Титульний аркушСторінка2/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Формування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення за iншими операцiями 6 (1 422 906) (27 543)
Iнший дохiд 121 121 221 303

ЧИСТI НЕПРОЦЕНТНI ДОХОДИ/ (ВИТРАТИ) 1 817 114 (1 532 237)

ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ 9, 30 (4 245 809) (4 229 947)

ЗБИТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ (12 273 078) (10 114 573)

Вiдшкодування з податку на прибуток 11 - 99 005

ЗБИТОК ЗА РIК (12 273 078) (10 015 568)

IНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХIД/(ЗБИТОК):
Статтi, якi в подальшому не будуть рекласифiкованi у склад прибуткiв та збиткiв:
Зменшення резерву переоцiнки майна за знецiненими активами, за вирахуванням ефекту вiдстроченого податку на прибуток (41 633) (90 968)
Статтi, якi в подальшому будуть рекласифiкованi у склад прибуткiв та збиткiв:
Чиста змiна справедливої вартостi iнвестицiй, наявних для продажу 441 949 (1 241 604)
Рекласифiкацiя переоцiнки iнвестицiй, наявних для продажу, що були реалiзованi протягом року (382) 591 815

IНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХIД/(ЗБИТОК ) ЗА РIК 399 934 (740 757)

ВСЬОГО СУКУПНОГО ЗБИТКУ ЗА РIК (11 873 144) (10 756 325)

ЗБИТОК НА АКЦIЮ


Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй для розрахунку базисного та розбавленого прибутку на акцiю 12 25 777 16 518
Базисний та розбавлений збиток на акцiю (в гривнях) 12 (476 125) (606 343)

Вiд iменi Правлiння:

А. Г. Пишний Г. С. Костенко
Голова Правлiння Головний бухгалтер
31 березня 2016 року 31 березня 2016 року
Виконавцi: Рибалка О.В., 279-71-16, Заднепровський К.Г., 278-60-22
Примiтки на сторiнках 9-100 є невiд’ємною частиною цiєї окремої фiнансової звiтностi.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО


«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
ОКРЕМИЙ ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(у тисячах гривень)
Примiтки 31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
АКТИВИ:
Грошовi кошти та рахунки у Нацiональному банку України 13, 30 5 632 365 4 532 863
Кошти в банках 14, 30 17 775 189 7 985 265
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибуток або збиток 15, 30 10 095 933 4 252 179
Кредити, наданi клiєнтам 16, 30 65 462 189 70 236 315
Iнвестицiї, наявнi для продажу 17, 30 47 441 862 26 561 770
Iнвестицiї, утримуванi до погашення 18, 30 7 195 975 6 890 726
Iнвестицiї в дочiрнi та асоцiйованi компанiї 19, 30 24 800 24 800
Основнi засоби та нематерiальнi активи 20 3 945 327 3 374 366
Передплата з податку на прибуток 11 299 817 303 058
Вiдстроченi активи з податку на прибуток 11 80 672 80 180
Iншi активи 21 1 178 882 300 235

ВСЬОГО АКТИВIВ 159 133 011 124 541 757

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ:
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ:
Кошти банкiв 22, 30 16 557 088 22 176 386
Рахунки клiєнтiв 23, 30 94 269 726 56 265 913
Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 24, 30 29 498 132 19 339 635
Iншi запозиченi кошти 25, 30 7 200 519 5 451 113
Iншi зобов’язання 26, 30 1 731 009 438 433
Субординований борг 27 2 536 133 1 656 729

Всього зобов’язань 151 792 607 105 328 209

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ:
Акцiонерний капiтал 28 30 153 460 30 153 460
Резерв переоцiнки будiвель 1 193 252 1 237 084
Резерв переоцiнки iнвестицiй, наявних для продажу (800 037) (1 241 604)
(Непокритий збиток)/нерозподiлений прибуток (23 206 271) (10 935 392)

Всього власного капiталу 7 340 404 19 213 548

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ I ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ 159 133 011 124 541 757

Вiд iменi Правлiння:

А. Г. Пишний Г. С. Костенко
Голова Правлiння Головний бухгалтер
31 березня 2016 року 31 березня 2016 року
Виконавцi: Рибалка О.В., 279-71-16, Заднепровський К.Г., 278-60-22
Примiтки на сторiнках 9-100 є невiд’ємною частиною цiєї окремої фiнансової звiтностi.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО


«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
ОКРЕМИЙ ЗВIТ ПРО ЗМIНИ У ВЛАСНОМУ КАПIТАЛI
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(у тисячах гривень)

Примiтки Акцiонерний капiтал Резерв


переоцiнки будiвель
Резерв переоцiнки iнвестицiй, наявних для продажу Нерозподi-лений прибуток/ (Непокритий збиток) Всього капiтал

31 грудня 2013 року 17 481 716 1 332 844 (591 815) 965 090 19 187 835

Iнший сукупний (збиток)/прибуток за рiк, за вирахуванням податку на прибуток - (95 760) (649 789) 4 792 (740 757)
Збиток за рiк - - - (10 015 568) (10 015 568)

Всього сукупних (збиткiв)/ доходiв - (95 760) (649 789) (10 010 776) (10 756 325)

Збiльшення номiнальної вартостi акцiй за рахунок капiталiзацiї нерозподiленого прибутку Банку 28 1 072 904 - - (1 072 904) -
Внески акцiонера сплаченi та незареєстрованi 28 11 598 840 - - - 11 598 840
Виплата частки прибутку на основi фiнансового результату року 28 - - - (213 030) (213 030)
Ефект вiд первинного визнання облiгацiй внутрiшньої державної позики, отриманих як внесок акцiонера 18, 28 - - - (603 772) (603 772)

31 грудня 2014 року 30 153 460 1 237 084 (1 241 604) (10 935 392) 19 213 548

Iнший сукупний (збиток)/прибуток за рiк, за вирахуванням податку на прибуток - (43 832) 441 567 2 199 399 934
Збиток за рiк (12 273 078) (12 273 078)

Всього сукупних (збиткiв)/ доходiв - (43 832) 441 567 (12 270 879) (11 873 144)

31 грудня 2015 року 30 153 460 1 193 252 (800 037) (23 206 271) 7 340 404

Вiд iменi Правлiння:


А. Г. Пишний Г. С. Костенко


Голова Правлiння Головний бухгалтер
31 березня 2016 року 31 березня 2016 року
Виконавцi: Рибалка О.В., 279-71-16, Заднепровський К.Г., 278-60-22
Примiтки на сторiнках 9-100 є невiд’ємною частиною цiєї окремої фiнансової звiтностi.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО


«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
ОКРЕМИЙ ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(у тисячах гривень)
Примiтки За рiк, що закiнчився
31 грудня
2015 року За рiк, що закiнчився
31 грудня
2014 року
РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ВIД ОПЕРАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI:
Проценти отриманi 15 253 497 10 076 649
Проценти сплаченi (12 613 693) (8 134 653)
Комiсiйнi доходи отриманi 2 127 149 1 586 481
Комiсiйнi витрати сплаченi (497 123) (330 313)
Операцiї з iноземною валютою 8 316 900 (119 012)
Чистий прибуток вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибутки або збитки 10 505 726 87 811
Чистий iнший дохiд отриманий 101 031 196 694
Витрати на утримання персоналу сплаченi (2 545 097) (2 547 968)
Операцiйнi витрати сплаченi (1 247 046) (1 031 519)

Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi до змiн в операцiйних активах та зобов’язаннях 1 401 344 (215 830)

Змiни в операцiйних активах та зобов’язаннях
Зменшення/(збiльшення) операцiйних активiв:
Залишки на рахунках у Нацiональному банку України, щодо яких iснують обмеження 13 425 000 526 812
Кошти в банках 441 673 (91 153)
Кредити, наданi клiєнтам 5 041 231 (8 293 697)
Iншi активи (224 080) (1 515)

(Зменшення)/збiльшення операцiйних зобов’язань:


Кошти банкiв (5 863 528) (4 176 863)
Рахунки клiєнтiв 29 053 548 814 743
Iншi зобов’язання 40 150 81 389

Чисте надходження/(вибуття) грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi до сплати податку на прибуток 30 315 338 (11 356 114)

Податок на прибуток сплачений 3 241 (361 144)

Чисте надходження/(вибуття) грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi 30 318 579 (11 717 258)

РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ВIД IНВЕСТИЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI:
Придбання iнвестицiй, наявних для продажу (363 694 763) (125 376 554)
Надходження вiд реалiзацiї та погашення iнвестицiй, наявних для продажу 343 925 879 136 001 477
Придбання основних засобiв та нематерiальних активiв (1 165 326) (699 144)
Надходження вiд реалiзацiї основних засобiв 585 5 644

Чисте надходження/(вибуття) грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (20 933 625) 9 931 423

РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ВIД ФIНАНСОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI:
Виплата частини прибутку на основi фiнансових результатiв року 28 - (213 030)
Надходження вiд кредитiв, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй - -
Надходження вiд iнших запозичених коштiв - 3 357 755
Погашення iнших запозичених коштiв (552 441) (315 992)
Погашення боргових цiнних паперiв - -

Чисте надходження грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi (552 441) 2 828 733


ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО


«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
ОКРЕМИЙ ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ (ПРОДОВЖЕННЯ)
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(у тисячах гривень)
Примiтки За рiк, що закiнчився
31 грудня
2015 року За рiк, що закiнчився
31 грудня
2014 року

Вплив змiн курсiв обмiну валют на грошовi кошти та їх еквiваленти 3 368 422 1 918 289

ЧИСТЕ ЗБIЛЬШЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТIВ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТIВ 12 200 935 2 961 187

ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ, на початок перiоду 13 10 568 680 7 607 493

ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ, на кiнець перiоду 13 22 769 615 10 568 680
Окремий звiт про рух грошових коштiв складений прямим методом.
Протягом 2014 року вiдбулося наступне збiльшення акцiонерного капiталу без руху грошових коштiв:
• збiльшення акцiонерного капiталу Банку за рахунок капiталiзацiї нерозподiленого прибутку Банку шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй на загальну суму 1 072 904 тисячi гривень (Примiтка 28);
• збiльшення акцiонерного капiталу Банку на суму 11 598 840 тисяч гривень за рахунок здiйснення емiсiї 9 999 нових акцiй iз номiнальною вартiстю однiєї нової акцiї 1 160 000 гривень. Оплата нових акцiй Банку була здiйснена державними борговими цiнними паперами - облiгацiями внутрiшньої державної позики (надалi – «ОВДП») з iндексованою вартiстю спецiальної емiсiї номiнальною вартiстю 11 598 840 тисяч гривень (Примiтка 28). На дату первiсного визнання рiзниця мiж номiнальною та справедливою вартiстю цих ОВДП була визнана у капiталi та становила 603 772 тисячi гривень (Примiтка 18).
Вiд iменi Правлiння:

А. Г. Пишний Г. С. Костенко


Голова Правлiння Головний бухгалтер
31 березня 2016 року 31 березня 2016 року
Виконавцi: Рибалка О.В., 279-71-16, Заднепровський К.Г., 278-60-22
Примiтки на сторiнках 9-100 є невiд’ємною частиною цiєї окремої фiнансової звiтностi.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО


«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
ПРИМIТКИ ДО ОКРЕМОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(у тисячах гривень)

1. ОРГАНIЗАЦIЯ


Банк є правонаступником Державного спецiалiзованого комерцiйного ощадного банку України, зареєстрованого Нацiональним банком України (надалi – «НБУ») 31 грудня 1991 року за №4. Вiдкрите акцiонерне товариство «Державний ощадний банк України» було утворене вiдповiдно до Розпорядження Президента України № 106 вiд 20 травня 1999 року та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 876 вiд 21 травня 1999 року шляхом перетворення Державного спецiалiзованого комерцiйного ощадного банку України в Державний ощадний банк України у формi вiдкритого акцiонерного товариства. Вiдкрите акцiонерне товариство «Державний ощадний банк України» було зареєстровано НБУ 26 травня 1999 року за № 4. Змiна назви Банку на публiчне акцiонерне товариство «Державний ощадний банк України» була зареєстрована 7 червня 2011 року.
Банк з 5 жовтня 2011 року, працює на пiдставi банкiвської лiцензiї, виданої Нацiональним банком України. Банк має генеральну лiцензiю Нацiонального банку України на здiйснення валютних операцiй та лiцензiю Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (надалi – «НКЦПФР») на здiйснення операцiй iз цiнними паперами.
Основна дiяльнiсть Банку полягає у веденнi банкiвських рахункiв та залученнi депозитiв юридичних та фiзичних осiб, наданнi кредитiв, здiйсненнi платежiв, емiсiї банкiвських платiжних карток, розвитку торгового еквайрингу та альтернативних каналiв продаж, торгiвлi цiнними паперами та у здiйсненнi операцiй з iноземними валютами.
Стратегiчний план дiяльностi АТ «Ощадбанк» на 2015-2017 роки затверджено постановою правлiння банку вiд 13 лютого 2015 р. №96.
11 лютого 2016 року Кабiнетом Мiнiстрiв України прийнято Засади стратегiчного розвитку державного банкiвського сектору (далi - Засади).
Засади передбачають:
- збереження 100% участi держави у капiталi Банку до 2018 року, тобто Банк залишатиметься державним системним банком принаймнi наступнi декiлька рокiв;
- докорiнний перегляд системи корпоративного управлiння шляхом впровадження кращих мiжнародних стандартiв i практик, що сприятиме як пiдвищенню ефективностi управлiння в iнтересах держави та платникiв податкiв, так i незалежностi операцiйного управлiння вiд можливого полiтичного та адмiнiстративного впливу;
- iстотнi змiни функцiональної та фiнансової моделей Банку.
Стратегiчна мета Банку – це впровадження сучасних банкiвських технологiй та продуктiв як основи пiдвищення операцiйної ефективностi та забезпечення зваженого i стiйкого зростання у довгостроковiй перспективi.
Банк не є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, оскiльки усi вклади фiзичних осiб гарантовано державою.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв 100% акцiй Банку належали державi.
Юридична адреса Банку: Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12г.
Станом на 31 грудня 2014 року Банк припинив здiйснення усiх видiв фiнансових операцiй у населених пунктах Луганської та Донецької областей, якi не контролюються українською владою. Кримське республiканське управлiння, що станом на 31 грудня 2013 року входило у фiлiйну мережу Банку, припинило дiяльнiсть вiдповiдно до Постанови Правлiння Банку вiд 8 травня 2014 року № 286. 27 травня 2014 року воно було виключено з державного реєстру банкiв (лист НБУ вiд 30 травня 2014 року №41-114/27302). Таким чином, станом на 31 грудня 2014 року Банк мав 23 обласних управлiння, Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi, Головне управлiння з обслуговування клiєнтiв та 4 949 територiально вiдокремлених безбалансових вiддiлень на територiї України. Станом на 31 грудня 2015 року Банк мав 23 обласних управлiння, Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi, Головне управлiння з обслуговування клiєнтiв та 4 559 територiально вiдокремлених безбалансових вiддiлень на територiї України.
Кiлькiсть персоналу Банку станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв становила 30 893 та 34 354 чоловiк, вiдповiдно.
Дана окрема фiнансова звiтнiсть була схвалена Правлiнням Банку 31 березня 2016 року.

2. ОПЕРАЦIЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ


Полiтична та економiчна ситуацiї в Українi у 2015 роцi характеризувалася нестабiльнiстю, що призвело до погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют.
Через анексiю у 2014 роцi Автономної республiки Крим Росiйською Федерацiєю та розгортання сепаратистських рухiв i розвалу системи правопорядку в Луганськiй та Донецькiй областях вiдносини мiж Україною та Росiєю у 2015 роцi продовжували погiршуватися, що призвело до суттєвого скорочення торгово-економiчного спiвробiтництва мiж країнами: Росiйська Федерацiя денонсувала Угоду про зону вiльної торгiвлi з Україною, i обидвi країни оголосили про новi торговi обмеження. Зниження торгово-економiчної дiяльностi мiж Україною з Росiєю було частково компенсовано активiзацiєю економiчного спiвробiтництва з Європейським союзом, країнами Азiї та Сполученим Штатами Америки.

У 2015 роцi українська економiка знаходилася в станi рецесiї, її валовий внутрiшнiй продукт скоротився на 10% (2014: 7%), а рiчний рiвень iнфляцiї досягнув 43% (2014: 25%). Несприятливi умови на ринках, на яких Україна торгує своїми основними товарами, продовжували впливати на девальвацiю української гривнi стосовно основних iноземних валют. Нацiональний банк України подовжив дiю низки заходiв, запроваджених у 2014 роцi i направлених на обмеження вiдтоку iноземної валюти з країни, включаючи, обов’язковий продаж валютних надходжень, певнi обмеження на придбання iноземної валюти на мiжбанкiвському ринку i на використання iноземної валюти пiд час здiйснення розрахункових операцiй, а також обмеження на грошовi перерахування закордон, що призвело до згладжування надмiрних коливань обмiнного курсу, знецiнення гривнi вiдбулося поступово, що зумовлювало обмежений вплив на рiвень iнфляцiї.


На початку 2015 року уряд України погодив з МВФ чотирирiчну програму про надання кредиту на суму 17.5 мiльярда доларiв США для пiдтримки економiчної стабiлiзацiї України. Програма визначає перелiк реформ, якi мають бути проведенi урядом України для вiдновлення сталого розвитку у середньостроковiй перспективi. У жовтнi 2015 року Україна досягла угоди з бiльшiстю кредиторiв щодо реструктуризацiї частини зовнiшнього нацiонального боргу у сумi 15 мiльярдiв доларiв США, що призвело до покращення кредитного рейтингу України.
Банкiвська система у 2015 роцi характеризувалася очищенням вiд неплатоспроможних банкiв, недостатньою капiталiзацiєю, погiршенням активiв, яке було викликано економiчною ситуацiєю в країнi. Українськi компанiї i банки продовжували потерпати через неможливiсть отримати фiнансування як на внутрiшнiх, так i на мiжнародних фiнансових ринках.
Протягом 2015 року НБУ було проведено стрес-тестування найбiльших банкiв, у тому числi Банку. У вiдповiдностi до Постанови НБУ вiд 15.04.2015 №260, Банк та 20 найбiльших банкiв України повиннi мати позитивний власний капiтал до 1 квiтня 2016 року, а також норматив достатностi капiталу (Н2) не нижче 5% до 1 вересня 2016 року, 7% до 1 сiчня 2018 року та 10% до 1 сiчня 2019 року.
За результатами стрес-тестування Банк пiдготував та узгодив з Урядом та НБУ програму капiталiзацiї до кiнця 2018 року. Держава, яка є власником Банку, демонструє готовнiсть до надання пiдтримки у виглядi додаткових внескiв до капiталу Банку та вже фактично зробила такi внески у сумi 11,6 мiльярдiв гривень наприкiнцi 2014 року (зареєстрованi у березнi 2015 року) та у сумi 4,96 мiльярда гривень у сiчнi 2016 року. Вiдповiдно, на момент випуску цiєї фiнансової звiтностi Банк дотримується програми капiталiзацiї та вимог НБУ до капiталу.
У кiнцi 2015 року почала складатися ситуацiя нормалiзацiї лiквiдностi банкiвської системи, але кредитування економiки не здiйснюється через вiдсутнiсть платоспроможного попиту на кредити з високою кредитною ставкою.
Економiчна та полiтична ситуацiя залежить, великою мiрою, вiд впровадження реформ урядом України та зусиль НБУ iз подальшого оздоровлення банкiвського сектору та стабiлiзацiї економiчної ситуацiї в Українi. У свою чергу керiвництво Банку забезпечує стабiльну дiяльнiсть Банку вiдповiдно до встановлених стратегiчних цiлей та завдань.

3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ


Заява про вiдповiднiсть
Дана окрема фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – «МСФЗ») за 2015 фiнансовий рiк в доповнення до консолiдованої фiнансової звiтностi Банку згiдно з МСФЗ для подання до Нацiонального банку України (НБУ) на виконання вимог параграфу 8.1 роздiлу III Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженої Постановою Правлiння НБУ №373, 10 листопада 2011 року, iз змiнами та доповненнями. Ця окрема фiнансова звiтнiсть повинна розглядатись разом iз консолiдованою фiнансовою звiтнiстю, яка може бути отримана на офiцiйному сайтi Банку (www.oschadbank.ua).
Iншi критерiї вибору принципiв представлення
Дана окрема фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах гривень, якщо не зазначено iнше.
Дана фiнансова звiтнiсть представляє собою окрему фiнансову звiтнiсть Банку. Дочiрнє пiдприємство та компанiя спецiального призначення не консолiдованi у цiй окремiй фiнансовiй звiтностi. Iнвестицiя в дочiрнє пiдприємство в окремiй фiнансовiй звiтностi вiдображається на дату балансу за її собiвартiстю. Цю окрему фiнансову звiтнiсть необхiдно розглядати разом iз консолiдованою фiнансовою звiтнiстю, яка буде опублiкована Банком вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
Дана окрема фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки будiвель та фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за переоцiненою або справедливою вартiстю на кiнець кожного звiтного перiоду, як викладено у положеннях облiкової полiтики нижче. Iсторична собiвартiсть звичайно визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї, сплаченої в обмiн на товари та послуги.
Справедлива вартiсть визначається як цiна, яка була б отримана у результатi продажу активу або сплачена у результатi передачi зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки, незалежно вiд того, чи ця цiна безпосередньо спостерiгається на ринку або оцiнена iз використанням iншої методики оцiнки. Пiд час оцiнки справедливої вартостi активу або зобов’язання Банк бере до уваги характеристики вiдповiдного активу або зобов’язання так, якби учасники ринку враховували цi характеристики пiд час визначення цiни активу або зобов’язання на дату оцiнки. Справедлива вартiсть для цiлей оцiнки та/або розкриття у цiй окремiй фiнансовiй звiтностi визначається на такiй основi, за виключенням операцiй оренди, якi входять у сферу застосування МСБО 17 «Оренда», та оцiнок, якi мають певну схожiсть зi справедливою вартiстю, але не є справедливою вартiстю, такi як чиста вартiсть реалiзацiї згiдно з МСБО 2 «Запаси» або вартiсть пiд час використання згiдно з МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв».
Окрiм того, для цiлей окремої фiнансової звiтностi оцiнки справедливої вартостi розподiляються за категорiями на Рiвнi 1, 2 або 3 у залежностi вiд того, наскiльки вхiднi данi, використанi для оцiнок справедливої вартостi, пiддаються спостереженню, i важливостi таких вхiдних даних для оцiнки справедливої вартостi у цiлому, якi можна викласти таким чином:
• Вхiднi данi Рiвня 1 являють собою цiни котирування (без коригування) на активних ринках на iдентичнi активи або зобов’язання, до яких Банк може мати доступ на дату оцiнки;
• Вхiднi данi Рiвня 2 являють собою вхiднi данi (окрiм цiн котирування, вiднесених до Рiвня 1), якi можна спостерiгати для активу чи зобов’язання, прямо або опосередковано; та
• Вхiднi данi Рiвня 3 являють собою вхiднi данi для активу чи зобов’язання, яких немає у вiдкритому доступi.
Витрати на проведення операцiї – це притаманнi витрати, що безпосередньо пов’язанi iз придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати – це витрати, що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими зобов’язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на зберiгання.
Амортизована вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв – мiнус будь-яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки.
Нарахованi процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки – це метод розподiлу процентних доходiв або процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки (ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх збиткiв за кредитами) точно дисконтуються протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну до чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших змiнних факторiв, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал