У цьому розділі ви дізнаєтеся проPdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації18.12.2016
Розмір0.69 Mb.
  1   2   3   4

115
У цьому розділі ви дізнаєтеся про:
 бази даних, комп’ютерні бази даних, їх класифікацію та призначення;
 моделі даних, їх класифікацію;
 реляційну модель даних, її особливості та основні об’єкти;
 зв’язки в базах даних, їх класифікацію;
 модель «сутність–зв’язок», правила її побудови та відображення на базу даних;
 системи управління базами даних, їх призначення;
 систему управління базами даних Access 2007 і можливості, які вона надає користувачу під час роботи з базами даних;
 створення, редагування та форматування таблиць, форм, запитів і звітів бази даних у середовищі СУБД Access 2007;
 пошук, сортування та фільтрування даних засобами СУБД Access 2007.
3.1. Бази даних. Модель «сутність–зв’язок»
1. Що таке інформаційна система Назвіть складові інформаційної системи та їх призначення.
2. Що таке модель об’єкта? Які різновиди моделей визнаєте Що таке предметна область Наведіть приклади предметних областей.
Поняття про бази даних
Необхідність пошуку потрібної інформації у людини виникає повсякчас, незалежно від сфери її професійних інтересів з якої платформи відправляється потяг на Хмельницький, як приготувати вареники з вишнями, яку будову має молекула води, скільки днів тривала Друга світова війна, чи справджується прикмета про чорну кішку, яка частота змінного електричного струму в побутовій електричній мережі, яке закінчення мають іменники третьої відмінив родовому відмінку однини та ін. Відповіді на частину з цих запитань людина може отримати зі своєї пам’яті, для отримання інших необхідно звернутися до інформаційної системи залізничного вокзалу, переглянути кулінарну книжку, довідник з хімії, фізики чи електротехніки, посібник з правопису тощо. Для полегшення пошуку потрібної інформації людство придумало багато засобів – універсальні енциклопедії та енциклопедії з предметних галузей, довідники й словники, довідкові бюро та інформаційні табло та ін. Обсяги повідомлень, які накопичило людство, невпинно зростають. Так, при розкопках стародавнього міста шумерів Ур було знайдено понад
20 тисяч глиняних табличок з відомостями про звичаї давнього народу, його легенди та історичні події, що відбувалися понад 5 тисяч років тому. Знаменита Александрійська бібліотека, яка була заснована в Єгипті у ІІІ ст. до нової ери, за різними джерелами містила від 100 до 700 тисяч
1. Що таке інформаційна система Назвіть складові інформаційної системи та їх призначення.
2. Що таке модель об’єкта? Які різновиди моделей визнаєте Що таке предметна область Наведіть приклади предметних областей 115
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 115 21.07.2011 17:44:33 21.07.2011 17:44:33
рукописів. Сьогоднішні бібліотеки вражають обсягами різноманітних даних. Найбільшою у світі вважається Британська бібліотека в Лондоні, яка нараховує понад 150 млн одиниць зберігання, а найбільша бібліотека нашої країни – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського в Києві нараховує понад 15 млн одиниць зберігання. Учені запевняють, що зберігання великих обсягів даних виправдано тільки за умови, якщо пошук потрібних даних здійснюється швидко і подаються вони в доступній для розуміння формі. Ці умови забезпечують сучасні технології зберігання даних. Основою цих технологій є комп’ютеризовані
бази даних (БД).
База даних – це впорядкований за певними правилами набір
взаємопов’язаних даних.
Перша в Україні комп’ютерна база даних була розроблена вході робіт з проектування і експлуатації електронної обчислювальної машини Київ (1959 р. ЕОМ була розроблена для обчислювального центру Академії наук УРСР Л.Н. Дашевським, К.Л. Ющенко, К.О. Шка- рабарою, С.Б. Погребинським під науковим керівництвом Б.В. Гніденка та В.М. Глуш кова.
Віктору Михайловичу Глушкову (1923–
1982) (рис. 3.1) належить цикл робіт з використання ЕОМ в управлінні не тільки в межах одного підприємства чи організації, а всієї країни. Це він розробив проект Загальнодержавної авто-
матизованої системи збирання та опрацю-
вання інформації для обліку, планування й управління економікою країни. Основу цієї системи повинні були складати бази даних або, як їх називав
В.М. Глушков, банки даних. У 1975 р. він казав Уже в найближчі десятиліття в ряді високорозвинених країн будуть створені так звані національні банки даних». Створення подібних банків даних, які прогнозував В.М. Глушков, докорінно змінило роботу і науковця, і інженера, і журналіста.
Поняття сутності, модель «сутність–зв’язок»
На початку проектування баз даних, як правило, розробляється модель предметної області, для якої створюється ця БД. Уній указуються типи об’єктів, що будуть включені до бази даних, і зв’язки між ними. Для наочності таку модель можна подати у графічному вигляді.
Розглянемо приклад моделі предметної області
Інформатика в
школі (рис. У прямокутниках записані назви типів об’єктів (груп об’єктів) предметної області, стрілки вказу-
База даних – це впорядкований за певними правилами набір
взаємопов’язаних даних.
Рис. 3.1. Віктор Михайлович
Глушков
Рис. 3.2. Модель предметної області
Інформатика в школі
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 116
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 116 21.07.2011 17:44:33 21.07.2011 17:44:33

117
ють назв язки між ними, а написи біля стрілок описують ці зв’язки.
Учи-
тель заздалегідь опрацьовує Підручник з інформатики і організовує процес навчання учнів (навчає). Він же оцінює рівень навчальних досягнень учнів і виставляє
Оцінки. Учні навчаються під керівництвом учителя та самостійно, маючи
Підручник з інформатики. Вони також належать до певного
Класу і отримують Оцінки.
Тип об’єкта предметної області називають
сутністю. Сутностями розглянутої вище предметної області є
Учитель, Оцінка, Учень, Підручник з
інформатики, Клас. Сутності, по суті, є сукупностями однотипних об’єк- тів. Наприклад, сутність
Клас може складатися зоб єктів 11-А, 11-Б, 11-В тощо. Окремі об’єкти сутності називають
екземплярами сутності. Сутність має як мінімум один екземпляр. Наприклад, сутність
Підручник з
інформатики має тільки один екземпляр сутності, якщо всі учні школи навчаються за одним і тим самим підручником з інформатики.
Сутність предметної області – це тип реального або уявно-
го об’єкта предметної області.
При подальшій формалізації моделі словесний опис зв’язків між сутностями замінюють на їх умовні позначення відповідного типу. За
мно-
жинністю виділяють такі типи зв’язків:


один до одного (позначається як 1:1), коли одному екземпляру однієї сутності відповідає один екземпляр іншої сутності. Для наведеного прикладу такий зв’язок є між сутностями
Учитель і Підручник з ін-
форматики, якщо кожен учитель використовує тільки один підручник, який не використовують інші вчителі;


один до багатьох (позначається як 1:
 або 1:М, де М – від англ.
Many – багато, коли одному екземпляру однієї сутності може відповідати кілька екземплярів іншої сутності. Для наведеного прикладу такий зв’язок можливий між сутностями
Учитель і Учень, коли кожен учитель інформатики здійснює навчання сукупності учнів (одного або кількох класів) і при цьому немає вчителів, які здійснюють навчання одних і тих самих учнів;


багато до одного (позначається як
:1 або М:1), коли кільком екземплярам однієї сутності відповідає один екземпляр іншої сутності. Цей тип зв’язку є протилежним до зв’язку один до багатьох. Наприклад, якщо розглянути зв’язок між сутністю
Учень і сутністю Клас, то тип зв’язку буде багато до одного, а якщо розглядати зв’язок між сутностями
Клас і Учень, то тип зв’язку буде один до багатьох;


багато до багатьох (позначається як
: або М:М), коли кільком екземплярам однієї сутності можуть відповідати кілька екземплярів іншої сутності. У розглянутому прикладі такий зв’язок є між сутностями
Учень та Оцінки – багато учнів отримують багато різних оцінок.
Зв’язки між сутностями класифікують також за повнотою. За цією класифікацією виділяють зв’язки, в яких кожний екземпляр однієї сутності обов’язково пов’язаний з одним чи кількома екземплярами іншої сутності. Наприклад, зв’язок між сутностями
Клас і Учень передбачає, що кожен учень належить до певного класу і кожний клас складається з певної групи учнів кожний екземпляр однієї сутності не обов’язково пов’язаний хоча б з одним екземпляром іншої сутності. Наприклад, між сутностями
Сутність предметної області – це тип реального або уявно-
го об’єкта предметної області.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 117
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 117 21.07.2011 17:44:33 21.07.2011 17:44:33

118
Учень і Комп’ютер може бути встановлений зв’язок, який передбачає, що не кожен учень має власний комп’ютер.
Розглянуту нами модель предметної області називають моделлю «
сут-
ність–зв’язок», або ER-моделлю, або ER-діаграмою (англ. Entity-
Relationship – сутність (об’єкт)–зв’язок (відношення. Під час створення моделі використовуються спеціальні позначення типів сутності, властивостей екземплярів сутностей, зв’язків та ін. Набір таких умовних позначень називають
нотацією (англ. notation – позначення, зображення умовними знаками. У таблиці подано основні елементи однієї з нотацій.
Таб лиця 3.1.
Основні елементи графічного подання
моделі «сутність–зв’язок»
Умовне позначення
Назва фігури
Що позначає
Прямокутник
Сутність предметної області
Овал
Властивість екземплярів сутності
Ромб
Зв’язок
Суцільна лінія Лінія обов’язкового зв’язку Штрихова лінія
Лінія необов’язкового зв’язку Побудуємо модель «сутність–зв’язок» для предметної області
Кіноте-
атр, у якій розглянемо дві сутності Глядач і Квиток. Кожен глядач, який прийшов у кінотеатр, має квиток. Двох однакових квитків, які двох однакових глядачів, не існує (рис. У сутності
Глядач для даної моделі розглянемо дві властивості Прізви-
ще
та Ім’я, а у сутності
Квиток – п’ять: Дата, Час, Ряд, Місце та Номер
квитка
. Між сутностями
Глядач і Квиток існує зв’язок – Має. За множинністю це зв’язок
один до одного. На це вказують позначення над лініями зв’язку біля прямокутників сутностей. За повнотою цей зв’язок є
Рис. 3.3. Модель «сутність–зв’язок» предметної області Кінотеатр
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 118
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 118 21.07.2011 17:44:33 21.07.2011 17:44:33

119
обов’язковим для сутності
Глядач (для того щоб бути присутнім на сеансі, глядач повинен мати квиток) і не обов’язковим для сутності
Квиток оскільки не всі квитки можуть бути розпродані, і тоді вони залишаться в касі тане потраплять доглядача Для чого потрібне упорядковане зберігання даних?
2. Які вимоги до зберігання даних висуваються сучасним інформатизова- ним суспільством?
3
. Що таке база даних Де використовуються бази даних
4. Поясніть, що таке сутність.
5. Що таке екземпляр сутності Наведіть приклади.
6
. Назвіть типи зв’язків між сутностями предметної області.
7. Опишіть особливості зв’язку один до одного між сутностями предметної області.
8. Опишіть особливості зв’язку один до багатьох між сутностями предметної області, наведіть приклади таких зв’язків.
9. Опишіть особливості зв’язку багато до багатьох між сутностями предметної області.
10
. Нащо вказує тип зв’язку при їх класифікації за повнотою?
11. Що таке модель «сутність–зв’язок»? Що вона описує?
12
. Як називається набір умовних позначень під час графічного подання моделі «сутність–зв’язок»?
13. Опишіть позначення, що використовуються під час графічного подання моделі «сутність–зв’язок».
14. Яка роль В.М.
Глушкова у розвитку напрямків інформатики, пов’язаних з використанням баз даних?
1. Розгляньте діаграму «сутність–зв’язок» (рис. 3.4). Визначте:
а) кількість і назву сутностей, зображених на діаграмі;
б) властивості кожної сутності;
в) види зв’язків для випадків:
Рис. 3.4
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 119
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 119 21.07.2011 17:44:33 21.07.2011 17:44:33
є кілька видів товару та є кілька складів, кожний товар зберігається на одному складі і на кожному складі зберігається тільки один вид товару;
 є кілька видів товару та є кілька складів, на кожному складі є всі види товарів;
 є тільки один вид товару і він зберігається на одному складі;
 є кілька видів товару і всі вони зберігаються на одному складі;
 є один вид товару і він зберігається на кількох складах.
2. Розгляньте діаграму «сутність–зв’язок» (рис. 3.5). Визначте а) кількість і назву сутностей, зображених на діаграмі;
б) властивості кожної сутності;
в) види зв’язків для випадків:
 є кілька магазинів і є кілька моделей автомобілів, у кожному магазині є автомобілі тільки однієї моделі і кожна модель автомобіля продається тільки водному магазині;
 є тільки один магазині він продає автомобілі однієї моделі;
 є кілька магазинів і всі вони продають автомобілі однієї моделі;
 є кілька магазинів і є кілька моделей автомобілів, у кожному магазині є автомобілі всіх моделей;
 є один магазині він продає автомобілі кількох моделей.
Рис. 3.5
3. Розробіть модель «сутність–зв’язок» для створення таких баз даних:
а) телефонний довідник учнів класу, який повинен містити дані про номери стаціонарного і мобільного телефонів учня, його прізвище та
ім’я, адресу.
б) домашня аудіотека, яка повинна містити дані про номер диска у домашній аудіотеці, назву диска, виконавця, дату випуску, загальну тривалість музичних творів на диску.
4. Підготуйте повідомлення за такими темами а) Використання баз даних у перших українських ЕОМ.
б) Використання баз даних у перших автоматизованих системах управління (АСУ) підприємством, розроблених Інститутом кібернетики НАН України.
3.2. Моделі даних. Основні поняття реляційної
бази даних
1. Що таке база даних Для чого створюються бази даних?
2. Опишіть структуру файлової системи операційної системи Windows ХР.
3. Як здійснюється пошук потрібних даних в операційній системі
Windows ХР, в Інтернеті
4. Що таке модель «сутність–зв’язок»? Для чого вона використовується?
1. Що таке база даних Для чого створюються бази даних?
2. Опишіть структуру файлової системи операційної системи Windows ХР.
3. Як здійснюється пошук потрібних даних в операційній системі
Windows ХР, в Інтернеті?
4. Що таке модель «сутність–зв’язок»? Для чого вона використовується 120
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 120 21.07.2011 17:44:34 21.07.2011 17:44:34

121
Поняття про моделі даних. Види моделей даних
Основним призначенням бази даних є гарантоване систематизоване збереження значних обсягів даних і надання доступу до них користувачеві або комп’ютерній програмі. Оскільки база даних є досить складним за своєю структурою об’єктом, то перед створенням вона заздалегідь проектується – створюється модель бази даних. Під час створення моделі бази даних використовують ту чи іншу модель даних. Модель даних має трискладові. Структура даних визначає спосіб організації даних, множину можливих типів даних (цілі числа, дійсні числа, текстові дані, мультимедійні дані, масиви чисел або текстів та ін.) і набір операцій, які можна виконати над даними конкретного типу.
2. Засоби опрацювання даних визначають набір команд (аналогічно до системи команд виконавця алгоритму, які забезпечують опрацювання даних залежно від способу їх організації. Обмеження цілісності визначає вимоги для забезпечення правильності даних у будь-який момент часу. Розрізняють вимоги, що накладаються відповідним видом моделі даних, і вимоги, що встановлює користувач.
Найпоширенішими є такі види моделей даних
ієрархічна, мережна,
реляційна й об’єктно-реляційна.
Ієрархічна (грец.
 – священна влада) модель даних визначає організацію даних про об’єкти у вигляді дерева. В ієрархічній моделі структура даних передбачає, що у кожного об’єкта є тільки один об’єкт вищого рівня, якому він підпорядкований (батьківський, і може бути кілька підпорядкованих (нащадків. Виключення складає тільки найвищий за ієрархією об’єкт – у нього немає батьківського об’єкта.
Прикладом ієрархічної організації даних є файлова структура, що використовується під час розміщення даних на дисках, наприклад
FAT32 (ви ознайомилися з нею в курсі інформатики го класу під час вивчення розділу Системне програмне забезпечення. У зазначеній файловій структурі на дискує один основний батьківський об’єкт коренева папка), який містить дані про підпорядковані об’єкти – папки і файли. У свою чергу ці об’єкти можуть містити різноманітні дані, утому числі і про підпорядковані їм папки і файли.
Ще один приклад ієрархічної організації даних подано на рисунку 3.6.
Звертаємо вашу увагу
, що кожний батьківський об’єкт у сукупності з підпорядкованими об’єктами нащадками) можна розглядати як окреме дерево. Рис. 3.6. Приклад ієрархічного розміщення даних про учнів школи 121
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 121 21.07.2011 17:44:34 21.07.2011 17:44:34
Для опрацювання даних в ієрархічній моделі даних використовується такий набір команд:

знайти вказане дерево, наприклад дерево
8 клас; перейти від одного дерева до іншого, наприклад від дерева
Молодша
школа до дерева Старша школа; перейти від батьківського об’єк та до об’єкта-нащадка всередині дерева, наприклад від об’єкта
6-А до об’єкта Семенець Богдан;


перейти від одного об’єкта до іншого в порядку, передбаченому ієрархічною структурою, наприклад від об’єкта
7-Б до об’єкта 1-А;


вставити новий об’єкт в указаному місці видалити поточний об’єкт та ін.
Обмеження цілісності в ієрархічній моделі даних зокрема передбачає збереження зв’язків між батьківськими об’єктами і нащадками. Основне правило обмеження цілісності – жоден підпорядкований об’єкт (нащадок) не може існувати без батьківського об’єкта, за виключенням одного основного батьківського об’єкта. Тобто, об’єкт
9-Б не може існувати без батьківського об’єкта
9 клас, бо якщо немає дев’ятих класів у школі, тоне може існувати список учнів одного з дев’ятих класів.
Ієрархічну модель даних зручно використовувати, коли потрібно створити базу даних предметної області, об’єкти якої також мають між собою ієрархічну залежність.
При значній кількості даних у базах даних, побудованих на ієрархічній моделі даних, на пошук потрібних даних можна витратити занадто багато часу. Наприклад, спробуйте знайти серед усіх файлів жорстких дисків вашого комп’ютера файл, що містить певний фрагмент тексту. Пошук може тривати кілька хвилина то і кілька десятків хвилин. Уході пошуку на відповідній панелі ви можете спостерігати як послідовно гілка за гілкою переглядається ієрархічна структура даних. За такий самий час як в Інтернеті подібний пошук триватиме максимум кілька секунд, при цьому опрацьовуються значно більші обсяги даних. Уході стандартного пошуку засобами операційної системи відбувається перегляд вмісту файлів по всіх гілках ієрархічного дерева файлової структури. Під час пошуку даних в Інтернеті використовуються створені пошуковими машинами бази даних, у яких вміст різноманітних сайтів проаналізовано і класифіковано, і для збереження цих даних використовують інші моделі даних, наприклад реляційну. У сучасних операційних системах, таких як
Windows 7, для зменшення часу пошуку використовують індексацію даних – створення додаткової бази даних про об’єкти файлової системи та їх вміст.
Ієрархічну модель даних важко використовувати для предметної області, в якій об’єкти пов’язані між собою більш складною залежністю, ніж ієрархія. Розширені можливості для опису такої предметної області надає мережна модель даних, що була розроблена наприкінці х років ХХ ст. Автором концепції мережної моделі даних є американський учений
Чарльз Бах-
ман (нар. 1924 р) (рис. 3.7). Мережна структура даних передбачає, що у кожного об’єкта може бути як кілька батьківських об’єктів, такі кілька об’єктів-нащадків. Рис. 3.7. Чарльз
Бахман
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 122
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 122 21.07.2011 17:44:34 21.07.2011 17:44:34
Приклад зв’язків між об’єктами при використанні мережної моделі даних зображено на рисунку 3.8. Рис. 3.8. Приклад застосування мережної моделі даних
Для опрацювання даних у мережній моделі даних використовується такий набір команд:


знайти вказаний об’єкт серед однотипних об’єктів, наприклад об’єкт зданими про учня Степаненка;


перейти від батьківського об’єкта до першого нащадка, використовуючи певний зв’язок; вставити новий об’єкт у вказаному місці видалити поточний об’єкт;


змінити об’єкт; включити об’єкт до певного зв’язку;
та ін.
Обмеження цілісності в мережній моделі даних передбачає збереження зв’язків між об’єктами. Разом з тим використання мережної моделі даних ускладнюється при значному збільшенні кількості об’єктів предметної області й ускладненні зв’язків між цими об’єктами. Проблеми виникають і під час модифікації бази даних додаванні нових зв’язків, заміні об’єктів, що зв’язані між собою, тощо.
Для спрощення опису об’єктів і зв’язків між ними в
1970 році американським ученим
Едгаром Франком
Коддом (1923–2003) (рис. 3.9) була запропонована ре-
ляційна модель даних. Математик за освітою, він увів у теорію баз даних математичний підхід, що базується на теорії множин. Основою структури даних цієї моделі є таблиця. У таблицях кожний рядок містить набір значень властивостей одного зоб єктів предметної області. Кожний стовпець таблиці містить набір значень певної властивості об’єктів предметної області.
Така таблиця з набором стовпців, кожний з яких містить значення з певної скінченної множини, з точки зору математики задає відношення між множинами. Тому для опису структури даних Кодд використав термін «
relation» (англ. relation – відношення, а модель даних стали називати реляційною. Враховуючи, що таблиця реляційної бази даних складається з елементів певних множин, то для опрацювання даних цієї таблиці використовуються операції надмножинами.
Обмеження цілісності в реляційній моделі бази даних передбачає дотримання двох принципів обов’язкова можливість ідентифікації об’єкта бази даних за рахунок унікальності набору значень його властивостей, Рис. 3.9. Едгар Франк Кодд
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 123
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 123 21.07.2011 17:44:34 21.07.2011 17:44:34
указаних у рядку реляційної таблиці, та обов’язкова коректність зв’язків між таблицями бази даних. Більш детально основні поняття баз даних, побудованих на реляційній моделі даних, розглянемо в наступних пунктах.
В останні роки ряд учених почали вказувати на недосконалість реляційної моделі даних, її обмеженість під час роботи з мультимедійними даними та даними про складені об’єкти. Для розширення можливостей реляційної моделі даних з кінцях років ХХ ст. почала використовуватися
об’єктно-реляційна модель даних.
Існують й інші моделі даних, такі як багатовимірні, комбіновані, однак поки що вони не набули широкого розповсюдження.
Основні поняття реляційної бази даних
Вище були розглянуті моделі даних, на основі яких створюються бази даних. Відповідно до моделі даних, яка лежить в основі бази даних, розрізняють
ієрархічні, мережні, реляційні та об’єктно-реляційні бази да-
них. У подальшому розглядатимемо реляційні бази даних.
Ознайомимося з основними поняттями реляційної бази даних на прикладі таблиці, поданої на рисунку 3.10. Як ви вже знаєте, основним об’єктом реляційної бази даних є таблиця. Таблиця реляційної бази даних складається з рядків і стовпців. Для зберігання даних про сутності деякої предметної області може бути використано кілька таблиць, які можуть бути пов’язані між собою. Рядок таблиці реляційної бази даних називають
записом, або корте-
жем. Запис містить значення властивостей одного екземпляра сутності. Наприклад, у таблиці
Країни світу (рис. 3.10) п’ятий зверху запис містить такий набір даних Австралія, Австралія і Океанія, 7636, 19138,
01.01.1901, Конституційна монархія
. Ці дані є значеннями відповідних властивостей одного екземпляра сутності
Країна світу: назва, частина
Рис. 3.10. Таблиця реляційної бази даних 124
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 124 21.07.2011 17:44:34 21.07.2011 17:44:34

125
світу, площа, кількість населення, дата утворення держави та держав-
ний устрій. Інший запис містить набір значень тих самих властивостей, але вже іншого екземпляра сутності – іншої країни.
Стовпець таблиці реляційної бази даних називають
полем, або атрибу-
том. Поле має ім’я, яке відображає назву властивості. Поле містить множину значень однієї властивості всіх екземплярів сутності. Дані, що містяться в кожному полі таблиці, є однотипними. Для кожного поля під час проектування таблиці бази даних встановлюється
тип даних.
Як уже зазначалося, у реляційній моделі даних передбачена обов’яз- кова вимога ідентифікації екземплярів сутності за рахунок унікальності набору значень властивостей. Для таблиці реляційної бази даних це означає, що значення водному з полів неповинні повторюватися. Таке поле називають
ключовим, або ключем таблиці. Ключові поля ще називають
ідентифікаторами. В окремих реалізаціях реляційних баз даних допускається ідентифікація об’єкта бази даних за набором значень кількох властивостей, тобто ключем буде набір даних з кількох полів, наприклад трьох полів Прізвище, Ім’я, По батькові.
У таблиці бази даних, поданої на рисунку 3.10, як ключове можна використати поле
Назва, оскільки не існує однакових назв країні тому значення в цьому полі є унікальним для кожного запису.
1. Поясніть, що таке модель даних. Для чого створюється модель даних?
2
. Назвіть складові моделі даних.
3. Поясніть, що визначає структура даних у моделі даних.
4
. Які типи даних можуть використовуватись у базах даних?
5. Що таке обмеження цілісності в моделі даних?
6
. Назвіть найпоширеніші види моделей даних.
7. Опишіть ієрархічну модель даних, вимоги до її структури, засоби опрацювання даних та обмеження цілісності.
8. Опишіть мережну модель даних, вимоги до її структури даних, засоби опрацювання даних та обмеження цілісності.
9
. Коли і ким було розроблено теорію реляційної моделі даних?
10. Опишіть реляційну модель даних, вимоги до її структури даних, засоби опрацювання даних та обмеження цілісності.
11. Чим відрізняється об’єктно-реляційна модель даних від реляційної
12. Зазначенням якої властивості визначаються типи баз даних Які визнаєте типи баз даних?
13
. Що є основним об’єктом реляційної бази даних
14. Опишіть складові таблиці реляційної бази даних.
15. Що таке ключове поле Які вимоги до ключового поля?
1
. Визначте, яку модель даних ілюструє кожне зображення (риса) б)
Рис. 3.11
2
. Визначте, яку модель даних ілюструє кожне зображення (риса) б)
Рис. 3.12
3. У фірмі Біті Байт керівництво здійснює генеральний директор, якому підпорядкована рада директорів із чотирьох осіб – директора з маркетингу, директора з виробництва, директора з персоналу та директора з економічних питань. Директору з маркетингу підпорядкований відділ маркетингу, а директору з виробництва – три цехи зі складання комп’ютерів. У підпорядкуванні директора з економічних питань знаходиться відділ економічного прогнозування та бухгалтерія. Використовуючи одну з моделей даних, розробіть графічну модель управління фірмою.
4. Необхідно створити базу даних бібліотеки, в якій повинні зберігатися такі відомості про книжки автор (прізвище, ім’я, по батькові кожного з авторів назва; тип видання місце видання назва видавництва рік
видання; кількість сторінок кількість томів номер тома; бібліотеч-
ний шифр
. Запропонуйте модель даних для цієї бази даних.
5. Розгляньте рисунок 3.13. Запропонуйте варіанти проведення ліній зв’язків між об’єктами для випадку, коли малюнок буде ілюструвати модель бази даних, яка побудована а) на ієрархічній моделі даних б) на мережній моделі даних 126
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 126 21.07.2011 17:44:34 21.07.2011 17:44:34

127
6
. Розгляньте фрагмент таблиці реляційної бази даних, поданий на рисунку 3.14. Ви- значте:
а) назви об’єктів, виділених на рисунку іншим кольором і позначених цифрами 1 і б) яке поле можна використати як ключове для цієї таблиці, поясніть чому;
в) як можна назвати сутність, дані про яку представлені в таблиці г) скільки екземплярів сутності подано на рисунку;
д) які властивості екземплярів сутності описані вданій таб лиці.
Рис. 3.14
3.3. Етапи створення бази даних.
Поняття про системи управління базами даних
1. Що таке база даних Для чого створюються бази даних?
2. Опишіть складові моделі даних.
3. Які особливості реляційної моделі даних
4. Назвіть і опишіть етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера.
Етапи створення бази даних
Процес створення бази даних є одним з прикладів розв’язування задач з використанням комп’ютера. До цього процесу потрібно ставитися відповідально, особливо на етапі проектування. Помилки в проектуванні можуть з’ясуватися після виконання значного обсягу робіт з введення даних. Це призводить до невиправданих втрат часу і коштів.
Створення баз даних передбачає такі етапи.
Постановка завдання. На цьому етапі визначається мета створення бази даних, окреслюється предметна область, для якої буде створюватися база даних, визначаються потенційні користувачі базою даних.
2.
Створення описової інформаційної моделі бази даних, у якій виділяються сутності майбутньої бази даних, описуються зв’язки між ними.
Створення моделі «сутність–зв’язок».
4.
Визначення моделі даних.
5.
Створення структури бази даних з використанням однієї із систем
управління базами даних або однієї змов програмування.
Рис. 3.13
1. Що таке база даних Для чого створюються бази даних?
2. Опишіть складові моделі даних.
3. Які особливості реляційної моделі даних
4. Назвіть і опишіть етапи розв’язування задач з використанням комп’ютера.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 127
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 127 21.07.2011 17:44:34 21.07.2011 17:44:34

128 6.
Введення даних.
7.
Тестування бази даних, її корекція.
Після тестування та корекції робота з базами даних не завершується. Уході експлуатації бази даних, як правило, дані регулярно оновлюються, можуть змінюватися зв’язки між сутностями тощо.
Розглянемо процес створення бази даних на прикладі бази даних
Краї-
ни світу, яка може бути використана під час вивчення курсу географії в загальноосвітніх навчальних закладах. Як було зазначено, на першому етапів ході постановки завдання слід дати відповіді на такі питання:


мета створення бази даних: база даних Країни світу створюється з метою використання під час вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах для узагальнення відомостей про країни світу


предметна область: країни світу;


потенційні користувачі: учні 9–10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учителі.
На другому етапі створення бази даних створюється її описова інфор-
маційна модель: база даних повинна містити дані про назву країни, її площу, кількість і густоту населення, державні символи прапорі гімн, національну валюту, дату утворення або завоювання незалежності, наявність дипломатичних відносин з Україною, адресу сайта уряду, державний устрій та економічний стан країни на день занесення даних. У базі даних повинна бути передбачена можливість підготовки узагальнених даних закраїнами певної частини світу, а також закраїнами, що мають певний державний устрій.
На третьому етапі створення бази даних визначається:


модель «сутність–зв’язок»: модель «сутність–зв’язок» предметної області
Країни світу зображена на рисунку 3.15. Уній три сутності
Країна, Частина світу та Державний устрій. Між сутністю Частина
світу і сутністю Країна встановлюється зв’язок один до багатьох
(1:
), тобто одному екземпляру сутності Частина світу можуть відповідати багато екземплярів сутності
Країна. Кожна країна належить до однієї із частин світу (зв’язок обов’язковий), однак існує частина світу (Антарктида, на якій немає жодної країни (зв’язок необов’яз -Рис. 3.15. Модель «сутність–зв’язок» предметної області Країни світу
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 128
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 128 21.07.2011 17:44:35 21.07.2011 17:44:35

129
ковий). Між сутностями
Державний устрій та Країна також встановлюється зв’язок один до багатьох (1:
). Зв’язок для обох сутностей обов’язковий – кожна країна має один з видів державного устрою і кожна з форм державного устрою існує як мінімум водній країні. Сутність
Країна має такі властивості – назва, площа, дипломатичні
відносини, кількість населення, прапор, гімн, сайт уряду, дата утво-
рення, економічний стан
. Сутність
Державний устрій має дві властивості назва і глава уряду, а сутність
Частина світу одну – назва.
Далі визначається модель даних: реляційна. Наступні етапи створення бази даних передбачають використання спеціального програмного забезпечення для створення та опрацювання баз даних і тому розглянемо їх пізніше.
Поняття про системи управління базами даних
Для роботи з базами даних використовують спеціальні програми –
системи управління базами даних (СУБД). Використовуючи їх, користувачі створюють бази даних, виконують пошук, оновлення даних тощо.
Системи управління базами даних – це прикладні комп’ю-
терні програми, призначені для створення, збереження та вико-
ристання баз даних.
Залежно від моделі даних, яка використовується в СУБД, їх поділяють на
ієрархічні, мережеві, реляційні, об’єктно-реляційні тощо.
Залежно від розміщення баз даних і компонентів, які забезпечують їхнє опрацювання, СУБД поділяють на
локальні та розподілені. Локальні СУБД забезпечують зберігання й опрацювання даних на локальному комп’ютері, а у розподілених – дані можуть зберігатися та опрацьовуватися нарізних комп’ютерах у локальній або глобальній мережі.
Залежно від способу доступу до бази даних СУБД розподіляють на
файл-серверні, клієнт-серверні та
інтегровані (вбудовані). У файл-сер- вер них СУБД файли зданими розміщуються на сервері, а на кожному клієнтському комп’ютері встановлено повну версію СУБД. Доступ з клієнтського комп’ютера доданих на файл-сервері здійснюється з використанням мережі. Недоліком таких
СУБД є необхідність встановлювати інколи доволі дорогі повні версії програмна кожний комп’ютер, висока завантаженість мережі під час передавання даних із клієнтського комп’ютера на сервері навпаки, необхідність у досить потужних
Системи управління базами даних – це прикладні комп’ю-
терні програми, призначені для створення, збереження та вико-
ристання баз даних.
Рис. 3.16. Схема використання бази даних за клієнт-серверною технологією 129
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 129 21.07.2011 17:44:35 21.07.2011 17:44:35

130
комп’ю терах на робочих місцях клієнтів. Позитивним є невисокі вимоги до продуктивності комп’ютера, який є файл-сервером. Одним із варіантів використання файл-серверних СУБД є розміщення і СУБД, і даних на одному клієнтському комп’ютері.
Найбільш широко в останні роки розвивається клієнт-серверна технологія використання баз даних (рис. 3.16). За цією технологією на сервері встановлюється серверна версія СУБД, на ньому ж, як правило, розміщена і база даних. На клієнтських комп’ютерах встановлюються тільки невеликі за обсягом і функціональністю клієнтські версії СУБД, у завдання яких входить формування запитів на опрацювання даних і виведення результату опрацювання, надісланого з сервера. Усі операції зданими здійснюються на сервері. Такі СУБД не потребують потужних клієнтських комп’ютерів і не перевантажують мережу, простіше реалізується система збереження цілісності даних, однак значно підвищуються вимоги до технічних характеристик сервера. За клієнт-серверною технологією організована робота залізничних кас продажу квитків, робота банкоматів тощо.
Інтегровані (вбудовані) СУБД використовуються як складові інших програмних продуктів, наприклад електронних енциклопедій, словників, пошукових систем тощо. Ці системи не потребують окремої інсталяції, можуть мати обмежений набір функцій з управління базою даних, наприклад не забезпечувати оновлення даних. Доступ доданих здійснюється з використанням засобів прикладної програми, в яку інтегрована СУБД.
Схему основних класифікацій СУБД наведено на рисунку Рис. 3.17. Схема основних класифікацій систем управління базами даних
1. Назвіть етапи створення бази даних.
2. Опишіть процес постановки завдання як одного з етапів створення бази даних.
3
. Які завдання розв’язуються на другому етапі створення бази даних?
4*. Поясніть, які завдання розв’язуються в процесі створення моделі сутність звязок і визначення моделі даних як етапу створення бази даних.
5
. Що таке системи управління базами даних?
6
. Які типи СУБД виділяють за моделями даних, що вони використовують?
7. Чим відрізняються локальні та розподілені СУБД?
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 130
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 130 21.07.2011 17:44:35 21.07.2011 17:44:35

131
8*. У чому відмінність між файл-серверними і клієнт-серверними системами управління базами даних?
9. Опишіть схему основних класифікацій СУБД за рисунком 3.17.
1. Розробіть перші чотири етапи створення:
а) бази даних учнів випускних класів школи для зберігання даних про їхні підсумкові оцінки з предметів і подальшого друку додатків до атестатів;
б) бази даних обліку обладнання одного з кабінетів школи;
в) бази даних обліку результатів шкільних спортивних змагань з легкої атлетики.
2*. Є шість комп’ютерів, об’єднаних у локальну мережу. Один з комп’ю- терів – сервер бази даних. Побудуйте схему зв’язків між комп’ютерами при використанні файл-серверної технології роботи бази даних. Укажіть на схемі, де опрацьовуються дані з бази даних.
3*. Побудуйте схему розподіленої СУБД. Використайте під час побудови матеріали Інтернету.
4. Підготуйте повідомлення за такими темами а) Використання інтегрованих СУБД в мобільних пристроях.
б) Використання об’єктно-орієнтованих СУБД.
3.4. Система управління базами даних
Microsoft Office Access 2007
1. Опишіть етапи створення бази даних.
2. Опишіть основні поняття реляційної бази даних.
3. Що таке система управління базами даних Для чого вона призначена?
4. Поясніть, як створити новий документу нову електронну таблицю в Microsoft Office Excel.
У попередньому пункті були детально розглянуті перші етапи створення бази даних – постановка завдання, розробка інформаційної моделі, моделі «сутність–зв’язок» та визначення моделі даних. Наступні етапи неможливо розглядати без ознайомлення з однією із систем управління базами даних. Ми з вами вивчатимемо СУБД
Microsoft Office Access
2007 (далі Access 2007 (англ. Access – доступ, вибірка інформації) з пакета програм
Microsoft Office 2007.
Загальна характеристика Access 2007
Система управління базами даних
Access 2007 – це реляційна СУБД.
Access 2007 належить також до файл-серверних СУБД і передбачає роботу з невеликими за обсягом базами даних для особистого користування та для невеликих організацій.
СУБД
Access 2007 призначена для створення та редагування


таб лиць, що використовуються для зберігання даних і встановлення зв’язків між сутностями


форм, які використовуються для введення і перегляду даних;


запитів, які забезпечують пошук, фільтрування й опрацювання даних з використанням спеціальної мови запитів –
SQL (англ. Structured
Query Language – мова структурованих запитів);
1. Опишіть етапи створення бази даних.
2. Опишіть основні поняття реляційної бази даних.
3. Що таке система управління базами даних Для чого вона призначена?
4. Поясніть, як створити новий документу нову електронну таблицю в Microsoft Office Excel.
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 131
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 131 21.07.2011 17:44:35 21.07.2011 17:44:35

132


звітів на основі наявних даних та ін.
З переліком властивостей цих об’єктів і можливими значеннями цих властивостей ознайомимося вході створення і роботи з базами даних.
Для збереження баз даних
Access 2007 використовує як основний формат файлів
ACCDB (англ. Aссess DataBase – база даних Access), забезпечуючи роботу із форматами файлів попередніх версій програми –
MDB
(англ. Microsoft DataBase – база даних Microsoft).
Запуск Access 2007. Вікно програми
Access 2007 можна запустити на виконання кількома способами. Наведемо найпоширеніші з них:


виконати Пуск Усі програми Microsoft Office Microsoft Office
Access 2007;


використати ярлик програми на
Робочому столі або на
Панелі
швидкого запуску двічі клацнути на значку вже існуючого файлу бази даних формату, який визначено в операційній системі для відкриття з використанням
СУБД
Access 2007 У першому та другому випадках після запуску програми
Access 2007 на екрані відкривається початкове вікно програми (рис. Кнопка Office
Область Відкриття останньої бази даних
Список Категорії шаблонів
Список файлів, що відкривалися останніми
Кнопка Пуста база даних
Область Microsoft Office Online
Область Початок роботи
з Microsoft Office Access
Кнопки вибору шаблонів для завантаження
Рис. 3.18. Початкове вікно програми Access 2007
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 132
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 132 21.07.2011 17:44:35 21.07.2011 17:44:35
У рядку заголовка вікна розміщена кнопка
Office, кнопки керування вікном і недоступна для використання в цьому режимі роботи
Панель
швидкого доступу. Основна частина вікна розділена натри області. У лівій знаходиться список
Категорії шаблонів з іменами вкладок Засоби,
Локальні шаблони та іменами вкладок груп шаблонів, розміщеними на сайті
Microsoft Office Online (Справи, Освіта, Особисте, Зразок).
Вміст центральної області змінюється залежно від обраної в лівій частині категорії шаблонів. За замовчуванням після запуску програми в центральній області вікна
Access 2007 відображаються елементи керування, зображені на рисунку 3.18. Ця область горизонтально розділена натри частини. Угорі у розділі
Нова пуста база даних є тільки одна кнопка
Пуста база даних
. Середню частину займають кнопки вибору шаблонів бази даних, а нижню – посилання на довідкову інформацію, розміщену на сайті
Microsoft OfficeЩо нового в Access 2007?, На-
вчальний курс, Посібник з інтерфейсу користувача Access 2007 та ін.
У правій частині початкового вікна розміщено область
Відкриття
останньої бази даних зі списком файлів баз даних, з якими користувач працював раніше. Над списком файлів розміщено посилання
Більше, використовуючи яке користувач може відкрити файл, розміщений у зовнішній пам’яті комп’ютера або в мережі.
Створення нової бази даних
На відміну від більшості прикладних програм робота з новою базою даних в
Access 2007 починається обов’язково зі створення файлу цієї бази даних.
Для створення файлу
нової пустої бази даних потрібно
1. Вибрати кнопку
Пуста база даних
в області
Початок роботи з
Microsoft Office Access.
2. Увести у правій частині вікна в області
Пуста база даних ім’я файлу майбутньої бази даних у поле
Ім’я файлу або використати вказане за замовчуванням (останнє не рекомендується. Перевірити, чи влаштовує вас запропоноване програмою місце збереження файлу, вказане під полем
Ім’я файлу.
4. Указати за потреби нове розміщення файлу бази даних, для чого вибрати кнопку
Пошук розташування бази даних
, яка розташована справа від поля
Ім’я файлу.
5. Вибрати кнопку
Створити.
Для створення нової бази даних користувач також може використати вже розроблені шаблони. Частина шаблонів розміщується на локальному комп’ютері під час інсталяції програми
Access 2007, більша ж частина доступна для копіювання із сайта
Microsoft Office.
Для створення бази даних на основі інстальованого шаблону необхідно. Запустити програму
Access 2007.
2. Вибрати
Локальні шаблони у списку Категорії шаблонів.
3. Вибрати в області
Локальні шаблони, що відкриється, кнопку з назвою потрібного шаблону (наприклад,
Контакти).
4. Увести у правій частині вікна в області
Справи–Контакти рис. 3.19) ім’я файлу майбутньої бази даних у поле
Ім’я файлу
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 133
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 133 21.07.2011 17:44:35 21.07.2011 17:44:35

134
(наприклад,
Мій клас) або використати вказане за замовчуванням (останнє не рекомендується. Вибрати за потреби нове місце збереження файлу. Вибрати кнопку
Створити.
Програма створить нову базу даних із вказаним іменем і обумовленою шаблоном структурою.
При відкритті створеної бази даних під
Стріч-
кою, як правило, з’являється рядок (рис. 3.20) з попередженням системи безпеки проте, що певний вміст бази даних вимкнуто. Для ввімкнення повного вмісту бази даних необхідно вибрати кнопку
Параметри та у вікні, що відкриється, вибрати перемикач
Дозволити цей вміст. Блокування окремих елементів бази даних здійснюється з метою запобігання ураженню вірусами. На прикладі бази даних, створеної на основі шаблону
Контакти, ознайомимося з інтерфейсом та основними операціями зоб єктами бази даних.
Рис. 3.20. Рядок попередження системи безпеки при відкритті файлів
Під час створення нової бази даних на основі шаблону
Контакти за замовчуванням на екран виводиться форма
Список контактів (рис. 3.21) для введення даних про осіб, з якими ви плануєте підтримувати ділові чи дружні контакти Кнопка Office
Поля Вкладка відкритого об’єкта БД
Заголовок форми Кнопка закриття поточної
Кнопка відкриття/закриття вкладки
Області переходів
Імена полів
Кнопка Вигляд Рис. 3.21. Вікно СУБД з формою бази даних, створеної на основі шаблону Контакти
Рис. 3.19. Область
Справи–Контакти
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 134
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 134 21.07.2011 17:44:35 21.07.2011 17:44:35
Щоб переглянути список інших об’єктів бази даних, потрібно відкрити
Область переходів, вибравши кнопку
(рис. 3.21, 7). Вигляд списку користувач може змінити. Для змінення вигляду списку об’єктів необхідно вибрати кнопку справа від заголовка області. Відкриється список, що складається з двох частин (рис. 3.22). У верхній частині можна вибрати одну з категорій, у які будуть групуватися об’єкти, а у нижній – фільтр, за яким у цій категорії будуть відбиратися об’єкти: Усі об’єкти Access, Таб лиці, Форми,
Запити
чи Звіти.
За вибору категорії відображення
Тип об’єкта в
Області переходів з’явиться список об’єктів бази даних, згрупований за типами
Таб лиці,
Форми, Запити, Звіти (рис. 3.23). Кожний зоб єктів має умовне позначення у вигляді значка – таблиці запити – форми
– звіти.
Для відкриття потрібного об’єкта необхідно двічі клацнути на його імені в
Області переходів. Вміст даного об’єкта буде виведено на екран, його вкладка (рис. 3.21, 2) з’явиться у центральній частині вікна програми. Такі дії відбудуться для всіх названих об’єктів, крім деяких форм, які відкриваються в окремому вікні.
Для закриття поточного об’єкта необхідно вибрати кнопку закриття поточної вкладки
. Для закриття поточної бази даних потрібно виконати
Office Закрити базу даних. Для закриття
Access 2007 треба вибрати кнопку закриття програми у
Рядку заголовка або виконати Office 
Вийти з Access. Якщо непередбачено змінення формату файлу бази даних або місця його збереження, то додатково зберігати файл БД перед закриттям непотрібно дані в базі даних зберігаються автоматично після завершення їхнього введення.
Введення даних у форми в Access 2007
У базах даних уведення даних можна здійснювати в таблицях або формах. Частіше користувач здійснює введення даних у формах. Розглянемо введення даних на прикладі вже створеної на основі шаблону
Контакти бази даних Мій клас. Відкриємо у цій базі форму Відо-
мості про контакт. Для цього потрібно двічі клацнути в Області перехо-
дів на імені форми. Зазначена форма відкриється в окремому вікні рис. 3.24). Такий тип форми називають
формою одного елемента, тому що на екран виводяться дані тільки про один екземпляр сутності.
Рис. 3.22. Список вибору категорії та фільтра відображення об’єктів в
Області переходів
Рис. 3.23. Список об’єктів в Області переходів
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 135
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 135 21.07.2011 17:44:35 21.07.2011 17:44:35

136
Заголовки блоків даних
Рядок заголовка вікна Підписи полів
Поля для введення даних Панель інструментів
Рядок стану
Рядок заголовка форми Рис. 3.24. Вікно форми Відомості про контакт
Для введення даних у поля форми необхідно встановити курсору потрібне поле і ввести з клавіатури або вставити з
Буфера обміну потрібні дані. Для переходу до наступного поля, якщо введення здійснюється з клавіатури, можна використовувати клавішу
Tab.
Як уже було зазначено раніше, сукупність значень властивостей екземпляра сутності є
записом бази даних. Завершивши введення даних першого запису, треба перейти до введення даних наступного запису. Для цього використовуються елементи керування у лівій частині
Рядка стану (рис. Введені дані автоматично зберігаються в базі даних.
Типи даних
Під час уведення даних у поля бази даних слід дотримуватися не тільки певного шаблону, ай уводити дані відповідно до того типу, який був
Перехід до першого запису Перехід до попереднього запису Номер поточного запису Загальна кількість записів Перехід до наступного запису Перехід до останнього запису Створити запис
Рис. 3.25. Елементи керування для переходу між записами 136
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 136 21.07.2011 17:44:35 21.07.2011 17:44:35
запроектований на етапі створення моделі даних. Як визнаєте, водному полі бази даних можуть зберігатися дані тільки одного типу.
Для зберігання даних певного типу у пам’яті комп’ютера використовується різна довжина двійкового коду. Так, для зберігання даних логічного типу потрібен всього 1 біт пам’яті, а для текстових даних – до 256 байт або до 512 байт при використанні Unicode). Чим менше обсяг даних, тим швидше відбувається опрацювання даних. Тому під час проектування баз даних намагаються мінімізувати обсяги даних за рахунок раціонального використання даних різних типів. Основні типи даних, що використовуються у
Access 2007, наведено у таблиці 3.2.
Таб лиця 3.2.
Основні типи даних, що використовуються в Access 2007

Тип даних
Довжина
двійкового коду
Застосування
1
Так/Ні
(логічний)
1 біт
Для зберігання значення логічного виразу (істина або хиба) Текст байт (512 байт при використанні таблиці кодування Unicode) Для зберігання тексту завдовжки від 0 до 255 символів
3
Дата й час байт
Для зберігання значення дати між роками і 9999 та часу між 0:00:00 і
23:59:59 4
Примітка
До 2,14 Гбайт
Для зберігання тексту, довжина двійкового коду якого не перевищує вказаного значення
5
Об’єкт
OLE До 2,14 Гбайт
Для зберігання об’єктів довільного типу (наприклад, графічні або відеофайли, довжина двійкового коду яких не перевищує вказаного значення
6
Гіпер- посилання
До 1 Гбайт
Для зберігання посилання на веб- сторінки, файли в локальній мережі або на комп’ютері користувача
7
Авто- нумерація байт Для зберігання згенерованих програмою унікальних даних (цілих чисел від 0 до 4 294 967 295) і подальшого визначення поля як первинного ключа
8
Число
Залежно відзначення Див. табл. 3.3
Таб лиця 3.3.
Розміри числового типу даних,
що використовуються в Access 2007

Розмір
Довжина
двій ко вого
коду
Застосування
1
Байт
1 байт
Для зберігання значень цілих чисел у діапазоні від
0 до 255 Ціле число байт
Для зберігання значень цілих чисел у діапазоні від
–32 768 до 32 767
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 137
Ryvkind_159_10_Inform_akdm_11ukr_v.indd 137 21.07.2011 17:44:36 21.07.2011 17:44:36

138

Розмір
Довжина
двій ко вого
коду
Застосування
3
Довге ціле число байт
Для зберігання значень цілих чисел у діапазоні від
–2 147 483 648 до 2 147 483 647 Одинарне значення байт
Для зберігання значень дійсних чисел у діапазонах:
 від –3,402823*10 38
до –1,401298*10
–45
для від’ємних значень
 від 1,401298*10
–45
до 3,402823*10 38
для додатних значень
 та числа 0 Подвійне значення байт
Для зберігання значень дійсних чисел у діапазонах від –1,79769313486232*10 308
до
–4,94065645841247*10
–324
для від’ємних значень від 4,94065645841247*10
–324
до
1,79769313486232*10 308
для додатних значень
 та числа Крім типу даних,
Access 2007 надає можливість установити обмеження на форму подання або на значення, яких можуть набувати дані в полях. Так, для типу даних
Текст можна встановити обмеження на кількість символів, для полів з типом даних
Дата й час – на форму подання, наприклад довгий формат часу, короткий формат дати тощо. Ці обмеження називають
форматами даних. Види форматів числових даних у багатьох випадках схожі з форматами числових даних в
Excel.
1
. До якого типу систем управління базами даних належить Access 2007?
2. Поясніть призначення СУБД Access 2007.
3
. Який основний формат файлів використовується для зберігання баз даних в
Access 2007?
4
. Опишіть можливі способи запуску на виконання програми Access 2007.
5. Опишіть структуру початкового вікна програми Access 2007 за рисунком Поясніть послідовність створення нової пустої бази даних.
7. Поясніть послідовність створення нової бази даних на основі інстальованого шаблону, на основі шаблону з Інтернету.
8
. Для чого виконується блокування певного вмісту баз даних Що треба зробити для вимкнення цього блокування для відкритої бази даних
9. Опишіть вікно Access 2007 за рисунком 3.21.
10. Поясніть, для чого використовується Область переходів.
11
. Як відкрити об’єкт бази даних, використовуючи Область переходів?
12
. Як закрити базу даних Як закрити програму Access 2007?
13. Опишіть послідовність уведення даних у форму бази даних. Нащо слід звертати особливу увагу під час уведення даних?
14. Які типи даних використовуються в Access 2007?
15*. Поясніть, чим відрізняється тип даних Текст від типу даних Примітка. Поясніть потребу в кожному із цих типів.
Продовження таблиці Поясніть, чим відрізняється розмір числового типу даних Ціле число від розміру числового типу даних
Одинарне значення. Поясніть потребу в кожному з цих типів.
17. Для чого використовується в базах даних тип даних OLE? Які дані можна помістити в поле з цим типом даних?
18*. Чому в базах даних використовуються різні типи даних Чи не можна всі типи даних звести до одного, якогось універсального?
19. Які розміри числового типу даних використовуються в Access 2007?
20. Що таке формат даних Для чого він використовується?
1
. Укажіть назви об’єктів, зображених на рисунку Рис. 3.26
2
. Укажіть назви об’єктів, зображених на рисунку 3.27. Поясніть їх при- значення.
Рис. 3.27
3. Відкрийте файл бази даних (наприклад,


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал