Титульний аркушСторінка14/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   38

Чисте (вибуття)/надходження грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (21 120 454) 9 931 349

РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ВIД ФIНАН

ОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI:


Виплата частини прибутку на основi фiнансових результатiв року 27 - (213 030)
Викуп власних акцiй дочiрньою компанiєю (1 484) -
Надходження вiд випущених єврооблiгацiй - -
Надходження вiд iнших запозичених коштiв - 3 357 755
Погашення iнших запозичених коштiв (405 633) (315 992)
Погашення боргових цiнних паперiв - -

Чисте (вибуття)/надходження грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi (407 117) 2 828 733


ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО


«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
КОНСОЛIДОВАНИЙ ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ (ПРОДОВЖЕННЯ)
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(у тисячах гривень)
Примiтки За рiк, що закiнчився
31 грудня
2015 року За рiк, що закiнчився
31 грудня
2014 року

Вплив змiн курсiв обмiну валют на грошовi кошти та їх еквiваленти 3 369 490 1 917 895

ЧИСТЕ ЗБIЛЬШЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТIВ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТIВ 12 195 982 2 978 848

ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ, на початок перiоду 13 10 603 119 7 624 271

ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ, на кiнець перiоду 13 22 799 101 10 603 119
Консолiдований звiт про рух грошових коштiв складений прямим методом.
Протягом 2014 року вiдбулося наступне збiльшення акцiонерного капiталу без руху грошових коштiв:
• збiльшення акцiонерного капiталу Банку за рахунок капiталiзацiї нерозподiленого прибутку Банку шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй на загальну суму 1 072 904 тисячi гривень (Примiтка 27);
• збiльшення акцiонерного капiталу Банку на суму 11 598 840 тисяч гривень за рахунок здiйснення емiсiї 9 999 нових акцiй iз номiнальною вартiстю однiєї нової акцiї 1 160 000 гривень. Оплата нових акцiй Банку була здiйснена державними борговими цiнними паперами – облiгацiями внутрiшньої державної позики (надалi – «ОВДП») з iндексованою вартiстю спецiальної емiсiї номiнальною вартiстю 11 598 840 тисяч гривень (Примiтка 27). На дату первiсного визнання рiзниця мiж номiнальною та справедливою вартiстю цих ОВДП була визнана у капiталi та становила 603 772 тисячi гривень (Примiтка 18).
Вiд iменi Правлiння:

А. Г. Пишний Г. С. Костенко


Голова Правлiння Головний бухгалтер
31 березня 2016 року 31 березня 2016 року
Виконавцi: Рибалка О.В., 279-71-16, Заднепровський К.Г., 278-60-22
Примiтки на сторiнках 9-101 є невiд’ємною частиною цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО


«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
ПРИМIТКИ ДО КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(у тисячах гривень)

1. ОРГАНIЗАЦIЯ


Банк є правонаступником Державного спецiалiзованого комерцiйного ощадного банку України, зареєстрованого Нацiональним банком України (надалi – «НБУ») 31 грудня 1991 року за №4. Вiдкрите акцiонерне товариство «Державний ощадний банк України» було утворене вiдповiдно до Розпорядження Президента України № 106 вiд 20 травня 1999 року та Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 876 вiд 21 травня 1999 року шляхом перетворення Державного спецiалiзованого комерцiйного ощадного банку України в Державний ощадний банк України у формi вiдкритого акцiонерного товариства. Вiдкрите акцiонерне товариство «Державний ощадний банк України» було зареєстровано НБУ 26 травня 1999 року за № 4. Змiна назви Банку на публiчне акцiонерне товариство «Державний ощадний банк України» була зареєстрована 7 червня 2011 року.
Банк з 5 жовтня 2011 року, працює на пiдставi банкiвської лiцензiї, виданої Нацiональним банком України. Банк має генеральну лiцензiю Нацiонального банку України на здiйснення валютних операцiй та лiцензiю Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (надалi – «НКЦПФР») на здiйснення операцiй iз цiнними паперами.
Основна дiяльнiсть Банку полягає у веденнi банкiвських рахункiв та залученнi депозитiв юридичних та фiзичних осiб, наданнi кредитiв, здiйсненнi платежiв, емiсiї банкiвських платiжних карток, розвитку торгового еквайрингу та альтернативних каналiв продаж, торгiвлi цiнними паперами та у здiйсненнi операцiй з iноземними валютами.
Стратегiчний план дiяльностi АТ «Ощадбанк» на 2015-2017 роки затверджено постановою правлiння банку вiд 13 лютого 2015 р. №96.
11 лютого 2016 року Кабiнетом Мiнiстрiв України прийнято Засади стратегiчного розвитку державного банкiвського сектору (далi - Засади).
Засади передбачають:
- збереження 100% участi держави у капiталi Банку до 2018 року, тобто Банк залишатиметься державним системним банком принаймнi наступнi декiлька рокiв;
- докорiнний перегляд системи корпоративного управлiння шляхом впровадження кращих мiжнародних стандартiв i практик, що сприятиме як пiдвищенню ефективностi управлiння в iнтересах держави та платникiв податкiв, так i незалежностi операцiйного управлiння вiд можливого полiтичного та адмiнiстративного впливу;
- iстотнi змiни функцiональної та фiнансової моделей Банку.
Стратегiчна мета Банку – це впровадження сучасних банкiвських технологiй та продуктiв як основи пiдвищення операцiйної ефективностi та забезпечення зваженого i стiйкого зростання у довгостроковiй перспективi.
Банк не є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, оскiльки усi вклади фiзичних осiб гарантовано державою.
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв 100% акцiй Банку належали державi.
Юридична адреса Банку: Україна, 01001, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12г.

Станом на 31 грудня 2014 року Банк припинив здiйснення усiх видiв фiнансових операцiй у населених пунктах Луганської та Донецької областей, якi не контролюються українською владою. Кримське республiканське управлiння, що станом на 31 грудня 2013 року входило у фiлiйну мережу Банку, припинило дiяльнiсть вiдповiдно до Постанови Правлiння Банку вiд 8 травня 2014 року № 286. 27 травня 2014 року воно було виключено з державного реєстру банкiв (лист НБУ вiд 30 травня 2014 року №41-114/27302). Таким чином, станом на 31 грудня 2014 року Банк мав 23 обласних управлiння, Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi, Головне управлiння з обслуговування клiєнтiв та 4 949 територiально вiдокремлених безбалансових вiддiлень на територiї України. Станом на 31 грудня 2015 року Банк мав 23 обласних управлiння, Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi, Головне управлiння з обслуговування клiєнтiв та 4 559 територiально вiдокремлених безбалансових вiддiлень на територiї України.


Кiлькiсть персоналу Банку станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв становила 30 893 та 34 354 чоловiк, вiдповiдно.

В групу компанiй, в якiй Банк виступає материнською компанiєю, та якi консолiдованi у данiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, входять:


Назва Країна ведення дiяльностi Вiдсоток участi/вiдсоток акцiй, що мають голос (%) станом на Вид дiяльностi
31 грудня
2015 року 31 грудня
2014 року
ПАТ «Державний ощадний банк України» Україна Материнська компанiя Банкiвська дiяльнiсть
ПАТ «Агентство по рефiнансуванню житлових кредитiв» Україна 70,86 70,86 Рефiнансування кредитiв
SSB NO. 1 Plc Велика Британiя - - Компанiя спецiального призначення для випуску єврооблiгацiй
ПАТ «Агентство по рефiнансуванню житлових кредитiв» було створено у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до законодавства України 17 лютого 2012 року. Основним видом дiяльностi компанiї є рефiнансування iпотечних кредитiв шляхом випуску iпотечних цiнних паперiв.
SSB NO. 1 Plc було створено у формi публiчного товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, вiдповiдно до законодавства Англiї та Уельсу. Основним видом дiяльностi компанiї є залучення коштiв на мiжнародних ринках капiталу для Банку. Контроль у Банку виник на пiдставi можливостi заздалегiдь визначати дiяльнiсть SSB NO. 1 Plc (забезпечення роботи за принципом «автопiлот») вiдповiдно до вимог МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть». Керiвництвом SSB NO. 1 Plc прийнято рiшення про те, що SSB NO. 1 Plc буде здiйснювати операцiї у вiдповiдностi iз заздалегiдь визначеним порядком дiяльностi.
Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть була схвалена Правлiнням Банку 31 березня 2016 року.

2. ОПЕРАЦIЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ


Полiтична та економiчна ситуацiї в Українi у 2015 роцi характеризувалася нестабiльнiстю, що призвело до погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют.

Через анексiю у 2014 роцi Автономної республiки Крим Росiйською Федерацiєю та розгортання сепаратистських рухiв i розвалу системи правопорядку в Луганськiй та Донецькiй областях вiдносини мiж Україною та Росiєю у 2015 роцi продовжували погiршуватися, що призвело до суттєвого скорочення торгово-економiчного спiвробiтництва мiж країнами: Росiйська Федерацiя денонсувала Угоду про зону вiльної торгiвлi з Україною, i обидвi країни оголосили про новi торговi обмеження. Зниження торгово-економiчної дiяльностi мiж Україною з Росiєю було частково компенсовано активiзацiєю економiчного спiвробiтництва з Європейським союзом, країнами Азiї та Сполученим Штатами Америки.


У 2015 роцi українська економiка знаходилася в станi рецесiї, її валовий внутрiшнiй продукт скоротився на 10% (2014: 7%), а рiчний рiвень iнфляцiї досягнув 43% (2014: 25%). Несприятливi умови на ринках, на яких Україна торгує своїми основними товарами, продовжували впливати на девальвацiю української гривнi стосовно основних iноземних валют. Нацiональний банк України подовжив дiю низки заходiв, запроваджених у 2014 роцi i направлених на обмеження вiдтоку iноземної валюти з країни, включаючи, обов’язковий продаж валютних надходжень, певнi обмеження на придбання iноземної валюти на мiжбанкiвському ринку i на використання iноземної валюти пiд час здiйснення розрахункових операцiй, а також обмеження на грошовi перерахування закордон, що призвело до згладжування надмiрних коливань обмiнного курсу, знецiнення гривнi вiдбулося поступово, що зумовлювало обмежений вплив на рiвень iнфляцiї.
На початку 2015 року уряд України погодив з МВФ чотирирiчну програму про надання кредиту на суму 17.5 мiльярда доларiв США для пiдтримки економiчної стабiлiзацiї України. Програма визначає перелiк реформ, якi мають бути проведенi урядом України для вiдновлення сталого розвитку у середньостроковiй перспективi. У жовтнi 2015 року Україна досягла угоди з бiльшiстю кредиторiв щодо реструктуризацiї частини зовнiшнього нацiонального боргу у сумi 15 мiльярдiв доларiв США, що призвело до покращення кредитного рейтингу України.
Банкiвська система у 2015 роцi характеризувалася очищенням вiд неплатоспроможних банкiв, недостатньою капiталiзацiєю, погiршенням активiв, яке було викликано економiчною ситуацiєю в країнi. Українськi компанiї i банки продовжували потерпати через неможливiсть отримати фiнансування як на внутрiшнiх, так i на мiжнародних фiнансових ринках.
Протягом 2015 року НБУ було проведено стрес-тестування найбiльших банкiв, у тому числi Банку. У вiдповiдностi до Постанови НБУ вiд 15.04.2015 №260, Банк та 20 найбiльших банкiв України повиннi мати позитивний власний капiтал до 1 квiтня 2016 року, а також норматив достатностi капiталу (Н2) не нижче 5% до 1 вересня 2016 року, 7% до 1 сiчня 2018 року та 10% до 1 сiчня 2019 року.
За результатами стрес-тестування Банк пiдготував та узгодив з Урядом та НБУ програму капiталiзацiї до кiнця 2018 року. Держава, яка є власником Банку, демонструє готовнiсть до надання пiдтримки у виглядi додаткових внескiв до капiталу Банку та вже фактично зробила такi внески у сумi 11,6 мiльярдiв гривень наприкiнцi 2014 року (зареєстрованi у березнi 2015 року) та у сумi 4,96 мiльярда гривень у сiчнi 2016 року. Вiдповiдно, на момент випуску цiєї фiнансової звiтностi Банк дотримується програми капiталiзацiї та вимог НБУ до капiталу.
У кiнцi 2015 року почала складатися ситуацiя нормалiзацiї лiквiдностi банкiвської системи, але кредитування економiки не здiйснюється через вiдсутнiсть платоспроможного попиту на кредити з високою кредитною ставкою.
Економiчна та полiтична ситуацiя залежить, великою мiрою, вiд впровадження реформ урядом України та зусиль НБУ iз подальшого оздоровлення банкiвського сектору та стабiлiзацiї економiчної ситуацiї в Українi. У свою чергу керiвництво Банку забезпечує стабiльну дiяльнiсть Банку вiдповiдно до встановлених стратегiчних цiлей та завдань.

3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ


Заява про вiдповiднiсть
Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – «МСФЗ»), випущених Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – «КМСФЗ»), та тлумачень, опублiкованих Мiжнародним Комiтетом з тлумачення фiнансової звiтностi (надалi – «МКТФЗ»).
Iншi критерiї вибору принципiв представлення
Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах гривень, якщо не зазначено iнше.
Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки будiвель та фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за переоцiненою або справедливою вартiстю на кiнець кожного звiтного перiоду, як викладено у положеннях облiкової полiтики нижче. Iсторична собiвартiсть звичайно визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї, сплаченої в обмiн на товари та послуги.
Справедлива вартiсть визначається як цiна, яка була б отримана у результатi продажу активу або сплачена у результатi передачi зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки, незалежно вiд того, чи ця цiна безпосередньо спостерiгається на ринку або оцiнена iз використанням iншої методики оцiнки. Пiд час оцiнки справедливої вартостi активу або зобов’язання Група бере до уваги характеристики вiдповiдного активу або зобов’язання так, якби учасники ринку враховували цi характеристики пiд час визначення цiни активу або зобов’язання на дату оцiнки. Справедлива вартiсть для цiлей оцiнки та/або розкриття у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi визначається на такiй основi, за виключенням операцiй оренди, якi входять у сферу застосування МСБО 17 «Оренда», та оцiнок, якi мають певну схожiсть зi справедливою вартiстю, але не є справедливою вартiстю, такi як чиста вартiсть реалiзацiї згiдно з МСБО 2 «Запаси» або вартiсть пiд час використання згiдно з МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв».
Окрiм того, для цiлей консолiдованої фiнансової звiтностi оцiнки справедливої вартостi розподiляються за категорiями на Рiвнi 1, 2 або 3 у залежностi вiд того, наскiльки вхiднi данi, використанi для оцiнок справедливої вартостi, пiддаються спостереженню, i важливостi таких вхiдних даних для оцiнки справедливої вартостi у цiлому, якi можна викласти таким чином:
• Вхiднi данi Рiвня 1 являють собою цiни котирування (без коригування) на активних ринках на iдентичнi активи або зобов’язання, до яких Група може мати доступ на дату оцiнки;
• Вхiднi данi Рiвня 2 являють собою вхiднi данi (окрiм цiн котирування, вiднесених до Рiвня 1), якi можна спостерiгати для активу чи зобов’язання, прямо або опосередковано; та
• Вхiднi данi Рiвня 3 являють собою вхiднi данi для активу чи зобов’язання, яких немає у вiдкритому доступi.
Україна вважалася країною з гiперiнфляцiйною економiкою до 31 грудня 2000 року. Вiдповiдно, Група застосовувала МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї». Вплив застосування МСБО 29 полягає в тому, що немонетарнi статтi були перерахованi в одиницi вимiру, якi були дiйснi на 31 грудня 2000 року, шляхом застосування вiдповiдних iндексiв iнфляцiї до первiсної вартостi.
Функцiональна валюта
Позицiї, включенi в консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи, вираженi у валютi, що найкращим чином вiдповiдає економiчнiй сутностi подiй та умов, що стосуються Групи («функцiональна валюта»). Функцiональною валютою даної консолiдованої фiнансової звiтностi є українська гривня. Всi значення заокругленi до цiлих тисяч гривень, якщо не вказано iнше.
Взаємозалiк
Фiнансовi активи та зобов’язання згортаються, а в консолiдованому звiтi про фiнансовий стан вiдображається згорнутий залишок, якщо Група має юридичне право здiйснювати залiк вiдображених у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан сум та має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та погасити зобов’язання одночасно. Доходи i витрати не згортаються у консолiдованому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, за виключенням тих випадкiв, коли це вимагається або дозволяється МСФЗ або вiдповiдним тлумаченням, при цьому такi випадки окремо розкриваються в облiковiй полiтицi Групи. При облiку передачi фiнансового активу, яка не веде до припинення визнання такого активу, Група не згортає переданий актив та пов’язане з ним зобов’язання.
Основнi положення облiкової полiтики представленi нижче.
Принципи консолiдацiї
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Банку та компанiй, якi контролюються Банком (його дочiрня компанiя та компанiя спецiального призначення). Контроль досягається тодi, коли Банк:
• має владнi повноваження щодо об’єкта iнвестування;
• зазнає ризикiв або має права щодо змiнних результатiв дiяльностi об’єкта iнвестування; та
• має здатнiсть використовувати свої владнi повноваження щодо об’єкта iнвестування для впливу на свої результати.
Банк здiйснює переоцiнку наявностi або вiдсутностi контролю над об’єктом iнвестицiй, якщо факти та обставини вказують на змiни одного або бiльше iз трьох перелiчених вище елементiв контролю.
У випадку коли Банк має менше бiльшостi прав голосу в об’єктi iнвестування, вiн володiє владними повноваженнями над цим об’єктом iнвестицiй, коли прав голосу достатньо для забезпечення його практичної здатностi керувати значущими видами дiяльностi об’єкта iнвестування одноосiбно. Оцiнюючи, чи є права голосу Банку достатнiми для надання йому владних повноважень, Банк враховує усi факти та обставини, у тому числi:
• розмiр утримуваного Банком пакету голосiв порiвняно iз розмiром та ступенем розпорошеностi пакетiв iнших утримувачiв прав голосу;
• потенцiйнi права голосу, утримуванi Банком, iнших утримувачiв голосiв або iнших сторiн;
• права, якi виникають внаслiдок iнших контрактних угод; та
• будь-якi додатковi факти та обставини, якi вказують на те, що Банк має або не має можливостi керувати значущими видами дiяльностi у перiод часу, коли необхiдно прийняти рiшення, включно з порядком розподiлу голосiв пiд час голосування на попереднiх зборах акцiонерiв.
Консолiдацiя дочiрньої компанiї розпочинається iз дати, коли Банк отримує контроль над дочiрньою компанiєю, та припиняється, коли Банк втрачає контроль над дочiрньою компанiєю. Зокрема, доходи i витрати дочiрньої компанiї, придбаної або проданої протягом року, включаються до консолiдованого звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, починаючи iз дати отримання Банком контролю i до дати втрати Банком контролю над дочiрньою компанiєю.
Прибуток i збиток та кожний компонент iнших сукупних доходiв розподiляються на власника Банку i неконтрольованi частки участi. Загальна сума сукупних доходiв дочiрньої компанiї розподiляється на власника Банку i неконтрольованi частки участi, навiть якщо це призводить до виникнення у неконтрольованих часток участi вiд’ємного залишку.

У випадку необхiдностi у фiнансову звiтнiсть дочiрньої компанiї вносяться коригування для приведення їхньої облiкової полiтики у вiдповiднiсть до облiкової полiтики Групи.


Усi внутрiшньогруповi активи та зобов’язання, статтi капiталу, доходи, витрати i потоки грошових коштiв за операцiями мiж членами Групи виключаються повнiстю пiд час консолiдацiї.
Неконтрольована частка участi
Неконтрольована частка участi представлена як частка прибуткiв або збиткiв, а також чистих активiв дочiрньої компанiї та компанiї спецiального призначення, якi не належать, прямо або опосередковано, акцiонеру Банку.
Неконтрольована частка участi представлена окремо в консолiдованому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, а в консолiдованому звiтi про фiнансовий стан – у складi капiталу, окремо вiд акцiонерного капiталу материнської компанiї.
Визнання доходiв та витрат
Визнання процентних доходiв та витрат
Процентнi доходи вiд фiнансового активу визнаються, коли iснує вiрогiднiсть надходження економiчних вигiд для Групи, i суму доходiв можна достовiрно визначити. Процентнi доходи та витрати визнаються за методом нарахування з використанням методу ефективної ставки процента. Метод ефективної ставки процента – це метод визначення амортизованої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання (або групи фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань) та розподiлення процентних доходiв або витрат протягом вiдповiдного перiоду.
Ефективна ставка процента – це ставка, яка забезпечує точне приведення вартостi очiкуваних майбутнiх грошових виплат або надходжень протягом очiкуваного строку використання фiнансового iнструмента або, якщо доцiльно, протягом коротшого перiоду, до чистої балансової вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання.
Доходи за борговими фiнансовими iнструментами вiдображаються з використанням методу ефективної ставки процента, за виключенням фiнансових активiв, що вiдображаються по справедливiй вартостi через прибутки та збитки.
При списаннi (частковому списаннi) фiнансового активу або групи аналогiчних фiнансових активiв у результатi збитку вiд знецiнення процентнi доходи визнаються у подальшому з використанням процентної ставки, яка застосовувалася для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення.
Проценти отриманi вiд активiв, що оцiнюються по справедливiй вартостi, класифiкуються як процентнi доходи.
Визнання доходiв за угодами РЕПО та зворотнього РЕПО
Прибутки/збитки вiд цих iнструментiв визнаються як процентнi доходи чи витрати у консолiдованому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд виходячи з рiзницi мiж цiною зворотнього придбання, розрахованою на поточний момент з використанням методу ефективної ставки процента, та цiною продажу таких iнструментiв третiм сторонам. Коли операцiя зворотнього РЕПО або РЕПО виконується на первiсних умовах, ефективна доходнiсть/процент у виглядi рiзницi мiж цiною продажу та зворотнього викупу, погоджена в рамках первiсної угоди, визнається з використанням методу ефективної ставки процента.

Визнання комiсiйних доходiв та витрат


Комiсiї за надання кредитiв, разом iз вiдповiдними прямими витратами, переносяться на майбутнi перiоди та визнаються як коригування ефективної ставки процента за кредитом. Коли iснує вiрогiднiсть, що зобов’язання з кредитування призведе до укладання конкретного кредитного договору, плата за зобов’язання з кредитування включається до доходiв майбутнiх перiодiв разом з вiдповiдними прямими витратами та визнається як коригування ефективної ставки процента за наданим кредитом. Коли малоймовiрно, що зобов’язання з кредитування призведе до укладання конкретного кредитного договору, плата за зобов’язання визнається у консолiдованому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд протягом перiоду, який залишився до кiнця виконання даного зобов’язання. Коли спливає строк зобов’язання з кредитування, а кредитний договiр так i не укладається, комiсiйнi доходи за зобов’язаннями з кредитування визнаються у консолiдованому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд пiсля завершення цього строку. Комiсiя за обслуговування кредиту визнається як дохiд пiд час надання послуги. Комiсiя за органiзацiю синдикованих кредитiв визнається в консолiдованому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, коли такi послуги з органiзацiї фiнансування наданi. Усi iншi комiсiї визнаються пiсля надання вiдповiдних послуг.
Iншi доходи та витрати визнаються у консолiдованому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд коли завершується вiдповiдна операцiя.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Група визнає фiнансовi активи та зобов’язання у своєму консолiдованому звiтi про фiнансовий стан тодi, коли вiн стає стороною контрактних зобов’язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї фiнансових активiв та зобов’язань визнаються з використанням облiку за датою розрахунку.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал