Трудовий договір №Скачати 71.24 Kb.
Дата конвертації14.07.2017
Розмір71.24 Kb.
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР № _______

 


Місто ______________

__” _____________ 200__ р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю ____________ __________ (далі – Товариство), в особі ____________ ______________ ______________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

____________ _____________ _____________ (далі – Працівник), з іншої сторони, далі разом – Сторони, уклали цей Договір про наступне:

Працівник приймається на посаду __________ _____________________ Товариства на строк з “___” _____________200__ року до “___” ____________200__ року включно.

 

Стаття 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно з цим Договором Працівник зобов’язаний самостійно виконувати доручену йому роботу у відповідності з умовами цього Договору, дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, а Товариство зобов’язується виплачувати заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання Працівником своїх трудових обов’язків.

1.2. Цей Договір є строковим трудовим договором. На підставі цього Договору виникають трудові правовідносини між Працівником та Товариством.

1.3. Працівник підпорядковується безпосередньо Директору в межах, визначених чинним законодавством України, локальними нормативними актами Товариства та цим Договором.Стаття 2.

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Товариство зобов’язане:

2.1.1. Створити Працівнику всі необхідні умови для належного виконання ним своїх обов’язків.

2.1.2. Забезпечувати виконання гарантій, передбачених чинним законодавством України для працівників під час виконання ними своїх трудових обов’язків.

2.1.3. Проінструктувати Працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони, ознайомити його з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.1.4. Своєчасно та в повному обсязі виплачувати суми заробітної плати, премії та винагороди Працівнику у відповідності з цим Договором, Положенням про преміювання працівників Товариства.

2.2. Працівник зобов’язаний:

2.2.1. Особисто виконувати доручену йому роботу згідно з належним чином затвердженою посадовою інструкцією та умовами цього Договору.

2.2.2. Точно і своєчасно виконувати всі доручення та розпорядження Директора Товариства.

2.2.3. При виконанні своїх трудових обов’язків дотримуватись вимог стандартів, правил, умов, що регламентують особливості виконання певних видів робіт.

2.2.4. Відповідально ставитись до виконання своїх обов’язків, оволодівати та, після узгодження з Директором Товариства, використовувати у процесі праці нові досягнення науки і техніки, передові технології.

2.2.5. Повідомляти Директору Товариства будь-яку інформацію, що стосується діяльності Товариства.

2.2.6. Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.2.7. Дотримуватись конфіденційності умов цього Договору, не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

2.2.8. За направленням виїжджати у відрядження. У випадку направлення у відрядження, Працівник може виконувати обов’язки експедитора.

2.2.9. Отримувати під звіт майно та інші матеріальні цінності, як від сторонніх організацій, так і безпосередньо від Товариства, відповідно до довіреностей або інших разових документів.

 

Стаття 3.

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим Договором, Працівнику щомісячно виплачується заробітна плата за рахунок коштів Товариства:

а) розмір посадового окладу складає_________ (_________________) грн.

3.2. Оплата відпустки Працівника проводиться виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.Стаття 4.

РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ

4.1. Працівники під час здійснення своїх трудових функцій зобов’язані дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку, в яких визначено час початку та закінчення роботи, час відпочинку, особливості режиму робочого часу працівників окремих підрозділів Товариства.

4.2. У виключних випадках Працівник може залучатись до надурочних робіт, а також до робіт у святкові та вихідні дні у порядку та з компенсаціями, передбаченими законодавством.

4.3. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 24 (двадцять чотири) календарних дні.

Відпустка Працівнику надається відповідно до Графіка відпусток та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

 

Стаття 5.КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

5.1.Працівник зобов’язується зберігати в таємниці протягом всього часу дії даного Договору та п’яти років після його розірвання, що стали йому відомі під час роботі на Підприємстві наступні дані, що є комерційною таємницею:

5.1.1. наявна на Підприємстві юридична, технічна та спеціальна документація, в тому числі статистична інформація;

5.1.2. відомості, пов’язані з фінансовими операціями як самого Підприємства, так і ділових партнерів;

5.1.3. відомості, пов’язані з виконанням безпосередньо своїх обов’язків, в тому числі і розмір встановленої йому грошової винагороди;

5.1.4. відомості, пов’язані з діяльністю Підприємства та його партнерів, про проведення ними наукових, технічних, юридичних, комерційних та інших розробках, що є власністю організації, а також відомості про його персонал.

5.2. Працівник не має права передавати без згоди Підприємства в засоби масової інформації ніякі матеріали, пов’язані з діяльністю Підприємства ні під своїм ім’ям, ні під псевдонімом.

 

Стаття 6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання умов цього Договору винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. Працівник несе повну матеріальну відповідальність за майно та інші цінності, отримані під звіт за довіреностями чи іншими разовими документами.

6.2. За розголошення комерційної таємниці чи незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, Працівник несе кримінальну відповідальність згідно ст. ст. 231, 232 Кримінального Кодексу України.

6.3. У випадку, якщо через недбале зберігання або розголошення комерційної таємниці або конфіденційної інформації Товариства, визначених у Положенні про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, Працівником будуть нанесені збитки Товариству, Працівник зобов’язується відшкодовувати заподіяні збитки згідно чинного законодавства України.

6.4. У разі використання Працівником комерційної таємниці або конфіденційної інформації Товариства та одержання доходу, Працівник додатково понад розмір заподіяних збитків сплачує Товариству подвійний розмір одержаного доходу, отриманого внаслідок використання Відомостей.

 

Стаття 7.

ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір може бути доповнений або змінений у порядку, визначеному чинним законодавством України за взаємною згодою сторін.

7.2. Цей Договір може бути припинений:

а) в зв’язку з закінченням строку дії Договору (п.2.ст.36 Кодексу Законів про працю України);

б) за угодою сторін (п.1.ст.36 Кодексу Законів про працю України);

в) з ініціативи Директора Товариства (ст.40, 41 Кодексу Законів про працю України);

г) з ініціативи Працівника (ст. 38, 39 Кодексу Законів про працю України);

д) у випадку розголошення комерційної таємниці або конфіденційної інформації Товариства;

7.3. Цей Договір може бути переукладено або продовжено на новий строк.

 

Стаття 8.ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Умови цього Договору є конфіденційними. Сторони вживають всіх заходів для забезпечення конфіденційності умов цього Договору та інформації про Товариство, що стала їм відома внаслідок виконання своїх трудових обов’язків.

8.2. Договір набирає чинності з моменту його підписання.

8.3. Цей Договір є підставою для видання Наказу про прийом на роботу Працівника.

8.4. Цей Договір складений українською мовою в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

 

Стаття 9.АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

 

9.1. Відомості про Товариство:

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________»

Адреса: ____________________________________________

Поточний рахунок № ________________________________

в __________________________________________________

МФО _________________, код ЄДРПОУ ________________

 

 9.2. Відомості про Працівника:

Прізвище, ім’я, по-батькові__________ _____________ _______________

Домашня адреса: _________ ______________________ ____________

Домашній телефон: ________________

Паспорт: серія ______ N ____________

виданий "___"______________ ______р.

____________________________________

 

Стаття 10.ПІДПИСИ СТОРІН

 


Товариство:

Працівник:

 

 

_________________________( __________________ )

 

 

_________________________( __________________ )

 

 

Поділіться з Вашими друзьями:База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал