Титульний аркушСторінка6/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
• Застосування винятку з вимоги консолiдацiї для iнвестицiйних компанiй – змiни МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 28 (випущенi у груднi 2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
Якщо iнше не вказано вище, не очiкується суттєвого впливу цих нових стандартiв та тлумачень на фiнансову звiтнiсть Банку.
?

5. ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХIД ДО ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ НА ПОКРИТТЯ ЗБИТКIВ ВIД ЗНЕЦIНЕННЯ АКТИВIВ, ЗА ЯКИМИ НАРАХОВУЮТЬСЯ ПРОЦЕНТИ


Чистий процентний дохiд до формування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв, за якими нараховуються проценти, представлений наступним чином:
За рiк, що закiнчився
31 грудня
2015 року За рiк, що закiнчився
31 грудня
2014 року
Процентнi доходи включають:
Процентнi доходи за фiнансовими активами, вiдображеними за амортизованою вартiстю:
Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi не були знецiненi 9 446 392 5 559 621
Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi були знецiненi 3 643 710 3 902 670

Процентнi доходи за фiнансовими активами, вiдображеними за справедливою вартiстю:


Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi не були знецiненi 4 912 180 4 046 280
Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi були знецiненi 388 162 188 680

Всього процентних доходiв 18 390 444 13 697 251

Процентнi доходи за фiнансовими активами, вiдображеними за амортизованою вартiстю:
Проценти за кредитами, наданими клiєнтам 11 952 505 8 766 157
Проценти за коштами в банках 190 436 628 634
Проценти за iнвестицiями до погашення 947 158 67 500
Iншi процентнi доходи 3 -

Процентнi доходи за фiнансовими активами, вiдображеними за справедливою вартiстю:


Проценти за iнвестицiями, наявними для продажу 5 300 342 4 234 960

Всього процентних доходiв 18 390 444 13 697 251

Процентнi витрати включають:
Процентнi витрати за фiнансовими зобов’язаннями, вiдображеними за амортизованою вартiстю:
Проценти за рахунками клiєнтiв (5 992 586) (3 995 910)
Проценти за коштами банкiв (3 525 859) (2 887 920)
Проценти за кредитами, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй (2 406 939) (1 247 737)
Проценти за iншими запозиченими коштами (427 982) (185 147)
Проценти за субординованим боргом (146 545) (70 566)
Iншi процентнi витрати (2) -

Всього процентних витрат (12 499 913) (8 387 280)

Чистий процентний дохiд до формування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв, за якими нараховуються проценти 5 890 531 5 309 971

?
6. РЕЗЕРВ НА ПОКРИТТЯ ЗБИТКIВ ВIД ЗНЕЦIНЕННЯ АКТИВIВ, ЗА ЯКИМИ НАРАХОВУЮТЬСЯ ПРОЦЕНТИ, IНШI РЕЗЕРВИ


Iнформацiя про рух резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв, за якими нараховуються проценти, була представлена таким чином:
Кошти в банках Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам Iнвестицiї, наявнi для продажу Всього
31 грудня 2013 року 64 405 10 291 782 1 798 907 1 293 930 13 449 024

Формування/(розформування) резерву 2 566 389 7 708 313 259 343 (871 685) 9 662 360


Списання активiв - (44 083) (103 697) - (147 780)
Вiдновлення ранiше списаних активiв - - 143 - 143
Курсовi рiзницi 22 707 3 641 254 471 447 - 4 135 408

31 грудня 2014 року 2 653 501 21 597 266 2 426 143 422 245 27 099 155

Формування/(розформування) резерву 1 928 623 12 867 909 155 571 782 811 15 734 914
Списання активiв - (23 260) (78 545) - (101 805)
Вiдновлення ранiше списаних активiв - - 100 - 100
Курсовi рiзницi (425 610) 6 292 009 511 977 - 6 378 376

31 грудня 2015 року 4 156 514 40 733 924 3 015 246 1 205 056 49 110 740

Змiни в резервах на покриття збиткiв вiд знецiнення за iншими операцiями були представленi таким чином:
Iншi
фiнансовi активи Iншi
нефiнансовi активи Гарантiї
та iншi зобов’язання Всього

31 грудня 2013 року 6 569 50 586 186 206 243 361

Формування/(розформування) резерву 115 195 10 433 (98 085) 27 543
Списання активiв - (1 972) - (1 972)
Курсовi рiзницi 41 252 2 879 112 199 156 330

31 грудня 2014 року 163 016 61 926 200 320 425 262

Формування/(розформування) резерву 66 125 105 684 1 251 097 1 422 906
Списання активiв - (84) - (84)
Вiдновлення ранiше списаних активiв - 6 - 6
Курсовi рiзницi 73 262 3 611 1 125 77 998

31 грудня 2015 року 302 403 171 143 1 452 542 1 926 088


?
7. КОМIСIЙНI ДОХОДИ I ВИТРАТИ
Комiсiйнi доходи i витрати представленi таким чином:
За рiк, що закiнчився
31 грудня
2015 року За рiк, що закiнчився
31 грудня
2014 року
Комiсiйнi доходи:
Розрахунково-касовi операцiї 1 334 424 1 096 433
Операцiї з пластиковими картками 556 950 327 039
Позабалансовi операцiї 122 748 96 856
Операцiї з iноземною валютою 93 898 52 035
Операцiї з цiнними паперами 2 579 4 047
Iншi 20 869 13 570

Всього комiсiйних доходiв 2 131 468 1 589 980

Комiсiйнi витрати:
Операцiї з пластиковими картками (350 306) (179 126)
Розрахунково-касовi операцiї (128 523) (138 838)
Операцiї з iноземною валютою (9 259) (6 088)
Операцiї з цiнними паперами (5 017) (4 378)
Iншi (4 207) (1 787)

Всього комiсiйних витрат (497 312) (330 217)

8. ЧИСТИЙ ЗБИТОК ВIД ОПЕРАЦIЙ З IНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ
Чистий (збиток)/прибуток вiд операцiй з iноземною валютою включає:
За рiк, що закiнчився
31 грудня
2015 року За рiк, що закiнчився
31 грудня
2014 року

Курсовi рiзницi, нетто (5 184 532) (3 211 748)


Операцiї з iноземною валютою, нетто 316 900 (119 012)

Всього чистого збитку прибутку вiд операцiй з iноземною валютою (4 867 632) (3 330 760)

Протягом 2014-2015 рокiв, українська гривня суттєво девальвувала щодо основних свiтових валют, що призвело до значного збiльшення суми вiд’ємних курсових рiзниць, з яких 6 456 374 тисячi гривень (в 2014 роцi: 4 291 738) становили курсовi рiзницi за резервами на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв в iноземнiй валютi .
?
9. ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ
Операцiйнi витрати представленi таким чином:
За рiк, що закiнчився
31 грудня
2015 року За рiк, що закiнчився
31 грудня
2014 року

Заробiтна плата та премiї 1 897 257 1 866 544


Нарахування на фонд заробiтної плати 662 437 647 555
Амортизацiя 434 112 396 774
Технiчне обслуговування основних засобiв 359 596 248 872
Операцiйна оренда 195 871 138 143
Послуги зв’язку 151 440 84 463
Комунальнi послуги 124 037 101 509
Офiснi витрати 84 034 55 272
Професiйнi послуги 44 954 24 334
Податки, крiм податку на прибуток 39 849 66 048
Витрати на охорону 32 742 32 656
Витрати на страхування 32 490 36 473
Витрати на рекламу 27 319 17 659
Витрати на вiдрядження 15 729 15 321
Збиток вiд знецiнення та припинення визнання (списання) основних засобiв 11 279 307 645
Збиток внаслiдок незаконного заволодiння готiвкою третiми
особами 6 151 115 464
Iншi витрати 126 512 75 215

Всього операцiйних витрат 4 245 809 4 229 947


Протягом 2015 року Банк визнав збитки, якi стали наслiдком збройної агресiї Росiйської Федерацiї, що призвела до тимчасової окупацiї частини територiї України, незаконному заволодiнню та втрати нерухомого майна та матерiальних цiнностей Банку у окремих населених пунктах Донецької та Луганської областi, що тимчасово не контролюються українською владою, у сумi 48 тисяч гривень у складi збитку внаслiдок незаконного заволодiння готiвкою третiми особами та збиток вiд знецiнення та припинення визнання (списання) основних засобiв у сумi 11 279 тисяч гривень.

Протягом 2014 року Банк визнав збитки, якi стали наслiдком збройної агресiї Росiйської Федерацiї, що призвела до тимчасової окупацiї частини територiї України, незаконному заволодiнню та втрати нерухомого та рухомого майна, матерiальних цiнностей Банку у Автономнiй Республiцi Крим, а також у окремих населених пунктах Донецької та Луганської областi, що тимчасово не контролюються українською владою, у сумi 105 431 тисяча гривень у складi збитку внаслiдок незаконного заволодiння готiвкою третiми особами та збиток вiд знецiнення та припинення визнання (списання) основних засобiв у сумi 307 645 тисяч гривень.


?
10. ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ВIД ОПЕРАЦIЙ З ФIНАНСОВИМИ IНСТРУМЕНТАМИ, ЩО ВIДОБРАЖАЮТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТIСТЮ З ПЕРЕОЦIНКОЮ ЧЕРЕЗ ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК
Чистий прибуток вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток, представлено наступним чином:
За рiк, що закiнчився
31 грудня
2015 року За рiк, що закiнчився
31 грудня
2014 року
Чистий прибуток вiд операцiй iз фiнансовими активами, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 7 536 481 369 893
Чистий збиток вiд операцiй iз фiнансовими зобов’язаннями, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток (1 184 488) (201 745)
Всього чистого прибутку вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 6 351 993 168 148
Чистий прибуток вiд операцiй iз фiнансовими iнструментами, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток включає:
- торговi операцiї, нетто 505 726 87 811
- змiна справедливої вартостi 5 846 267 80 337
Всього чистого прибутку вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 6 351 993 168 148

11. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК


Банк розраховує податок на прибуток на пiдставi даних податкового облiку, якi ведуться та готуються вiдповiдно до вимог дiючого податкового законодавства України i якi можуть вiдрiзнятися вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Доходи Банку оподатковується податком на прибуток за ставкою 18% (у 2014 роцi - 18%).
Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий вплив тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань для цiлей окремої фiнансової звiтностi та сумою, яка використовується для цiлей оподатковування.
Вплив податку на прибуток вiд змiни цих тимчасових рiзниць докладно наведено нижче:

31 грудня 2014 року Проведено через прибутки або збитки Проведено через iнший сукупний дохiд 31 грудня 2015 року


Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню:
Резерв пiд знецiнення кредитiв, наданих клiєнтам 549 801 243 595 - 793 396
Iншi зобов’язання 58 351 203 106 - 261 457
Основнi засоби та нематерiальнi активи 57 096 10 155 492 67 743
Iншi активи 39 886 4 602
- 44 488
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 856 752 (856 752) - -
Кошти в банках 415 507 (415 507) - -
Iнвестицiї, наявнi для продажу 320 027 (320 027) - -
Податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди 780 604 2 298 918 - 3 079 522

Всього вiдстрочених податкових активiв 3 078 024 1 168 090 492 4 246 606

Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi пiдлягають оподаткуванню:
Iншi активи - (130 143) - (130 143)
Кошти в банках - (76 610) - (76 610)
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток (765 392) 765 392 -
Субординований борг (290) 290 - -
Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй (115) 115 - -

Всього вiдстрочених податкових зобов’язань (765 797) 559 044 - (206 753)

Чистi вiдстроченi податковi активи 2 312 227 1 727 134 492 4 039 853

Невизнаний вiдстрочений податковий актив (2 232 047) (1 727 134) - (3 959 181)

Чистi вiдстроченi податковi активи 80 180 - 492 80 672
?
31 грудня 2013 року Проведено через прибутки або збитки Прове-дено через iнший сукупний дохiд Прове-дено через капiтал 31 грудня 2014 року
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню:
Резерв пiд знецiнення кредитiв, наданих клiєнтам - 549 801
- - 549801
Iншi зобов’язання 69 384 (11 033) - - 58 351
Основнi засоби та нематерiальнi активи 43 142 17 295 (3 341) - 57 096
Iншi активи - 39 886 - - 39 886
Iнвестицiї, утримуванi до погашення - - - 856 752 856 752
Кошти в банках - 415 507 - - 415 507
Iнвестицiї, наявнi для продажу 292538 (145 583) 173 072 - 320 027
Податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди 10101 770503 - 780 604

Всього вiдстрочених податкових активiв 415 165 1 636 376 169 731 856 752 3 078 024

Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi пiдлягають оподаткуванню:
Iншi активи (1 861) 1 861 - -
Кошти в банках (16 084) 16 084 - -
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток - - - (765 392) (765 392)
Субординований борг (583) 293 - (290)
Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй (1 467) 1 352 - (115)
Кредити, наданi клiєнтам (80 569) 80 569 - -

Всього вiдстрочених податкових зобов’язань (100 564) 100 159 - (765 392) (765 797)

Чистi вiдстроченi податковi активи 314 601 1 736 535 169 731 91 360 2 312 227

Невизнаний вiдстрочений податковий актив (264 383) (1 637 475) (238 829) (91 360) (2 232 047)

Чистi вiдстроченi податковi активи 50 218 99 060 (69 098) - 80 180

Вiдстроченi податковi активи станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв були розрахованi на основi ставок оподаткування, якi будуть застосовуватися у перiоди, коли будуть реалiзовуватися тимчасовi рiзницi.


Починаючи з 1 сiчня 2015 року набрали чинностi змiни до Податкового кодексу України, що суттєво змiнюють загальнi правила розрахунку об’єкту оподаткування та термiн подачi декларацiї з податку на прибуток, а також вносять змiни у порядок оподаткування операцiй з формування резервiв та врегулювання безнадiйної заборгованостi, цiнними паперами та порядок визнання ПДВ кредиту щодо операцiй з одержання банками заставленого майна. Цi змiни привели до скасування багатьох типiв тимчасових рiзниць, якi iснували до внесення змiн.
Спiввiдношення мiж витратами зi сплати податку та прибутком згiдно окремої фiнансової звiтностi за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, представлено таким чином:
За рiк, що закiнчився
31 грудня
2015 року За рiк, що закiнчився
31 грудня
2014 року

Збиток до оподаткування (12 273 078) (10 114 573)

Нормативна ставка оподаткування 18% 18%
Податок за нормативною ставкою оподаткування (2 209 154) (1 820 623)
Вплив витрат, якi не пiдлягають вирахуванню 16 609 89 066
Ефект вiд змiни податкової бази по iнвестицiях, наявних для продажу, внаслiдок змiн у Податковому кодексi України (94 265) (1 544)
Вплив змiни ставки податку на прибуток та законодавства - (3 379)
Змiна невизнаного вiдстроченого податкового активу 2 286 810 1 637 475

(Вiдшкодування)/витрати з податку на прибуток - (99 005)


Витрати з поточного податку на прибуток - 55


Вiдшкодування вiдстроченого податку на прибуток - (99 060)

(Вiдшкодування)/витрати з податку на прибуток - (99 005)


Змiни у вiдстрочених податкових активах/(зобов’язаннях) за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, представленi наступним чином:
Рiк, що закiнчився
31 грудня
2015 року Рiк, що закiнчився
31 грудня
2014 року

На початок перiоду 80 180 50 218

Податковий ефект вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiй, наявних для продажу - (65 757)
Змiна вiдстрочених податкових зобов’язань, визнана у прибутках або збитках - 99 060
Податковий ефект вiд зменшення резерву переоцiнки майна 492 (3 341)

На кiнець перiоду 80 672 80 180

Авансовi платежi з податку на прибуток
З 1 сiчня 2013 року до 31 грудня 2015 року, платники податкiв (за виключенням певних видiв пiдприємств), якi задекларували прибуток за результатами попереднього року, були зобов’язанi щомiсяця робити авансовi платежi з податку на прибуток пiдприємств у сумi не менше 1/12 нарахованого податкового зобов’язання за попереднiй рiк. Ця вимога була скасована з 1 сiчня 2016 року.
Законодавство з трансфертного цiноутворення
Починаючи з 1 вересня 2013 року, в українському законодавствi набули чинностi новi правила щодо трансфертного цiноутворення. Цi правила запроваджують додатковi вимоги до облiку та документацiї операцiй, включно, але не обмежуючись, операцiями iз пов’язаними сторонами.
?
12. ЗБИТОК НА АКЦIЮ
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2015 року Рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 року

Чистий збиток за рiк (12 273 078) (10 015 568)

Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй для розрахунку базисного та розбавленого прибутку на акцiю 25 777 16 518

Збиток на акцiю – базисний та розбавлений (в гривнях) (476 125) (606 343)

13. ГРОШОВI КОШТИ ТА РАХУНКИ У НАЦIОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року

Грошовi кошти 3 592 627 2 335 906


Залишки на рахунках у Нацiональному банку України 2 039 738 2 196 957

Всього грошових коштiв та рахункiв у Нацiональному банку України 5 632 365 4 532 863


Залишки на рахунках у НБУ являють собою кошти, розмiщенi в НБУ для забезпечення щоденних розрахункiв та iнших операцiй.
Станом на 31 грудня 2014 року українськi банки вже не повиннi були розмiщувати обов’язковий резерв за попереднiй мiсяць на окремому рахунку в НБУ.
Грошовi кошти та їх еквiваленти для цiлей окремого звiту про рух грошових коштiв представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року

Кошти в банках 17 624 798 6 560 310


Грошовi кошти та рахунки у Нацiональному банку України 5 632 365 4 532 863

23 257 163 11 093 173

За вирахуванням гарантiйних депозитiв (Примiтка 14) (487 548) (99 493)
За вирахуванням рахункiв у Нацiональному банку України, за якими iснують обмеження (Примiтка 22) - (425 000)

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 22 769 615 10 568 680

Станом на 31 грудня 2014 рокiв залишки на рахунках у Нацiональному банку України у сумi 425 000 тисяч гривень були переданi у якостi забезпечення кредитiв, отриманих вiд Нацiонального банку України (Примiтка 22).
Станом на 31 грудня 2015 року грошовi кошти, що вiдносяться до Донецького та Луганського регiональних управлiнь, становили 319 148 тисяч гривень та 149 588 тисяч гривень, вiдповiдно. Станом на 31 грудня 2014 року грошовi кошти, що вiдносяться до Донецького та Луганського регiональних управлiнь, становили 254 049 тисяч гривень та 110 207 тисяч гривень, вiдповiдно. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв Банк мав доступ до цих коштiв.
?
14. КОШТИ В БАНКАХ
Кошти в банках представленi таким чином:

31 грудня


2015 року 31 грудня
2014 року

Кореспондентськi рахунки 20 944 790 9 305 438


Кредити та строковi депозити 986 913 1 333 328

21 931 703 10 638 766

За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (4 156 514) (2 653 501)

Всього коштiв в банках 17 775 189 7 985 265


Iнформацiя про рух резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення коштiв в банках за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, розкривається у Примiтцi 6.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кошти в банках включали нарахованi процентнi доходи у сумi 51 237 тисяч гривень та 47 945 тисяч гривень, вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кредити, наданi iншим банкам, балансова вартiсть, яких складала 106 550 тисяч гривень та 166 355 тисяч гривень, вiдповiдно, були забезпеченi нерухомим майном, а кредити, наданi iншим банкам, у сумi 30 757 тисяч г

ивень та 10 989 тисяч гривень, вiдповiдно, були забезпеченi майновими правами на кредити фiзичних осiб.


Станом на 31 грудня 2014 року кошти на кореспондентських рахунках, балансова вартiсть яких складала 518 228 тисяч гривень, були частково забезпеченi земельними дiлянками.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв максимальний кредитний ризик за коштами в банках становив 17 775 189 тисяч гривень та 7 985 265 тисяч гривень, вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кошти в банках включали гарантiйнi депозити, розмiщенi Банком пiд операцiї з платiжними картками та акредитивами, у сумi 487 548 тисяч гривень та 99 493 тисячi гривень, вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв кошти в банках у сумi 21 904 023 тисячi гривень (99,87%) та 10 492 357 тисяч гривень (99%), вiдповiдно, були розмiщенi у десяти банках, що становить значну концентрацiю.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв залишок коштiв, розмiщених в двох i одному банку, вiдповiдно, перевищував 10% капiталу Банку.
?
15. ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ, ЩО ВIДОБРАЖАЮТЬСЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТIСТЮ З ПЕРЕОЦIНКОЮ ЧЕРЕЗ ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток, представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року

Вбудований дериватив за облiгацiями внутрiшньої державної позики, що облiковуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення 10 092 626 4 215 159


Вбудований дериватив за корпоративними цiнними паперами - 32 782
Вбудований дериватив за облiгацiями внутрiшньої державної позики, що облiковуються як iнвестицiї, наявнi для продажу 3 307 4 238

Всього фiнансових iнструментiв, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 10 095 933 4 252 179


Банк володiє українськими державними облiгацiями, номiнованими у гривнi, отриманими в якостi внеску в акцiонерний капiтал, якi мають вбудовану опцiю, за якою вартiсть облiгацiй iндексується до змiн в середньозваженому обмiнному курсi гривни до долара США протягом термiну дiї цiнних паперiв (див. Примiтку 18 ). Банк класифiкує валютнi вбудованi деривативи в державнi облiгацiї за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Вбудований дериватив оцiнювався окремо вiд основного договору у зв'язку з наступним:
- Економiчнi характеристики i ризики, пов'язанi зi змiною валютних курсiв не були тiсно пов'язанi з економiчними характеристиками та ризиками державних облiгацiй, якi утримуються в першу чергу для отримання процентного доходу;
- Окремий валютний форвард або опцiон з тими ж умовами, що i вбудований дериватив, вiдповiдає визначенню дериватива; i
- Основнi державнi облiгацiї не оцiнюються за справедливою вартiстю зi змiнами у справедливiй вартостi, що вiдображаються у складi прибутку або збитку.
Дериватив вiдповiдає вимогам класифiкацiї, вiдповiдно до якої, вiн повинен бути оцiнений за справедливою вартiстю через прибуток або збиток у зв'язку з тим, що керiвництво Банку оцiнює фiнансовi результати вiд похiдного фiнансового iнструменту на основi справедливої вартостi.
За роки, якi закiнчилися 31 грудня 2015 i 2014 рокiв, змiна справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток, в сумi 5 846 267 тисяч гривень i 80 337 тисяч гривень, вiдповiдно – були визнанi в чистому прибутку вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток (Примiтка 10).
На дату первiсного визнання у 2014 роцi вбудований дериватив за облiгацiями внутрiшньої державної позики, що облiковуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, складав 4 171 843 тисячi гривень та був визнаний у капiталi як частина внеску акцiонера.
?
16. КРЕДИТИ, НАДАНI КЛIЄНТАМ
Кредити, наданi клiєнтам, представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року

Кредити, наданi юридичним особам 103 249 789 89 312 251


Кредити, наданi фiзичним особам 5 961 570 4 947 473
За вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (43 749 170) (24 023 409)

Всього кредитiв, наданих клiєнтам 65 462 189 70 236 315


Iнформацiя про рух резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення за роки, що закiнчилися 31 грудня 2015 та 2014 рокiв, розкривається у Примiтцi 6.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал