Титульний аркушСторінка8/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   38
Банкiвськi метали являють собою золото та срiбло в сховищi.

22. КОШТИ БАНКIВ


Кошти банкiв представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року

Кредити, отриманi вiд Нацiонального банку України 14 059 825 18 581 757


Кредити, отриманi вiд банкiв - 2 448 960
Кредити, отриманi за угодами РЕПО, вiд Нацiонального банку України - 1 003 218
Кореспондентськi рахунки iнших банкiв 2 497 263 142 451

Всього коштiв банкiв 16 557 088 22 176 386


Станом на 31 грудня 2014 року кошти банкiв включали нарахованi процентнi витрати у сумi 9 454 тисячi гривень.
?
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кошти банкiв включали кредити, отриманi вiд НБУ (станом на 31 грудня 2014 року - в тому числi за угодами РЕПО), у сумi 14 059 825 тисяч гривень (85%) та 19 584 975 тисяч гривень (88%), вiдповiдно, що становить значну концентрацiю.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв до складу кредитiв, отриманих вiд НБУ (станом на 31 грудня 2014 року - в тому числi за угодами РЕПО), включенi кредити, отриманi вiд НБУ, у сумi 14 059 825 тисяч гривень та 19 584 975 тисяч гривень з процентними ставками у межах вiд 14,25% до 21,5% рiчних та вiд 14,0% до 19,5% рiчних, з термiнами погашення 10 червня 2020 року та в межах вiд 26 березня 2015 року до 27 листопада 2015 року, вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2015 року кредити, отриманi вiд НБУ, у сумi 14 059 825 тисяч гривень були забезпеченi борговими цiнними паперами, наявними для продажу, якi облiковуються на балансi Банку, iз справедливою вартiстю 10 977 911 тисяч гривень, кредитами, наданими пов’язаному державному пiдприємству Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», iз балансовою вартiстю 12 395 071 тисяч гривень (Примiтки 16, 17).
Станом на 31 грудня 2014 року кредити, отриманi вiд НБУ (в тому числi за угодами РЕПО), у сумi 19 584 975 тисяч гривень були забезпеченi борговими цiнними паперами, наявними для продажу, якi облiковуються на балансi Банку, iз справедливою вартiстю 12 223 782 тисяч гривень, кредитами, наданими пов’язаному державному пiдприємству Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України», iз балансовою вартiстю 12 309 916 тисяч гривень та кредитами, наданими iншим позичальникам iз балансовою вартiстю 1 289 815 тисяча гривень та грошовими коштами на рахунку в Нацiональному банку України iз балансовою вартiстю 425 000 тисяч гривень (Примiтки 16, 17).
Пiсля 31 грудня 2015 та 2014 рокiв розрахунки за кредитами, отриманими Нацiонального банку України, були здiйсненi вiдповiдно до контрактних строкiв погашення.

23. РАХУНКИ КЛIЄНТIВ


Рахунки клiєнтiв включають:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року

Строковi депозити 49 447 128 34 572 577


Рахунки до запитання 44 822 598 21 693 336

Всього рахункiв клiєнтiв 94 269 726 56 265 913


Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв рахунки клiєнтiв включали нарахованi процентнi витрати у сумi 793 485 тисяч гривень та 834 492 тисячi гривень, вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв загальний залишок по рахунках десяти найбiльших клiєнтiв складав 12 776 440 тисяч гривень та 8 665 071 тисячу гривень, що становило 14% та 15%, вiдповiдно.
?
У наведенiй нижче таблицi представлена структура рахункiв клiєнтiв станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв за секторами економiки:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Аналiз за секторами економiки:
Фiзичнi особи 53 874 382 37 084 965
Iнвестицiйна дiяльнiсть 10 476 862 3 185 450
Транспорт 6 798 958 880 443
Нафтогазова та хiмiчна промисловiсть 5 422 781 1 835 675
Фiнансовi послуги 3 306 892 1 584 337
Енергетика 2 606 703 3 638 883
Сiльське господарство 2 288 679 996 221
Торгiвля 2 266 785 1 805 802
Послуги 1 503 302 1 134 336
Гiрничодобувна та металургiйна промисловiсть 1 107 084 192 012
Медiа та зв’язок 748 105 619 519
Будiвництво та нерухомiсть 683 110 363 150
Машинобудування 585 612 1 567 331
Виробництво промислових та товарiв народного споживання 373 631 164 300
Виробництво i переробка харчових продуктiв та напоїв 355 160 92 411
Органи мiсцевого самоврядування 191 588 269 522
Видавнича дiяльнiсть 111 435 40 537
Iншi 1 568 657 811 019

Всього рахункiв клiєнтiв 94 269 726 56 265 913


24. КРЕДИТИ, ЩО ОТРИМАНI ВIД МIЖНАРОДНИХ ТА IНШИХ ФIНАНСОВИХ ОРГАНIЗАЦIЙ
Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй, включають:
31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Дата отримання кредиту Дата погашення Рiчна ставка купона, % Балансова вартiсть,
31 грудня 2015 року Дата погашення Рiчна ставка купона, % Балансова вартiсть,
31 грудня 2014 року
Березень та липень 2011 року 10/03/2019-10/03/2023 9,375 17 240 578 10/03/2016 8,25 11 304 765
Березень 2013 року 20/03/2020-20/03/2025 9,625 12 257 554 20/03/2018 8,875 8 034 870

29 498 132 19 339 635


У березнi 2011 року Банк отримав кредит вiд SSB NO.1 Plc у сумi 500 мiльйонiв доларiв США за ставкою 8,250% рiчних з термiном погашення у 2016 роцi. Надання кредиту було профiнансоване SSB NO.1 Plc шляхом випуску єврооблiгацiй у формi 5-рiчних облiгацiй участi в кредитi номiнальною вартiстю 500 мiльйонiв доларiв США з фiксованою ставкою купону 8,250% рiчних. У липнi 2011 року SSB NO.1 Plc надав Банку кредит у сумi 200 мiльйонiв доларiв США за ставкою 8.250% рiчних з термiном погашення у 2016 роцi, для чого додатково були випущенi єврооблiгацiї номiнальною вартiстю 200 мiльйонiв доларiв США, якi були об’єднанi в єдину серiю облiгацiй участi в кредитi на загальну суму 700 мiльйонiв доларiв США з термiном погашення у 2016 роцi. Єврооблiгацiї перебувають у лiстингу на Iрландськiй фондовiй бiржi.
У березнi 2013 року Банк отримав кредит вiд SSB NO.1 Plc у сумi 500 мiльйонiв доларiв США за ставкою 8,875% рiчних з термiном погашення у 2018 роцi. Надання кредиту було профiнансоване SSB NO.1 Plc шляхом випуску єврооблiгацiй у формi 5-рiчних облiгацiй участi в кредитi номiнальною вартiстю 500 мiльйонiв доларiв США з фiксованою ставкою купону 8,875% рiчних. Єврооблiгацiї перебувають у лiстингу на Iрландськiй фондовiй бiржi.
У 2015 роцi Банк здiйснив процес перепрофiлювання єврооблiгацiй на таких умовах:
• перепрофiлювання випущених єврооблiгацiй iз погашенням в 2016 роцi передбачає збiльшення ставки купону до 9,375% та амортизацiйну структуру з графiком погашення з 10 березня 2019 року до 10 березня 2023 року;
• перепрофiлювання випущених єврооблiгацiй iз погашенням в 2018 роцi передбачає збiльшення ставки купону до 9,625% та амортизацiйну структуру з графiком погашення з 20 березня 2020 року до 20 березня 2025 року.
На дату перепрофiлювання, Банк проаналiзував дисконтовану вартiсть майбутнiх вiдтокiв грошових коштiв за новими умовами єврооблiгацiй i визначила, що змiна в умовах боргу не була iстотною. Вiдповiдно, Банк продовжив визнання старого фiнансового iнструменту.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй, включали нарахованi процентнi витрати у сумi 816 512 тисяч гривень та 470 865 тисяч гривень, вiдповiдно.
Банк має дотримуватися зобов’язань, якi зазначенi у кредитних угодах з SSB NO.1 Plc по вiдношенню до випущених єврооблiгацiй. Цi зобов’язання включають: вимогу надавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до графiку, вказаного нижче, обмеження оголошувати та сплачувати дивiденди або iншi виплати у випадку, якщо може виникнути затримка по виплатам за єврооблiгацiями або якщо такi виплати сукупно перевищують 30% вiд чистого прибутку Банку за результатами вiдповiдного перiоду (розрахованого вiдповiдно до законодавства України), певнi обмеження на операцiї з пов’язаними особами, та iншi.
Згiдно iз умовами кредитних угод, Банк повинен надавати наступну фiнансову звiтнiсть:
• рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдготовлену вiдповiдно до МСФЗ, перевiрену аудитором, протягом 180 днiв вiд звiтної дати;
• промiжну фiнансову звiтнiсть за шiсть мiсяцiв, якi закiнчуються 30 червня, пiдготовлену вiдповiдно до МСФЗ, не перевiрену аудитором, протягом 120 днiв вiд звiтної дати.
SSB NO.1 Plc має право вимагати вiд Банку дотримуватися цих зобов’язань вiдповiдно до умов договорiв. У договорах не передбаченi нiякi спецiальнi санкцiї у випадку недотримання Банком цих договiрних зобов’язань.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв не було порушення зобов’язань

25. IНШI ЗАПОЗИЧЕНI КОШТИ


Валюта Строк погашення Рiчна ставка,
% Балансова вартiсть,
31 грудня 2015 року Строк погашення Рiчна ставка,
% Балансова вартiсть,
31 грудня 2014 року
Кредити вiд Європейського iнвестицiйного банку Долар США серпень 2017 - лютий 2022 5,87 2 157 558 серпень 2017 - лютий 2022 5,87 1 416 593
Кредити вiд Європейського iнвестицiйного банку Євро березень 2018 - вересень 2024 4,43 1 755 454 березень 2018 - вересень 2024 4,43 1 287 508
Кредити вiд Європейського iнвестицiйного банку Євро червень 2018 - грудень 2024 4,26 1 732 568 червень 2018 - грудень 2024 4,26 1 270 723
Кредити вiд iноземної фiнансової установи Долар США квiтень 2016 8,45 895 240 квiтень 2015 9,54 588 521
Кредити вiд iноземної фiнансової установи Долар США липень 2016 9,52 611 203 липень 2015 9,52 401 027
Кредити вiд iноземної фiнансової установи Долар США - - - жовтень 2015 9,50 287 528
Кредит вiд дочiрньої компанiї Гривня - - - жовтень 2015 13,98 121 808
Кредит вiд дочiрньої компанiї Гривня лютий 2016 13,79 48 496 лютий 2016 13,90 77 405

Всього iнших запозичених коштiв 7 200 519 5 451 113


30 грудня 2013 року мiж Банком та ЄIБ було укладено фiнансову угоду, що передбачає вiдкриття кредитної лiнiї обсягом 220 000 тисяч євро строком до 10 рокiв. Надання коштiв можливе у доларах США та євро. Цiль кредитної лiнiї – фiнансування малих та середнiх пiдприємств, компанiй середньої капiталiзацiї та iнших прiоритетних проектiв. Вiдсотки за наданими траншами сплачуються що пiвроку.
За кредитною угодою з ЄIБ Банк має дотримуватися ряду iнформацiйних зобов’язань та фiнансових нормативiв, що включають пiдтримання на певному рiвнi погоджених показникiв: сукупного обсягу найбiльших кредитних ризикiв, адекватностi капiталу, операцiй з пов’язаними сторонами, вiдкритого кредитного ризику, лiквiдностi та iнших фiнансових показникiв.
Вiдповiдно до процедур, передбачених кредитною угодою, фiнансовi нормативи мають бути розрахованi на даних, представлених у оприлюдненiй фiнансовiй звiтностi, що пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ.

Виходячи з аналiзу даної фiнансової звiтностi, iснує ймовiрнiсть недотримання Банком декiлькох нормативiв, передбачених угодою з ЄIБ, в результатi втрати активiв, що належать до Кримського республiканського управлiння, погiршення обслуговування кредитного портфелю, а також змiни валютного курсу та, вiдповiдно, переоцiнкою валютних активiв та зобов’язань.


30 грудня 2015 року, ЄIБ та Група пiдписали лист, згiдно якого, серед iншого, ЄIБ вiдмiнив вимогу щодо дотримання Групою певних фiнансових нормативiв, що стосується 2015 та 2014 рокiв.
Стосовно iнших фiнансових нормативiв, щодо яких iснує ймовiрнiсть недотримання їх Банком станом на 31 грудня 2015 року, вимоги з боку ЄIБ ще не було вiдмiнено станом на дату випуску цiєї фiнансової звiтностi. За погодженими процедурами пiсля випуску фiнансової звiтностi Банк надає ЄIБ розрахунок нормативiв та свiдоцтво щодо їх дотримання. Вiдповiдно, ЄIБ розгляне це свiдоцтво та надасть вiдповiдь про своє рiшення.
Керiвництво очiкує, що в разi порушення, вiдповiдну вiдмiну вимог буде отримано i ЄIБ не вимагатиме негайного погашення кредиту. Станом на 31 грудня 2015 року, в аналiзi лiквiдностi за строками погашення фiнансових зобов’язань, який вiдображає залишковi недисконтованi контрактнi грошовi потоки, представленому в Примiтцi 34, кредит вiд ЄIБ було вiдображено в колонцi «До 1 мiсяця», в той час як при аналiзi ризикiв лiквiдностi на основi очiкуваних термiнiв погашення та фактичних розривiв лiквiдностi, кредит був вiдображений вiдповiдно до очiкувань Керiвництва, якi ґрунтуються на iснуючих договiрних термiнах погашення.
У 2013 роцi у рамках проекту щодо органiзацiї рефiнансування iпотечних кредитiв через випуск звичайних iпотечних облiгацiй ПАТ «Агентство по рефiнансуванню житлових кредитiв» надало Банку кредити пiд заставу прав вимоги за iпотечними кредитами фiзичних осiб, право власностi за якими було вiдступлено Банком ПАТ «Агентство по рефiнансуванню житлових кредитiв» (Примiтка 30). При погашеннi кредитiв право власностi на цi iпотечнi кредити фiзичних осiб буде вiдступлено Банку. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв балансова вартiсть таких кредитiв фiзичним особам становила 95 666 тисяч гривень та 312 495 тисяч гривень (Примiтка 16).
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв iншi запозиченi кошти включали нарахованi процентнi витрати у сумi 155 186 тисяч гривень та 113 088 тисяч гривень, вiдповiдно.
Протягом 2015 та 2014 року було переглянуто вiдсоткову ставку та подовжено термiн дiї частини заборгованостi перед iноземною фiнансовою установою.

26. IНШI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ


Iншi зобов’язання включають:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Iншi фiнансовi зобов’язання:
Резерви пiд гарантiї та iншi зобов’язання 1 452 542 200 320
Нарахованi витрати 6 344 4 675
Iнша кредиторська заборгованiсть 3 819 11 072
Справедлива вартiсть валютних угод форвард та своп - 11 925
Iншi 220 31

1 462 925 228 023


Iншi нефiнансовi зобов’язання:
Резерв пiд невикористанi вiдпустки 154 049 124 081
Нарахована премiя та заробiтна плата 3 306 18 679
Податки до сплати, крiм податку на прибуток 93 856 50 714
Отриманi аванси 5 777 3 374
Iншi 11 096 13 562

268 084 210 410

Всього iнших зобов’язань 1 731 009 438 433
Станом на 31 грудня 2015 року, резерви пiд гарантiї та iншi зобов'язання включають 1 283 577 тисяч гривень, пов'язаних з вiдкритим акредитивом одному клiєнту.
Iнформацiя про рух резервiв за гарантiями та iншими зобов’язаннями за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, представлена у Примiтцi 6.
?
27. СУБОРДИНОВАНИЙ БОРГ
Субординований борг представлений таким чином:
Валюта Строк
погашення основного боргу Процентна ставка,
% 31 грудня
2015 року Строк
погашення основного боргу Процентна ставка,
% 31 грудня
2014 року
The Royal Bank of Scotland N.V. Долар США
19 сiчня 2024 року - -
19 сiчня 2017 року 5,57 1 656 729
SSB #1 plc Долар США 19 сiчня 2024 року 7,33 2 536 133 - - -

Всього субординованого боргу 2 536 133 1 656 729


У 2010 роцi The Royal Bank of Scotland N.V. став правонаступником банку ABN AMRO N.V. Вiдповiднi змiни до кредитного договору були зареєстрованi НБУ 9 лютого 2011 року.
Починаючи з 19 сiчня 2012 року процентна ставка становить LIBOR + 5%. Згiдно з умовами кредитної угоди, Банк має право погасити всю суму боргу в будь-яку дату сплати процентiв, за умови надання повiдомлення кредитору не пiзнiше нiж за 30 днiв до такої дати. 25 листопада 2015 року Банк завершив перепрофiлювання субординованого боргу, наданого The Royal Bank of Scotland. В рамках перепрофiлювання, The Royal Bank of Scotland plc, Банк i SSB No.1 plc переглянули та внесли змiни до угоди вiдповiдно до яких (I) The Royal Bank of Scotland plc передав всi свої права i зобов'язання вiдповiдно до кредитної угоди до SSB No.1 plc шляхом випуску SSB No.1 PLC єврооблiгацiй еквiвалентних основнiй сумi боргу i (II) сторони домовилися змiнити умови кредитного договору. Змiна умов кредитного договору включала, серед iншого, продовження термiнiв погашення на сiм рокiв до 19 сiчня 2024 року, збiльшення купону до 6 мiсяцiв USD Libor + 6,875% i профiлю амортизацiї вiдповiдно до якого (а) 50 вiдсоткiв основної суми субординованого кредиту буде погашено 19 сiчня 2020 року, i (б) основна сума субординованого кредиту, що залишилась буде погашено вiсьмома рiвними пiврiчними платежами, починаючи з 19 липня 2020 року з остаточним погашенням 19 сiчня 2024 року.
На дату перепрофiлювання, Банк проаналiзував дисконтовану вартiсть майбутнiх вiдтокiв грошових коштiв за новими умовами субординованого боргу i визначила, що змiна в умовах боргу не була iстотною. Вiдповiдно, Банк продовжив визнання старого фiнансового iнструменту.
При банкрутствi чи лiквiдацiї Банку повернення цього боргу вiдбуватиметься пiсля виплати зобов’язань Банку усiм iншим кредиторам.
Згiдно iз умовами кредитної угоди, Банк повинен дотримуватися, серед iнших, таких договiрних зобов’язань та повинен надавати:
• рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдготовлену вiдповiдно до МСФЗ, перевiрену аудитором, протягом 180 днiв вiд звiтної дати;
• промiжну фiнансову звiтнiсть за шiсть мiсяцiв, якi закiнчуються 30 червня, пiдготовлену вiдповiдно до МСФЗ, не перевiрену аудитором, протягом 120 днiв вiд звiтної дати.
SSB No.1 plc має право вимагати вiд Банку дотримуватися цих зобов’язань вiдповiдно до умов договору.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв не було порушення зобов’язань.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв субординований борг включав нарахованi процентнi витрати у сумi 143 032 тисячi гривень та 84 203 тисячi гривень, вiдповiдно.

28. АКЦIОНЕРНИЙ КАПIТАЛ


Акцiонерний капiтал представлений таким чином:
Кiлькiсть акцiй, у штуках Номiнальна вартiсть, тисяч гривень Скоригована сума, тисяч гривень

31 грудня 2013 року 15 778 17 229 576 17 481 716

Всього збiльшення номiнальної вартостi акцiй за рахунок капiталiзацiї нерозподiленого прибутку Банку - 1 072 904 1 072 904
Всього випущених, незареєстрованих та повнiстю сплачених акцiй 9 999 11 598 840 11 598 840

31 грудня 2014 року 25 777 29 901 320 30 153 460

31 грудня 2015 року 25 777 29 901 320 30 153 460
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв номiнальна вартiсть акцiй становила 1 160 000 гривень та 1 160 000 гривень за акцiю, вiдповiдно. Усi акцiї вiдносяться до одного класу та мають право на один голос.
Дана окрема фiнансова звiтнiсть вiдображає суму сплаченого акцiонерного капiталу за вартiстю, яка скоригована на ефект гiперiнфляцiї у сумi 252 140 тисяч гривень, яка мала мiсце до 31 грудня 2000 року.
6 серпня 2014 року Уряд України прийняв рiшення про збiльшення акцiонерного капiталу Банку на суму 1 072 904 тисячi гривень шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй до 1 160 000 гривень за акцiю за рахунок капiталiзацiї чистого прибутку Банку за 2011, 2012 та 2013 роки. Вiдповiднi змiни до Статуту Банку погодженi НБУ 12 вересня 2014 року та зареєстрованi Державним реєстратором юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Головного управлiння юстицiї у мiстi Києвi 17 вересня 2014 року. НКЦПФР зареєструвала це збiльшення 7 жовтня 2014 року.
19 листопада 2014 року Уряд України прийняв рiшення про збiльшення акцiонерного капiталу Банку шляхом здiйснення емiсiї 9 999 нових акцiй iз номiнальною вартiстю однiєї нової акцiї 1 160 000 гривень. Оплата нових акцiй Банку була здiйснена державними борговими цiнними паперами – облiгацiями внутрiшньої державної позики з iндексованою вартiстю спецiальної емiсiї номiнальною вартiстю 11 598 840 тисяч гривень. Визначення вбудованого фiнансового iнструменту наведено в Примiтцi 15.
Внески за незареєстрованим акцiонерним капiталом, здiйсненi акцiонером Банку державними борговими цiнними паперами були класифiкованi як капiтал у фiнансовiй звiтностi станом на 31 грудня 2014 року.
Основним фактором, який брався керiвництвом Банку до уваги при ухваленнi рiшення про класифiкацiю цього внеску як власного капiталу, а не зобов’язань, було розумiння того факту, що повернення цiнних паперiв не передбачено законодавством. Пiдтвердженням служить той факт, що пiсля 31 грудня 2014 року змiни до Статуту Банку в частинi збiльшення акцiонерного капiталу в сумi 11 598 840 тисяч гривень були погодженi НБУ 17 березня 2015 року та зареєстрованi Державним реєстратором юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв Головного управлiння юстицiї в мiстi Києвi 23 березня 2015 року. 10 квiтня 2015 року НКЦПФР зареєстрував це збiльшення капiталу.
У 2014 роцi Банк виплатив частку прибутку на основi фiнансового результату 2013 року до загального фонду Державного бюджету України вiдповiдно до вимог статтi 11 Закону України вiд 21 вересня 2006 року №185-V «Про управлiння об’єктами державної власностi» у сумi 213 030 тисяч гривень.

29. УМОВНI ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ


У процесi своєї звичайної дiяльностi для задоволення потреб клiєнтiв Банк виступає стороною щодо фiнансових iнструментiв iз позабалансовими ризиками. Данi iнструменти, якi несуть у собi кредитнi ризики рiзного ступеня, не вiдображенi у окремому звiтi про фiнансовий стан.
Максимальна сума можливих кредитних збиткiв Банку в результатi виникнення умовних зобов’язань i контрактних зобов’язань з подовження кредиту, у випадку невиконання зобов’язань iншою стороною, коли усi зустрiчнi кредити, застави або забезпечення виявляться знецiненими, представлена сумами за договорами щодо цих iнструментiв.
Для позабалансових зобов’язань Банк використовує ту саму методику кредитного контролю та управлiння ризиками, що й для операцiй, вiдображених у окремому звiтi про фiнансовий стан.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв номiнальнi суми або суми згiдно з контрактами були такими:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Умовнi фiнансовi зобов’язання та зобов’язання з надання кредитiв
Виданi фiнансовi гарантiї та iншi аналогiчнi зобов’язання 1 906 733 2 525 420
Акредитиви та iншi операцiї, пов’язанi з умовними зобов’язаннями 1 205 878 1 268 618
Безвiдкличнi зобов’язання за кредитами та невикористаними кредитними лiнiями 101 928 120 328

Всього фiнансових умовних зобов’язань та зобов’язань з надання кредитiв 3 214 539 3 914 366

Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв резерви пiд гарантiї та iншi зобов’язання становили 1 452 542 тисячi гривень та 200 320 тисяч гривень, вiдповiдно (Примiтки 6, 26).
Збiльшення кредитiв клiєнтам в межах зобов’язань за кредитами та лiмiтiв кредитних лiнiй затверджується Банком iндивiдуально у кожному випадку i залежить вiд фiнансового стану позичальника, якостi обслуговування боргу та iнших факторiв. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв загальна сума таких вiдкличних зобов’язань складала 11 934 421 тисячу гривень та 11 474 089 тисяч гривень, вiдповiдно.
Загальна сума заборгованостi за невикористаними кредитними лiнiями, акредитивами та гарантiями вiдповiдно до договорiв не обов'язково являє собою майбутнi грошовi вимоги, оскiльки можливе закiнчення термiну дiї або скасування зазначених зобов'язань без надання позичальнику коштiв. Станом на 31 грудня 2015 i 2014 рокiв справедлива вартiсть зобов'язань кредитного характеру складала 1 453 787 тисяч гривень та 200 225 тисяч гривень, вiдповiдно.
Зобов’язання з капiтальних витрат
Станом на 31 грудня 2015 Банк мав зобов’язання з капiтальних витрат вiдносно обладнання на суму 25 218 тисяч гривень.
Зобов’язання з операцiйної оренди
Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за договорами операцiйної оренди, де Банк виступає орендарем, якi не можна розiрвати, представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року

Не бiльше одного року 71 811 70 609


Бiльше одного року, але не бiльше п’яти рокiв 109 843 84 250
Бiльше п’яти рокiв 39 233 56 482

Всього зобов’язань за договорами операцiйної оренди 220 887 211 341


Судовi позови
Час вiд часу у процесi звичайної дiяльностi Банку клiєнти та контрагенти висувають претензiї до Банку. Керiвництво вважає, що Банк не понесе iстотних збиткiв та, вiдповiдно, жоднi резерви на покриття таких збиткiв не були сформованi у данiй окремiй фiнансовiй звiтностi.
Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському господарському, зокрема, податковому законодавствi, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також внаслiдок практики, яка склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi через довiльне тлумачення податковими органами рiзних аспектiв господарської дiяльностi, Банк, можливо, буде змушений визнати додатковi податковi зобов’язання, штрафи та пеню у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва Банку. Така невизначенiсть може стосуватись оцiнки фiнансових iнструментiв, резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення, операцiй з нерезидентами, а також вiдповiднiсть цiноутворення ринковим умовам. На думку керiвництва, Банк сплатив усi податковi зобов’язання, тому дана окрема фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв на покриття податкових збиткiв. Податкова звiтнiсть залишається вiдкритою для перевiрок податковими органами протягом трьох рокiв.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал