Титульний аркушСторінка5/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Операцiї з iноземною валютою
Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в українську гривню за вiдповiдними курсами обмiну валют, якi дiють на звiтну дату. Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються за курсом обмiну валют, встановленим на дату проведення операцiї. Усi отриманi прибутки та збитки, якi виникають у результатi такого перерахування, включаються до складу чистого прибутку/(збитку) вiд операцiй з iноземною валютою.
Курси обмiну валют
Офiцiйнi курси гривнi до iноземних валют на кiнець перiоду, якi використовував Банк при пiдготовцi даної окремої фiнансової звiтностi, представленi таким чином:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року

Гривня/1 долар США 24,00067 15,76855


Гривня/1 євро 26,22313 19,23291
Iстотнi припущення i джерела невизначеностi в оцiнках
В застосуваннi Банком облiкових полiтик, якi описанi в Примiтцi 3, керiвництво повинне робити припущення, оцiнки i допущення вiдносно балансової вартостi активiв i зобов'язань, якi не є очевидними з iнших джерел. Оцiнки та вiдповiднi припущення базуються на iсторичному досвiдi та iнших iстотних факторах. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд таких оцiнок.
Оцiнки i пов’язанi з ними допущення регулярно переглядаються. Змiни в оцiнках вiдображаються в тому перiодi, в якому оцiнка була переглянута, якщо змiна впливає лише на цей перiод, або в тому перiодi, до якого вiдноситься змiна, i в майбутнiх перiодах, якщо змiна впливає як на поточнi, так i на майбутнi перiоди.
Основнi припущення, якi стосуються майбутнього або iнших основних джерел виникнення невизначеностi оцiнок на звiтну дату та якi можуть стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового перiоду, включають:
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року

Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 10 095 933 4 252 179


Кредити, наданi клiєнтам 65 462 189 70 236 315
Iнвестицiї, наявнi для продажу 47 441 862 26 561 770
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 7 195 975 6 890 726
Основнi засоби та нематерiальнi активи 24 800 3 374 366
Резерви пiд гарантiї та iншi зобов’язання 1 452 542 200 320
Кредити, наданi клiєнтам
Кредити, наданi клiєнтам, оцiнюються за амортизованою вартiстю за вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення. Оцiнка резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення розраховується iз застосуванням професiйного судження. Банк регулярно переглядає кредити з метою оцiнки збиткiв вiд знецiнення. Банк здiйснює оцiнку резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення з метою пiдтримання резерву на рiвнi, який керiвництво Банку вважає достатнiм для покриття збиткiв, понесених за кредитним портфелем Банку. Розрахунок резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення за наданими кредитами базується на ймовiрностi списання активу та оцiнцi збитку вiд такого списання.
Такi оцiнки здiйснюються з використанням статистичних методiв i базуються на iсторичнiй iнформацiї. Цi визначення доповнюються професiйним судженням керiвництва Банку.
Банк вважає, що бухгалтерськi оцiнки, якi стосуються визначення резервiв за наданими кредитами, являють собою значне джерело невизначеностi у зв’язку з тим, що: (а) вони з високим ступенем ймовiрностi змiнюються з плином часу, оскiльки оцiнка збиткiв, пов’язаних iз знецiненням кредитiв та наданих коштiв, базується на показниках дiяльностi за останнiй час, а також, (б) у випадку значних вiдхилень мiж очiкуваними Банком збитками (як вiдображено у резервах) та фактичними збитками Банк змушений буде сформувати резерви, якi, у випадку значної рiзницi, можуть мати iстотний вплив на показники його окремого звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд та окремого звiту про фiнансовий стан в майбутнiх перiодах.
Банк використовує професiйнi судження керiвництва для оцiнки суми збитку вiд знецiнення у тих випадках, коли позичальник має фiнансовi труднощi, i Банк не має достатнього попереднього досвiду оцiнки збиткiв за схожими кредитами. Аналогiчно, Банк аналiзує змiни майбутнiх грошових потокiв, базуючись на результатах попередньої дiяльностi, поведiнки клiєнта в минулому, iснуючих даних, що вказують на негативнi змiни платоспроможностi позичальникiв, що входять до складу групи, або нацiональних чи мiсцевих економiчних умов, якi призводять до невиконання зобов’язань по активах у групi. Керiвництво використовує оцiнки, якi базуються на попередньому досвiдi збиткiв для активiв iз подiбними характеристиками кредитного ризику та об’єктивними ознаками знецiнення. Банк використовує судження керiвництва для коригування попереднього досвiду з урахуванням iснуючих поточних даних, якi не були вiдображенi у попередньому перiодi.
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення фiнансових активiв в окремiй фiнансовiй звiтностi був визначений, виходячи з поточних економiчних та полiтичних умов. Банк не в змозi прогнозувати, якi саме змiни матимуть мiсце в Українi, та який ефект такi змiни можуть мати на резерв пiд знецiнення фiнансових активiв в майбутнiх перiодах.
Вартiсть нерухомостi, що отримана у якостi забезпечення кредитних операцiй, визначається Банком за справедливою вартiстю. Станом на 31 грудня 2015 року активний ринок для певних типiв будiвель та споруд був вiдсутнiй, тому фактично при визначеннi вартостi заставного майна застосовується оцiночна вартiсть, яка в бiльшiй мiрi спирається на професiйну думку фахiвцiв з оцiнки, нiж на ринковi фактори. Облiковi оцiнки, пов’язанi з оцiнкою нерухомостi в умовах вiдсутностi ринкових цiн, якi формуються на активному ринку, є основним джерелом виникнення невизначеностi оцiнки, тому що: (i) їй властива висока мiнливiсть вiд перiоду до перiоду, та (ii) визнання змiни оцiнок може потенцiйно мати суттєвий вплив.
Збiльшення або зменшення фактично понесених збиткiв на 5% вiд кредитiв, наданих клiєнтам, у порiвняннi з оцiненими збитками, призведе до збiльшення або зменшення резервiв пiд не знецiненi та знецiненi кредити, наданi клiєнтам, на суму 1 916 247 тисяч гривень та 3 544 321 тисяч гривень (в 2014 роцi: 3 163 505 тисяч гривень та 1 549 482 тисяч гривень), вiдповiдно.
?
Оцiнка фiнансових iнструментiв
Фiнансовi iнструменти, наявнi для продажу, та похiднi фiнансовi iнструменти, включаючи вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти, вiдображаються за їхньою справедливою вартiстю. Якщо цiна фiнансового iнструмента, що котирується на ринку, доступна, справедлива вартiсть розраховується, базуючись на нiй. Коли на ринку не спостерiгається параметрiв для оцiнки, або вони не можуть бути виведенi з наявних ринкових цiн, справедлива вартiсть визначається шляхом аналiзу iнших наявних ринкових даних, прийнятних для кожного продукту, а також шляхом застосування моделей цiноутворення, якi використовують математичну методологiю, засновану на прийнятих фiнансових теорiях. Моделi цiноутворення враховують договiрнi умови по фiнансових iнструментах, а також ринковi параметри оцiнки, такi, як процентнi ставки, волатильнiсть, валютнi курси обмiну та кредитний рейтинг контрагента. Коли ринковi параметри оцiнки вiдсутнi, керiвництво здiйснює судження на основi своєї найкращої оцiнки такого параметра за даних обставин, що обґрунтовано вiдображає цiну по даному iнструменту, яка була б визначена ринком, за умови наявностi ринку. При здiйсненнi даної оцiнки використовуються рiзноманiтнi прийнятнi методи, включаючи данi подiбних iнструментiв, iсторичнi данi i методи екстраполяцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi фiнансового iнструменту при первiсному визнаннi є цiна згiдно угоди, якщо вартiсть iнструменту не пiдтверджується шляхом порiвняння з наявними ринковими даними.
Банк вважає, що бухгалтерськi оцiнки та припущення, якi мають вiдношення до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовiрностi пiддаються змiнам з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо процентних ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань при оцiнцi iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та (б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в окремому звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи/(витрати) може бути значним.
Якби керiвництво використовувало iншi припущення щодо процентних ставок, волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань при оцiнцi iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв в разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений в окремiй фiнансовiй звiтностi чистий прибуток Банку.
Як зазначено у Примiтцi 31, Банк використовує методики оцiнки на основi вхiдних даних, якi не базуються на ринкових даних, якi пiддаються спостереженню, для оцiнки справедливої вартостi певних видiв фiнансових iнструментiв. У Примiтцi 31 мiститься детальна iнформацiя про ключовi припущення, використанi пiд час визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, а також детальний аналiз чутливостi цих припущень. Керiвництво Банку вважає, що вибранi методики оцiнки та використанi припущення є обґрунтованими для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв.
Похiднi фiнансовi iнструменти, вбудованi в склад iнших фiнансових iнструментiв або iнших комбiнованих угод, облiковуються як окремi деривативи, якщо їх характеристики та ризики за ними не знаходяться у тiсному зв’язку з основною угодою та основна угода не вiдноситься до категорiї фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки.
Оцiнка похiдного фiнансового iнструменту, що вiдображається за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток, розраховується iз застосуванням професiйного судження для визначення вхiдних даних для моделi розрахунку справедливої вартостi такого iнструменту.
Основнi показники, що використовувались для визначення справедливої вартостi вбудованого похiдного iнструменту були ставки дисконтування i форвардний курс долара США до гривнi. Збiльшення або зменшення ставки дисконтування на 1% призведе до зменшення справедливої вартостi вбудованого похiдного iнструменту на суму 761 855 тисяч гривень (в 2014 роцi: 341 230 тисяч гривень) або збiльшення на суму 831 776 тисяч гривень (в 2014роцi: 375 842 тисяч гривень). Збiльшення або зниження форвардного курсу долара США до гривнi на 1% призведе до збiльшення справедливої вартостi вбудованого похiдного iнструменту на суму 130 247 тисяч гривень (в 2014 роцi: 64 985 тисяч гривень) або зменшення на суму 130 110 тисяч гривень (в 2014 роцi : 64 879 тисяч гривень).
Керiвництво Банку провело перевiрку iнвестицiй, утримуваних до погашення, з врахуванням вимог щодо дотримання рiвня капiталу та лiквiдностi, i пiдтвердило намiри i здатнiсть Банку утримувати данi активи до погашення. Детальний опис даних активiв наведений в Примiтцi 18.
Iнвестицiї, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю. Банк проводить оцiнку iндикаторiв знецiнення за iнвестицiями, наявними для продажу, та у разi їх наявностi включає сукупний збиток вiд зменшення справедливої вартостi, ранiше вiдображений у складi iншого сукупного доходу, до звiту про прибутки i збитки.
Керiвництво Банку здiйснило аналiз iндикаторiв знецiнення та не виявило ознак, якi б вказували на необхiднiсть включення сукупних збиткiв вiд зменшення справедливої вартостi до звiту про прибутки i збитки, оскiльки змiни в справедливiй вартостi цих цiнних паперiв не були значними.
Основнi засоби та нематерiальнi активи
Деяка нерухомiсть (будiвлi) вiдображена за справедливою вартiстю. Остання оцiнка вартостi була проведена 31 грудня 2011 року. Для визначення справедливої вартостi будiвель та офiсних примiщень був використаний метод порiвняння продажiв, для об’єктiв, якi не мають ринкових аналогiв був використаний дохiдний метод.
Станом на 31 грудня 2015 року будiвлi та офiснi примiщення, якi знаходяться у власностi Банку, не переоцiнювалися. За оцiнками керiвництва, в зв'язку з високим рiвнем iнфляцiї в 2015 роцi в Українi, iснує висока ймовiрнiсть того, що вартiсть будiвель i офiсних примiщень могла б збiльшитись, але витрати на виконання переоцiнки станом на 31 грудня 2015 року, будуть переважати над економiчною вигодою, пов'язаною з такою переоцiнкою.
Банк вважає, що бухгалтерськi оцiнки та припущення, якi використовуються при визначеннi справедливої вартостi будiвель та офiсних примiщень, є таким же джерелом невизначеностi в оцiнках, i їм притаманнi такi ж обмеження, що i бухгалтерським оцiнкам та припущенням, що описанi вище.
Резерви пiд гарантiї та iншi зобов’язання
Припущення та оцiнки, пов'язанi з нарахуванням резервiв пiд гарантiї та iншi зобов’язання, є сферою iстотних оцiнок керiвництва, оскiльки основнi припущення, що використовуються як для iндивiдуальної так i для колективної оцiнки знецiнення, можуть змiнюватися вiд перiоду до перiоду та можуть значно вплинути на результати операцiй Банку.
Збiльшення або зменшення фактично понесених збиткiв на 5% вiд гарантiй та iнших зобов’язань з надання кредитiв, у порiвняннi з оцiненими збитками, призведе до збiльшення або зменшення резервiв пiд гарантiї та iншi зобов’язання з надання кредитiв, на суму 160 727 тисяч гривень (в 2014 роцi: 195 718 тисяч гривень)
Iншi джерела невизначеностi
Незважаючи на здiйснення українським урядом низки стабiлiзацiйних заходiв, спрямованих на забезпечення лiквiдностi українських банкiв та компанiй, невизначенiсть щодо доступу до капiталу та вартостi капiталу для Банку та його контрагентiв триває i надалi, що може негативно вплинути на фiнансовий стан Банку, результати його дiяльностi та перспективи розвитку.
Керiвництво не може достовiрно оцiнити вплив на фiнансовий стан Банку будь-якого подальшого погiршення ситуацiї з лiквiднiстю на фiнансових ринках та пiдвищення нестабiльностi на валютних ринках та ринках капiталу. На думку керiвництва, вживаються усi необхiднi заходи для пiдтримки життєздатностi та зростання господарської дiяльностi Банку у поточних умовах.

4. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ МIЖНАРОДНИХ СТАНДАРТIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI («МСФЗ»)


Наступнi змiненi стандарти вступили в силу для Банку з 1 сiчня 2015 року, але не мали iстотного впливу на Банк:
• Поправки до МСБО 19 - «Проект з визначенням виплат: виплати працiвникам» (випущений в листопадi 2013 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2014 року).
• Щорiчнi удосконалення до МСФЗ 2012 (випущенi в груднi 2013 року i вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2014 року або пiсля або пiсля цiєї дати).
• Щорiчнi удосконалення до МСФЗ 2013 (випущенi в груднi 2013 року i вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2014 року або пiсля або пiсля цiєї дати).
Були опублiкованi окремi новi стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для застосування у рiчних перiодах, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. Банк не застосовував цi стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового застосування:
МСФЗ 9 “Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка” (змiнений у липнi 2014 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Нижче описанi основнi особливостi нового стандарту:
• Фiнансовi активи вимагається вiдносити до трьох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат.
• Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi органiзацiї, що використовується для управлiння фiнансовими активами, i результатiв аналiзу того факту, чи договiрнi грошовi потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв. Якщо борговий iнструмент утримується для отримання грошових потокiв, вiн може облiковуватись за амортизованою вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв. Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв i утримуються в портфелi, коли органiзацiя одночасно отримує потоки грошових коштiв вiд активiв i продає активи, можуть вiдноситись у категорiю за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, що мають грошовi потоки, якi не є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв, слiд оцiнювати за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат (наприклад, похiднi фiнансовi iнструменти). Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти бiльше не вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а враховуються при оцiнцi вiдповiдностi критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв.
• Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо iнструмент капiталу утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi прибутку чи збитку.
• Бiльшiсть вимог МСБО 39 щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань були перенесенi до МСФЗ 9 без змiн. Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що органiзацiя буде зобов’язана показувати у складi iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному ризику фiнансових зобов’язань, вiднесених до категорiї за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат.
• МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збиткiв вiд знецiнення – модель очiкуваних кредитних збиткiв. В основi цiєї моделi лежить триетапний пiдхiд, в межах якого аналiзується змiна кредитної якостi фiнансових активiв пiсля їх початкового визнання. На практицi новi правила означають, що органiзацiї будуть зобов’язанi негайно облiковувати збиток у сумi очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв при початковому визнаннi фiнансових активiв, якi не мають кредитного знецiнення (чи для дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю – у сумi очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї такої заборгованостi). У разi суттєвого зростання кредитного ризику, знецiнення оцiнюється iз використанням очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї фiнансового активу, а не очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв. Ця модель передбачає операцiйнi спрощення дебiторської заборгованостi за орендою та основною дiяльнiстю.
• Переглянутi умови до облiку хеджування забезпечують бiльш тiсний зв'язок облiку з управлiнням ризиками. Стандарт надає органiзацiям можливiсть вибору облiкової полiтики, яка передбачає застосування вимог МСФЗ 9 до облiку хеджування або продовження застосування МСБО 39 до всiх хеджiв, оскiльки наразi в стандартi не вказанi принципи облiку макрохеджування.
Очiкується, що цей стандарт матиме iстотний вплив на сформованi Банком резерви на покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв. Наразi Банк оцiнює вплив цього нового стандарту на її фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ 15 «Виручка по договорах iз клiєнтами» (випущений 28 травня 2014 року i вступає у силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Цей новий стандарт вводить основний принцип обов’язкового визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг клiєнту. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватись окремо, а будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, повиннi вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин змiнюється, слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику сторнування. Витрати, понесенi у зв’язку з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати протягом перiоду надходження вигод вiд контракту. Наразi Банк оцiнює вплив цього нового стандарту на її фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ 16 «Оренда» (випущений у сiчнi 2016 року i вступає у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). Новий стандарт визначає принципи визнання, оцiнки та розкриття iнформацiї у звiтностi щодо операцiй оренди. Всi договори оренди призводять до отримання орендарем використання активу з моменту початку дiї договору оренди, а також до отримання фiнансування, якщо оренднi платежi здiйснюються протягом перiоду часу. Вiдповiдно до цього МСФЗ 16 скасовує класифiкацiю оренди як операцiйної чи фiнансової, як це передбачено МСБО 17, натомiсть, вводить єдину модель облiку операцiй оренди для орендарiв. Орендарi повиннi будуть визнавати: (а) активи i зобов’язання щодо всiх договорiв оренди з термiном дiї понад 12 мiсяцiв, за винятком випадкiв, коли вартiсть об’єкта оренди є незначною; i (б) амортизацiю об’єктiв оренди окремо вiд процентiв за орендними зобов’язаннями у звiтi про прибутки та збитки. Щодо облiку оренди в орендодавця, МСФЗ 16, по сутi, зберiгає вимоги до облiку, передбаченi МСБО 17. Таким чином, орендодавець продовжує класифiкувати договори оренди в якостi операцiйної чи фiнансової оренди i, вiдповiдно, по-рiзному вiдображати їх у звiтностi.
?
«Визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованими збитками» - змiни МСБО 12 (випущенi у сiчнi 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). Змiна роз’яснює вимоги до визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованими збитками по боргових iнструментах. Органiзацiя повинна буде визнавати податковий актив за нереалiзованими збитками, якi виникають у результатi дисконтування грошових потокiв по боргових iнструментах, iз застосуванням ринкових процентних ставок, навiть якщо вона передбачає утримувати цей iнструмент до погашення, i пiсля отримання основної суми сплата податкiв не передбачається. Економiчнi вигоди, пов’язанi з вiдстроченим податковим активом, виникають у зв’язку з можливiстю власника боргового iнструменту отримати у майбутньому прибуток (з урахуванням ефекту дисконтування) без сплати податкiв з цього прибутку. Наразi Банк оцiнює вплив цих змiн на її фiнансову звiтнiсть.
«Iнiцiатива з покращення якостi розкриття iнформацiї» ? змiни МСБО 7 (випущенi 29 сiчня 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). Змiни, внесенi в МСБО 7, вимагають розкриття iнформацiї про змiни у зобов’язаннях, що виникають у результатi фiнансової дiяльностi. Наразi Банк оцiнює вплив цих змiн на її фiнансову звiтнiсть.
Очiкується, що наступнi iншi новi положення бухгалтерського облiку не матимуть суттєвого впливу на Банк пiсля їх прийняття:
• МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання» (випущений у сiчнi 2014 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
• Облiк придбання часток участi у спiльних операцiях – змiни МСФЗ 11 (випущенi 6 травня 2014 року; застосовуються до перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
• Роз’яснення методiв нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв – змiни МСБО 16 та МСБО 38 (випущенi 12 травня 2014 року; застосовуються до перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
• Сiльське господарство: плодовi культури – змiни МСБО 16 та МСБО 41 (випущенi 30 червня 2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року).
• Метод дольової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi – змiни МСБО 27 (випущенi 12 серпня 2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року).
• Продаж або внесок активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство iнвестором – змiни МСФЗ 10 та МСБО 28 (випущенi 11 вересня 2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
• Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2014 року (випущенi 25 вересня 2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
• Змiни МСБО 1 вiдповiдно до Iнiцiативи з покращення якостi розкриття iнформацiї (випущенi у груднi 2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал