Титульний аркушСторінка1/38
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Заступник голови правлiння

 

 

 

Драчко-Єрмоленко Є.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00032129

4. Місцезнаходження

м. Київ , Печерський, 01001, м. Київ, вул. Госпiтальна, 12-Г

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 247-86-44 (044) 247-86-44

6. Електронна поштова адреса

OhonenkoSV@oschadbank.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у
 (номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
в мережі Інтернет
 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів


10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента


3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента


3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

X

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій


19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

Основнi вiдомостi про емiтента: Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб: 2015 рiк - 28 125.


За звiтний перiод АТ "Ощадбанк" не брав участi у створенi юридичних осiб.
Iнформацiя про рейтинговi агентства - *рейтинги, присвоєнi Банку, знаходяться на рiвнi суверенних рейтингiв.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) - Засновником АТ «Ощадбанк» є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України. Держава здiйснює та реалiзує повноваження власника щодо акцiй, якi їй належать у статутному капiталi АТ «Ощадбанк», через органи управлiння АТ «Ощадбанк». У вiдповiдностi до п. 19 Статуту АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №261 вiд 25.02.2003 (у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 вересня 2015 р. № 659), Банк здiйснює емiсiю 25777 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1160000 (один мiльйон сто шiстдесят тисяч) гривень кожна у бездокументарнiй формi на всю суму статутного капiталу. Кожна акцiя є неподiльною.
Iнформацiя про посадових осiб емiтента. Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб АТ «Ощадбанк» - замiсть загального стажу роботи у членiв наглядової ради, голови наглядової ради, членiв ревiзiйної комiсiї та голови ревiзiйної комiсiї зазначений стаж керiвної роботи.
Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента - Вiдповiдно до ст. 7 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» та Статуту АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №261 вiд 25.02.2003 (у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 вересня 2015 р. № 659), 100% статутного капiталу банку належать державi.
Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента - Вiдповiдно до ст. 7 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» та Статуту АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №261 вiд 25.02.2003 (у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 вересня 2015 р. № 659), 100% статутного капiталу банку належать державi.
Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
Iнформацiя про облiгацiї: Розпорядженням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 70 – С – О вiд 16 березня 2011 року скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй (серiя А) Публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (серiя А) вiд 28 грудня 2007 року № 1034/2/07 анульоване в зв`язку з погашенням.
Розпорядженням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 37 – КФ – С - О вiд 01 березня 2013 року скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй (серiя В) Публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (серiя В) вiд 28 грудня 2007 року № 1035/2/07 анульоване в зв`язку з погашенням.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня, так як Банк в 2015 роцi не здiйснював випускiв дисконтних облiгацiй, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, а також випускiв iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, так як Банк в 2015 роцi не здiйснював випускiв похiдних цiнних паперiв.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року вiдсутня, так як Банк не здiйснював викуп власних акцiй протягом 2015 року.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня так, як випуску боргових цiнних паперiв, за яким надано забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань АТ "Ощадбанк" за кожним випуском боргових цiнних паперiв, за яким надано такi забезпечення не було.
Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв: Вiдповiдно до Статуту АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.02.2003 № 261 (у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 2 вересня 2015 р. № 659), публiчне акцiонерне товариство «Державний ощадний банк України» є державним банком, засновником якого є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України. Держава здiйснює та реалiзує повноваження власника щодо акцiй, якi їй належать у статутному капiталi Банку, через органи управлiння Банку. Органами управлiння АТ «Ощадбанк» є наглядова рада, правлiння. Органом контролю АТ «Ощадбанк» є ревiзiйна комiсiя. (п. 32. Статуту АТ «Ощадбанк»). Таким чином, враховуючи вищевикладене,такий орган управлiння, як загальнi збори акцiонерiв, вiдсутнiй в АТ «Ощадбанк».
Iнформацiя про стан корпоративного управлiння. Органи управлiння: щодо складу наглядової ради - У вiдповiдностi до ст. 7 ЗУ «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» до складу наглядової ради державного банку входять члени наглядової ради, призначенi Верховною Радою України, Президентом України i Кабiнетом Мiнiстрiв України. Термiн повноважень членiв наглядової ради державного банку – п’ять рокiв. Повноваження призначеного складу наглядової ради державного банку та/або кожного з його членiв можуть припинятися вiдповiдно за рiшенням Верховної Ради України, Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України щодо призначених ними осiб, але не ранiше нiж через один рiк з дня призначення.
Щодо членiв наглядової ради АТ «Ощадбанк», якi призначенi до її складу згiдно постанови Верховної Ради України вiд 31.05.2007 р. №1100 «Про внесення змiни до Постанови Верховної Ради України «Про призначення членiв наглядових рад Вiдкритого акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" та Державного експортно-iмпортного банку України "Укрексiмбанк»»:
- Чекашкiн Сергiй Вiкторович загинув в вереснi 2012 року;
- Волинець Данило Мефодiйович, Кошеленко Олег Федорович, Литюк Анатолiй Iванович, Бордюгов Юрiй Васильович – термiн повноважень сплинув згiдно ст. 7 ЗУ „Про банки i банкiвську дiяльнiсть”.
Скiльки разiв на рiк у середньому вiдбувалися засiдання наглядової ради протягом останнiх трьох рокiв:
2013 рiк – вiдбулося 4 (чотири) засiдання наглядової ради.
2014 рiк – вiдбулося 11 (одинадцять) засiдань наглядової ради.
2015 рiк – вiдбулося 8 (вiсiм) засiдань наглядової ради.
Вiдповiдно до статуту АТ «Ощадбанк», до компетенцiї якого з органiв (загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирiшення кожного з цих питань;Наглядова рада: Обрання та припинення повноважень голови та членiв наглядової ради - так (щодо голови), нi (щодо членiв НР).
Чи мiстить статут АТ «Ощадбанк» положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рiшення про укладення договорiв, враховуючи їх суму, вiд iменi АТ «Ощадбанк»: так (Вiдповiдно до п. 32 Статуту АТ «Ощадбанк» до компетенцiї наглядової ради вiдноситься прийняття рiшення стосовно «затвердження умов правочинiв на вiдчуження майна, вартiсть якого перевищує 10 вiдсоткiв статутного капiталу Банку»).
Чи отримував АТ «Ощадбанк» протягом останнього року платнi послуги консультантiв у сферi корпоративного управлiння чи фiнансового менеджменту:у сферi корпоративного управлiння – нi, у сферi фiнансового менеджменту – так.
Окрема фiнансова звiтнiсть та звiт незалежного аудитора за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ
БАНК УКРАЇНИ»
ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЩОДО ПIДГОТОВКИ
ТА СХВАЛЕННЯ ОКРЕМОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку окремої фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає фiнансовий стан публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (надалi – «Банк») станом на 31 грудня 2015 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився цiєю датою, а також за розкриття основних принципiв облiкової полiтики та iншої пояснювальної iнформацiї, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – «МСФЗ»).
При пiдготовцi окремої фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
• забезпечення правильного вибору та застосування принципiв облiкової полiтики;
• представлення iнформацiї, у т.ч. даних про облiкову полiтику, у формi, що забезпечує прийнятнiсть, достовiрнiсть, спiвставнiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;
• розкриття додаткової iнформацiї у випадках, коли виконання вимог МСФЗ є недостатнiм для розумiння користувачами звiтностi того впливу, який тi чи iншi угоди, а також iншi подiї чи умови, здiйснюють на фiнансовий стан та фiнансовi результати дiяльностi Банку;
• ствердження про дотримання вимог МСФЗ, за умови, що будь-якi суттєвi вiдхилення розкритi та роз’ясненi в окремiй фiнансовiй звiтностi; та
• оцiнку здатностi Банку продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:
• створення, впровадження та пiдтримання у всiх пiдроздiлах Банку ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю;
• ведення облiку у формi, яка б дозволяла розкрити та пояснити угоди Банку, а також надати на будь-яку дату iнформацiю з достатньою точнiстю про фiнансовий стан Банку i забезпечити вiдповiднiсть окремої фiнансової звiтностi Банку вимогам МСФЗ;
• ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до законодавства України;
• застосування обґрунтовано доступних заходiв щодо збереження активiв Банку; та
• запобiгання i виявлення випадкiв шахрайства та iнших порушень.
Окрема фiнансова звiтнiсть Банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, була схвалена до випуску 31 березня 2016 року Правлiнням Банку.
Вiд iменi Правлiння:

А. Г. Пишний Г. С. Костенко


Голова Правлiння Головний бухгалтер
31 березня 2016 року 31 березня 2016 року

Звiт незалежного аудитора


Акцiонеру та Правлiнню Публiчного акцiонерного товариства
«Державний ощадний банк України»
Ми провели аудит поданої нижче окремої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далi – «Банк»), що складається з окремого звiту про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2015 року та окремого звiту про прибутки i збитки та iнший сукупних дохiд, змiни капiталу i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також примiток, що складаються з короткого огляду основних положень облiкової полiтики та iншої пояснювальної iнформацiї.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за окрему фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї окремої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй контроль, який керiвництво визначило необхiднiм для забезпечення пiдготовки окремої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Ми вiдповiдаємо за висловлення думки щодо цiєї окремої фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв аудиту, якi прийнято в якостi Нацiональних стандартiв аудиту (вiдповiдно до рiшень Аудиторської Палати України вiд 18 квiтня 2003 року та вiд 29 грудня 2015 року). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вимог етики, а також планування i проведення аудиту для отримання достатньої впевненостi стосовно вiдсутностi у окремiй фiнансовiй звiтностi суттєвих викривлень.
Аудит передбачає проведення процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриття iнформацiї у окремiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд професiйного судження аудитора, в тому числi вiд оцiнки ризикiв суттєвих викривлень у фiнансовiй звiтностi внаслiдок помилки або шахрайства. При здiйсненнi оцiнки ризикiв аудитор розглядає систему внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки i достовiрного представлення органiзацiєю фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, доцiльних за iснуючих обставин, а не з метою надання висновку стосовно ефективностi внутрiшнього контролю органiзацiї. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi застосування облiкової полiтики та обґрунтованостi облiкових оцiнок, здiйснених керiвництвом, а також оцiнку загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми та вiдповiдними i надають пiдстави для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Банк веде облiк своїх будiвель, користуючись моделлю переоцiнки, яка вимагає вiд Банку регулярно переоцiнювати свої будiвлi, для забезпечення того, щоб їх балансова вартiсть не вiдрiзнялась суттєво вiд їх ринкової вартостi на кiнець кожного звiтного перiоду. Як зазначено в Примiтцi 19 до окремої фiнансової звiтностi, Банк проводив останню переоцiнку своїх будiвель станом на 31 грудня 2011 року. Як зазначено в Примiтцi 2 до окремої фiнансової звiтностi, в українському економiчному середовищi вiдбулися iстотнi змiни з моменту останньої переоцiнки, якi вказують, що ринкова вартiсть будiвель станом на 31 грудня 2015 року може iстотно вiдрiзнятися вiд їх балансової вартостi i тому переоцiнка будiвель повинна була бути проведена в поточному перiодi. Переоцiнка не була проведена Банком станом на 31 грудня 2015 року, i не були представленi пов'язанi з нею розкриття iнформацiї, що не вiдповiдає вимогам МСБО 16 «Основнi засоби». За вiдсутнiстю iнформацiї для оцiнки справедливої вартостi будiвель, нам не вдалося оцiнити вплив вiдмiнностей мiж справедливою вартiстю будiвель Банку та їх балансовою вартiстю станом на 31 грудня 2015 року та вiдповiдний вплив цього питання на резерв переоцiнки i вiдстрочене податкове зобов'язання або актив станом на зазначену вище дату, а також амортизацiйнi вiдрахування i витрати з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного у Пiдставi для висловлення умовно-позитивної думки, подана нижче окрема фiнансова звiтнiсть достовiрно вiдображає, в усiх суттєвих аспектах, окремий фiнансовий стан Банку на 31 грудня 2015 року та результати його дiяльностi i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо вашу увагу на Примiтку 2 до цiєї окремої фiнансової звiтностi. Дiяльнiсть Банку, як i дiяльнiсть iнших органiзацiй в Українi, зазнає та продовжуватиме зазнавати у найближчому майбутньому впливу полiтичної та економiчної невизначеностi, що спостерiгається в Українi.
Наша думка не була модифiкованою у зв’язку iз зазначеним вище питанням.

31 березня 2016 року


м. Київ, Україна
Директор – член Дирекцiї, Л.С. Пахуча
Сертифiкат аудитора банкiв № 0025,
виданий Аудиторською Палатою України,
чинний до 1 сiчня 2020 року

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО


«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
ОКРЕМИЙ ЗВIТ ПРО ПРИБУТКИ I ЗБИТКИ ТА IНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХIД
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ
(у тисячах гривень,
за винятком прибутку на акцiю, зазначеного в гривнях)
Примiтки За рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року

Процентнi доходи 5, 30 18 390 444 13 697 251


Процентнi витрати 5, 30 (12 499 913) (8 387 280)

ЧИСТИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХIД ДО ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВУ НА ПОКРИТТЯ ЗБИТКIВ ВIД ЗНЕЦIНЕННЯ АКТИВIВ, ЗА ЯКИМИ НАРАХОВУЮТЬСЯ ПРОЦЕНТИ 5 890 531 5 309 971

Формування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення активiв, за якими нараховуються проценти 6, 30 (15 734 914) (9 662 360)

ЧИСТI ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ (9 844 383) (4 352 389)

Комiсiйнi доходи 7, 30 2 131 468 1 589 980
Комiсiйнi витрати 7, 30 (497 312) (330 217)
Чистий збиток вiд операцiй з iноземною валютою 8 (4 867 632) (3 330 760)
Чистий прибуток вiд iнвестицiй, наявних для продажу 382 176 852
Чистий прибуток вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що вiдображаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибутки або збитки 10 6 351 993 168 148Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал