Титульний аркушСторінка7/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   38
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв нарахованi процентнi доходи, включенi до складу кредитiв, наданих клiєнтам, становили 8 982 676 тисяч гривень та 5 896 722 тисячi гривень, вiдповiдно.
Наведена нижче таблиця мiстить суму кредитiв, забезпечених вiдповiдною заставою, а не справедливу вартiсть самої застави. Загальна сума заборгованостi за кредитом розподiляється за видами забезпечення у пропорцiї, яка дорiвнює вiдношенню вартостi окремих видiв застави до вартостi всiєї застави за цим кредитом:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Кредити, забезпеченi обладнанням та iншим рухомим майном та майновими правами на нього 37 377 769 39 953 719
Кредити, забезпеченi нерухомим майном та майновими правами на нього 33 341 613 29 762 526

Незабезпеченi кредити 34 391 276 18 562 765


Кредити, забезпеченi державними борговими цiнними паперами та гарантiями державних органiв 3 915 705 4 050 062
Кредити, забезпеченi грошовими коштами 184 996 1 930 652

109 211 359 94 259 724

За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (43 749 170) (24 023 409)

Всього кредитiв, наданих клiєнтам 65 462 189 70 236 315


Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв до складу незабезпечених кредитiв входили кредити, забезпеченi порукою. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кредити, забезпеченi порукою, становили 5 374 914 тисячу гривень та 2 580 501 тисячу гривень, вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв до складу незабезпечених кредитiв також входили кредити з використанням платiжних карток у сумi 1 242 128 тисячi гривень та 889 234 тисячi гривень, вiдповiдно, сплата по яких здiйснюється за рахунок надходжень по заробiтнiй платi на цi картковi рахунки.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв до складу незабезпечених кредитiв входили кредити, забезпечення за якими знаходиться на територiї Автономної республiки Крим та територiї Донецької та Луганської областей, що не контролюється українською владою. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв сума таких кредитiв становила 17 733 474 тисячу гривень та 12 116 597 тисяч гривень, вiдповiдно.
У нижченаведенiй таблицi представлена структура позичальникiв Банку станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв за секторами економiки:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Аналiз за секторами економiки:
Енергетика 26 881 459 22 037 837
Будiвництво та нерухомiсть 24 474 255 19 375 045
Нафтогазова та хiмiчна промисловiсть 17 904 192 21 529 897
Виробництво i переробка харчових продуктiв та напоїв 14 065 554 7 670 444
Торгiвля 6 910 965 7 725 612
Гiрничодобувна та металургiйна промисловiсть 6 704 468 4 514 936
Фiзичнi особи 5 961 570 4 947 473
Сiльське господарство 2 308 924 1 866 775
Будiвництво та ремонт дорiг 1 137 536 1 130 143
Машинобудування 855 977 883 338
Виробництво промислових та товарiв народного споживання 687 086 680 024
Транспорт 604 786 1 370 014
Фiнансовi послуги 287 485 333 696
Послуги 256 392 188 282
Медiа та зв’язок 163 753 614
Видавнича дiяльнiсть 2 066 2 231
Органи мiсцевого самоврядування 1 741 300
Iншi 3 150 3 063

109 211 359 94 259 724

За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (43 749 170) (24 023 409)

Всього кредитiв, наданих клiєнтам 65 462 189 70 236 315


Банк отримував нерухомiсть та iншi активи в якостi майна, що перейшло у його власнiсть як заставоутримувача. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв такi активи у сумi 146 254 тисячi гривень та 143 тисячi гривень, вiдповiдно, вiдображенi у складi iнших активiв (Примiтка 21).
Кредити, наданi фiзичним особам, включають такi продукти:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року

Споживчi кредити, забезпеченi нерухомiстю та гарантiями 1 747 728 1 709 415


Iпотечнi кредити 1 524 262 1 468 875
Кредити з використанням платiжних карток 1 392 425 1 036 718
Автокредити 472 402 428 857
Iншi споживчi кредити 824 753 303 608

5 961 570 4 947 473

За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (3 015 246) (2 426 143)

Всього кредитiв, наданих фiзичним особам 2 946 324 2 521 330


Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв максимальний кредитний ризик за кредитами, наданими клiєнтам, становив суму у розмiрi 65 462 189 тисяч гривень та 70 236 315 тисяч гривень, вiдповiдно. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв максимальний кредитний ризик за умовними зобов’язаннями та кредитними зобов’язаннями, наданими Банком клiєнтам, становив суму 1 761 997 тисяч гривень та 3 714 046 тисяч гривень, вiдповiдно (Примiтка 29).
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кредити в сумi 64 235 846 тисячi гривень (59%) та 54 249 325 тисяч гривень (58%), вiдповiдно, були наданi десятьом позичальникам або групам позичальникiв, що становить значну концентрацiю.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв пов’язаному державному пiдприємству Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» було надано такi кредити:
Назва Вiдсоткова ставка, % Дата
погашення 31 грудня
2015 року Вiдсоткова ставка, % Дата
погашення 31 грудня 2014 року

Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» 23,0 9 червня


2020 року 10 455 895 13,5 31 березня 2015 року 10 373 148
Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» 23,0 9 червня
2020 року 2 742 547 17,5 31 березня 2015 року 2 729 982
Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» 23,0 9 червня
2020 року 2 010 273 17,5 31 березня 2015 року 2 001 062

15 208 715 15 104 192


За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (2 813 644) (2 794 276)

Всього 12 395 071 12 309 916


Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кредити, наданi пов’язаному державному пiдприємству Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» у сумi 15 208 715 тисяч гривень та 15 104 192 тисячi гривень, складали 14% та 16%, вiдповiдно, вiд загального кредитного портфеля до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення, що становить значну концентрацiю операцiй на одного позичальника та по операцiях з пов’язаними сторонами (Примiтки 30, 35).
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кредити, наданi пов’язаному державному пiдприємству Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» балансовою вартiстю 12 395 071 тисяча гривень та 12 309 916 тисяч гривень, вiдповiдно, були використанi як забезпечення за кредитами, отриманими вiд Нацiонального банку України (Примiтка 22).
Станом на 31 грудня 2014 року кредити iншим позичальникам балансовою вартiстю 1 289 815 тисяч гривень, були використанi як забезпечення за кредитами, отриманими вiд Нацiонального банку України (Примiтка 22).
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кредити фiзичним особам балансовою вартiстю 95 666 тисяч гривень та 312 495 тисяч гривень вiдповiдно були використанi як забезпечення за кредитами, отриманими вiд дочiрньої компанiї Банку ПАТ «Агентство по рефiнансуванню житлових кредитiв» (Примiтка 25).
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв максимальний кредитний ризик за кредитами, наданими клiєнтам, що вiдносяться до Кримського республiканського управлiння та до Донецького та Луганського регiональних управлiнь, становив:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Кредити, наданi клiєнтам, що вiдносяться до Кримського республiканського управлiння 14 725 543 10 069 756
Кредити, наданi клiєнтам, що вiдносяться до Донецького регiонального управлiння 1 219 392 1 968 331
Кредити, наданi клiєнтам, що вiдносяться до Луганського регiонального управлiння 455 272 475 796

16 400 207 12 513 883

За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв, наданих клiєнтам, що вiдносяться до Кримського республiканського управлiння (14 708 757) (10 069 107)
За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв, наданих клiєнтам, що вiдносяться до Донецького регiонального управлiння (472 724) (459 828)
За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв, наданих клiєнтам, що вiдносяться до Луганського регiонального управлiння (309 029) (320 886)

Всього кредитiв, наданих клiєнтам, що вiдносяться до Кримського республiканського управлiння, Донецького та Луганського регiональних управлiнь 909 697 1 664 062


?
Бiльшiсть кредитiв, якi були у Кримському республiканському управлiннi станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, були наданi в iноземнiй валютi. Вiдповiдно, збiльшення номiнальної вартостi кредитiв протягом 2015 року вiдбувалося у результатi дооцiнки валютної заборгованостi.
17. IНВЕСТИЦIЇ, НАЯВНI ДЛЯ ПРОДАЖУ
Iнвестицiї, наявнi для продажу, представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Державнi борговi цiннi папери України:
Середньостроковi державнi борговi цiннi папери, у тому числi iз можливiстю дострокового викупу 4 805 611 7 182 217
Довгостроковi державнi борговi цiннi папери, у тому числi iз можливiстю дострокового викупу 3 716 988 3 296 149
Короткостроковi державнi борговi цiннi папери 4 549 226 1 031 697
Державнi борговi цiннi папери для виплати бюджетної заборгованостi з податку на додану вартiсть 353 450 386 585

13 425 275 11 896 648


Iншi:
Цiннi папери, емiтованi НБУ 22 457 045 -
Облiгацiї, випущенi пiдприємствами 10 694 292 11 762 828
Облiгацiї, випущенi органами мiсцевого самоврядування 1 132 275 2 189 012
Облiгацiї, випущенi Державною iпотечною установою 826 437 842 509
Облiгацiї, випущенi небанкiвськими фiнансовими установами 61 531 242 955
Векселя 1 396 1 396

35 172 976 15 038 700

За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (1 189 959) (407 148)

Всього боргових цiнних паперiв, наявних для продажу 47 408 292 26 528 200

Дольовi цiннi папери:
Акцiї компанiй 48 667 48 667

За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (15 097) (15 097)

Всього дольових цiнних паперiв, наявних для продажу 33 570 33 570

Всього iнвестицiй, наявних для продажу 47 441 862 26 561 770


Iнформацiя про рух резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, представлена у Примiтцi 6.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв iнвестицiї, наявнi для продажу, включали нарахованi процентнi доходи у сумi 562 703 тисячi гривень та 490 070 тисяч гривень, вiдповiдно.
За роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, Банк облiковував облiгацiї, випущенi Нацiональною акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України». Випуск цих облiгацiй був забезпечений державною гарантiєю. Станом на 31 грудня 2014 та 31 грудня 2015 рокiв балансова вартiсть облiгацiй Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України» складала 4 289 632 тисячi гривень та 4 247 984 тисячi гривень, що становить 9% та 16%, вiдповiдно вiд загального портфеля iнвестицiй, наявних для продажу, до вирахування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв борговi цiннi папери iз балансової вартiстю
10 977 911 тисяч гривень та 12 223 782 тисячi гривень, вiдповiдно, були використаннi як забезпечення за кредитами, отриманими вiд Нацiонального банку України (Примiтка 22).
?
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв справедлива вартiсть iпотечних облiгацiй дочiрньої компанiї Банку ПАТ «Агентство по рефiнансуванню житлових кредитiв» на балансi Банку становила 61 531 тисячi гривень та 242 955 тисяч гривень (Примiтка 30).
Станом на 31 грудня 2014 року вбудованi деривативи за ОВДП та корпоративними цiнними паперами, що облiковуються як iнвестицiї, наявнi для продажу, є окремими похiдними фiнансовими iнструментами та становлять суму 4 238 тисяч гривень та 32 782 тисячi гривень (Примiтка 15).

18. IНВЕСТИЦIЇ, УТРИМУВАНI ДО ПОГАШЕННЯ


Банк отримав облiгацiї внутрiшньої державної позики в якостi розрахунку за внески в акцiонерний капiтал Банку вiдповiдно до рiшення Уряду України вiд 19 листопада 2014 року (Примiтка 28).
Номiнальна вартiсть цих ОВДП складає 11 598 840 тисяч гривень зi ставкою купона 6% та строком погашення вересень – листопад 2024 року. Крiм того, умови емiсiї ОВДП також передбачають iндексацiю номiнальної вартостi на дату погашення вiдповiдно до змiни середньозваженого курсу гривнi до долара США на мiжбанкiвському ринку за вiдповiдний перiод утримання. Купонний дохiд не iндексується.
На дату первiсного визнання рiзниця мiж номiнальною та справедливою вартiстю цих ОВДП з урахуванням справедливої вартостi вбудованого деривативу була визнана у капiталi та становила 603 772 тисячi гривень.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв iнвестицiї, утримуванi до погашення, включали нарахованi процентнi доходи у сумi 107 550 тисяч гривень та 51 620 тисяч гривень, вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв вбудований дериватив за iнвестицiями, утримуваними до погашення, є окремим похiдним фiнансовим iнструментом та становить суму 10 092 626 тисяч гривень та 4 215 159 тисяч гривень, вiдповiдно (Примiтка 15).

19. IНВЕСТИЦIЇ В ДОЧIРНI ТА АСОЦIЙОВАНI КОМПАНIЇ


У 2012 роцi Банк придбав акцiї ПАТ «Агентство по рефiнансуванню житлових кредитiв». Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв Банк контролює ПАТ «Агентство по рефiнансуванню житлових кредитiв», несе ризики та права щодо результатiв дiяльностi та здатний використовувати свої повноваження для впливу на цi результати. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв частка Банку у капiталi ПАТ «Агентство по рефiнансуванню житлових кредитiв» становила 70,86%.
У 2012 роцi Банк придбав акцiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» i станом на 31 грудня 2012 року частка Банку у капiталi ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» становила 24,99%. У 2013 роцi ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» набув статусу Центрального депозитарiю в установленому законодавством порядку. Вiдповiдно до статтi 9, частини 4 Закону України «Про депозитарну систему України», у статутному капiталi Центрального депозитарiю частка одного акцiонера разом iз пов'язаними особами повинна становити не бiльш як 5%. З метою забезпечення вiдповiдностi вимогам Закону, у вiдповiдностi до рiшення НКЦПФР вiд 15 жовтня 2013 року, довiреним особам членам НКЦПФР було передано право голосу за 2 063 акцiями, що належали Банку. Таким чином, станом на 31 грудня 2013 року пiсля передачi права голосу довiреним особам, у Банку залишилося право голосу за 516 акцiями, що становить 5% статутного фонду ПАТ «Нацiональний депозитарiй України». Вiдповiдно, Банк втратив суттєвий вплив на Центральний депозитарiй цiнних паперiв, без змiни прав власностi. Станом на 31 грудня 2013 року iнвестицiї Банку у акцiї ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» були рекласифiкованi до iнвестицiй, наявних для продажу (Примiтка 17).
?
Стосовно компанiї спецiального призначення SSB NO. 1 Plc контроль у Банку виник на пiдставi можливостi заздалегiдь визначати дiяльнiсть SSB NO. 1 Plc (забезпечення роботи за принципом «автопiлот») у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть». Керiвництвом SSB NO. 1 Plc прийняте рiшення про те, що SSB NO. 1 Plc буде здiйснювати операцiї у вiдповiдностi iз заздалегiдь визначеним порядком дiяльностi.
Наступнi компанiї були вiдображенi в окремiй фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю:
Назва компанiї Основна дiяльнiсть Країна реєстрацiї 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року
Частка участi Балансова вартiсть Частка участi Балансова вартiсть
ПАТ «Агентство по рефiнансуванню житлових кредитiв» Надання фiнансових послуг, здiйснення операцiй з цiнними паперами та фiнансовими активами Україна 70,86% 24 800 70,86% 24 800

ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» Депозитарна дiяльнiсть Україна 5% - 5% -

SSB NO. 1 Plc Компанiя спецiального призначення для випуску єврооблiгацiй Велика Британiя 0% - 0% -
Нижче представлена узагальнена фiнансова iнформацiя стосовно дочiрньої компанiй Банку та компанiї спецiального призначення, що облiковуються за собiвартiстю:
Назва компанiї Станом на 31 грудня 2015 року та за рiк, що закiнчився цiєю датою
Загальна сума активiв Загальна сума зобов'язань Дохiд Чистий прибуток
ПАТ «Агентство по рефiнансуванню житлових кредитiв» 101 319 63 088 34 525 2 588
SSB NO. 1 Plc 32 122 711 32 121 442 2 541 053 231

Назва компанiї Станом на 31 грудня 2014 року та за рiк, що закiнчився цiєю датою


Загальна сума активiв Загальна сума зобов'язань Дохiд Чистий прибуток/
(збиток)
ПАТ «Агентство по рефiнансуванню житлових кредитiв» 292 401 255 274 46 967 1 756
SSB NO. 1 Plc 19 357 334 19 356 862 1 244 490 (1 587)

20. ОСНОВНI ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ


Основнi засоби та нематерiальнi активи представленi таким чином:
Будiвлi Покращення орендованого майна Меблi, офiсне обладнання Транспортнi засоби Незавершене будiвництво Нематерiальнi активи Всього
За первiсною/переоцiненою вартiстю

31 грудня 2014 року 1 669 422 99 972 1 878 250 570 738 442 179 275 124 4 935 685

Надходження 82 264 - 725 633 30 788 139 402 79 757 1 057 844
Перемiщення 63 524 46 969 - - (117 610) 7 117
Знецiнення через iнший сукупний дохiд (45 541) - - - - - (45 541)
Вибуття (147) (17 122) (26 650) (1 393) (12) (1 353) (46 677)

31 грудня 2015 року 1 769 522 129 819 2 577 233 600 133 463 959 360 645 5 901 311

Накопичена амортизацiя

31 грудня 2014 року 185 660 54 431 930 414 258 143 - 132 671 1 561 319

Нарахування за рiк 31 893 32 084 246 946 57 586 - 65 603 434 112
(Знецiнення)/вiдновлення корисностi через прибутки та збитки 4 447 - 6 646 (1 097) - - 9 996
Знецiнення через iнший сукупний дохiд (3 416) - - - - - (3 416)
Списано при вибуттi (115) (17 098) (26 084) (1 392) - (1 338) (46 027)

31 грудня 2015 року 218 469 69 417 1 157 922 313 240 - 196 936 1 955 984

Чиста балансова вартiсть

31 грудня 2015 року 1 551 053 60 402 1 419 311 286 893 463 959 163 709 3 945 327

31 грудня 2014 року 1 483 762 45 541 947 836 312 595 442 179 142 453 3 374 366

Будiвлi Покращення орендованого майна Меблi, офiсне обладнання Транспортнi засоби Незавершене будiвництво Нематерiальнi активи Всього


За первiсною/переоцiненою вартiстю

31 грудня 2013 року 1 666 629 81 462 1 562 259 618 429 357 867 209 419 4 496 065

Надходження 41 880 - 427 562 5 356 197 185 46 141 718 124
Перемiщення 57 775 29 996 - - (107 825) 20 054 -
Знецiнення через прибутки та збитки (400) (3 938) (86 903) (48 532) (5 037) - (144 810)
Знецiнення через iнший сукупний дохiд (95 727) - - - - - (95 727)
Вибуття (735) (7 548) (24 668) (4 515) (11) (490) (37 967)

31 грудня 2014 року 1 669 422 99 972 1 878 250 570 738 442 179 275 124 4 935 685

Накопичена амортизацiя
31 грудня 2013 року 62 461 44 387 697 617 160 150 - 80 891 1 045 506

Нарахування за рiк 32 930 19 200 224 736 67 638 - 52 270 396 774


Знецiнення через прибутки та збитки 98 062 (1 700) 32 135 34 338 - - 162 835
Знецiнення через iнший сукупний дохiд (7 755) - - - - - (7 755)
Списано при вибуттi (38) (7 456) (24 074) (3 983) - (490) (36 041)

31 грудня 2014 року 185 660 54 431 930 414 258 143 - 132 671 1 561 319

Чиста балансова вартiсть

31 грудня 2014 року 1 483 762 45 541 947 836 312 595 442 179 142 453 3 374 366

31 грудня 2013 року 1 604 168 37 075 864 642 458 279 357 867 128 528 3 450 559

Станом на 31 грудня 2014 року будiвлi та офiснi примiщення, якi знаходяться у власностi Банку, не переоцiнювалися, так як за результатами аналiзу ринку нерухомостi, проведеного керiвництвом Банку, протягом 2014 року ринок нерухомостi характеризувався обмеженою кiлькiстю угод, при цьому через суттєву змiну курсу валют цiни на нерухомiсть у доларах США знизились, а цiни у гривнi збiльшились. Станом на 31 грудня 2014 року справедлива вартiсть будiвель та офiсних примiщень суттєво не вiдрiзнялася вiд балансової.


Станом на 31 грудня 2015 року будiвлi та офiснi примiщення, якi знаходяться у власностi Банку, не переоцiнювалися. За оцiнками керiвництва, в зв'язку з високим рiвнем iнфляцiї в 2015 роцi в Українi, iснує висока ймовiрнiсть того, що вартiсть будiвель i офiсних примiщень могла б збiльшитись, але витрати на виконання переоцiнки станом на 31 грудня 2015 року, будуть переважати над економiчною вигодою, пов'язаною з такою переоцiнкою.
Будiвлi та офiснi примiщення, якi знаходяться у власностi Банку, були переоцiненi за ринковими цiнами вiдповiдно до висновку незалежного оцiнювача станом на 31 грудня 2011 року. Для визначення справедливої вартостi будiвель та офiсних примiщень був використаний метод порiвняння продажiв, для об’єктiв, якi не мають ринкових аналогiв був використаний метод капiталiзацiї доходу.
Якщо б будiвлi облiковувалися за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та знецiнення, їх балансова вартiсть на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв становила б 841 290 тисяч гривень та 637 050 тисяч гривень, вiдповiдно.
Деякi будiвлi, якi ще не введенi в експлуатацiю, презентованi у категорiї незавершеного будiвництва. Балансова вартiсть будiвель, презентованих у категорiї незавершеного будiвництва, станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв становила 123 027 тисяч гривень та 233 687 тисяч гривень, вiдповiдно.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2014 року, Банк визнав збиток вiд знецiнення та припинення визнання (списання) основних засобiв у сумi 307 645 тисяч гривень через прибутки та збитки (Примiтка 9) та знецiнення за рахунок резерву переоцiнки основних засобiв на суму 87 972 тисяч гривень. Зазначенi збитки стали наслiдком збройної агресiї Росiйської Федерацiї, що призвела до тимчасової окупацiї частини територiї України, незаконному заволодiнню та втрати нерухомого та рухомого майна, матерiальних цiнностей Банку у Автономнiй республiцi Крим, а також у окремих населених пунктах Донецької та Луганської областi, що тимчасово не контролюються українською владою.
Станом на 31 грудня 2015 року балансова вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв, що вiдносяться до Донецького та Луганського регiональних управлiнь, становила 136 830 тисяч гривень (31 грудня 2014 - 171 481 тисячу гривень) та 67 809 тисяч гривень (31 грудня 2014 - 48 797 тисяч гривень), вiдповiдно.

?
21. IНШI АКТИВИ


Iншi активи включають:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
Iншi фiнансовi активи:
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними паперами 620 942 942
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами 215 458 145 400
Нарахованi доходи 87 174 63 328
Справедлива вартiсть валютних угод форвард та своп 2 513 11 925
Iнша дебiторська заборгованiсть 132 065 65 012

1 058 152 286 607

За вирахування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (302 403) (163 016)

755 749 123 591


Iншi нефiнансовi активи:
Передплати з придбання активiв 176 091 68 677
Забезпечення, що перейшло у власнiсть Банку (Примiтка 16) 146 254 143
Витрати майбутнiх перiодiв 106 935 50 342
Заборгованiсть працiвникiв та третiх осiб 53 734 24 359
Банкiвськi метали 45 955 20 819
Запаси 43 105 35 639
Передплати за послуги 21 114 15 963
Дебiторська заборгованiсть за податками та обов’язковими платежами 1 069 3 564
Необоротнi активи, що утримуються для продажу - 12 911
Передплата за банкiвськi метали - 6 106
Iншi 19 47

594 276 238 570

За вирахування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (171 143) (61 926)

423 133 176 644

Всього iнших активiв 1 178 882 300 235

Iнформацiя про змiни в резервах на покриття збиткiв вiд знецiнення iнших активiв за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, наведена у Примiтцi 6.


Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за цiнними паперами станом на 31 грудня 2015 року представляє собою несплачену основну суму заборгованостi за корпоративними облiгацiями державної власностi, нарахованi вiдсотки за якими були повнiстю отриманi протягом 2015 року.
Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами включає знецiнену дебiторську заборгованiсть за акредитивами, випущеними Банком.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал