Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет»Pdf просмотр
Сторінка6/8
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Обов’язки науково-педагогічних працівників
Науково-педагогічні працівники зобов’язані: o
забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін згідно з відповідними робочими програмами, провадити наукову діяльність, впроваджувати нові освітні технології, у тому числі електронні; o
постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію; o
розробляти комплекти інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу
і розміщувати на веб-ресурсах кафедр і університету; o
дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України; o
розвивати в осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах самостійність,
ініціативу, творчі здібності; o
повністю виконувати умови контракту, дотримуватися Законів України, інших нормативно-правових актів, Статуту ДВНЗ «ПДТУ», Кодексу честі ДВНЗ «ПДТУ»,
Правил внутрішнього розпорядку ДВНЗ «ПДТУ» та інших розпорядчих документів
ДВНЗ «ПДТУ».
*
Див. Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників
ДВНЗ «ПДТУ» (2009 р.).

11. Інститут кураторства
Кураторство в ДВНЗ «ПДТУ» є однією з основних форм участі науково-педагогічних працівників університету в навчально-виховній роботі зі студентами. Кураторство призначене для надання студентам університету всебічної допомоги при адаптації до нових умов навчання, підвищення рівня їх соціальної свідомості, підвищення зацікавленості у здобутті знань, фаховій та науковій роботі.
Куратором академічної групи може бути науково-педагогічний працівник, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє неабиякою педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.
Порядок призначення, організації роботи, форм звітності куратора, а також його додаткові обов’язки та права визначаються Положенням про куратора в ДВНЗ «ПДТУ», затвердженим наказом ректора.
Права кураторів
Куратор академічної групи має право: o
самостійно обирати форми, методи і педагогічні прийоми роботи зі студентами в межах чинного законодавства; o
спільно зі студентським активом визначати час і місце проведення аудиторних та позааудиторних виховних заходів;
o
отримувати в деканаті, на кафедрі, у відділі кадрів інформацію, що стосується академічної успішності і навчальної дисципліни студентів своєї академічної групи.
Брати участь у розробці та затвердженні індивідуального навчального плану студента; o
брати участь в обговорені та виступати з пропозиціями щодо питань, які стосуються студентів академічної групи (призначення стипендій, заохочення за успіхи у навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій роботі, надання місця в гуртожитку, накладання стягнень за порушення навчальної дисципліни, громадського порядку тощо); o
за необхідності відвідувати навчальні заняття студентів, якими він опікується, бути присутнім при ліквідації академічної заборгованості студентом на засіданні комісії; o
звертатися до завідувача кафедри з пропозиціями щодо удосконалення виховної роботи та поліпшення умов навчання і побуту студентів; o
висловлювати від імені кафедри подяку батькам за відмінне навчання і виховання дітей; o
ініціювати розгляд питань за напрямом своєї діяльності на засіданні кафедри.
Обов’язки куратора
Куратор академічної групи зобов’язаний: o
вести «Журнал куратора» (за довільною формою), в якому фіксувати дані про студентів академічної групи, їх успішність, трудову дисципліну, участь у громадському житті, а також план виховної роботи академічної групи і хід його виконання; o
постійно організовувати і проводити моніторинг якості навчання і дисципліни студентів та підтримувати зв’язки з науково-педагогічними працівниками, які проводять заняття в академічних групах; o
систематично звітувати про підсумки якості навчання академічної групи і дисципліну студентів на засіданнях кафедри; o
брати участь у засіданнях комісій з профілактики правопорушень серед осіб, які навчаються в ДВНЗ «ПДТУ», якщо розглядаються факти порушення студентами
Правил внутрішнього розпорядку ДВНЗ «ПДТУ» студентами підопічної академічної групи; o
за необхідності інформувати батьків та керівників підприємств, установ, організацій, які сплачують за навчання, про якість навчання та дисципліну (поведінку) студентів; o
проводити індивідуальну роботу зі студентами академічної групи і надавати консультативну допомогу у вирішенні навчальних та життєвих проблем.

12. Планування робочого часу науково-педагогічних працівників
Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень
(скорочена тривалість робочого часу) і включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків, що відображається в
індивідуальному робочому плані.
Індивідуальний план роботи науково-педагогічного працівника є основним документом, який визначає організацію його праці протягом навчального року.
Графік робочого часу НПП визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним планом роботи НПП на навчальний рік. Час виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, визначається у порядку, встановленому вищим навчальним закладом, з урахуванням особливостей спеціальності та форм навчання. Науково-педагогічний працівник зобов’язаний дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу.

Наукова, методична та організаційно-виховна робота планується і записується у відповідні розділи індивідуального плану роботи НПП на навчальний рік із зазначенням конкретних підсумкових результатів.
Переліки основних видів методичної, наукової, організаційної та виховної роботи науково-педагогічних працівників мають орієнтовний характер і за рішенням кафедри можуть доповнюватися іншими видами робіт, які ними виконуються.
Обсяг навчальної роботи НПП в облікових годинах складає їх навчальне навантаження, яке визначається для конкретного науково-педагогічного працівника (у межах мінімального та максимального) з урахуванням виконання ним методичної, наукової, організаційної й виховної роботи та особливостей і структури навчальної дисципліни, а також кількості дисциплін, які він викладає. Це стосується також навчальних дисциплін, які лише запроваджуються і потребують від науково-педагогічного працівника значних витрат часу на розробку курсу лекцій і відповідного методичного забезпечення.
Максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників на одну ставку не повинно перевищувати 600 годин на навчальний рік (ст. 56 Закону України «Про вищу освіту»).
Мінімальний обов’язковий обсяг навчального навантаження НПП, які працюють на повну ставку встановлює вищий навчальний заклад у порядку, передбаченому статутом
ДВНЗ «ПДТУ» та колективним договором.
Науково-педагогічним працівникам, висококваліфікованим спеціалістам, які залучаються до педагогічної роботи на умовах штатного сумісництва на 0,5 (0,25) ставки, робочий час планується з розрахунку 18 (9) годин на тиждень з пропорційним зменшенням максимального та мінімального обов’язкового обсягу навчального навантаження та інших видів робіт.
При визначенні індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників завідувач кафедри повинен враховувати особливості кожного виду роботи і забезпечувати оптимальне використання творчого потенціалу кожного науково-педагогічного працівника.
Читання лекцій повинно плануватися тільки професорам, доцентам і старшим викладачам.
Бажано планувати лекторові проведення практичних, семінарських та лабораторних занять хоча б з однією академічною групою лекційного потоку.
Індивідуальні плани складаються всіма науково-педагогічними працівниками
(штатними, сумісниками), розглядаються на засіданні кафедри й підписуються завідувачем кафедри. Індивідуальний план завідувача кафедри підписує директор інституту/декан факультету.
Навчальне навантаження розраховується, виходячи з астрономічної години
(60 хвилин), крім аудиторних занять, де академічна година (45 хвилин) зараховується як облікова година.
На період відряджень, хвороби, перебування на підвищенні кваліфікації тощо науково-педагогічний працівник звільняється від виконання всіх видів робіт, передбачених
індивідуальним робочим планом. Встановлене йому на цей період навчальне навантаження виконується іншими НПП кафедри в межах 36-годинного робочого тижня та максимального навчального навантаження за рахунок зменшення їм обсягу методичної, наукової та організаційної роботи або шляхом залучення у визначеному порядку науково-педагогічних працівників з погодинною оплатою праці. Після виходу науково-педагогічного працівника на роботу на період, що залишився до завершення навчального року, йому визначається відповідне навчальне навантаження та обсяг методичної, наукової й організаційної роботи в межах 36-годинного робочого тижня.
Хід виконання індивідуальних планів НПП повинен періодично перевірятися шляхом обговорення на засіданнях кафедри з критичною оцінкою якості виконання кожного виду робіт, вимогою особистого пояснення кожним виконавцем причин низької якості, несвоєчасності виконання або невиконання роботи, передбаченої планом.

Облік навчальної роботи НПП здійснюється за фактичними витратами часу.
Наприкінці навчального року завідувач кафедри зобов’язаний оцінити якість виконання
індивідуального плану роботи кожним науково-педагогічним працівником і зробити відповідний запис у розділі «Висновки завідувача кафедри про виконання індивідуального плану».
При підведенні підсумків навчального року на засіданні кафедри питання про виконання індивідуальних планів науково-педагогічними працівниками є одним з головних.
Звіт про виконання навчального навантаження науково-педагогічними працівниками кафедри подається до навчального відділу університету після завершення кожного семестру.

Додаток 1 до наказу ректора ДВНЗ «ПДТУ» від 08 квітня 2015 № 60-05
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вченої ради ДВНЗ «ПДТУ» від 26.03.2015р. протокол № 10
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕРЖАВНУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ
ПО ДВНЗ «ПДТУ» 6.2-09:2015
Маріуполь
ДВНЗ «ПДТУ»
2015

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Положення про державну екзаменаційну комісію регламентує організацію і порядок проведення державної атестації у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».
1.2 Державна атестація проводиться державною екзаменаційною комісією (ДЕК).
Завданнями державних комісій є: комплексна перевірка й оцінка теоретичної та практичної фахової підготовки студентів-випускників відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня
(далі - ОКР); прийняття рішення про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та щодо видачі диплома (диплома з відзнакою) з урахуванням рекомендації випускової кафедри; розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців з відповідного напряму підготовки (спеціальності).
1.3 Положення ґрунтується на основі Закону України «Про освіту», Закону України
«Про вищу освіту», Наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2013 року № 584 «ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України».

2. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ.
ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ, ЧЛЕНІВ ТА СЕКРЕТАРЯ КОМІСІЇ

2.1 Державна екзаменаційна комісія створюється щороку як єдина для усіх форм навчання у складі голови та членів державної комісії з кожного напряму підготовки
(спеціальності) та певних ОКР. Залежно від кількості випускників можливе створення декількох комісій з одного напряму підготовки (спеціальності) або однієї комісії для кількох споріднених напрямів підготовки (спеціальностей) у межах відповідної галузі знань, як правило, на одному факультеті (додаток Г).
2.2 Списки голів державних екзаменаційних комісій та заступників голів затверджуються Вченою Радою університету не пізніше ніж за місяць до початку роботи комісії.
2.3 Головою державної екзаменаційної комісії призначається фахівець у відповідній галузі або провідний науковець відповідного напряму наукової діяльності. Головою комісії може призначатись науково-педагогічний (педагогічний) працівник з напряму підготовки
(спеціальності), який не є працівником вищого навчального закладу, в якому створюється така комісія. Одна й та сама особа може бути головою державної екзаменаційної комісії не більше трьох років поспіль.
2.4 Голова державної екзаменаційної комісії зобов’язаний:
- ознайомити всіх членів комісії з їх правами та обов’язками;
- довести до членів комісії основні завдання та вимоги щодо державної атестації студентів, критерії оцінювання якості підготовки випускників, розклад роботи комісії, особливості організації та проведення державного екзамену, захисту дипломного проекту
(дипломної роботи) або магістерської роботи;
- забезпечити роботу комісії відповідно до затвердженого розкладу;
- обов’язково бути присутнім на проведенні державного екзамену або захисту дипломного проекту (дипломної роботи), на засіданнях комісії під час обговорення результатів екзаменів, виставлення оцінок, вирішення питань про присвоєння ОКР, професійної кваліфікації та прийняття рішення про видачу дипломів державного зразка або відмову в їх видачі;
- розглядати звернення студентів з питань проведення захисту проекту (роботи) або складання державного екзамену та приймати відповідні рішення;
- контролювати роботу секретаря комісії щодо підготовки необхідних документів;
- складати звіт про результати роботи комісії та після обговорення його на заключному засіданні подати керівнику вищого навчального закладу).

2.5 Заступником голови державної екзаменаційної комісії (за необхідності) можуть призначатися: ректор закладу або проректор, декан факультету, директор інституту, завідувач випускової кафедри та їхні заступники або один із членів комісії.
2.6

До складу державної екзаменаційної комісії можуть входити:
- ректор або проректор з навчальної чи наукової роботи;
- декан факультету або його заступник;
- завідувачі кафедр, професори, доценти (викладачі) профілюючих кафедр, викладачі, наукові співробітники;
- фахівці з відповідних видів економічної та виробничої діяльності, представники галузевих об’єднань роботодавців, працівники науково-дослідних інститутів, інших вищих навчальних закладів
2.7

Персональний склад членів державної екзаменаційної комісії затверджується наказом керівника вищого навчального закладу не пізніше ніж за місяць до початку роботи комісії. Кількість членів комісії становить не більше шести осіб включаючи голову комісії.
2.8 Засідання державної екзаменаційної комісії оформляються протоколами. У протоколах відображаються оцінка, отримана студентом під час державної атестації, рішення комісії про присвоєння студенту освітнього рівня, кваліфікації за відповідним напрямом підготовки, спеціальністю та ОКР, а також інформація про видачу йому диплома (диплома з відзнакою).
2.9 Секретар державної екзаменаційної комісії призначається наказом ректора з числа працівників факультету і не є членом комісії. Секретар комісії забезпечує правильне і своєчасне оформлення документів. До початку роботи комісії секретар повинен:
- отримати бланки протоколів засідання комісії;
- підготувати відомість результатів успішності комп’ютерного тестування студентів зі спеціальності (якщо таке передбачено);
- отримати супровідні документи (накази, розпорядження, подання голові державної екзаменаційної комісії щодо захисту дипломного проекту (дипломної роботи), відомості про виконання студентами навчального плану і отримані оцінки, залікові книжки тощо), що необхідні для забезпечення якісної та кваліфікованої роботи комісії.
Під час роботи державної екзаменаційної комісії секретар: доводить до відома голови
і членів комісії інформацію, що стосується її роботи; веде протоколи засідань комісії.
Перед засіданням комісії щодо проведення захисту проекту (роботи) секретар отримує від випускової кафедри:
- дипломні проекти (дипломні роботи);
- письмові відгуки, рецензії на дипломні проекти (дипломні роботи);
- довідки підприємств, установ і організацій про дозвіл на використання їх матеріалів при написанні дипломного проекту (дипломної роботи) за наявності;
- довідки або акти про впровадження наукових досліджень, листи-замовлення підприємств на виконання дипломного проекту (дипломної роботи) за наявності;
- копії публікацій студентів за їх наявності тощо.
Після засідання державної екзаменаційної комісії секретар комісії: передає до навчального відділу оформлений протокол; повертає на випускову кафедру дипломні проекти (дипломні роботи) та отримані супровідні документи.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК РОБОТИ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1 Державні екзаменаційні комісії працюють у строки, визначені графіком навчального процесу на поточний навчальний рік. Розклад роботи кожної комісії, узгоджений з головою комісії, готується відповідною випусковою кафедрою (додаток Д), подається до навчального відділу, де складається загальний розклад роботи державних екзаменаційних комісій, який затверджується ректором (першим проректором) не пізніше ніж за місяць до початку проведення державних екзаменів або захисту проекту (роботи). На
одному засіданні ДЕК можна планувати не більше 8 захистів за програмами спеціаліста, не більше 6 дипломних проектів і магістерських робіт за інженерними спеціальностями, не більше 4 захистів магістерських атестаційних робіт.
3.2 Не пізніше ніж за один день до початку державних екзаменів або захисту дипломного проекту (дипломної роботи) відповідальним працівником деканату до державної комісії подаються:
- наказ (витяг з наказу) вищого навчального закладу про затвердження персонального складу державної екзаменаційної комісії з напряму підготовки (спеціальності);
- розклад роботи комісії;
- списки студентів (за навчальними групами), допущених до складання державної атестації;
- подання голові державної комісії щодо захисту проекту (роботи);
- зведена відомість, завірена деканом факультету або його заступником про виконання студентами навчального плану й отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практик тощо протягом усього строку навчання;
- залікові книжки (індивідуальні плани) студентів, допущених до складання державної атестації;
- результати наукової (творчої) роботи студентів, допущених до складання державної атестації;
- екзаменаційні матеріали (екзаменаційні білети, комплексні кваліфікаційні завдання тощо), розроблені відповідно до програми державного (комплексного державного) екзамену;
- рекомендація випускової кафедри (витяг з протоколу засідання кафедри) тощо.
При складанні державних екзаменів з окремих дисциплін або комплексного екзамену до державної комісії додатково подаються:
- програма державного екзамену з окремих дисциплін або комплексного екзамену;
- критерії оцінювання усних або письмових (тестових) відповідей студентів;
- комплект екзаменаційних білетів, комплексних завдань або письмових контрольних робіт;
- варіанти правильних відповідей (при тестовій формі); перелік наочного приладдя, матеріалів довідкового характеру, технічні та дидактичні засоби й обладнання, що дозволені для використання студентами під час підготовки та відповідей на питання у ході державного екзамену.
Екзаменаційні білети, варіанти завдань, перелік матеріалів та обладнання подаються голові державної комісії.
При захисті дипломних проектів (робіт) до державної комісії подаються:
- дипломний проект (дипломна робота) студента із записом висновку завідувача випускової кафедри (відділення тощо) про допуск студента до захисту;
- письмовий відгук керівника з характеристикою діяльності випускника під час виконання дипломного проекту (дипломної роботи);
- письмова рецензія на дипломний проект (дипломну роботу).
До державної комісії можуть подаватися й інші матеріали, що характеризують освітню та професійну компетентність випускника, наукову та практичну цінність виконаного ним проекту (роботи): друковані статті, заяви на патент, патенти, акти про практичне впровадження результатів дипломного проектування, зразки матеріалів, макети, вироби, нові технології, оригінальні математичні моделі та програми тощо.
3.3 Програму та екзаменаційні білети з державних екзаменів визначає випускаюча кафедра з урахуванням вимог ОКХ та рекомендацій Науково-методичної комісії (НМК)
Міністерства освіти і науки України за відповідним напрямом. Особливостями державного екзамену бакалаврів є виявлення державною комісією рівня знань при розв’язуванні конкретних завдань, уміння студентів використовувати одержані теоретичні знання, для вирішення практичних проблем. Екзамен проводиться у письмовій формі. Відповіді на питання треба супроводжувати необхідними схемами, ескізами, таблицям та ін. При
необхідності наводяться теоретичні розрахунки – все що необхідно для уточнення відповіді.
Студентам дозволяється користування довідковою літературою. Державна екзаменаційна комісія визначає рівень відповідей на поставленні запитання і встановлює підсумковий результат державного екзамену в балах і за національною шкалою, оформлюється протокол
ДЕК.
3.4
Теми дипломних проектів, бакалаврських та магістерських робіт підготовляються випускаючої кафедрою і затверджуються наказом по університету до початку дипломування.
Об’єм бакалаврських атестаційних робіт, дипломних проектів і магістерських робіт встановлюється спеціальною кафедрою і фіксується у завданні, відповідно до методичних рекомендацій кафедри. У випадку, якщо завідуючий кафедрою не вважає за можливе допускати студента до захисту дипломного проекту і магістерської роботи, це питання розглядається на засіданні кафедри за участю керівника. Протокол засідання кафедри подається декану факультету.
3.5 Складання державних екзаменів чи захист дипломного проекту (дипломної роботи) проводиться на відкритому засіданні державної комісії за участю не менше половини її складу за обов’язкової присутності голови державної комісії або його заступника.
3.6 Усі засідання державної комісії протоколюються. У протоколи записуються питання, що ставилися при захисті атестаційної роботи, одержана оцінка, особливі думки членів комісії, вказується здобута кваліфікація, а також, який диплом (з відзнакою чи без відзнаки) видається студенту-випускнику, що закінчив вищий навчальний заклад. Протокол підписують голова та члени державної комісії, які брали участь у засіданні. Протоколи засідань ДЕК зберігається в архіві університету.
3.7 Відповідальний працівник навчального відділу готує бланки протоколів засідань державної комісії для кожної державної комісії в кількості, що відповідає нормам на один день захисту.
Після проведення захисту секретар державної екзаменаційної комісії передає бланки протоколів відповідальному працівнику навчального відділу, який формує справу (зшиває окремі бланки протоколів, нумерує сторінки, підписує у ректора (першого проректора) та скріплює печаткою) відповідно до вимог інструкції з діловодства та передає її секретарю комісії на кафедру.
Усі розділи протоколів повинні бути заповнені.
Протокол підписують голова та члени державної екзаменаційної комісії, що брали участь у засіданні. Помилки та виправлення у протоколах не допускаються.
Рішення державної екзаменаційної комісії про оцінку результатів складання державних екзаменів або (та) захисту проектів (робіт), а також про видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою) про закінчення вищого навчального закладу, отримання певного рівня вищої освіти та здобуття певної кваліфікації приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її засіданні. При однаковій кількості голосів голова комісії має вирішальний голос. Оцінки виставляє кожен член комісії, а голова підсумовує їх результати по кожному студенту. За теоретичну і практичну частини екзамену виставляється одна оцінка.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал