Титульний аркушСторінка4/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Банк визнає дивiденди, отриманi вiд дочiрнього або асоцiйованого пiдприємства в складi прибутку чи збитку у своїй окремiй фiнансовiй звiтностi, коли встановлено його право отримати дивiденди.
Знецiнення фiнансових активiв
Фiнансовi активи, iншi нiж тi, що визнаються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки, оцiнюються на наявнiсть знецiнення на кiнець кожного звiтного перiоду. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими, тодi i тiльки тодi, коли iснує свiдчення знецiнення, у результатi однiєї або декiлькох подiй («подiй збитку»), що вiдбулись пiсля початкового визнання фiнансового активу, i цi подiї збитку впливають на очiкуванi майбутнi грошовi потоки, якi пов’язанi з фiнансовим активом або групою фiнансових активiв, так що цi збитки можна достовiрно оцiнити.
Резерви на покриття збиткiв вiд знецiнення визначаються як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, включаючи суми очiкуваного вiдшкодування вiд застав та гарантiй, якi дисконтованi за первiсною ефективною ставкою процента, для фiнансових активiв, якi вiдображаються за амортизованою вартiстю. Якщо у наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i це зменшення можна об’єктивно вiднести до подiї, яка вiдбувається пiсля визнання знецiнення, то ранiше визнаний збиток вiд знецiнення сторнується через окремий з

iт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за умови, що балансова вартiсть активу на дату сторнування збитку вiд знецiнення не перевищує амортизовану собiвартiсть, за якою актив би облiковувався, якби збиток вiд знецiнення не був визнаний.


Для фiнансових активiв, якi вiдображаються за собiвартiстю, резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового активу i теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за поточною ринковою ставкою процента для аналогiчного фiнансового активу. Такi збитки вiд знецiнення не сторнуються у наступних перiодах.
Коли iснує об’єктивне свiдчення знецiнення фiнансових активiв, наявних для продажу, сукупний збиток, який ранiше був визнаний у капiталi, вилучається iз капiталу i визнається у окремому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за перiод. Сторнування таких збиткiв вiд знецiнення за борговими iнструментами визнаються у окремому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за вiдповiдний перiод, у випадку, якщо збiльшення справедливої вартостi цих фiнансових активiв об’єктивно стосується подiй, що вiдбулися пiсля знецiнення. Сторнування збиткiв вiд знецiнення за дольовими iнструментами не визнаються у окремому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Змiна резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення вiдображається у складi фiнансового результату за рахунок коригування суми резерву. Загальна сума резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення вираховується iз балансової вартостi активiв, вiдображеної у окремому звiтi про фiнансовий стан.
Фактори, якi Банк розглядає при визначеннi наявностi об’єктивних ознак знецiнення, включають iнформацiю про лiквiднiсть позичальника чи емiтента, його платоспроможнiсть, рiвень ризикiв бiзнесу та фiнансового ризику, рiвнi та тенденцiї невиконання зобов’язань по аналогiчним фiнансовим активам, тенденцiї та умови нацiональної та мiсцевої економiки, та справедливу вартiсть застави та гарантiй. Цi та iншi фактори можуть, окремо чи в сукупностi, бути достатньою об’єктивною пiдставою для визнання збитку вiд знецiнення фiнансового активу чи групи фiнансових активiв.
Основнi фактори, якi враховує Банк при визначеннi знецiнення фiнансового активу, є його статус прострочки та можливiсть реалiзацiї вiдповiдної застави, за її наявностi. Нижче наведенi iншi основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть об’єктивних ознак збитку вiд знецiнення:
• прострочення будь-якого чергового платежу на перiод бiльше трьох мiсяцiв, при цьому несвоєчасна оплата не може бути спричинена затримкою у роботi розрахункових систем;
• позичальник зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана Банком фiнансова iнформацiя позичальника;
• ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї позичальника;
• платоспроможнiсть позичальника погiршилася внаслiдок змiни загальнонацiональних або мiсцевих економiчних умов, якi впливають на дiяльнiсть позичальника;
• вартiсть застави суттєво зменшилась внаслiдок погiршення ситуацiї на ринку.
Для вкладень в акцiї, що вiдносяться до категорiї наявнi для продажу, якi обертаються чи не обертаються на органiзованому ринку, значне чи тривале зниження справедливої вартостi нижче вартостi їх придбання вважається об’єктивною ознакою знецiнення.
Якщо Банк визначає вiдсутнiсть об’єктивних ознак знецiнення для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд його суттєвостi), вiн вiдносить цей актив до групи фiнансових активiв, що мають подiбнi характеристики кредитного ризику, та здiйснює їх колективну оцiнку на предмет знецiнення.
Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення фiнансовi активи об’єднуються у групи на основi подiбних характеристик кредитного ризику. Цi характеристики враховуються при визначеннi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв для групи таких активiв та є iндикаторами спроможностi позичальника сплатити суми заборгованостi вiдповiдно до умов договору по активах, що оцiнюються.
Майбутнi грошовi потоки вiд групи фiнансових активiв, якi колективно оцiнюються на предмет знецiнення, розраховуються на основi контрактних грошових потокiв, пов’язаних з цими активами, та попереднього досвiду керiвництва щодо прострочених сум, якi виникають внаслiдок минулих подiй збитку, а також досвiду успiшного погашення прострочених сум. Минулий досвiд коригується з урахуванням iснуючих даних, що вiдображають вплив поточних умов, якi не впливали на той перiод, на якому базується попередня iнформацiя щодо збиткiв, та не враховується вплив тих минулих умов, якi iснували у попередньому перiодi та не iснують на даний момент.
Необхiдно розумiти, що оцiнка резерву на покриття збиткiв розраховується iз урахуванням професiйного судження. Хоча iснує ймовiрнiсть того, що у певнi перiоди Банк може зазнати збиткiв, розмiр яких буде значним по вiдношенню до резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення. На думку керiвництва, резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення є адекватним для того, щоб покрити збитки вiд ризикових активiв станом на звiтну дату.
Кредити з переглянутими умовами
По можливостi, Банк прагне реструктурувати кредити, не стягуючи забезпечення. До такої реструктуризацiї вiдноситься подовження термiнiв погашення i узгодження нових умов кредиту. Пiсля перегляду умов кредит оцiнюється з використанням первiсної ефективної ставки процента, розрахованої до змiни умов, при цьому кредит бiльше не вважається простроченим. Керiвництво постiйно контролює кредити з переглянутими умовами на предмет виконання всiх цих умов i наявностi високої вiрогiдностi отримання по них майбутнiх платежiв. Кредити продовжують оцiнюватися на знецiнення окремо або колективно з використанням первiсної ефективної ставки процента за кредитом.
Списання кредитiв
Кредити списуються за рахунок резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення за рiшенням Правлiння Банку. Списання кредитiв вiдбувається пiсля того, як керiвництво використало усi можливостi щодо повернення сум заборгованостi Банку та пiсля продажу всього наявного забезпечення за кредитом. Подальше вiдшкодування ранiше списаних сум визнається як iншi доходи в окремому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд в перiод вiдшкодування.
Похiднi фiнансовi iнструменти
У ходi звичайної господарської дiяльностi Банк укладає рiзноманiтнi договори похiдних фiнансових iнструментiв, включаючи угоди, якi укладаються Банком на купiвлю-продаж та обмiн (конвертацiю) iноземної валюти з iншими банками, та валютнi свопи, призначенi для управлiння валютним ризиком та ризиком лiквiдностi, а також для цiлей торгiвлi. Похiднi фiнансовi iнструменти первiсно облiковуються за справедливою вартiстю на дату укладання договору з подальшою переоцiнкою до їх справедливої вартостi на кожну звiтну дату. Всi похiднi фiнансовi iнструменти вiдображаються як активи, коли їх справедлива вартiсть додатня, i як зобов’язання, коли їх справедлива вартiсть вiд’ємна. Похiднi фiнансовi iнструменти включаються в окремий звiт про фiнансовий стан до складу фiнансових активiв та зобов’язань за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у складi прибутку або збитку або, якщо сума залишку несуттєва, до складу iнших активiв або iнших зобов’язань. Прибутки та збитки за такими iнструментами включаються у окремий звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд до складу чистого прибутку/(збитку) вiд фiнансових активiв i зобов’язань за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у складi прибутку або збитку або, якщо сума результату несуттєва, до складу чистого прибутку вiд операцiй з iноземною валютою. Похiднi фiнансовi iнструменти, що використовуються Банком, не призначенi для хеджування i не квалiфiкуються для облiку хеджування.
Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти
Похiднi фiнансовi iнструменти, вбудованi в склад iнших фiнансових iнструментiв або iнших комбiнованих угод, облiковуються як окремi похiднi фiнансовi iнструменти, якщо їх характеристики та ризики за ними не знаходяться у тiсному зв’язку з основною угодою та основна угода не вiдноситься до категорiї фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки.
Основнi засоби та нематерiальнi активи
Основнi засоби та нематерiальнi активи (окрiм будiвель) вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та визнаного збитку вiд знецiнення, якщо такий є.
Амортизацiя активiв незавершеного будiвництва та тих, якi не введенi в експлуатацiю, починається з моменту, коли активи готовi до їхнього використання за призначенням.
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв нараховується на iсторичну (переоцiнену) вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв з метою поступового списання протягом очiкуваного строку корисного використання. Вона нараховується за прямолiнiйним методом з використанням таких щорiчних ставок:

Будiвлi 1,5%-5%


Меблi, офiсне обладнання та транспортнi засоби 10%-33%
Нематерiальнi активи 17%-25%
У 2015 та 2014 роцi строки корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв переглядалися, але не були змiненi в порiвняннi з минулим роком.
Вартiсть полiпшення орендованого майна амортизується протягом строку оренди вiдповiдного об’єкту. Витрати на ремонтнi та вiдновлювальнi роботи основних засобiв вiдображаються у тому перiодi, коли вони понесенi, та включаються до статтi операцiйних витрат. Витрати на полiпшення капiталiзуються на момент їхнього здiйснення.
Об’єкт основних засобiв та нематерiальних активiв припиняє визнаватися пiсля вибуття або коли бiльше не очiкується отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд продовження використання цього активу.
Результат вiд реалiзацiї основних засобiв, який розраховується як рiзниця мiж сумою отриманих коштiв i балансовою вартiстю активiв, визнається у окремому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Банк прийняв модель переоцiнки для наступного вiдображення вартостi будiвель. Будiвлi вiдображаються у окремому звiтi про фiнансовий стан за їх переоцiненою вартiстю, яка становить справедливу вартiсть на дату переоцiнки, визначену на пiдставi ринкових доказiв у процесi оцiнки, здiйсненої професiйними експертами з оцiнки, за вирахуванням будь-якої подальшої накопиченої амортизацiї та наступних накопичених збиткiв вiд знецiнення. Переоцiнки здiйснюються з достатньою регулярнiстю, щоб запобiгти iснуванню значних розбiжностей мiж балансовою та справедливою вартiстю на дату окремого звiту про фiнансовий стан.
Будь-яке зростання вартостi за рахунок переоцiнки зазначених будiвель вiдображається як збiльшення резерву переоцiнки будiвель, за винятком сторнування ранiше списаних пiд час переоцiнок сум, якi вiдносяться до даного конкретного об’єкту i якi ранiше було визнано як витрати. В такому випадку збiльшення вартостi визнається як дохiд у окремому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд в межах попередньої уцiнки. Зменшення балансової вартостi внаслiдок переоцiнки цих основних засобiв визнається у складi витрат в розмiрi, який перевищує суму резерву переоцiнки (якщо такий є), створеного в результатi попереднiх переоцiнок даного активу. Зменшення вiдображається безпосередньо в капiталi у складi резерву переоцiнки будiвель у розмiрi наявного кредитового залишку, що стосується даного активу.
Амортизацiя переоцiнених будiвель визнається у окремому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. При подальшому продажу або вибуттi переоцiненої нерухомостi вiдповiдний залишок переоцiнки у резервi переоцiнки будiвель списується безпосередньо до нерозподiленого прибутку.
Балансова вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв переглядається на кожну звiтну дату з метою визначення можливого перевищення балансової вартостi над вартiстю вiдновлення. Якщо балансова вартiсть активiв перевищує очiкувану вартiсть вiдновлення, їх балансова вартiсть знижується до вартостi вiдновлення. Збиток вiд знецiнення визнається у вiдповiдному перiодi як збитки у окремому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Пiсля визнання збитку вiд знецiнення амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої вартостi активiв, за вирахуванням їхньої лiквiдацiйної вартостi (якщо вона iснує), на систематичнiй основi протягом строку їхнього корисного використання.
Операцiйна оренда
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються у орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку вiдповiдної оренди та включаються до складу операцiйних витрат.
Оподаткування
Витрати з податку на прибуток представляють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв.
Поточний податок
Поточний податок залежить вiд оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд чистого прибутку, вiдображеного у окремому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, оскiльки не включає статтi доходiв або витрат, якi оподатковуються або вiдносяться на витрати у iншi роки, а також не включає статтi, якi нiколи не оподатковуються i не вiдносяться на витрати. Зобов’язання Банку за поточними податками розраховуються з використанням податкових ставок, якi дiяли протягом звiтного перiоду.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок визнається на основi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань в окремiй фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку, i облiковується за методом балансових зобов’язань. Вiдстроченi податковi зобов’язання, як правило, визнаються у вiдношеннi до всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи визнаються у тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi, якi вiдносяться на витрати. Такi активи i зобов’язання не визнаються в окремiй фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi виникають у результатi гудвiлу або первiсного визнання (крiм випадкiв об’єднання компанiй) iнших активiв та зобов’язань у рамках операцiї, яка не впливає на розмiр як податкового, так i бухгалтерського прибутку.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та зменшується у тiй мiрi, в якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, якого буде достатньо для повного або часткового вiдшкодування такого активу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розраховуються за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiод реалiзацiї вiдповiдних активiв або погашення вiдповiдних зобов’язань.
Оцiнка вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань вiдображає податковi наслiдки намiрiв Банку (станом на звiтну дату) стосовно способiв вiдшкодування або погашення балансової вартостi активiв i зобов’язань.
?
Поточний та вiдстрочений податок на прибуток за рiк
Поточний та вiдстрочений податок на прибуток вiдображаються у окремому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, за виключенням випадкiв, коли вони пов’язанi зi статтями, якi безпосередньо вiдносяться до статей капiталу. У таких випадках поточний чи вiдстрочений податок на прибуток також визнається у складi капiталу.
Операцiйнi податки
В Українi також iснує багато iнших податкiв, якi стягуються залежно вiд дiяльностi Банку. Цi податки включаються до складу операцiйних витрат у окремому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
Кошти банкiв, рахунки клiєнтiв, субординований борг, кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй та iншi запозиченi кошти
Кошти банкiв, рахунки клiєнтiв, субординований борг, кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй та iншi запозиченi кошти первiсно визнаються за справедливою вартiстю з урахуванням витрат на проведення операцiї. У подальшому, вiдповiднi суми вiдображаються за амортизованою вартiстю, а будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у окремому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд протягом строку вiдповiдного зобов’язання з використанням методу ефективної ставки процента. Кошти, для яких не встановленi фiксованi строки погашення, вiдображаються за амортизованою вартiстю на основi очiкуваних строкiв погашення.
Якщо договiрнi умови за зобов'язаннями, переглядаються або змiнюються через фiнансовi труднощi позичальника або емiтента, Банк враховує його як анулювання первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання, якщо змiна умов є iстотною. Змiна умов вважається iстотною, якщо дисконтована теперiшня вартiсть грошових потокiв вiдповiдно до нових умов, в тому числi будь-якi сплаченi мита за вирахуванням отриманих платежiв та дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою, щонайменше на 10 вiдсоткiв вiдрiзняється вiд теперiшньої вартостi решти грошових потокiв первинного фiнансового зобов'язання. Якщо змiна умов враховується як анулювання первинного боргу, будь-якi витрати або понесенi збори, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки на дату анулювання. Якщо змiну не враховується як анулювання боргу, будь-якi витрати або понесенi комiсiї коригують балансову вартiсть зобов'язання та амортизуються протягом строку дiї змiненого зобов'язання.
Резерви
Резерви визнаються, коли Банк має поточне юридичне або дiйсне зобов’язання, яке виникло у результатi минулих подiй, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення цього зобов’язання знадобиться вибуття ресурсiв, якi мiстять у собi певнi економiчнi вигоди, i можна зробити достовiрну оцiнку даного зобов’язання.
Величина визнаних резервiв – це найкраща оцiнка суми, необхiдної для погашення поточних зобов’язань на кiнець звiтного перiоду, з врахуванням ризикiв та невизначеностi, пов’язаних iз зобов’язаннями. Якщо величина резервiв розрахована з використанням оцiнених грошових потокiв, необхiдних для погашення поточних зобов’язань, то балансова вартiсть резервiв визначається як дисконтована вартiсть таких грошових потокiв (якщо вплив змiни вартостi грошей в часi є суттєвим).
Коли очiкується, що деякi або всi економiчнi вигоди, необхiднi для погашення зобов’язань, будуть частково або повнiстю вiдшкодованi третьою стороною, то визнається як актив дебiторська заборгованiсть, за умови повної впевненостi в отриманнi вiдшкодування та можливостi достовiрної оцiнки суми такої дебiторської заборгованостi.
?
Умовнi зобов’язання
Умовнi зобов’язання не визнаються у окремому звiтi про фiнансовий стан, але розкриваються у примiтках до окремої фiнансової звiтностi у тому випадку, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв у результатi погашення є незначною. Умовний актив не визнається у окремому звiтi про фiнансовий стан, але розкривається у примiтках до окремої фiнансової звiтностi у тому випадку, коли iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигод.
Виданi фiнансовi гарантiї та акредитиви
Виданi Банком фiнансовi гарантiї та акредитиви являють собою забезпечення виплат кредитору, якi гарантують отримання ним конкретних сум у разi неспроможностi дебiтора виконати свої зобов’язання за первiсними або змiненими умовами боргового iнструменту. Такi виданi фiнансовi гарантiї та акредитиви первiсно визнаються за справедливою вартiстю.
У подальшому вони облiковуються за вартiстю, яка є бiльшою: (а) суми, вiдображеної у якостi забезпечення згiдно з МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи»; або (б) первiсної вартостi за вирахуванням, якщо така iснує, кумулятивної амортизацiї отриманого комiсiйного доходу за наданими гарантiями та акредитивами.
Акцiонерний капiтал
Внески в акцiонерний капiтал визнаються за iсторичною вартiстю. Внески до акцiонерного капiталу, отриманi до 31 грудня 2000 року, визнаються за iндексованою вартiстю згiдно з вимогами МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї».
Витрати, безпосередньо пов’язанi з випуском нових акцiй, вираховуються з капiталу, за вирахуванням будь-яких пов’язаних податкiв на прибуток.
Дивiденди по звичайних акцiях визнаються як зменшення капiталу в тому перiодi, в якому вони були оголошенi. Дивiденди, оголошенi пiсля звiтної дати, розглядаються як подiя пiсля звiтної дати згiдно МСБО 10 «Подiї пiсля звiтної дати», i iнформацiя про них розкривається вiдповiдним чином.
Резерви капiталу
Резерви, вiдображенi у складi капiталу (iншого сукупного доходу) в окремому звiтi про фiнансовий стан Банку, включають резерв переоцiнки iнвестицiй, наявних для продажу, який включає змiни справедливої вартостi фiнансових активiв, доступних для продажу, та резерв переоцiнки будiвель, який включає резерв переоцiнки землi та будiвель.
Пенсiйнi та iншi зобов’язання
Згiдно з вимогами законодавства України, Банк утримує суми пенсiйних внескiв iз заробiтної плати працiвникiв та сплачує їх до Пенсiйного фонду України. Така пенсiйна система передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем як вiдповiдну частку вiд поточної загальної суми виплат своїм працiвникам. Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому була зароблена вiдповiдна заробiтна плата. Пiсля виходу працiвникiв на пенсiю усi пенсiйнi виплати здiйснюються iз Пенсiйного фонду України. Банк не має жодних пенсiйних зобов’язань щодо нарахування пенсiй, окрiм вищенаведених внескiв у державну пенсiйну систему України, якi вимагають виплати внескiв, що утримуються iз заробiтної плати працiвникiв та розраховуються у виглядi частки вiд поточної загальної суми виплат своїм працiвникам. Окрiм того, Банк не має жодних зобов’язань за виплатами пiсля звiльнення працiвникiв або iнших iстотних виплат, якi потребують нарахування.
?
Операцiї сек’юритизацiї
У 2013 роцi у рамках проекту щодо органiзацiї рефiнансування iпотечних кредитiв через випуск звичайних iпотечних облiгацiй ПАТ «Агентство по рефiнансуванню житлових кредитiв» надало Банку кредити пiд заставу прав вимоги за iпотечними кредитами фiзичних осiб, право власностi за якими було вiдступлено Банком ПАТ «Агентство по рефiнансуванню житлових кредитiв». При погашеннi кредитiв, отриманих вiд ПАТ «Агентство по рефiнансуванню житлових кредитiв», право власностi на iпотечнi кредити фiзичних осiб у заставi буде вiдступлено Банку. Так як Банк зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння цими iпотечними кредитами фiзичних осiб, вiн продовжує визнавати цi активи у своєму окремому звiтi про фiнансовий стан (Примiтка 16). Кошти для надання кредитiв Банку були залученi ПАТ «Агентство по рефiнансуванню житлових кредитiв» шляхом випуску iпотечних облiгацiй, забезпечених правами вимоги за iпотечними кредитами фiзичних осiб, права власностi за якими були вiдступленi Банком. Кредити, отриманi Банком, облiковуються за амортизованою собiвартiстю, у складi iнших запозичених коштiв у окремому звiтi про фiнансовий стан Банку (Примiтка 25).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал