Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет»Pdf просмотр
Сторінка5/8
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Покладання та позбавлення старости повноважень
Староста обирається на зборах відповідної академічної групи. На першому курсі керівником інституту/факультету за поданням куратора призначається виконуючий обов’язки старости, який виконує обов’язки старости до моменту обрання старости на зборах академічної групи.
Збори академічної групи проводяться за обов’язкової присутності куратора відповідної академічної групи. Рішення про переобрання приймається простою більшістю від загальної кількості студентів академічної групи шляхом прямого голосування, що фіксується у відповідному поданні (заяві, протоколі тощо) до деканату. За поданням академічної групи староста призначається розпорядженням по інституту/факультету.
Староста обирається на весь період навчання. Звільнення старости може здійснюватись за власним бажанням, з ініціативи адміністрації, органів студентського самоврядування або студентів даної академічної групи, якщо він не справляється з обов’язками чи втратив моральне право бути офіційним лідером студентського колективу.
Порядок звільнення, відповідальність та інші положення, що визначають діяльність старости академічної групи зазначені в Положенні про старосту академічної групи ДВНЗ «ПДТУ».
9.4. Прийом студентів на навчання
До ДВНЗ «ПДТУ» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в
Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають відповідну освіту (ступінь, освітньо-кваліфікаційний рівень) та виявили бажання здобути вищу освіту.
Прийом на навчання до університету за всіма рівнями вищої освіти проводиться відповідно до Правил прийому до ДВНЗ «ПДТУ», які щорічно затверджуються Вченою радою університету та оприлюднюються на порталі ДВНЗ «ПДТУ»
На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників, рівня їх творчих та/або фізичних здібностей (вступних випробувань) у випадках визначених Правилами прийому до ДВНЗ «ПДТУ» з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи.
Університет приймає на перший курс (за індивідуальними програмами підготовки) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття ступеня бакалавра за умови вступу на споріднену спеціальність.
Університет може приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Питання про прийом на навчання таких осіб (крім випадків конкурсного відбору при вступі на перший курс) розглядає декан відповідного факультету.
Усі вступники користуються однаковими правами незалежно від їх статі, расової та національної приналежності, соціального і майнового положення, роду та характеру занять, світогляду, віросповідання, місця проживання та інших обставин. Обмеження допускається лише за медичними показниками.

Пільгові умови прийому окремим категоріям вступників і відповідні квоти місць визначаються щорічно в Правилах прийому до ДВНЗ «ПДТУ». Обсяги підготовки фахівців за спеціальностями та формами навчання кожного РВО, що фінансуються з державного бюджету відповідно до державного контракту, встановлює МОН України за погодженням з
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
Обсяги підготовки, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, встановлюються шляхом укладання відповідних угод між університетом і державними органами місцевої виконавчої влади.
Обсяги галузевого замовлення, що фінансуються за рахунок коштів підприємств і організацій, встановлюються шляхом двосторонніх договорів між університетом та міністерствами, відомствами, підприємствами, організаціями та установами.
У межах ліцензованого обсягу університет може прийняти на підготовку студентів за договорами за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
Прийом на магістерську підготовку за певною спеціальністю (спеціалізацією) здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра відповідної спеціальності
(спеціалізації). На навчання для здобуття ступеня магістра також приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
Допускається прийом на магістерську підготовку на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю (спеціалізацією), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.
Для проведення вступних випробувань та конкурсного відбору до магістратури наказом ректора створюються атестаційні комісії інститутів/факультетів, підкомісії за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями) та з іноземних мов, які є робочим органом
Приймальної комісії університету. Головою атестаційної комісії є директор інституту/декан факультету, головами підкомісій за спеціальностями (спеціалізаціями) призначаються завідувачі відповідних випускових кафедр, а членами – провідні професори (доценти), викладачі кафедри (науково-педагогічні працівники інших кафедр) та куратори академічних груп.

9.5. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення студентів
9.5.1. Відрахування
Підставами для відрахування студента є: o
завершення навчання за відповідною освітньою програмою; o
власне бажання; o
переведення до іншого навчального закладу; o
невиконання вимог навчального плану, а саме:

незадовільний результат двох проміжних атестацій (на 9-му та 15-му тижнях) за трьома і більше навчальними дисциплінами
;

отримання трьох і більше незадовільних оцінок при проходженні семестрового контролю;

отримання незадовільних оцінок хоча б з одної навчальної дисципліни після трьох спроб складання;

незадовільний результат випускної атестації;

наявність академічної заборгованості по закінченні встановленого терміну її ліквідації;

порушення термінів проходження або невиконання програми практичної підготовки;

якщо студент не приступив до навчальних занять без поважних причин у 10- денний термін від початку першого семестру за певним РВО, або у разі пропуску аудиторних занять без поважних причин упродовж семестру;


порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

за станом здоров’я на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії
(ЛКК);

за грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку ДВНЗ «ПДТУ»;

інші випадки, передбачені законодавством.
Відрахування студентів проводиться наказом ректора за поданням директора
інституту/декана факультету.
Відрахування неповнолітніх студентів здійснюється за погодженням служби у справах дітей місцевих органів виконавчої влади.
Особа, відрахована до завершення навчання за освітньою програмою, після закриття обхідного листа, отримує академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС та оригінали документів про попередню освіту.
Відомості про результати навчання, назви навчальних дисциплін та отримані оцінки вносяться до академічної довідки окремо за кожен семестр. Для всіх форм навчання до академічної довідки заноситься кількість кредитів ЄКТС, передбачена навчальним планом для денної форми навчання. Якщо студент раніше навчався в іншому навчальному закладі, в академічній довідці зазначаються назви закладів, в яких були складені екзамени (заліки) з певних навчальних дисциплін.
До академічної довідки не вносяться навчальні дисципліни, з яких студент отримав незадовільні оцінки.
Студентам, які відраховані з першого курсу і не складали екзамени та заліки, видається академічна довідка із записом, що студент заліків та екзаменів не склав.
Реєстрація академічних довідок проводиться у спеціальній книзі. До особової справи студента для передачі її в архів додаються: копія академічної довідки, підписаної ректором і скріпленої гербовою печаткою, завірена директором інституту/деканом факультету залікова книжка, студентський квиток і скріплена печаткою за підписом директора інституту/декана факультету навчальна картка студента із зазначенням виконання студентом навчального плану.

9.5.2. Переривання навчання
Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої програми. Таким особам надається академічна відпустка або повторне навчання у встановленому порядку.
Академічна відпустка
Академічна відпустка – це перерва у навчанні, право на яку здобувач вищої освіти отримує за станом здоров’я, у зв’язку із призовом на строкову військову службу у разі втрати відстрочки від неї, сімейними обставинами, навчанням та стажуванням в освітніх та наукових установах (у тому числі іноземних держав).
Здобувач вищої освіти має право на академічну відпустку: o
у зв’язку з участю у програмах академічної мобільності; o
за станом здоров’я:

у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, що зумовлені гострим захворюванням і потребують тривалого відновлювального періоду лікування;

у випадку загострення хронічних захворювань або частими захворюваннями
(понад один місяць за семестр);

у випадку анатомічних дефектів, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання;


у зв’язку з призовом на строкову військову службу; o
сімейними обставинами:

вагітність та пологи;

догляд за дитиною до досягнення нею віку 3-х років;

догляд за дитиною, яка потребує домашнього догляду згідно медичного висновку, але не більш як до досягнення дитиною 6-річного віку;

необхідність догляду за членами родини;

інші обставини, що мають безпосереднє відношення до студента, належним чином обґрунтовані і мають документальне підтвердження.
Протягом терміну навчання за певним рівнем вищої освіти студент може скористатися правом на отримання академічної відпустки один раз. У виняткових випадках, за наявності відповідного документально засвідченого обґрунтування, студенту може бути надано право на повторне отримання академічної відпустки протягом терміну навчання.
Максимальна тривалість академічної відпустки становить один рік. За необхідності, тривалість академічної відпустки може бути подовжена, але не більше, ніж ще на один рік.
Академічна відпустка за станом здоров’я надається студентам на підставі висновку ЛКК студентської поліклініки. Студенти, які не скаржились на стан здоров’я протягом семестру та отримали під час семестрового контролю незадовільні оцінки вважаються такими, що не виконали навчальний план.
Студентам, призваним на військову службу, гарантується збереження місця навчання, а студентам, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету – бюджетного місця навчання і стипендії (у разі отримання).
Надання академічної відпустки оформлюється відповідним наказом ректора із зазначенням підстави надання відпустки та її терміну, а у разі академічної відпустки на час навчання або стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) – додатково за наявності відповідним чином оформленого запрошення приймаючої сторони.
Студенти першого курсу навчання не користуються правом на отримання академічної відпустки у зв’язку з навчанням/стажуванням за кордоном.
Допуск до навчання студентів, які перебували в академічній відпустці, здійснюється наказом директора інституту/декана факультету на підставі: o
для студентів, які перебували в академічній відпустці за станом здоров’я – заяви студента та висновку ЛКК про стан здоров’я; o
для студентів, які перебували в академічній відпустці у зв’язку з проходженням строкової військової служби – заяви студента та документа про закінчення ним строкової військової служби; o
для студентів, які перебували в академічній відпустці у зв’язку з участю у програмах академічної мобільності – заяви студента.
Для допуску до навчання студенти, які перебували в академічній відпустці або студенти, які повертаються на повторний курс навчання, як правило, не пізніше двох тижнів до початку навчального семестру подають до деканату інституту/факультету відповідні заяву та документи. У виключних випадках документи подаються не пізніше одного робочого дня до терміну закінчення академічної відпустки. Студенти, які не подали заяву та документи у визначений термін, відраховуються з університету як такі, що не приступили до навчання в установлений термін.
Умови допуску до навчання по завершенні академічної відпустки мають бути повідомлені студенту керівником структурного підрозділу у терміни і в порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».
Повторне навчання
Повторне навчання – це повторне проходження працездатним студентом (який не має права на отримання академічної відпустки за станом здоров’я) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі з поважних причин, які підтверджені відповідними документами: через тривалі захворювання, пов’язані, зокрема, з
епідеміями, часті захворювання (понад один місяць за семестр); довгострокові службові відрядження (понад один місяць за семестр) тощо.
Студенти першого курсу правом на повторне навчання не користуються. За період навчання за певним РВО студент може скористатися правом на проходження повторного курсу навчання не більше двох разів.
Питання щодо надання студенту права на повторне навчання вирішується ректором за поданням директора інституту/декана факультету до початку відповідного семестру і оформлюється відповідним наказом. Повторне навчання здійснюється з початку того семестру, навчальний план якого студент не виконав.
Студенту, якому надано право на повторний курс навчання або академічну відпустку, необхідно до початку навчання ліквідувати академічну різницю, якщо вона виникла в результаті змін у навчальному плані.
Повторне навчання через службові відрядження можуть отримати лише студенти, які навчаються на заочній формі навчання і працюють за обраним фахом, що засвідчується довідкою з місця роботи.
Перебування студентів, яким надано академічну відпустку або які залишені на повторне навчання, у гуртожитку студмістечка регламентується Положенням про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка ДВНЗ «ПДТУ».
Призначення та виплата грошової допомоги студентам, які перебувають в академічній відпустці або залишені на повторне навчання, здійснюється відповідно до чинного законодавства.
9.6. Академічна мобільність студентів
Академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами.
Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між ДВНЗ «ПДТУ» та вітчизняним вищим навчальним закладом (науковою установою) або його основним структурним підрозділом, між ДВНЗ
«ПДТУ» та іноземними вищими навчальними закладами (науковими установами) та їх основними структурними підрозділами, а також може бути реалізоване учасником освітнього процесу ДВНЗ «ПДТУ» з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією та керівництвом інституту/факультету ДВНЗ «ПДТУ», на основі індивідуальних запрошень та
інших механізмів.
Академічна мобільність університету реалізується з метою: o
підвищення якості вищої освіти; o
підвищення ефективності наукових досліджень; o
підвищення конкурентоздатності випускників університету на українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці; o
збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу щодо інших моделей створення та поширення знань; o
залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного освітнього процесу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між закладами-партнерами; o
встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зв’язків; o
гармонізація освітніх стандартів закладів-партнерів.
Основними видами академічної мобільності є: o
ступенева мобільність — навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше вищих навчальних закладів;
o
кредитна мобільність — навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття кредитів
ЄКТС та/або відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів ЄКТС), що будуть визнані у вищому навчальному закладі постійного місця навчання вітчизняного чи іноземного учасника освітнього процесу. При цьому загальний період навчання для таких учасників за програмами кредитної мобільності залишається незмінним.
Формами академічної мобільності для учасників освітнього процесу, що здобувають освітні ступені бакалавра, магістра та доктора філософії у вітчизняних вищих навчальних закладах, є: o
навчання за програмами академічної мобільності; o
мовне стажування; o
наукове стажування.
Загальний порядок організації програм академічної мобільності на території України та за кордоном регламентовано Постановою Кабінету Міністрів від 12.08.2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність».

9.7. Інклюзивне навчання
Метою інклюзивного навчання в ДВНЗ «ПДТУ» є забезпечення рівного доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання з урахуванням їх
індивідуальних особливостей.
Здобувачі освіти з особливими освітніми потребами – це особи з порушеннями психофізичного розвитку (порушення слуху, зору, мовлення, опорно-рухового апарату тощо), яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю (спеціалізацією) та які потребують створення спеціальних умов для навчання.
Формування умов для здобуття особою з особливими освітніми потребами якісної освіти в ДВНЗ «ПДТУ» спрямоване на: o
поширення доступу до якісної вищої освіти з використанням сучасних інформаційних технологій; o
реалізацію індивідуального підходу до процесу навчання відповідно до особливостей
і можливостей кожного такого студента; o
розширення ресурсних можливостей університету для підвищення якості навчання; o
формування у студентів університету позитивного ставлення до осіб з особливими освітніми потребами.
Основні напрями роботи
Основними напрямами роботи в частині організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в університеті є: o
надання інформації про університет та умови навчання; o
забезпечення вільного доступу здобувачів освіти з проблемами опорно-рухового апарату до інфраструктури університету (відповідно переобладнаних навчальних аудиторій та ін.); o
надання додаткових технічних засобів: комп’ютерні програми для слабозорих, системи підсилення звуку для слабочуючих, спеціальні меблі для осіб з вадами опорно-рухового апарату, застосування дистанційного навчання тощо; o
розроблення індивідуальних навчальних планів та аналіз їх виконання; o
використання освітнього контенту для розширення інформаційного, навчального простору та надання студентам додаткових методичних матеріалів; o
запровадження постійно діючих методичних семінарів для викладачів університету з методів навчання осіб з особливими освітніми потребами; o
моніторинг якості навчання осіб з особливими освітніми потребами;
o
формування комплексного (технічного, організаційного, педагогічного, психологічного, соціального) супроводу осіб з особливими освітніми потребами.
Особливості організації освітнього процесу
Прийом на навчання осіб з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до Правил прийому до ДВНЗ «ПДТУ».
На початку навчального року на випускових кафедрах вивчають контингент студентів з особливими освітніми потребами, які зараховані на перший курс, а також отримують
інформацію з Приймальної комісії університету про наявні порушення функцій та особливі потреби в процесі навчання.
Навчання осіб з особливими освітніми потребами проводиться відповідно до навчальних планів зі спеціальності (спеціалізації) відповідного рівня вищої освіти за умови
їх адаптації до наявних в ДВНЗ «ПДТУ» ресурсів та можливостей виконувати навчальний план. В окремих випадках, з урахуванням індивідуальних характеристик студентів з особливими освітніми потребами, можливе навчання за індивідуальним планом або за
індивідуальним графіком. Індивідуальний графік надається директором інституту/деканом факультету на підставі заяви студента за наявності рекомендацій медичних установ, випускової кафедри та куратора академічної групи.
Організація навчального процесу (теоретичне навчання, рубіжний та семестровий контролі, практична підготовка, випускна атестація студентів та ін.), реалізація академічних прав здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами здійснюється та супроводжується відповідно до чинного законодавства, даного Положення та інших нормативних документів університету, що регламентують навчання студентів в ДВНЗ
«ПДТУ».

10. Права та обов’язки науково-педагогічних працівників
Науково-педагогічні працівники (НПП) – це особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) та організаційну діяльність.
На посади науково-педагогічних працівників обираються за конкурсом
*
особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра.
В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантні посади науково-педагогічних працівників можуть заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цих посад у поточному навчальному році.
Права науково-педагогічних працівників
Науково-педагогічні працівники мають право: o
на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом; o
на академічну мобільність для провадження професійної діяльності; o
на захист професійної честі та гідності; o
брати участь в управлінні університетом, у тому числі обирати та бути обраним до вищого органу громадського самоврядування університету, Вченої ради університету чи його структурного підрозділу; o
обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість навчального процесу; o
на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством, нормативними актами університету, умовами індивідуального трудового договору та колективного договору; o
безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів університету;
o
на захист права інтелектуальної власності; o
на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років; o
отримувати пільгові довгострокові кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла в установленому законодавством порядку; o
брати участь в об’єднаннях громадян; o
на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку; o
інші права, передбачені Конституцією України, Законами України та Статутом ДВНЗ
«ПДТУ».


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал