Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет»Pdf просмотр
Сторінка4/8
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів на проміжних або заключному етапах їх навчання за певним РВО. Він включає семестровий контроль і випускну атестацію студентів.
Семестровий контроль з навчальної дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у вигляді семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою дисципліни
. Форма проведення семестрового контролю

(усна, письмова, комбінована, тестування тощо), зміст і структура екзаменаційних білетів
(контрольних завдань) та критерії оцінювання визначаються рішенням відповідної кафедри.
Екзамен – це вид підсумкового контролю результатів засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу (знань і умінь) з навчальної дисципліни за семестр, що проводиться в період екзаменаційної сесії.
Залік (диференційований залік) – це вид семестрового контролю, при якому засвоєння студентом навчального матеріалу з навчальної дисципліни оцінюється на підставі результатів поточного контролю (тестування, поточного опитування, виконання
індивідуальних завдань та певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях/комп’ютерних практикумах) протягом семестру. Семестровий залік планується за відсутності екзамену.
Випускна атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. Випускна атестація здійснюється екзаменаційною комісією із забезпеченням відкритості і гласності.
Вищий навчальний заклад на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію.
Нормативні форми випускної атестації (захист дипломного проекту/роботи, магістерської дисертації та/або екзамени) визначаються навчальним планом згідно з вимогами відповідного стандарту вищої освіти
За рівнем контролю розрізняють: самоконтроль, кафедральний, факультетський, ректорський та міністерський.
Самоконтроль призначений для самооцінки студентами якості засвоєння навчального матеріалу з конкретної дисципліни (розділу, теми). З цією метою в підручниках, навчальних посібниках для кожної теми (розділу), а також у методичних рекомендаціях (вказівках) до лабораторних робіт (комп’ютерних практикумів) передбачаються питання для самоконтролю. Більша ефективність самоконтролю забезпечується спеціальними програмами самоконтролю та самооцінки, які є складовими частинами автоматизованих навчальних курсів.
Кафедральний контроль проводиться з метою оцінки рівня підготовки студентів з навчальної дисципліни на різних етапах її вивчення і здійснюється у вигляді вхідного, поточного, рубіжного та семестрового контролю.
Факультетський, ректорський та міністерський контроль є різними рівнями зовнішнього контролю, призначеного для перевірки якості навчального процесу на кафедрах, порівняння ефективності навчання студентів.
Зовнішній контроль усіх рівнів, на відміну від кафедрального, проводиться вибірково
(в окремих академічних групах), тільки письмово і, як правило, є контролем збереження знань.

7.4. Семестровий контроль
Перелік екзаменів та заліків семестрового контролю визначається робочим навчальним планом зі спеціальності (спеціалізації). Кількість екзаменів у кожній сесії не повинна перевищувати чотирьох, а заліків – шести (не враховуючи заліки з практики та фізичного виховання), з них диференційованих заліків – не більше трьох.
Семестрові заліки з навчальної дисципліни проводяться після закінчення її вивчення, до початку екзаменаційної сесії. Заліки приймаються науково-педагогічними працівниками, які читали лекції або тими, які проводили практичні, семінарські або інші заняття в академічній групі.
Залік виставляється за результатами роботи студента у семестрі (виконання студентом
індивідуальних семестрових завдань та контрольних робіт, виступів на семінарських
заняттях та оцінок поточного контролю), якщо він отримав не менше 60 балів за РСО. Якщо студент не отримав залік за РСО, залік виставляється за результатами виконання ним залікової контрольної роботи на останньому занятті або за результатами підсумкової співбесіди.
Семестрові екзамени складаються студентами у період екзаменаційних сесій згідно з розкладом, який затверджується першим проректором і доводиться до науково-педагогічних працівників і студентів не пізніше, ніж за місяць до початку сесії.
Екзамени приймаються науково-педагогічними працівниками, які читали лекції. У прийманні екзамену можуть брати участь науково-педагогічні працівники, які проводили в академічній групі інші види занять з цієї навчальної дисципліни
Студент не допускається до семестрового контролю з певної навчальної дисципліни
, якщо він не виконав усі види робіт та завдань (лабораторні роботи, комп’ютерні практикуми та індивідуальні семестрові завдання), що передбачені робочим навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни
, або має незадовільні обидві проміжні атестації з навчальної дисципліни (для студентів 1-4 курсів);
При проведенні семестрового контролю екзаменатор повинен мати таку документацію: o
робочу програму навчальної дисципліни
; o
затверджений завідувачем кафедри (із зазначенням номера протоколу та дати засідання кафедри) комплект екзаменаційних білетів, контрольних завдань; o
затверджений завідувачем кафедри перелік матеріалів, користування якими дозволяється студенту під час екзамену (заліку); o
затверджені завідувачем кафедри критерії оцінювання рівня підготовки студентів; o
відомість обліку успішності, підписану деканом факультету з виставленим рейтингом.
Відомість обліку успішності екзаменатор отримує в деканаті напередодні або в день проведення семестрового контролю.
Присутність на екзаменах (заліках) сторонніх осіб без дозволу ректора, проректора або директора інституту/декана факультету не допускається.
Оцінювання семестрового контролю здійснюється відповідно до затверджених критеріїв за європейською 100-бальною шкалою та національною шкалою: «відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно» – для екзаменів, диференційованих заліків, захистів курсових проектів (робіт) та практик; «зараховано», «не зараховано» – для заліків. У разі отримання незадовільної оцінки, перескладання екзамену (заліку) з навчальної дисципліни допускається не більше двох разів. При другому перескладанні екзамен (залік) у студента може приймати комісія, яка створюється директором інституту/деканом факультету. Оцінка комісії є остаточною.
Якщо студент був допущений до семестрового контролю, але не з’явився без поважної причини, то вважається, що він використав першу спробу скласти екзамен (залік) і має заборгованість.
У випадках конфліктної ситуації за мотивованою заявою студента чи науково- педагогічного працівника директором інституту/деканом факультету створюється комісія для приймання екзамену (заліку), до якої входять завідувач кафедри (провідний науково- педагогічний працівник) і викладачі відповідної кафедри, представники деканату, профспілкового комітету студентів та студентської ради.
Складання екзамену для підвищення позитивної оцінки допускається не більше ніж з трьох навчальних дисциплін (за винятком захисту курсових проектів/робіт та практик) за весь період навчання за певним РВО. Дозвіл на це дає перший проректор на підставі заяви студента за погодженням із завідувачем відповідної кафедри, декана факультету та студентської ради. Екзамен приймає комісія у складі двох викладачів.
Студентам, які одержали під час семестрового контролю не більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати академічну заборгованість. Ліквідація студентами академічної заборгованості проводиться до початку нового семестру.

Ректор університету може дозволити, як виняток, вивчення вдруге студентом, який не підлягає умовам відрахування, навчальних дисциплін, з яких він у поточному навчальному семестрі має за результатами семестрового контролю менше 60 балів на час закінчення терміну роботи комісії, визначеного наказом по університету. Вивчення студентом вдруге навчальної дисципліни протягом наступного семестру дозволяється тільки один раз. Ця процедура передбачає виконання студентом робіт відповідно до робочої навчальної програми дисципліни з граничним терміном складання іспитів до початку другої атестації поточного семестру, що регламентується графіком навчального процесу.
За наявності поважних причин (хвороба, сімейні обставини та ін.), що документально підтверджені, окремим студентам перший проректор університету за узгодженням з директором інституту/ деканом факультету може встановлювати індивідуальний графік складання екзаменів (заліків) або ліквідації академічної заборгованості тривалістю не більше місяця з початку наступного навчального семестру. Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіку, розглядається питання про надання студенту академічної відпустки або повторного курсу навчання.
У період екзаменаційних сесій може проводитися зовнішній (факультетський, ректорський, міністерський) контроль якості навчального процесу на кафедрах.
Результати семестрового контролю мають регулярно обговорюватися на засіданнях кафедр, вчених рад інститутів/факультетів та Вченої ради університету і є одним із важливих чинників управління якістю навчального процесу в університеті.
7.5. Випускна атестація студентів
Випускна атестація здійснюється екзаменаційною комісією (ДЕК) на підставі
Положення про екзаменаційну комісію. Строки проведення випускної атестації визначаються навчальними планами.
Вимоги до організації і проведення випускної атестації визначено у Положенні про випускну атестацію студентів ДВНЗ «ПДТУ».
Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться у формі екзамену (-нів) або/та захисту дипломного проекту (ДП), дипломної роботи (ДР), магістерської дисертації
(МД). Форма проведення випускної атестації здобувачів вищої освіти визначається відповідним стандартом вищої освіти та навчальним планом.
Випускні екзамени можуть проводитись або за окремими навчальними дисциплінами професійного спрямування, або як один комплексний випускний екзамен із кількох дисциплін навчального плану. Перелік та кількість навчальних дисциплін, що виносяться на випускну атестацію здобувачів вищої освіти, визначаються відповідним стандартом вищої освіти та навчальним планом. У випадку, якщо передбачені обидві форми випускної атестації, захисту атестаційної роботи передує (-ють) екзамен (-и).
Вимоги до змісту ДП (ДР, МД), програми випускних екзаменів та екзаменаційні білети розробляє випускова кафедра з урахуванням вимог відповідного стандарту вищої освіти та рекомендацій, що викладені у Положенні про випускну атестацію студентів ДВНЗ
«ПДТУ» (2015 р.).
До випускної атестації допускаються студенти, які успішно виконали всі вимоги навчального плану зі спеціальності відповідного РВО (не мають академічної заборгованості).
Негативні рецензія або відгук керівника не є підставою для недопущення студента до захисту атестаційної роботи.
Захист атестаційних робіт та складання випускних екзаменів оцінюється відповідно до критеріїв оцінювання за 100-бальною шкалою з наступним переведенням балів до оцінок за національною шкалою.
Рішення ДЕК про оцінку результатів захисту атестаційних робіт (складання випускного екзамену в усній формі), а також про видачу студентам дипломів (дипломів з відзнакою) голова ДЕК оголошує студентам у день захисту (складання екзамену). Результати
письмового випускного екзамену голова ДЕК оголошує студентам після перевірки робіт, але не пізніше наступного дня.
Умовами, за якими ДЕК може прийняти рішення про видачу студентові диплома з відзнакою, є: o
відсоток підсумкових оцінок «відмінно» (за національною шкалою оцінювання) з усіх навчальних дисциплін, курсових проектів (робіт) та практик, з яких навчальним планом передбачено диференційоване оцінювання, складає не менше ніж 75%; o
з інших навчальних дисциплін, курсових проектів (робіт) та практик, з яких навчальним планом передбачено диференційоване оцінювання, студентом отримані підсумкові оцінки «добре» (за національною шкалою оцінювання); o
студент захистив дипломний проект (ДР, МД), склав випускні екзамени на оцінку
«відмінно»; o
студент має високі досягнення в науковій або творчій (для творчих спеціальностей) роботі; o
є рекомендація випускової кафедри про видачу студенту диплома з відзнакою.
Отримання студентом незадовільної оцінки на одному з випускних екзаменів не позбавляє його права продовжувати проходити наступні етапи випускної атестації.
Студент, який не захистив атестаційну роботу або не склав випускний екзамен, або не з’явився на захист (випускний екзамен) без поважних причин, відраховується з університету як такий, що не пройшов випускної атестації.
Студентам, які не захищали атестаційну роботу (не складали випускний екзамен) з поважної, документально підтвердженої причини, ректором може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи екзаменаційної комісії, але не більше, ніж на один рік.
Якщо захист атестаційної роботи визнається незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент представити до повторного захисту ту ж атестаційну роботу з відповідною доробкою, що визначає екзаменаційна комісія, або повинен розробити нову тему, яка пропонується випусковою кафедрою.
Повторний захист та повторне складання випускних екзаменів дозволяється тільки під час наступної випускної атестації протягом трьох років після закінчення університету.
Перелік випускних екзаменів для осіб, які їх складають повторно, визначається навчальним планом, що діяв у рік закінчення ними університету.
Звіт голови ДЕК зі спеціальності обговорюється на засіданні випускової кафедри і вченої ради інституту/факультету.
Загальні підсумки роботи екзаменаційних комісій зі спеціальностей університету обговорюються на засіданні Вченої ради університету.
9. Академічні правила студентів
9.1. Права студентів
Студент університету має право на: o
вибір форми навчання; o
безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; o
трудову діяльність у позанавчальний час; o
додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням; o
безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, спортивних та інших підрозділів університету; o
вільний доступ до знань через електронні освітні технології та до сучасного наукового контенту, розміщеного на веб-ресурсах університету;
o
користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами університету; o
забезпечення гуртожитком на строк навчання в установленому порядку; o
участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації; o
участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку; o
участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організацій дозвілля, побуту, оздоровлення; o
внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання; o
участь у громадських об’єднаннях; o
участь у діяльності органів громадського самоврядування університету, інститутів, факультетів, Вченої ради університету, органів студентського самоврядування; o
вибір навчальних дисциплін у межах передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даної спеціальності та РВО. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного інституту/факультету; o
навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету; o
академічну мобільність, у тому числі міжнародну; o
отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством; o
зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання на денній формі навчання в університеті, аспірантурі, докторантурі, за умови добровільної сплати страхових внесків; o
академічну відпустку або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки; o
участь у формуванні індивідуального навчального плану; o
моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; o
захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; o
безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством; o
канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім тижнів на навчальний рік; o
отримання цільових пільгових кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; o
оскарження дій органів управління університету та їх посадових осіб, науково- педагогічних працівників; o
безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами); o
спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;
o
ознайомлення з програмами будь-яких навчальних дисциплін; o
отримання консультацій науково-педагогічних працівників згідно з розкладом; o
переведення на вільні місця державного замовлення у встановленому порядку; o
отримання інформації про тенденції на ринку праці від відповідних структур університету; o
відвідування занять на інших інститутах/факультетах з дозволу директорів/деканів цих інститутів/факультетів за умови виконання графіку навчального процесу у своєму
інституті/факультеті; o
інші права, передбачені законодавством.

9.2. Обов’язки студентів
Студент університету зобов’язаний: o
дотримуватись вимог законодавства, Статуту ДВНЗ «ПДТУ», Кодексу честі ДВНЗ
«ПДТУ» та Правил внутрішнього розпорядку ДВНЗ «ПДТУ»; o
виконувати вимоги техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями; o
виконувати вимоги освітньої програми та навчального плану; o
відвідувати навчальні заняття і контрольні заходи відповідно до навчального плану та розкладу занять. Студенти, які пропустили через поважні причини навчальні заняття, що потребують обов’язкового відпрацювання (лабораторні роботи тощо), повинні їх виконати у спеціально встановлений для цього час у визначеному кафедрою порядку. o
своєчасно інформувати деканат у випадках неможливості через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) екзамени, заліки, модульні контрольні роботи тощо. При нез’явленні на навчальні заняття, екзамени, модульні контрольні роботи через поважні причини студент повинен не пізніше наступного дня повідомити про це деканат і протягом трьох днів після виходу подати підтверджуючі документи; o
брати участь у роботах по самообслуговуванню в навчальних приміщеннях та гуртожитку, допомагати підтримувати належний порядок на територіях, прилеглих до навчальних корпусів, гуртожитку, інших культурно-побутових об’єктів, які обслуговують студентів університету; o
дбайливо та охайно ставитись до майна університету (приміщень, меблів, обладнання,
інвентарю, книжковим фондом, приладів тощо); забороняється без дозволу відповідальних осіб виносити речі та різне обладнання з лабораторій, навчальних та
інших приміщень; o
виконувати доручення старости академічної групи в межах його повноважень; o
гідно нести звання студента, поважати людську гідність науково-педагогічних працівників і всіх членів трудового колективу, дбати про авторитет університету, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованими та охайними; o
дотримуватись вимог Колективної угоди між адміністрацією та профспілковим комітетом студентів ДВНЗ «ПДТУ»; o
постійно прагнути до морально-культурного і фізичного вдосконалення.
За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку ДВНЗ
«ПДТУ» керівник відповідного підрозділу (інституту, факультету, кафедри тощо) може накласти дисциплінарне стягнення на студента або порушити питання перед ректором про відрахування з університету.

9.3. Права та обов’язки старости академічної групи
Староста є представником студентів академічної групи перед деканатом для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі та для управління
студентським колективом групи при залученні її до всіх офіційних заходів, що проводяться деканатом інституту/факультету і ректоратом або за їх дорученням.
Староста представляє інтереси студентів академічної групи в деканаті
інституту/факультету і на профілюючій кафедрі, співпрацює із куратором відповідної академічної групи та заступником директора інституту/декана факультету з навчально- виховної роботи. Староста академічної групи бере участь у роботі органів студентського самоврядування інституту/факультету та університету.
Старостою академічної групи може бути один із успішних у навчанні студентів, який відзначається високими моральними і організаційними якостями, користується авторитетом і повагою серед студентів академічної групи і науково-педагогічних працівників, має позитивний вплив на колектив академічної групи і володіє організаторськими здібностями.
За належне виконання своїх обов’язків староста може бути матеріально та морально заохочений адміністрацією та органами студентського самоврядування інституту/факультету та університету.
Староста несе відповідальність за виконання обов’язків та використання прав, передбачених цим Положенням, і дотримується конфіденційності в індивідуальній роботі зі студентами академічної групи.
Права старости
Староста має право: o
рекомендувати кращих студентів академічної групи до матеріального та морального заохочення за відмінне навчання, активну участь у науково-дослідній, громадській, спортивній та культурно-масовій роботі тощо; o
вносити пропозиції щодо накладання на студентів адміністративних стягнень за порушення навчальної і трудової дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку ДВНЗ
«ПДТУ»; o
представляти інтереси академічної групи під час призначення стипендій та поселення в гуртожиток; o
давати доручення студентам щодо організації навчально-виховного процесу, громадської роботи та виконання поставлених перед академічною групою доручень адміністрацією інституту/факультету та університету.
Обов’язки старости
Староста зобов’язаний: o
своєчасно інформувати студентів про розпорядження ректорату, деканату, науково- педагогічних працівників, які ведуть заняття, стосовно організації навчального процесу та інших офіційних заходів; o
брати участь у плануванні, організації та проведенні заходів, пов’язаних з навчально- виховним процесом академічної групи; o
готувати та проводити збори студентів академічної групи, на яких обговорюються стан навчання і дисципліни, інші актуальні питання з життя студентського колективу; o
щоденно ретельно вести журнал обліку роботи академічної групи; o
стежити за станом дисципліни та поведінки в академічній групі, за збереженням навчального обладнання та інвентарю в аудиторіях, лабораторіях, навчальних корпусах; o
проводити індивідуальну роботу зі студентами академічної групи стосовно виконання вимог навчального плану, Правил внутрішнього розпорядку ДВНЗ «ПДТУ»; o
забезпечувати участь студентів академічної групи у заходах, які проводяться в
інституті/на факультеті та в університеті із залученням студентів академічної групи; o
оперативно інформувати деканат про зрив занять, можливі непорозуміння у розкладі занять тощо; o
оперативно інформувати органи студентського самоврядування та адміністрацію
інституту/факультету про порушення прав студентів, можливі конфлікти з науково- педагогічними працівниками, інші проблеми, що є важливими для студентів;
o
брати участь у зборах старост академічних груп; o
брати участь у роботі комісій, що створюються в інституті/на факультеті та в університеті з розв’язання конфліктних ситуацій; o
після складання заліків та екзаменів отримувати підсумкову інформацію про результати екзаменаційної сесії і доводити її до відома студентів та звіряти її у деканаті відповідного інституту/факультету.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал