23. Пріоритетні питання діяльності України в ООН: історія та сучасність.

 24. Миротворча діяльність України.

 25. Вклад України в діяльність ОБСЄ.

 26. Регіоналізація безпекової політики України.

 27. Співробітництво Україна – НАТО в рамках програми «Партнерство заради миру».

 28. Військово-політичне співробітництво між Україною та НАТО.

 29. Співпраця України та ЄС в сфері безпеки.

 30. Регіоналізація безпекової політики України.

 31. Співробітництво України з країнами ЦСЄ в сфері безпеки.

 32. Участь України в безпекових механізмах Південно-Східної Європи.

 33. Чорноморський регіон в безпековій політиці України.

 34. Енергетичний чинник безпекового співробітництва та інтереси України.

 35. Участь України у врегулюванні конфліктів.

 36. Діяльність України щодо врегулювання Придністровського конфлікту.

 37. Проблема гарантій безпеки України на сучасному етапі.

 38. Діалог Україна-США з питань міжнародної безпеки.

 39. Безпековий чинник у відносинах між Україною та Росією.

 40. Безпекові питання у відносинах України з країнами Сходу та Азії.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал