Удк,?9?0>=­9=½*9?+, Підготовка педагогічних кадрів для,, дошкільної освіти у СШАСкачати 74.13 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації12.04.2017
Розмір74.13 Kb.

УДК,?9?0>=­9=½*9?+,
Підготовка педагогічних кадрів для,,
дошкільної освіти у США,
Наталія Мельник,
У статті надано характеристику підготовки фахівців дошкільної освіти,
у США0,Проаналізовано особливості курсів.,що пропонуються студентами,
педагогічних факультетів американських університетів., проаналізовано,
особливості організації навчального процесу0,
Ключові слова<, фахова підготовка кадрів дошкільної освіти.,професійна,
підготовка вихователів.,педагогічна практика0,
Вимоги сьогодення потребують від керівників дошкільних установ.,
методистів та вихователів творчого підходу до організації освітньої діяльності.,
стимулюють до внесення у діяльність передових прогресивних ідей зарубіжного,
дошкільного виховання та освіти.,запровадження нововведень.,уміло поєднаних з,
освітніми традиціями минулого0,
Концепція педагогічної освіти України актуалізує сутнісний зміст,
педагогічної освіти.,її діяльнісний характер.,скерований передусім на оволодіння,
фахівцем практичними вміннями й навичками організації навчально-виховного,
процесу, ]>_0, Як свідчать дослідження Н0,Абашкіної., Г0,Воронки., О0,Глузмана.,
Т0,Десятова., А0,Каплуна., Т0,Кошманової., А0,Парінова., Л0,Пуховської така ж,
тенденція спостерігається і у Сполучених Штатах0,О0,Кононко визначає основними,
із напрямів професійної діяльності вихователя у дошкільному навчальному закладі,
є такі<,психологічний.,педагогічний.,організаційний.,методичний.,дидактичний.,
управління та контролю.,підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних,
кадрів,]=_0,
Питання реформування системи професійної освіти вихователів і перехід на,
міжнародні стандарти підготовки фахівців набуває особливої актуальності в,
контексті інтеграції України у міжнародний освітній простір0,Зокрема.,сучасна,
українська система вищої освіти потребує інновацій.,базованих на досвіді,
розвинених країн світу у підготовці кадрів0,Це стосується і вітчизняної фахової,
підготовки вихователів0,У цьому аспекті особливий інтерес становить досвід,
американських колег з організації педагогічної освіти у найкращих національних,
закладах підготовки студентів-майбутніх вихователів.,основні пріоритети якої,
скеровані на поєднання особистісного та діяльнісного підходів.,що є характерним і,
для сучасної підготовки вихователів в Україні0,
Мета статті полягає у визначенні особливостей.,здобутків і переваг фахової,
підготовки вихователів у американському університеті0,

У США фахівці з дошкільного виховання отримують загальну дворічну,
академічну підготовку., потім протягом двох-чотирьох років опановують,
дисципліни.,які стосуються психічного і фізичного розвитку дитини0,Випускники,
одержують ліцензійний сертифікат.,високий бал якого дає змогу продовжити,
навчання ще протягом двох років у аспірантурі й здобути вчений ступінь магістра0,
Цілком реальне переведення найближчим часом підготовки вихователів,
дошкільних закладів на університетську базу,]@_0,Сьогодні у зв’язку із процесами,
інтеграції.,технізації та інформатизації суспільства в дошкільній педагогіці США,
ведуться дискусії щодо професії вихователя0,Американські науковці наголошують,
на тому.,що лише компетентні вихователі здатні забезпечити якісну освіту дітей.,
тому підготовка педагогічних кадрів належить до пріоритетних напрямів вищої,
освіти,]?.,с0,=<>_0,
Яскравим прикладом якісної підготовки вихователів є навчання студентів в,
американському університеті Монтклеа0, На прикладі цього університету,
проаналізуємо особливості фахової підготовки вихователів у США0,Факультет,
дошкільної та початкової освіти університету Монтклеа здійснює підготовку,
вихователів дошкільних закладів та вчителів початкової школи.,які можуть,
отримати ступінь бакалавра та магістра дошкільної освіти0,
Бакалаврів дошкільної освіти готують за двома напрямами<,­Консультант з,
проблем сім’ї та дитини½,*Rcoun…,cpf,Otunf,_vwfuqu+.,­Учитель½,*`qcetqt,
Oqtvuruecvuqp+0,
Студенти.,що навчаються за першим напрямом можуть отримати такі,
спеціальності<,спеціаліст з дитинознавства,*Otunf,Nurq,_rqeucnuuv+=,організатор,
педагогічного супроводу сім’ї.,дітей та організатор навчання,*Rcounuqu.,Otunftqp.,
cpf,_etqqn,_qvvupsu+=,організатор педагогічного супроводу сім’ї.,дітей.,організатор,
навчання з додатковою спеціальністю вихователь дітей до,?/х років,*Rcounuqu.,
Otunftqp.,cpf,_etqqn,_qvvupsu,cpf,`qcetqt,Oqtvuruecvuqp,up,Qctn…,Otunftqqf,Qfwecvuqp,
Rtquetqqn/Stcfq,?+=,організатор педагогічного супроводу сім’ї.,дітей.,організатор,
навчання з додатковою спеціальністю вихователь дітей до,A/ти років,*Rcounuqu.,
Otunftqp.,cpf,_etqqn,_qvvupsu,cpf,`qcetqt,Oqtvuruecvuqp,up,Qctn…,Otunftqqf,Qfwecvuqp,
Rtquetqqn/Stcfq,A+=,гувернер або сімейне обслуговування,*Rcoun…,_qtxuequ+=,фахівець,
з геронтології,*міждисциплінарної науки про соціальні та біологічні зміни,
людини+,*Sqtqpvqnqs…+0,
Студенти другого напряму можуть отримати такі спеціальності<,вихователь,
дітей до,?,років,*apfqtstcfwcvq,R/?,Rtqrquuuqpcn,_qswqpeq+,та вихователь дітей до,A,
років,*apfqtstcfwcvq,M/A,Rtqrquuuqpcn,_qswqpeq+0,
Магістрів готують за такими спеціальностями,*Qctn…,Otunftqqf.,Qnqoqpvct….,
cpf,Nuvqtce…,Qfwecvuqp+<,магістр дошкільної та початкової,*O0,Qf0,up,Qctn…,Otunftqqf,
cpf,Qnqoqpvct…,Qfwecvuqp+=,магістр інклюзивної освіти,*O0,Qf0,up,Kpenwuuxq,Qctn…,
Otunftqqf,Qfwecvuqp+=,магістр дошкільної освіти,*O0M0`0,up,Qctn…,Otunftqqf+=,магістр,
початкової освіти,*O0M0`0,up,Qnqoqpvct…,Qfwecvuqp+=,магістр з читання,*O0M0,up,
Tqcfups+=,подвійний диплом магістра дошкільної освіти та вчителя дітей з,
особливими потребами,*Pwcn,Oqtvuruecvuqp<,O0M0`0,up,Qctn…,Otunftqqf,Qfwecvuqp,
*Rtquetqqn,vttqwst,`tutf,Stcfq+,cpf,`qcetqt,qr,_vwfqpvu,ƒuvt,Puucdunuvuqu,*`_P++=,
подвійний диплом магістра вихователь дітей дошкільної віку та вчителя,
початкових класів,*Pwcn,Oqtvuruecvuqp<,O0M0`0,up,Qnqoqpvct…,Qfwecvuqp,*Mupfqtsctvqp,
vttqwst,Rurvt,Stcfq+,cpf,`qcetqt,qr,_vwfqpvu,ƒuvt,Puucdunuvuqu,*`_P++=,пост/
бакалаврська освіта вихователів,*Rquv/dceecncwtqcvq,Rtqstco,up,Qctn…,Otunftqqf,
Qfwecvuqp+.,пост-бакалаврська освіта вчителів початкових класів,*Rquv/dceecncwtqcvq,
Rtqstco,up,Qnqoqpvct…,Qfwecvuqp+=,вчитель дітей з особливими потребами з,
додатковим сертифікатом вихователя дітей до,?/х років,*`qcetqt,qr,_vwfqpvu,ƒuvt,
Puucdunuvuqu,*Mffuvuqpcn,Oqtvuruecvuqp,R/?++=,спеціаліст логопед,*Tqcfups,_rqeucnuuv+=,
спеціаліст з новітньої літератури.,цифрових технологій і навчання,*Stcfwcvq,
Oqtvuruecvq,up,Pqƒ,Nuvqtceuqu.,Pusuvcn,`qetpqnqsuqu,cpf,Nqctpups+=,альтернативний курс,
для вихователів дітей до,?/х років,*Oqfuruqf,Mnvqtpcvuxq,Tqwvq,;,R/?,Oqtvuruecvuqp+,]A_0,
Професійна підготовка студентів ґрунтується на реалізації чотирьох,
компонентів педагогічного процесу університету<, =0,навчання та розвиток,
студента=,>0,організація навчально-виховного процесу в дошкільних закладах та,
школах,*групова кімната+=,?0,навчальний план=,@0,професійні вміння,]8_0,У процесі,
навчання студент набуває такі компетентності з професійної підготовки<,
володіє теоретичними знаннями
., що передбачають вміння розуміти.,
аналізувати та послуговуватися загальновідомими принципами дошкільної освіти=,
забезпечує зміцнення здоров’я та всебічного розвитку дітей=,використовує,
культурологічний підхід в взаємодії з дітьми.,тобто сприяє полікультурному.,
толерантному формуванню дитячої особистості=,вміння чуйно.,бережно та з,
повагою ставитися до кожної дитини=,демонструє вміння налагоджувати контакт з,
дітьми та їх родинами=,добре володіє знаннями з конструктивістських теорій,
навчання та виховання дітей дошкільного віку.,теоріями особистісно/
орієнтованого підходу=,знає принципи організації інклюзивного навчання та,
виховання дітей у дошкільних освітніх закладах0,
використовує теоретичні знання на практиці
<,здійснює адекватну.,об’єктивну,
оцінку якості своєї роботи.,вміє організувати освітнє середовище відповідно до,
різних педагогічних підходів=,здійснює організацію інклюзивного навчання та,
виховання дітей у дошкільних освітніх закладах=,творчо здійснює професійну,
діяльність=,налагоджує зв’язки з іншими установами дошкільної освіти,*освітніми,
центрами.,організаціями.,соціальними службами та органами управління,
дошкільною освітою+=,використовує арсенал педагогічних технологій.,як засобів,
для навчання та взаємодії<,курикулум.,професійний розвиток.,співпраця зі,
школами.,університетами та громадами,]9_0,
За навчальним планом університету Монтклеа.,студенти повинні пройти,
загальні курси з підготовки.,до яких належать<,біологія.,хімія.,танці.,історія.,
природничі науки.,мистецтво.,економіка.,політологія.,французька,*італійська.,
іспанська.,латинська+,мови.,медицина.,математик.,музика.,фізкультура.,фізика0,До,
предметів за спеціалізацією відносять<,дошкільну педагогіку.,вікову та дитячу,
психологію.,основи початкової освіти дітей.,соціальні науки.,філософію освіти.,
розвиток мови дітей дошкільного віку.,робота з дітьми з особливими потребами.,
гувернерство.,методи дослідження сім’ї та дитини.,інтегративне навчання та,
особливості інклюзивної освіти дітей.,дитячу літературу в полікультурному,
суспільстві.,перспективне планування у дошкільному навчальному закладі та,
початковій школі.,лінгвістику,*англійська мова та англійська мова.,як іноземна+.,
сімейне виховання тощо0,Аналізуючи дисципліни,*таблиця,=+.,які викладаються у,
Державному університеті Монтклеа,*США+,]@_.,ми дійшли висновку.,що студенти в,
американському університеті студенти отримують ґрунтовну теоретичну та,
практичну підготовку0,
Таблиця,=,

Зміст підготовки фахівців дошкільної освіти,,
в Державному університеті Монтклеа,*США+,
,
Цикли навчальних,
дисциплін,
Перелік предметів,
Цикл гуманітарних.,
загально-розвиваючих,
дисциплін,*та,
дисципліни за,
вибором+,
Біологія.,Хімія.,Іноземна мова.,Танцювальне мистецтво.,
Сімейна педагогіка.,Географія.,Лінгвістика.,Математика.,
Музика.,Фізкультура.,Фізика.,Антропологія.,Філософія.,
Економіка.,Політологія.,Наукові дослідження.,Психологія.,
Соціологія,*=:+0,
Цикл природничо/
наукової та,
фундаментальної,
підготовки,
Медицина.,Інформатика.,Художнє мистецтво.,Англійська,
мова.,Розвиток дитини.,Розвиток дитини<,теорія.,Основи,
мови.,Основи дошкільної та початкової освіти.,Методи,
пошуку.,Природа читання.,Сім’я,громада школа<,
різноманітність.,кутума.,демократичний підхід.,Мовний,,
та літературний розвиток.,Історія літератури та медіа.,
Сучасні технології та освіта.,методика навчання читання та,
письма,*=@+=,
Цикл курсів підготовки,
до практичної,
діяльності,
Соціальні науки й мистецтво<,реалізація демократичного,
підходу в початковій школі та дошкільних закладах.,
Технології інтегративного навчання у початковій школі та,
дошкільних закладах=,Співпраця з родинами,*?+=,
Цикл курсів з,
професійної діяльності,
та педагогічна,
практика,
Курікулум дошкільної освіти,*-,інклюзивне навчання+.,
Педагогічна практика в закладах дошкільної та початкової,
освіти.,Включна педагогічна практика в дошкільних,
закладах та початкових класах та групах.,Практика,
педагогічного викладання в університеті0,
,
Як свідчать дані таблиці.,у Державному університеті Монтклеа,*США+,
дисципліни гуманітарного та соціально-економічного спрямування входять до,
обов’язкових предметів.,що зумовлено тим.,що багато спеціальностей.,пов’язаних із,
дошкільною сферою вимагають економічної компетентності фахівця0,Такими,
спеціальностями є<,менеджер з організації дошкільного навчального закладу.,
директор та методист дошкільної освітньої установи.,керівник з реалізації освітньої,
програми дошкільної освіти,*Хед Старт.,Хай Скоуп.,Хайпі тощо+,місцевого та,
регіонального рівнів і т.д0,Суттєва різниця полягає також у дисциплінах.,які,
обираються студентом0,Так.,наприклад студент.,який обрав спеціальність,
«вихователя дошкільного закладу½.,може не вивчати математику.,фізику.,хімію.,на,
відміну від студента.,який обрав фах,­вчителя початкових класів½0,В університеті,

Монтклеа курсів з природничо-наукового циклу зазвичай на,?˜A,дисциплін більше.,
ніж в українських вишах0,
Практична підготовка студентів у американському університеті передбачає,
опанування дисциплін.,які поділено на три великих підгрупи<,­Соціальні науки й,
мистецтво<,реалізація демократичного підходу в початковій школі та дошкільних,
закладах½.,що включає вивчення географії.,соціології.,антропології.,археології.,
історію мистецтва.,соціальні науки.,літературу тощо=,­Технології інтегративного,
навчання у початковій школі та дошкільних закладах½,забезпечують методичну,
підготовку педагогів через вивчення теорію організації освітнього процесу.,
методики практичної реалізації навчально-виховного процесу., методики,
діагностики та оцінювання успішності проекту,*розвитку дітей.,освітнього,
процесу+.,методику інтегративного підходу в дошкільній освіті0,В ході цього курсу,
акцент робиться на практичній діяльності студентів та проведенні якомога більшої,
кількості тренінгів0,Курс,­Співпраця з родинами½,передбачає вивчення теорії і,
практики співпраці з сім’єю0,
В американському університеті підготовка до педагогічної практики,
виділена в окрему групу,«Цикл курсів з професійної діяльності та педагогічна,
практикаt
і розподіляються за такими напрямами<,курикулум дошкільної освіти,*-,
інклюзивне навчання+,˜,курс занять покликаний навчити студентів планувати,
зміст навчально-виховної діяльності в дошкільній установі=,педагогічна практика в,
закладах дошкільної і початкової освіти,*пасивна практика+,та активна педагогічна,
практика в дошкільних закладах та початкових класах та групах,*активна,
практика+,˜,курс дисциплін.,які забезпечують спочатку отримання інформації про,
специфіку педагогічної практики та безпосереднє її проходження0,Позитивним є,
те.,що під час проходження практики проводяться заняття.,метою яких є навчання,
студентів аналізувати свою діяльність та підготовка їх до складання портфоліо.,що,
здається по завершені педагогічної практики0,Цікавим для вивчення є курс,
«Практика педагогічного викладання в університеті½.,який полягає в тому.,що,
студенти випускних груп протягом одного-двох семестрів викладають курси,
педагогічних дисциплін для студентів перших та других курсів0,Викладання,
забезпечує глибоку теоретичну підготовку студентів,*для проведення лекцій чи,
практичних занять необхідна як теоретична підготовка,*написання лекцій+,так і,
методична,*опрацювання методичної літератури.,розроблення практичних видів,
роботи на заняттях++0,
Результати досліджень свідчать.,що в американському університеті на,
аудиторні заняття у навчальному плані передбачено,=<:?,години.,а на самостійну,
роботу,˜,>::;,годин.,тоді як у вітчизняних університетах відсоток дисциплін на,
самостійне опрацювання залишається невисоким0,
В університеті Монтклеа студенти проходять,9A˜9:,форм контролю,*заліків.,
курсових робіт.,проектів+0,На педагогічну практику студентів виділено,=<>=,годин0,

Підготовка фахівців у сфері дошкільної освіти у вищих навчальних закладах,
США досить ефективна і здійснюється в двох напрямах<,шляхом удосконалення і,
оновлення навчального процесу відповідно до потреб сучасного суспільства та,
завдяки введенню більшої кількості предметів професійного спрямування0,Досвід,
США в цьому аспекті може бути трансформовано в українську систему фахової,
підготовки таким чином.,щоб засвоїти найбільш доцільні її надбання і разом з тим,
зберегти рівновагу між високоякісною вищою педагогічною освітою та,
поміркованими матеріальними витратами на неї0,
Наше дослідження показало.,що нині у США спостерігаються тенденції до<,
регламентування навчальних програм в університетах.,збільшення терміну,
навчання.,збільшення терміну педагогічної практики=,висуваються вимоги до,
компетентності майбутніх вихователів0,
Запозичення американського досвіду підготовки кадрів дошкільної освіти,
може відбуватися в кількох напрямах0,По-перше.,це збільшення кількості,
навчального часу на професійні дисципліни0,Кількість годин на професійні,
дисципліни в університетах США.,значно перевищує кількість годин.,що,
передбачені навчальними планами університетів України0,По-друге.,це,˜,
збільшення кількості предметів.,пов’язаних з професійною підготовкою0,На нашу,
думку.,було б доцільно ввести до навчальних планів українських університетів такі,
курси,­Соціальні науки й мистецтво<,реалізація демократичного підходу в,
початковій школі та дошкільних закладах½.,­Технології інтегративного навчання у,
початковій школі та дошкільних закладах½.,­Курікулум дошкільної освіти,*-,
інклюзивне навчання+½.,­Практика педагогічного викладання в університеті½0,
Важливо прагнути.,щоб професійне спрямування всіх курсів.,які викладаються чи,
будуть викладатися у ВНЗ України0,Курси мають максимально спрямовувати,
майбутніх вихователів до навчання та виховання дітей дошкільного віку0,При,
цьому у змісті підготовки вихователя повинен відображатися не тільки,
теоретичний аспект,*теоретико-методична підготовка+.,але й безпосередній досвід,
(педагогічна практика+0,Необхідно також збільшити термін практики студентів,
педагогічних вузів в дошкільних закладах.,що сприятиме забезпеченню високої,
якості надання освітніх послуг в сфері дошкільної освіти0,
Проведений аналіз не повністю розкриває особливості професійної,
підготовки0,Зокрема важливою проблемою є стандарти професійної підготовки,
вихователів у США.,що становить перспективу подальших досліджень у цьому,
напрямі0,
Список використаних джерел<,
=0

Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні,<,наук0/метод0,посіб0,;,
наук0,ред0,О0,Л0,Кононко0,O,К0,<,Ред0,Журн0,dДошкільне вихованняt.,><@?,с0,
>0

Концепція педагогічної освіти0,Схвалено колегією Міністерства освіти України,>?,
грудня,=;;:,року.,протокол №,=9;=OA0,O,Міністерство освіти України0,Інститут,
змісту і методів навчання Міносвіти України0 ,Інститут педагогіки і психології,

АПН України0,Київ.,=;;:0,O,><,с0,
?0

Nc+'--,c0,_0,N--+,-c!+,.,d--+,)+,!((%,<,_-.'-,c!"/&'-,%"'$,-(,-c!+,
*.c%""c-"(',,;,Nc+'--,c0,_0,;;,R+,!((%,R(%"2,Oc--+,0,O,№,>0,O,><O=?=0,
@0

O!"%,Pc2,Oc+,_+/",0,O,a0_0,N.+c.,(,Ncd(+,_-c-",-",,]Q%-+('",+,(.+_,;,Q",(,
Q.)c-"('c%, _-c-",-",, c',Q&)%(2&'-, R+(#-"(',., ><<;0, O, aTN,<,
!--)<;;0000d%,0 (/;((; ; ,0!-&/&)%20,
A0

O(%% ,(,Q.c-"(',c',J.&c',_+/",0,a'+ +c.c-,c',S+c.c-,R+( +c&,,
]Q%-+('",+,(.+_0,O,aTN,<,
!--)<;;!,0&('-%c"+0.;.'+ +c
0,
80

O('-%c"+,_-c-,a'"/+,"-2,R(+-+c"-,(,c,`c!+,c',_-c'c+,,(+,Tc"' ,R+(,,"('c%,0,
*=;;>+0, KTM, (, PO`Q, ]Q%-+('", +,(.+_0, O,
aTN, <,
!--)<;;!,0&('-%c"+0.;cc&";%;cd(.-0,!-&%
0,
90

R(+-+c"-, (, c, `c!+, ]Електронний
ресурс_0, O,
aTN, <,
!--)<;;!,0&('-%c"+0.;cc&";();-c!+;,.'+ +c0,!-&%/)?0,

Document Outline

  • За навчальним планом університету Монтклеа, студенти повинні пройти загальні курси з підготовки, до яких належать: біологія, хімія, танці, історія, природничі науки, мистецтво, економіка, політологія, французька (італійська, іспанська, латинська) мови, медицина, математик, музика, фізкультура, фізика. До предметів за спеціалізацією відносять: дошкільну педагогіку, вікову та дитячу психологію, основи початкової освіти дітей, соціальні науки, філософію освіти, розвиток мови дітей дошкільного віку, робота з дітьми з особливими потребами, гувернерство, методи дослідження сім’ї та дитини, інтегративне навчання та особливості інклюзивної освіти дітей, дитячу літературу в полікультурному суспільстві, перспективне планування у дошкільному навчальному закладі та початковій школі, лінгвістику (англійська мова та англійська мова, як іноземна), сімейне виховання тощо. Аналізуючи дисципліни (таблиця 1), які викладаються у Державному університеті Монтклеа (США) [4], ми дійшли висновку, що студенти в американському університеті студенти отримують ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал