Титульний аркушСторінка9/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   38
Починаючи з 1 вересня 2013 року, в українському законодавствi набули чинностi новi правила щодо трансфертного цiноутворення. Цi правила запроваджують додатковi вимоги до облiку та документацiї операцiй. Нове законодавство дозволяє податковим органам накладати додатковi податковi зобов’язання стосовно певних операцiй, включно, але не обмежуючись, операцiями iз пов’язаними сторонами, якщо, на їхню думку, цiна операцiї вiдрiзняється вiд ринкових умов. Враховуючи, що практика впровадження нових правил трансфертного цiноутворення iще не достатньо розвинута, i певнi положення нового законодавства можуть бути тлумаченi неоднозначно, вплив будь-якої претензiї з боку податкових органiв щодо позицiї Банку iз його застосування неможливо достовiрно оцiнити.
Пенсiї та пенсiйнi плани
Працiвники отримують пенсiйнi виплати згiдно з пенсiйним законодавством України, згiдно з яким роботодавець здiйснює поточнi внески, якi розраховуються як процент вiд поточної валової суми заробiтної плати; причому такi виплати робляться у тому перiодi, в якому зароблена вiдповiдна зарплата. Працiвники мають право отримувати пенсiю у сумi таких накопичених платежiв з державного пенсiйного фонду. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв Банк не мав жодних iнших зобов’язань iз виплати пенсiй, з охорони здоров’я, страхових або iнших компенсацiйних виплат перед своїми теперiшнiми або колишнiми працiвниками.

30. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ


До пов’язаних сторiн або операцiй з пов’язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 (переглянутому у 2009 роцi) «Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн», вiдносяться:
а) фiзична особа або близький родич такої особи є пов’язаною стороною iз суб’єктом господарювання, що звiтує, якщо така особа:
i) контролює суб’єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним;
ii) має суттєвий вплив на суб’єкт господарювання, що звiтує;
iii) є членом провiдного управлiнського персоналу суб’єкта господарювання, що звiтує, або материнського пiдприємства суб’єкта господарювання, що звiтує.
б) суб’єкт господарювання є пов’язаним iз суб’єктом господарювання, що звiтує, якщо виконується будь-яка з таких умов:
i) суб’єкт господарювання та суб’єкт господарювання, що звiтує, є членами однiєї групи (а це означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд спiльним контролем є зв’язаними одне з одним);
ii) один суб’єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством iншого суб’єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного пiдприємства члена групи, до якої належить iнший суб’єкт господарювання);
iii) обидва суб’єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони;
iv) один суб’єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб’єкта господарювання, а iнший суб’єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб’єкта господарювання;
v) суб’єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв або суб’єкта господарювання, що звiтує, або будь-якого суб’єкта господарювання, який є зв’язаним iз суб’єктом господарювання, що звiтує. Якщо суб’єкт господарювання, що звiтує, сам є такою програмою виплат, то працедавцi-спонсори також є зв’язаними iз суб’єктом господарювання, що звiтує;
vi) суб’єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в пунктi а);
vii) особа, визначена в пунктi а)i), має значний вплив на суб’єкт господарювання або є членом провiдного управлiнського персоналу суб’єкта господарювання (або материнського пiдприємства суб’єкта господарювання).
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв 100% акцiй Банку належали державi.
Операцiї та залишки з пов’язаними сторонами представляють собою операцiї з державою, суб’єктами господарювання, зв’язаними з органами державної влади (прямо та опосередковано), членами провiдного управлiнського персоналу Банку та суб’єктами господарювання, якi контролюються, мають спiльний контроль або знаходяться пiд їх суттєвим впливом.
Суб’єкти господарювання, зв'язанi з органами державної влади – суб’єкти господарювання, якi контролюються, перебувають пiд спiльним контролем або суттєвим впливом органiв державної влади.
Органи державної влади – органи державної влади, урядовi агенцiї та подiбнi органи державної влади – мiсцевi, нацiональнi або мiжнароднi.
При розглядi взаємовiдносин кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага надається змiсту вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй формi. Залишки рахункiв Банку з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2015 та 2014 наведенi у таблицi нижче. Iншi пов’язанi сторони включають державу, суб’єкти господарювання, зв’язанi з органами державної влади (прямо та опосередковано), а також суб’єкти господарювання, якi контролюються, мають спiльний контроль або знаходяться пiд їх суттєвим впливом:
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Операцiї з пов’язаними сторонами Всього за категорiєю статтi окремої фiнансової звiтностi
Операцiї з пов’язаними сторонами Всього за категорiєю статтi окремої фiнансової звiтностi
Залишки на рахунках у Нацiональному банку України: 2 039 738 2 039 738 2 196 957 2 196 957
- iншi пов’язанi сторони 2 039 738 2 196 957

Кошти в банках до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення: 592 120 21 931 703 225 686 10 638 766


- iншi пов’язанi сторони 592 120 225 686

Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення коштiв в банках: (244) (4 156 514) (36 604) (2 653 501)


- iншi пов’язанi сторони (244) (36 604)

Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються по справедливiй вартостi з переоцiнкою через прибуток або збиток: 10 095 933 10 095 933 4 252 179 4 252 179


- iншi пов’язанi сторони 10 095 933 4 252 179

Кредити, наданi клiєнтам, до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення: 26 296 886 109 211 359 31 479 102 94 259 724


- провiдний управлiнський персонал Банку 238 1 849
- iншi пов’язанi сторони 26 296 648 31 477 253

Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв, наданих клiєнтам: (3 381 191) (43 749 170) (3 551 380) (24 023 409)


- провiдний управлiнський персонал Банку - (14)
- iншi пов’язанi сторони (3 381 191) (3 551 366)

Iнвестицiї, наявнi для продажу: 39 147 170 47 441 862 24 006 264 26 561 770


- дочiрнi компанiї 61 531 242 955
- iншi пов’язанi сторони 39 085 639 23 763 309

Iнвестицiї, утримуванi до погашення: 7 195 975 7 195 975 6 890 726 6 890 726


- iншi пов’язанi сторони 7 195 975 6 890 726

Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi компанiї: 24 800 24 800 24 800 24 800


- дочiрнi компанiї 24 800 24 800

Кошти банкiв: 14 062 412 16 557 088 19 814 664 22 176 386


- iншi пов’язанi сторони 14 062 412 19 814 664

Рахунки клiєнтiв: 16 266 006 94 269 726 5 939 029 56 265 913


- провiдний управлiнський персонал Банку 65 211 49 640
- дочiрнi компанiї 16 020 56 916
- iншi пов’язанi сторони 16 184 775 5 832 473

Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй: 29 498 132 29 498 132


19 339 635 19 339 635
- iншi пов’язанi сторони 29 498 132 19 339 635

Iншi запозиченi кошти: 48 496 7 200 519 199 213 5 451 113


- дочiрнi компанiї 48 496 199 213

Субординований борг: 2 536 133 2 536 133 - -


- iншi пов’язанi сторони 2 536 133 -

Iншi зобов'язання: 4 817 1 731 009 3 338 438 433


- провiдний управлiнський персонал Банку 4 817 3 338

Умовнi зобов’язання та зобов’язання з надання кредитiв, до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення: 3 046 151 15 148 960 2 230 771 15 388 455


- iншi пов’язанi сторони 3 046 151 2 230 771
?
До окремого звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, включенi такi суми, що виникли у результатi операцiй з пов’язаними сторонами:
За рiк, що закiнчився
31 грудня 2015 року За рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 року
Операцiї з пов’язаними сторонами Всього за категорiєю статтi окремої фiнансової звiтностi Операцiї з пов’язаними сторонами Всього за категорiєю статтi окремої фiнансової звiтностi

Процентнi доходи: 10 385 500 18 390 444 7 578 516 13 697 251


- провiдний управлiнський персонал Банку 48 188
- дочiрнi компанiї 22 552 36 335
- iншi пов’язанi сторони: 10 362 900 7 541 993
- кошти в НБУ - 6 241
- кошти в банках 4 547 10 459
- кредити, наданi клiєнтам 5 632 367 3 594 367
- iнвестицiї, наявнi для продажу 4 474 753 3 879 306
- Iнвестицiї, утримуванi до погашення 251 233 51 620

Процентнi витрати: (6 471 430) (12 499 913) (4 104 311) (8 387 280)


- провiдний управлiнський персонал Банку (4 428) (2 421)
- дочiрнi компанiї (25 740) (41 657)
- iншi пов’язанi сторони: (6 441 262) (4 060 233)
- кошти банкiв (3 018 754) (2 577 047)
- рахунки клiєнтiв (869 024) (235 449)
- кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй (2 406 939) (1 247 737)
- cубординований борг (146 545) -

Формування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв, за якими нараховуються проценти: 206 548 (15 734 914) 108 348 (9 662 360)


- iншi пов’язанi сторони 206 548 108 348

Комiсiйнi доходи: 232 351 2 131 468 304 139 1 589 980


- провiдний управлiнський персонал Банку 48 37
- iншi пов’язанi сторони 232 303 304 102

Комiсiйнi витрати: (86 242) (497 312) (185 302) (330 217)


- провiдний управлiнський персонал Банку (1) -
- iншi пов’язанi сторони (86 241) (185 302)

Чистий прибуток вiд iнвестицiй, наявних для продажу: 382 382 147 329 176 852


- iншi пов’язанi сторони 382 147 329

Чистий прибуток вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибутки або збитки: 5 843 754 6 351 993 80 337 168 148


- iншi пов’язанi сторони 5 843 754 80 337

Операцiйнi витрати: (73 574) (4 245 809) (70 353) (4 229 947)


- провiдний управлiнський персонал Банку (34 600) (38 793)
- iншi пов’язанi сторони (38 974) (31 560)

Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу: (33 121) (2 559 694) (36 847) (2 514 099)


- короткостроковi виплати працiвникам (29 854) (33 652)
- соцiальнi вiдрахування (3 267) (3 195)
У 2013 роцi у рамках проекту щодо органiзацiї рефiнансування iпотечних кредитiв через випуск звичайних iпотечних облiгацiй ПАТ «Агентство по рефiнансуванню житлових кредитiв» надало Банку кредити пiд заставу прав вимоги за iпотечними кредитами фiзичних осiб, право власностi за якими було вiдступлено Банком ПАТ «Агентство по рефiнансуванню житлових кредитiв» (Примiтка 25). При погашеннi кредитiв право власностi на цi iпотечнi кредити фiзичних осiб буде вiдступлено Банку. Кошти для надання кредитiв були залученi ПАТ «Агентство по рефiнансуванню житлових кредитiв» шляхом випуску iпотечних облiгацiй, забезпечених правами вимоги за iпотечними кредитами фiзичних осiб, права власностi за якими були вiдступленi Банком на користь дочiрньої компанiї. Обидва випуски iпотечних облiгацiй були придбанi Банком i ще не проданi третiм сторонам станом на 31 грудня 2014 року (Примiтка 17).

31. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ


МСФЗ визначає справедливу вартiсть як цiну, яка була б отримана вiд продажу активу або виплачена пiд час передачi зобов’язання у регулярнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки.
Справедлива вартiсть визначалася Банком з використанням наявної ринкової iнформацiї, якщо така iснує, та вiдповiдних методiв оцiнки. Однак, для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї з метою визначення оцiночної справедливої вартостi необхiднi певнi судження. Для визначення справедливої вартостi керiвництво застосувало всю наявну ринкову iнформацiю. Оцiнки, представленi в цiй окремiй фiнансовiй звiтностi, можуть не вiдображати суми, якi Банк зможе отримати при фактичнiй реалiзацiї наявного в неї пакета тих чи iнших активiв чи матиме сплатити при передачi зобов’язань.
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань Банку, якi оцiнюються за справедливою вартiстю на постiйнiй основi, а також справедлива вартiсть будiвель
Деякi фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання, а також будiвлi Банку, оцiнюються за справедливою вартiстю на кiнець звiтного перiоду. Нижче подається iнформацiя про способи визначення справедливої вартостi цих активiв та зобов’язань (зокрема, методики оцiнки та використанi вхiднi данi):
Активи/зобов’язання Рiвень iєрархiї справедливої вартостi Методики оцiнки та ключовi вхiднi данi

Iнвестицiї, наявнi для продажу


1 Котируванi цiни пропозицiї на активному ринку.

2 Дисконтованi потоки грошових коштiв.


Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються на основi iнформацiї, для якої усi суттєвi данi можна прямо або опосередковано отримати за допомогою спостереження, i оцiнки використовують одну або декiлька визначених цiн, якi пiддаються спостереженню, для звичайних операцiй на ринках, якi не вважаються активними.

3 Дисконтованi потоки грошових коштiв.


Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються з використанням ринкових даних, що пiддаються спостереженню, а також даних, що не пiддаються спостереженню. До даних, що не пiддаються спостереженню, вiдносяться припущення щодо майбутнiх фiнансових показникiв емiтента та його профiлю ризику.
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 2 Справедлива вартiсть розраховується з використанням скоригованої моделi оцiнки Європейських валютних опцiонiв (форма Гармана-Колхагена формули Блека-Шоулза). Данi, що використовуються у розрахунках та пiдлягають спостереженню: середньозважений курс гривнi до долару США на мiжбанкiвському ринку; iсторична волатильнiсть курсу гривнi до долару США; ставки мiжбанкiвського ринку найдовшого термiну для валюти гривня та долар.
3 Справедлива вартiсть вбудованого опцiону за облiгацiями внутрiшньої державної позики з iндексованою вартiстю визначається з використанням скоригованої моделi оцiнки Європейських валютних опцiонiв (форма Гармана-Колхагена формули Блека-Шоулза). Вказаний розрахунок здiйснюється з використанням таких вхiдних даних:
- курс страйк долара США до гривнi. Визначається як середньомiсячний курс долара США до гривнi на мiжбанкiвському валютному ринку за мiсяць, що передував датi емiсiї вiдповiдної серiї ОВДП з iндексованою вартiстю (згiдно механiзму iндексацiї, що передбачений умовами емiсiї). Для облiгацiй внутрiшньої державної позики з iндексованою вартiстю, отриманих банком в поповнення статутного капiталу, курс страйк дорiвнює 14,807 гривень за долар США;
- форвардний курс долара США до гривнi. Визначається за котируванням форвардних угод без поставки вiдповiдних валют, строк яких найбiльше вiдповiдає строку до погашення вiдповiдної серiї ОВДП з iндексованою вартiстю. Станом на 31 грудня 2015 року оцiнне значення форвардного курсу долара США до гривнi, яке прийнято до розрахунку справедливої вартостi вбудованого опцiону, складало 47,38 гривень за долар США;
- волатильнiсть курсу долара США до гривнi. Визначається як рiчна волатильнiсть мiжбанкiвського курсу долара США до гривнi. Станом на 31 грудня 2015 року волатильнiсть курсу долара США до гривнi склала 38,08%;
- ставка дисконтування. Визначається за даними Нацiонального банку України щодо доходностi до погашення ОВДП з iндексованою вартiстю вiдповiдної серiї, або (у разi вiдсутностi такої iнформацiї) – за даними кривої безкупонної доходностi, що публiкується Нацiональним банком України. Станом на 31 грудня 2015 року ставка дисконтування визначена на рiвнi доходностi до погашення ОВДП з iндексованою вартiстю вiдповiдної серiї, за даними Нацiонального банку України, i складала 11,9% рiчних.
Справедлива вартiсть валютних угод своп та форвард
2 Дисконтованi потоки грошових коштiв.
Майбутнi потоки грошових коштiв оцiнюються на основi форвардних курсiв обмiну валют та дисконтуються за ставкою мiжбанкiвського ринку.
Нерухомiсть на стадiї будiвництва
3 Банк залучає незалежних оцiнювачiв для визначення справедливої вартостi будiвель та офiсних примiщень, при цьому використовується метод порiвняння продажiв, а для об’єктiв, якi не мають ринкових аналогiв використовується метод капiталiзацiї доходу. Для методу порiвняння продажiв цiни ринкових продажiв по спiвставним об’єктам нерухомостi у безпосереднiй близькостi коригуються з врахуванням рiзницi в основних параметрах (таких як площа об’єкту нерухомостi). Основним параметром, що використовується при даному методi оцiнки є цiна за квадратний метр об’єкту нерухомостi.

Будiвлi та офiснi примiщення


3 Банк залучає незалежних оцiнювачiв для визначення справедливої вартостi будiвель та офiсних примiщень, при цьому використовується метод порiвняння продажiв, а для об’єктiв, якi не мають ринкових аналогiв використовується метод капiталiзацiї доходу. Для методу порiвняння продажiв цiни ринкових продажiв по спiвставним об’єктам нерухомостi у безпосереднiй близькостi коригуються з врахуванням рiзницi в основних параметрах (таких як площа об’єкту нерухомостi). Основним параметром, що використовується при даному методi оцiнки є цiна за квадратний метр об’єкту нерухомостi.
Аналiз чутливостi справедливої вартостi вбудованого опцiону за облiгацiями внутрiшньої державної позики з iндексованою вартiстю.
Справедлива вартiсть опцiону визначається ринковими показниками (iндикаторами), змiна яких не залежить вiд банку, проте, викликає вiдповiдну змiну справедливої вартостi опцiону.
Основними такими показниками (iндикаторами) є форвардний курс долара США до гривнi, волатильнiсть курсу долара США до гривнi та ставки дисконтування.
Нижче наведено чутливiсть справедливої вартостi опцiону за облiгацiями внутрiшньої державної позики з iндексованою вартiстю до змiни зазначених показникiв на 1 п.п.
Змiна показника Змiна справедливої вартостi вбудованого опцiону
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Форвардний курс долара США + 1% - 1% 130 247 (130 110) 64 985 (64 879)
Волатильнiсть курсу долара США +1 п.п. -1 п.п. 46 257 (45 368) 24 908 (23 467)
Ставка дисконтування +1 п.п. -1 п.п. (761 855) 831 756 (342 230) 375 842
Справедлива вартiсть вбудованого опцiону найбiльш чутлива до змiни ставок дисконтування. Так, при збiльшеннi/зменшеннi ставок дисконтування на 1 п.п. справедлива вартiсть вбудованого опцiону зменшиться/збiльшиться на (-761 855)/(+831 776) тис. грн. станом на 31 грудня 2015 року та на (-342 230)/(+375 842) тис. грн. станом на 31 грудня 2014 року.
Також банком проведено моделювання змiни справедливої вартостi вбудованого опцiону на основi змiн, якi були об’єктивно можливими - збiльшення форвардного курсу долара США до гривнi на 40% та одночасного збiльшення ставок дисконтування на 1п.п. За умови реалiзацiї вказаного сценарiю справедлива вартiсть вбудованого опцiону збiльшиться на 4 128 543 тис. грн. станом на 31 грудня 2015 року та на 2 098 348 тис. грн. станом на 31 грудня 2014 року. Зменшення форвардного курсу долара США до гривнi на 5% та зменшення ставок дисконтування на 1п.п. матиме наслiдком збiльшення справедливої вартостi опцiону на 129 162 тис. грн. станом 31 грудня 2015 року та на 23 787 тис. грн. станом на 31 грудня 2014 року.
?
В наступнiй таблицi представлений аналiз фiнансових iнструментiв, будiвель та офiсних примiщень, що оцiнюються пiсля первiсного визнання по справедливiй вартостi за рiвнями iєрархiї визначення справедливої вартостi. Рiвнi вiдповiдають м

жливостi прямого визначення справедливої вартостi на основi ринкових даних:


31 грудня 2015 року
Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Всього
Активи
Iнвестицiї, наявнi для продажу:
державнi цiннi папери 1 986 220 11 439 054 - 13 425 274
iншi цiннi папери - 22 457 045 11 559 543 34 016 588
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - 10 095 933 - 10 095 933
Iншi фiнансовi активи:
Справедлива вартiсть валютних угод своп - 2 513 - 2 513
Будiвлi:
Нерухомiсть на стадiї будiвництва - - 123 027 123 027
Будiвлi та офiснi примiщення - - 1 483 762 1 483 762

Всього 1 986 220 43 994 545 13 166 332 59 147 097


Зобов’язання
Iншi фiнансовi зобов’язання: Справедлива вартiсть валютних угод своп - - - -

Всього - - - -

31 грудня 2014 року
Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3 Всього
Активи
Iнвестицiї, наявнi для продажу
державнi цiннi папери 1 561 073 7 039 523 3 296 052 11 896 648
iншi цiннi папери - 5 975 409 8 689 713 14 665 122
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - 13 343 4 238 836 4 252 179
Iншi фiнансовi активи:
Справедлива вартiсть валютних угод своп - 11 925 - 11 925
Будiвлi:
Нерухомiсть на стадiї будiвництва - - 233 687 233 687
Будiвлi та офiснi примiщення 1 483 762 1 483 762

Всього 1 561 073 13 040 200 17 942 050 32 543 323


Зобов’язання
Iншi фiнансовi зобов’язання: Справедлива вартiсть валютних угод своп - 11 925 - 11 925

Всього - 11 925 - 11 925


?
Змiни справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Рiвня 3 представленi таким чином:
Iнвестицiї наявнi для продажу

31 грудня 2014 року 11 985 763 31 грудня 2013 року 7 342 488

Всього доходiв та витрат: Всього доходiв та витрат:
в прибутках чи збитках: 466 014 в прибутках чи збитках: 1 938 320
процентнi доходи 1 248 825 процентнi доходи 1 216 839
торговий результат - торговий результат 5
резерв (782 811) резерв 721 476
в iншому сукупному доходi: (268 962) в iншому сукупному доходi: (195 613)
чиста змiна справедливої вартостi iнвестицiй, наявних для продажу (858 291) чиста змiна справедливої вартостi iнвестицiй, наявних для продажу (810 076)
рекласифiкацiя iнвестицiй, наявних для продажу, що були реалiзованi протягом року 589 329 рекласифiкацiя iнвестицiй, наявних для продажу, що були реалiзованi протягом року 614 463
Сплата купонного доходу (1 170 700) Сплата купонного доходу (1 105 769)
Придбання 2 117 Придбання 5 416 408
Продаж (168 209) Продаж (1 017 044)
Погашення (186 813) Погашення (393 025)
Рекласифiкацiя з Рiвня 3 в iншi рiвнi (3 296 054) Рекласифiкацiя з Рiвня 3 в iншi рiвнi -
Рекласифiкацiя з iнших рiвнiв у Рiвень 3 4 196 386 Рекласифiкацiя з iнших рiвнiв у Рiвень 3 -

31 грудня 2015 року 11 559 543 31 грудня 2014 року 11 985 765

Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток

31 грудня 2014 року 4 238 836

Всього доходiв та витрат:
в прибутках чи збитках: (23 677)
торговий результат -
чиста змiна справедливої вартостi (23 677)
Рекласифiкацiя з Рiвня 3 в iншi рiвнi (4 215 159)

31 грудня 2015 року -

31 грудня 2013 року -

Всього доходiв та витрат:


в прибутках чи збитках: 66 993
торговий результат -
чиста змiна справедливої вартостi 66 993
Отримання 4 171 843

31 грудня 2014 року 4 238 836


Протягом 2014 року перемiщень мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi не було.
Чутливiсть оцiнки справедливої вартостi для Рiвня 3 до можливих змiн вхiдних даних, що використовувались представлена нижче:
Iнвестицiйнi цiннi папери, наявнi для продажу
31 грудня 2015 Дiапазон вхiдних даних Змiна вхiдних даних Змiна справедливої вартостi
Ризикова премiя, що застосовується до визначеної ставки дисконтування 3,5% - 7% + 1 п. п. - 1 п. п. (149 610) 154 194
31 грудня 2014 Дiапазон вхiдних даних Змiна вхiдних даних Змiна справедливої вартостi
Ставка дисконтування 18% - 21% + 1 п. п. - 1 п. п. 176 142 187 885
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, якi не оцiнюються за справедливою вартiстю на постiйнiй основi (але розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть є обов’язковим)
Внаслiдок вiдсутностi в Українi активного вторинного ринку для коштiв в банках, коштiв банкiв, кредитiв, наданих клiєнтам, iнвестицiї, утримуванi до погашення, дебiторської та кредиторської заборгованостi, iнших запозичених коштiв та субординованого боргу, надiйна оцiнка ринкової вартостi цих iнструментiв вiдсутня.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал