Три групи організмів, які відповідають продуцентам, консументам та редуцентам, виділивСкачати 136.2 Kb.
Дата конвертації11.04.2017
Розмір136.2 Kb.
Завдання

ІІ етапу олімпіади з екології для учнів 10 класу


Тести групи А.

Виберіть одну правильну відповідь із запропонованих.

За кожну правильну відповідь – 1 бал.


 1. Три групи організмів, які відповідають продуцентам, консументам та редуцентам, виділив:

а) Т. Мальтус;

б) К.Ф. Рульє;

в) А. Лаувазье;

г) А.Т. Болотов. 1. Термін біосфера був запропонований в 1875 р.:

а) Ж.-Б. Ламарком;

б) Е. Зюссом;

в) В. І. Вернадським;

г) П. Тейер де Шарденом. 1. Можливості покращення умов існування людини у місті вивчає:

а) загальна екологія;

б) соціальна екологія;

в) екологічне право;

г) міська екологія (урбоекологія). 1. Технології раціонального природокористування і охорони природних ресурсів розробляють:

а) загальна екологія;

б) соціальна екологія;

в) прикладна екологія;

г) екологія екосистем. 1. Зв'язок організмів між собою і умовами середовища на рівні окремих особин вивчає:

а) біосферна екологія;

б) популяційна екологія;

в) аутекологія;

г) математична екологія. 1. Відношення, за яких види не пов’язані у процесі живлення або конкуренції і тому не впливають один на одного, називають:

а) протоко операцією;

б) коменсалізмом;

в) аменсалізмом;

г) нейтралізмом. 1. Сукупність всіх факторів середовища, які необхідні для існування видів, називають:

а) екосистемою;

б) індивідуальною ділянкою;

в) екологічною нішею;

г) фундаментальною екологічною нішею. 1. У чому полягає принцип виключення Г.Ф. Гаузе?

а) Неможливий розвиток екосистем при техногенному тиску.

б) Сукцесія не може протікати в умовах нестачі вологи або сонячної енергії.

в) Два види не можуть існувати в одній і тій же місцевості, якщо їх екологічні потреби ідентичні.

г) Екосистема не досягне клімаксного стану у разі автотрофної сукцесії. 1. Едифікатори — це:

а) види рослин, які здатні швидко захоплювати незайняті території і вільні ділянки (котловани, насипи, дамби);

б) організми, здатні нормально жити за різноманітних умов світлового режиму і значних коливань його спектральних характеристик;

в) види рослин, які переважають у фітоценозах і визначають особливості рослинного угруповання (в сосновому лісі – сосна);

г) тварини, які кидають район звичного проживання й виходять за межі свого ареалу (лемінги, білки). 1. Рослини, які можуть виростати тільки в умовах гарного освітлення, називаються:

а) факультативні геліофіти;

б) сциофіти;

в) геліофіти;

г) умброфіти. 1. Всі особини окуня, які існують у невеликому озері, утворюють:

а) єдину родину;

б) вид;


в) популяцію;

г) просту суму особин. 1. Як називається взаємодія між видами, яка корисна для обох популяцій, але не є облігатною?

а) аменсалізм;

б) нейтралізм;

в) мутуалізм;

г) протоко операція. 1. Зелені рослини, які створюють із біогенних елементів органічну речовину, за допомогою сонячної енергії, називають:

а) хемотрофами;

б) сапротрофами;

в) оліготрофами;

г) продуцентами. 1. Окремі ланки у ланцюгу живлення називають:

а) етапами живлення;

б) трофічними блоками;

в) трофічними рівнями;

г) елементами живлення. 1. З підвищенням трофічного рівня ефективність засвоєння енергії:

а) не змінюється;

б) знижується;

в) збільшується;

г) є непостійною.


Тести групи Б.

Виберіть одну чи кілька правильних відповідей з запропонованих.

За кожну правильну відповідь–2 бали. 1. Консументом лісу являється вовк, тому що:

а) споживає сонячну енергію;

б) регулює чисельність мишоподібних гризунів;

в) виконує роль редуцента;

г) хижак. 1. Відносини організмів, за яких один з них пригнічує іншого без користі для себе і без негативного впливу з боку пригніченого виду, називають:

а) протоко операцією;

б) коменсалізмом;

в) аменсалізмом;

г) мутуалізмом; 1. Зоофаги – це:

а) хижаки, які поїдають фітофагів;

б) хижаки, які поїдають дрібніших хижаків;

в) тварини, які харчуються рослинною їжею;

г) вторинні акумулятори сонячної енергії. 1. Переваги життя на суші для рослин зумовлені:

а) рівномірнішим розподілом кисню в повітрі, ніж у воді (за винятком великих висот);

б) швидкими добовими, а також сезонними коливаннями температури;

в) більшою доступністю вуглекислого газу;

г) наявністю гравітації. 1. Динаміка популяції – це зміна її:

а) чисельності;

б) щільності;

в) вікового складу;

г) чисельності, вікового та статевого складу. 1. Повернення азоту в атмосферу відбувається за рахунок:

а) відмирання відмерлих решток;

б) фотосинтезу;

в) дихання;

г) бродіння. 1. У заповідниках заборонено:

а) досліджувати тварин;

б) збирати гриби;

в) колекціонувати комах для наукових цілей;

г) відловлювати тварин для їх кільцювання. 1. Який з перерахованих способів збільшення чисельності промислових тварин є найбільш ефективним?

а) введення законів, що обмежують промисел;

б) штучне розведення;

в) поліпшення умов місця життя і ємності середовища;

г) пропагування вегетаріанства. 1. Урбанізація - це процес:

а) зростання чисельності населення;

б) зростання частки міського населення;

в) забруднення середовища відходами;

г) посилення тиску людини на місце існування. 1. Індекс сталого розвитку - це оцінка, яка враховує:

а) сумісно усі три виміри сталого розвитку суспільства (економічний, екологічний та соціальний);

б) економічний вимір;

в) екологічний вимір;

г) соціальний вимір. 1. Рісайклінг (recycling) - це:

а) кругообіг речовини і енергії в біосфері;

б) переробка брухту або вживаних матеріалів для нового їх використання;

в) будівництво велосипедних доріжок в Європі;

г) життєві цикли рослин і тварин. 1. Індикатор антропогенного тиску на природу, який відображає споживання людьми природних ресурсів:

а) екологічна ніша;

б) екологічний слід;

в) екологічний індекс;

г) екологічний показник. 1. Вкажіть, чому процес заболочування та утворення торфу пов’язаний із сфагновими мохами:

а) мохи, оселяючись на грунті, накопичують багато вологи;

б) мохи мають бактерицидні властивості;

в) з особливостями їхнього розмноження із здатністю вбирати атмосферну вологу;

г) при відмиранні вони вмирають повністю. 1. У процесі сукцесії відбувається:

а) збільшення продуктивності системи;

б) поступове зменшення запасів органічних речовин;

в) збільшення видової різноманітності;

г) збільшення продуктивності системи. 1. Виберіть три головні природні чинники, які визначають тип угруповання організмів властивий певній території:

а) температура;

б) солоність;

в) інтенсивність освітлення;

г) вологість.Розв'яжіть задачу ( 10 балів):

Користуючись правилом екологічної піраміди, визначте, яка площа (в га) відповідного біоценозу може прогодувати одну особину останньої ланки в ланцюзі живлення: планктон – риба – тюлень (600 кг). Суха біомаса планктону з 2 м2  моря становить 1200 г. З вказаної у дужках маси 60% становить вода.Завдання

ІІ етапу олімпіади з екології для учнів 11 класу

Тести групи А.

Виберіть одну правильну відповідь із запропонованих.

За кожну правильну відповідь – 1 бал.


 1. Можливості пристосування людини до умов природного та зміненого оточуючого середовища вивчає:

а) загальна екологія;

б) екологія людини;

в) прикладна екологія;

г) екологія екосистем. 1. Екологічний моніторинг, як інформаційна система є основою для:

а) екологічного менеджменту;

б) екологічної освіти і виховання;

в) розгортання наукових досліджень;

г) розгортання системи спостереження за станом природних і техногенних об'єктів, які на них впливають. 1. Мальки, які живуть серед щупалець актиній і живляться залишками їхньої їжі - це приклад:

а) аменсалізму;

б) конкуренції;

в) коменсалізму;.

г) мутуалізму 1. Взаємне пристосування екологічно різних форм організмів, які сумісно проживають називають:

а) адаптацією;

б) стратифікацією;

в) коадаптацією;

г) мімікрією. 1. Дайте визначення обмежуючому фактору:

а) найсприятливіша для організму інтенсивність екологічного фактора;

б) фактор середовища, що виходить за межі витривалості організму;

в) інтенсивність фактора, при якому ще можливе існування організму;

г) фактор, який спричиняє зниження інтенсивності обміну речовин. 1. Зазначити, що таке аутекологія:

а) розділ екології, що вивчає популяції;

б) розділ екології, що вивчає вплив екологічних факторів на живі організми;

в) розділ екології, що вивчає екологічні системи;

г) розділ екології, що вивчає біогеоценози. 1. Види, роди, родини та інші таксони тварин чи рослин, поширення яких обмежене певною територією, називають:

а) реліктовими;

б) ендемічними;

в) моніторинговими;

г) карантинними. 1. До екосистем, яким властиві найдовші ланцюги живлення, належать:

а) морські;

б) наземні;

в) ті, у яких домінують ссавці та птахи;

г) ті, у яких домінують плазуни. 1. Продуктивність океану переважно лімітується:

а) коливанням рівня солоності;

б) низькою температурою;

в) нестачею міогенів;

г) нестабільною температурою. 1. Умовна межа, за якою існування організму стає неможливим:

а) екологічна пластичність;

б) межа витривалості;

в) зона песимуму;

г) зона оптимуму. 1. Механізм активного відокремлення у просторі особин і груп організмів:

а) парування;

б) територіальність;

в) хижацтво;

г) міграція. 1. Чим більше нащадків тварина народжує, тим турбота про них:

а) менш;

б) більша;

в) не визначена;

г) має бути взаємовигідною. 1. Основна роль деструкторів у тому, що вони:

а) створюють значну кількість органічних речовин;

б) перетвоють складні органічні сполуки до простих речовин;

в) забезпечують колообіг фосфору у природі;

г) забезпечують колообіг азоту у природі. 1. Що таке генофонд популяції?

а) сукупність ядерних та позаядерних генів особини;

б) сукупність усіх генів даної популяції;

в) сукупність усіх алелей конкретного гена;

г) сукупність домінантних алелей даного локусу, що з’являються у фенотипі усіх особин, що мають алелі. 1. Структурною одиницею біоценозу є:

а) вид;

б) популяція;

в) консорція;

г) сукцесія.Тести групи Б.

Виберіть одну чи кілька правильних відповідей з запропонованих.

За кожну правильну відповідь –2 бали. 1. Фундаментальні закони екології Барі Коммонера:

а) Все пов’язано з усім.

б) Все має кудись подітися.

в) Ніщо не дається задарма.

г) Природа знає краще. 1. Для заключних стадій сукцесій характерна:

а) широка різноманітність ценофобних видів;

б) мала різноманітність ценофобних видів;

в) широка різноманітність, як ценофільних так і ценофобних видів;

г) видова різноманітність нехарактерна. 1. Здатність популяції до експоненційного росту зумовлюється:

а) необмеженістю кормових ресурсів;

б) сприятливим вільним місцем існування;

в) повною відсутністю хижаків;

г) тільки лабораторними умовами. 1. Епіфіти – це група рослин, адаптованих для кращого забезпечення:

а) водою;

б) світлом;

в) запилювачами;

г) поживними речовинами. 1. Кращими біоіндикаторами якості життя можуть бути:

а) стенобіонти;

б) види великих розмірів;

в) види малих розмірів;

г) еврибіонти. 1. Факторами, що свідчать про стійкість популяцій є:

а) величина зайнятої території;

б) розмір популяції;

в) баланс вікової структури популяції;

г) переважання молодих особин. 1. Скупчення шкідливих газів у нижніх шарах атмосфери - це:

а) кислотні дощі;

б) озонові дири;

в) смог;

г) тепличний ефект. 1. Біогенна міграція на планеті зумовлюється:

а) значною поширеністю організмів у природі;

б) здатністю організмів до активних рухів;

в) ростом і розмноженням організмів;

г) деструкторами. 1. Що є характерним для видів r-стратегів? Вони мають:

а) повільний розвиток;

б) відносно велику кількість нащадків;

в) короткий термін життя;

г) швидкість розмноження, що залежить від щільності популяції. 1. Види, роди, родини й інші таксони тварин чи рослин, поширення яких обмежене певною територією називають:

а) реліктовими;

б) ендемічними;

в) моніторинговими;

г) карантинними. 1. Виходу організмів на суходіл сприяли умови:

а) формування озонового шару;

б) зменшення вулканічної діяльності та газоутворювальних процесів;

в) зниження температури водного середовища;

г) обміління морів та зменшення площі суходолу. 1. До несприятливих умов існування рослини-ксерофіти мають пристосування:

а) поверхневу слаборозвинену кореневу систему;

б) високу всисну силу кореня;

в) здатність до метаморфози наземних і підземних органів;

г) велика кількість ефірних залоз на поверхні листка. 1. Виберіть три головні природні чинники, які визначають тип угруповання організмів властивій певній території:

а) температура;

б) солоність;

в) інтенсивність освітлення;

г) вологість. 1. Індикатор антропогенного тиску на природу, який відображає споживання людьми природних ресурсів-це:

а) екологічна ніша;

б) екологічний слід;

в) екологічний індекс;

г) екологічний показник. 1. Вкажіть, чому процес заболочування та утворення торфу пов’язаний із сфагновими мохами.

а) мохи, оселяючись на грунті, накопичують багато вологи;

б) мохи мають бактерицидні властивості;

в) з особливостями їхнього розмноження із здатністю вбирати атмосферну вологу;

г) при відмиранні вони вмирають повністю.Розв'яжіть задачу (10 балів):

На наведеному нижче малюнку відображені сезонні зміни характеру добової активності середньоазіатського пустельного гризуна – великої піщанки. Проаналізуйте ці дані і дайте відповідь на наступні питання:

1. У чому причина таких істотних відмінностей у характері добової активності піщанки протягом року?

2. Який екологічний фактор лімітує життєдіяльність піщанки в літні місяці; у березні?

3. У чому причина такої високої тривалої активності піщанок протягом світлового дня у вересні?

щщщщщРисунок. Сезонні зміни характеру добової активності середньоазіатського пустельного гризуна – великої піщанки.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал