Теорія музики (сольфеджіо, гармонія)Pdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3   4
Мета: вивчення програмних матеріалів базується на взаємодії з іншими мистецтвознавчими та спеціальними дисциплінами. Курс розкриває значимість художнього оформлення в створенні балетного спектаклю, чи окремих хореографічних номерів, основні принципи творчої співдружності балетмейстера та художника.
Завдання: знайомить студентів з еволюцією архітектури сцени, дає уявлення про її механічне і світлове устаткування. Основна увага приділяється українському народному костюму, його історії та регіональним особливостям.
Знайомить з кращими зразками академічного (характерного) танцю, основами танцювальних культур народів світу, манерою виконання танців різних народів.
Зміст дисципліни. Етнічна функція народного одягу. Створення сценічного танцювального костюму на основі національного, їх взаємозв'язок та відмінність
Вирішення національних костюмів балетних спектаклів на українській сцені.
Творча співдружність П.П.Вірського та А.Г.Петрицького. Народні костюми країн
Європи та Азії. Театр епохи Античності Середньовіччя. Театр епохи
Відродження. Театр ХУІІ-початку ХХ ст. Аналіз особливостей танцювальних культур народів світу;
Викладацький склад: Чернишова А.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 5 кредитів ЕСТS / 150 годин – 27 тижнів, 3 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (20), модульний контроль (0), підсумковий контроль — екзамен (7), залік (8).

Спеціальність 7.02020401 Музичне мистецтво*
Дисципліна:
Основи музичної психології та педагогіки
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 5 рік, 1 семестр.
Мета:
формування всебічно підготовленого спеціаліста для загальноосвітньої школи та позашкільних закладів мистецької освіти, здатного на високому рівні осягнути психологічні закономірності музичної діяльності, що дозволить у подальшій професійній роботі організовувати та здійснювати естетичне виховання дітей та підлітків.
Завдання: розвиток у студентів інтересу до вивчення різноманітних мистецьких практик та їхнього впливу на формування особистості; забезпечення
їх необхідною системою знань з психології музичного мистецтва, та психології музичної освіти; надання ґрунтовних знань про основні закономірності створення та сприймання музичних творів, а також про суттєві особливості виконавських видів мистецтва; активізація прагнення студентів до вивчення передового педагогічного досвіду та до впровадження його у навчально-виховний процес; формування в студентів навичок самоосвіти в процесі вивчення основних тенденцій розвитку музичної освіти в Україні та за кордоном.
Зміст дисципліни: основні етапи становлення музичної психології та педагогіки; історичний досвід та сучасні тенденції розвитку музичної освіти та виховання дітей в Україні та за кордоном; психологія музичної творчості; досягнення передового педагогічного досвіду в галузі музичної освіти та виховання дітей і підлітків; психологічні основи музичної освіти та виховання дітей різного віку; механізми впливу музичних творів на людину; сприймання музичних явищ дитячою та дорослою аудиторією з використанням навчально- наочного приладдя; діагностування музичних та творчих здібностей дітей на основі вироблених критеріїв; застосовування адекватних методів розвитку музичних здібностей в дітей та підлітків.
Викладацький склад: Моісєєва М.А., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години – 10 тижнів, 2,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (7), модульний контроль (1), підсумковий контроль — екзамен (1).

Дисципліна:
Сучасна масова музична культура
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 5 рік, 2 семестр.
Мета: познайомити студентів з особливостями становлення, розвитку та функціонування сучасної масової музичної культури; проаналізувати феномен масової музичної культури, розкрити її сутнісні ознаки, виявити головні етапи формування та специфіку її функціонування у сучасній західній та українській культурі, дослідити її як форму культурного сьогодення.

Завдання: дати характеристику предмету, структури курсу, розкрити міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарних знань; представити сучасні погляди на сутність, структуру та функції масової музичної культури, подати її морфологічну модель (форми); визначити головні форми сучасної масової музичної культури; охарактеризувати джерела й чинники розвитку сучасної масової музичної культури та особливості соціокультурної динаміки ХХІ ст.
Зміст дисципліни.
Соціально-економічні чинники формування сучасної масової музичної культури. Маскульт як феномен масового суспільства. Загальна характеристика сучасної масової музичної культури. Функції маскульту. Форми масової культури. Масове мистецтво. Кітч як форма побутування масової культури. Масова музична культура і засоби масової інформації. Самовідчуття масової музичної культури початку ХХІ ст.
Викладацький склад: Цюряк І.О., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин – 14 тижнів, 2,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (8), модульний контроль (1), підсумковий контроль — екзамен (2).

Дисципліна:
Комп’ютерні музичні технології
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 5рік, 2 семестр.
Мета: формування творчої активності майбутніх учителів музики засобами комп’ютерних технологій, створення педагогічних умов для усвідомлення студентами власних внутрішніх потреб до самозмін у творчих видах діяльності із застосуванням музичних комп’ютерних технологій; заохочення й підтримка емоційно-вольових проявів, що сприяють самореалізації у творчих видах діяльності; презентація особистісно-значущих цінностей і установок студентів у діяльності з освоєння нових музичних технологій.
Завдання: вивчення технології сучасної цифрової музики; ознайомлення студентів з новими можливостями сучасних комп'ютерних музичних
інструментів; розвиток практично-творчого відношення студентів до різних напрямків у музичному мистецтві; підвищення рівня ідейно-художнього виховання засобами музичного мистецтва; озброєння студентів знаннями та навичками, необхідними для самостійної оцінки сучасної естрадної музики.
Зміст дисципліни. Поняття інформації. Музична інформація і її предметні межі. Універсальні принципи й способи цифрового запису, відображення й моделювання інформації, у тому числі музичних повідомлень: акустичних і
інтонаційних параметрів звуку, нотного тексту, особливостей виконавської манери. Комп'ютеризація музичної діяльності як об'єктивний соціокультурний процес. Технічні можливості сучасного електронного встаткування у формалізації музичних подань і знань про музику. Електронні засоби керування музичним звуком, синтезу й перетворення звуку, створення нотних партитур, сканування нотного тексту й перекладу його в параметричні дані. Використання комп'ютера в процесі музичного аранжування й твору музики. Застосування нових
інформаційних технологій у музичній науці (статистичні методи музичного аналізу, психоакустичне дослідження), музичній педагогіці (електронні підручники, дистанційне навчання), виконавському мистецтві (автоматичний режим виконавської версії).
Викладацький склад: Луценко В.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години – 14 тижнів, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (7), модульний контроль (0), підсумковий контроль — залік (2).

Дисципліна:
Хоровий клас
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 5 рік, 1-2 семестр.
Мета: підготовка фахівців, що володіють професійними хормейстерськими уміннями і навичками практичної діяльності керівника дитячого хорового колективу; формування гармонійно розвинутої творчої особистості співаків; створення умов для їх самореалізації.

Завдання: формування широкого світогляду, музично-естетичного смаку; прищеплення навичок творчого, свідомого художнього виконання хорових творів через розкриття художнього образу, ідеї твору, розуміння в цілому ролі засобів художньої виразності.
Зміст дисципліни. Уміння і навички хорового співу: поліпшення інтонації, розвиток чуття ритму, музичної пам'яті, мелодичного та гармонічного слуху, оволодіння співочим та ланцюговим диханням, правильним звукоутворенням та артикуляцією, прийомами звуковедення, набуття навичок ансамблевого співу.
Система методів керування хором, диригентська майстерність на репетиціях хорового класу; діагностика хорового співу. Вивчення кращих зразків національної хорової спадщини, класичної та сучасної хорової музики, різнохарактерної за змістом, жанром та стилем.
Викладацький склад: Федорченко В.К., викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 4 кредити ЕСТS / 144 годин – 24 тижні, 2,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (26), модульний контроль (0), підсумковий контроль — екзамен (1).

Дисципліна:
Оркестровий клас
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 5 рік, 1-2 семестр.
Мета: оволодіння студентами знаннями в галузі історії оркестрової музики, освоєння історичного досвіду музичної творчості, вивчення спадщини видатних зарубіжних та вітчизняних музикантів; підготовка оркестрових музикантів для подальшої практичної діяльності в жанрах інструментальної музики; ознайомлення студентів зі специфікою оркестрового музикування; розвиток
індивідуальних музично-виконавських умінь; формування навичок сценічної майстерності студентів-оркестрантів у процесі концертно-виконавської діяльності.
Завдання: сформувати навички гри на оркестрових інструментах; гри в ансамблі; ознайомити студентів із системою навчання гри в оркестрі; кращими зразками оркестрової музики вітчизняних та зарубіжних композиторів; виховати у студентів почуття колективізму; сформувати артистизм, культуру сценічної поведінки, виконавський досвід шляхом участі у концертній діяльності колективу.
Зміст дисципліни. Освоєння ігрових навичок на основних інструментах оркестру (домри малі, балалайки прими, баяни) та їх оркестрових різновидах
(домра альт, балалайка секунда, басова група). Оволодіння основними навичками техніки гри (посадка, способи звуковидобування, аплікатура). Розвиток навичок колективної гри, навичок самостійного розбору оркестрових партій. Формування вміння виконувати партію, слідуючи задуму автора і вимогам керівника оркестру.
Відповідність темпу характеру виконуваного твору. Оволодіння знаннями професійної термінології. Знайомство з диригентським жестом, оволодіння навичками починати і закінчувати гру відповідно диригентському жесту. Робота над єдиною манерою виконання. Робота над культурою звуку. Формування вміння розучувати партії в групах однорідних інструментів і самостійно; чути підголоски, партії соліста і акомпанемент. Виконання репертуару підвищеної складності, виконання провідних партій зведеного складу оркестру. Формування навичок сценічної поведінки в умовах концерту.
Викладацький склад: Рутецький В.В., заслужений артист України, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години – 24 тижні, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (21), модульний контроль (0), підсумковий контроль — екзамен (1).

Дисципліна:
Диригування
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 5 рік, 1-2 семестр.
Мета: підготовка фахівців, що володіють хоровими навичками і готові до практичної діяльності керівника дитячого хорового колективу.
Завдання: ознайомити з виконавським мистецтвом та технікою диригування хорового диригента, сформувати диригентські вміння, навички; підготовка до проведення вокально-хорової роботи під час уроку музики, в позакласній роботі.
Зміст дисципліни. Побудова диригентського апарату; значення міміки диригента під час управління хором; основні параметри диригентської постановки; принципи диригентських рухів; семантика та властивості диригентських жестів; основні метричні схеми (прості, складні, складені симетричні, складені несиметричні); штрихи звуковедення в диригентській техніці; прийоми передачі синкоп, фермат, акцентів, сфорцандо, субіто піано, субіто форте, філіровки звуку; прийоми диригування у помірних, швидких, повільних темпах; техніка зміни темпів постійної швидкості; технічні прийоми втілення хорових творів з різними типами фактур; специфіка диригентського втілення хорових творів різних стилів та жанрів.
Викладацький склад: Цюряк І.О., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Луценко В.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Плющик Є.В., старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання, Сичевська В.В., старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години – 24 тижні, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (19), модульний контроль (0), підсумковий контроль — екзамен (2).

Дисципліна:
Основний музичний інструмент
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 5 рік, 1-2 семестр.
Мета: підготовка фахівців, що володіють необхідними знаннями та виконавською майстерністю для самостійної роботи в якості учителів загальноосвітньої школи (школи мистецтв), здатних на високому рівні організовувати та здійснювати урочну, позакласну та позашкільну музично- педагогічну роботу, розвивати у школярів почуття прекрасного у житті та мистецтві.
Завдання: формування у студента знання різного за формою, жанром і стилями інструментального репертуару; інструментально-виконавських умінь; здатність до виконавської інтерпретації музичних творів; навичок ілюстрування
інструментальних творів шкільної програми з музичного мистецтва; удосконалення рівня сценічно-виконавської культури.
Зміст дисципліни. Поліфонічний твір (представлений за стилями: класичної епохи «бахівського» періоду, вітчизняних і зарубіжних композиторів XIX – XXI ст.; за формою – прелюдії і фуги, клавірні, органні та хоральні твори поліфонічного складу, оригінальні транскрипції, партити). Твір великої форми
(класичні варіації, рондо, соната або інструментальний концерт (1ч., або 2, 3 ч.).
П’єси (інструментальні мініатюри, оригінальні концертні твори вітчизняних і зарубіжних композиторів XVII – XXI ст.)
Викладацький склад: Плотницька О.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Моісєєва М.А., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Рутецький В.В., заслужений артист України, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Травкіна Н.М., старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин – 24 тижні, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (22), модульний контроль (0), підсумковий контроль — екзамен (2).

Дисципліна:
Постановка голосу
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 5 рік, 1-2 семестр.
Мета: забезпечення студентів комплексом систематизованих теоретичних знань, формуванні вмінь та навичок в галузі вокально-виконавської підготовки, необхідних для майбутньої професійної педагогічної діяльності.
Завдання: формування у студентів розуміння біофізичних механізмів співацького процесу, стійких критеріїв якості співу і співацької майстерності; формування та удосконалення вокально-технічних та виконавських навичок, необхідних для проведення практичної вокальної роботи; забезпечення студентів знаннями основ методики формування, розвитку та охорони співацького голосу.
Зміст дисципліни. Акустика голосового апарату. Акустична будова голосу.
Зонна природа слуху. Техніка співу и її зв’язок з виконавським завданням. Відбір виконавських прийомів і його зв’язок з розвитком музичного мислення. Дихання.
Опора співацького голосу. Атака. Робота гортані у співі. Функції розспівувань.
Види розспівувань. Опрацювання, розспівування, стан перед виступом. Гігієна і режим співака, загальногігієнічні правила. Голосові захворювання і професійна гігієна. Вправи для початківців. Вправи для вирівнювання голосних і розвитку артикуляції. Вправи для роботи над legato, кантиленою, staccato. Вправи над подоланням інтервалів, робота над гамами.
Викладацький склад: Цюряк І.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Луценко В.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Плющик Є.В., старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання, Сичевська В.В., старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 2,5 кредити ЕСТS / 90 годин – 24 тижні, 1,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (12), модульний контроль (0), підсумковий контроль — екзамен (2).

Дисципліна:
Історія хореографії
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 5 рік, 2 семестр.
Мета: формування орієнтацій і компетенції у сфері хореографічного мистецтва, що реалізуються через засвоєння студентами цінностей зарубіжної та української культурної спадщини; підготовка естетично й художньо освічених педагогів, здатних на базі особистої культури широко використовувати виховні й розвивальні можливості хореографічного мистецтва як при проведенні занять художньо-гуманітарного циклу (художня культура, естетика, музика та ін.), так і в позакласній роботі, пов’язаною з організацією дозвілля в повсякденному житті школяра.
Завдання: методичні - засвоєння основних методів (історико-культурного, порівняльного та проблемного) та принципів (об'єктивності, історизму) викладання курсу; пізнавальні - вивчення загальних закономірностей та особливостей розвитку хореографічного мистецтва, його становлення та етапи розвитку; практичні - вивчення хореографічної діяльності балетмейстерів та характерних рис хореографічного мистецтва різних народів і націй в період конкретної історичної епохи.
Зміст дисципліни. Танці стародавніх народів світу. Розвиток професійного танцю в Західній Європі та США. Розвиток професійного танцю в Середньовіччі та в епоху Відродження. Танцювальне мистецтво Росії. Формування танцювальної культури різних народів. Танцювальне мистецтво східних слов’ян. Становлення українського народного танцю. Феномен українського народного танцю.
Козацький танець та його вплив на розвиток українських народних танців.
Викладацький склад: Баладинська І.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Борисенко Н.С., викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 годин – 14 тижнів, 1,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (8), модульний контроль (0), підсумковий контроль — екзамен (2).

Дисципліна:
Історія кіномистецтва
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 5 рік, 1 семестр.
Мета: сформувати стійкі уявлення про історію становлення мистецтва кіно і його значення в контексті художньої культури XX століття в умовах професійної перепідготовки
Завдання: розглянути етапи становлення кіномистецтва; сформувати стійкі уявлення про своєрідність мови мистецтва кіно; дати огляд ключових творів кіномистецтва, що виражають художню своєрідність світового кінематографа.
Зміст дисципліни. Кіно як вид мистецтва. «Великий німий» як образ кіно 10- х років XX століття. Становлення мови кіно на основі синтезу мистецтв. Світове кіно 20-х років XX століття. Розвиток кіножанрів. Зв'язок з образотворчим мистецтвом авангарду. Світове кіно 30-х років XX століття. Зміна кіномови з приходом в кіно звуку і кольору. Кіномистецтво тоталітаризму. Розвиток кіно в
40-
і роки XX століття. Світова війна і роль кіно в житті держави - суспільства - людини. Провідні напрямки розвитку післявоєнного кіно. Неореалізм і його вплив на світове кіно. Розвиток мови кіно в 60-70-ті роки XX століття. Авторське кіно.
Кіно останніх десятиліть XX століття. Вплив інформаційних технологій на зміну кіномови. Кіно третього тисячоліття. Тенденції розвитку.
Викладацький склад: Баладинська І.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Борисенко Н.С., викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 годин – 10 тижнів, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (7), модульний контроль (0), підсумковий контроль — залік (2).

Дисципліна:
Основи менеджменту музично-культурної діяльності
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 5 рік, 1 семестр.
Мета: формування стійкої системи знань про механізми культурної політики, принципах і методах управління у сфері культури; формування знань, умінь та навичок управління соціокультурними процесами, що дозволяють на практиці здійснювати організаційно-управлінську діяльність в умовах закладів соціально-культурної сфери.
Завдання: виробити навички самостійного аналізу принципів і моделей культурної політики на базі обліку комплексу соціологічних, економічних, цивілізаційних та інших факторів, що впливають на формування цієї політики.
Сформувати навички роботи з нормативними документами (закони та підзаконні акти). Вказати на основні проблеми у сфері менеджменту культури. Дати критерії оцінки конкретних рішень у галузі культурної політики та менеджменту.
Вивчити особливості фінансування сфери культури; навчитися використовувати на практиці технології підприємництва та економічного забезпечення в соціально- культурній сфері; розглянути технології управління персоналом в соціокультурній установі; розкрити значимість системи підготовки та підвищення кваліфікації працівників сфери культури і мистецтва.
Зміст дисципліни. теоретико-методологічні основи сучасного менеджменту.
Менеджмент як система управління і спеціальний вид діяльності. Загальне та особливе в менеджменті музично-культурної діяльності. Сфера музичної культури як сфера послуг. Технологія планування та організаційного забезпечення музично-культурної діяльності. Методи планування в соціально- культурній сфері. Технологія фандрейзингу в музично-культурній сфері.
Менеджмент і організація благодійної діяльності у сфері культури та мистецтва.
Поняття і сутність продюсування. Інноваційні технології в сфері арт-індустрії.
Музичний шоу-бізнес як частина арт-індустрії. Менеджмент гастрольної діяльності.
Викладацький склад: Баладинська І.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 годин – 10 тижнів, 2,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (8), модульний контроль (0), підсумковий контроль — екзамен (1).

Дисципліна:
Шкільний курс СХК і методика його викладання
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 5 рік, 2 семестр.
Мета: узагальнення знань й навичок, отриманих студентами з фахових дисциплін, поглиблення розуміння закономірностей педагогічного процесу, виховних завдань, які вирішуються вчителем у роботі з учнями в процесі викладання художньої культури.

Завдання: розвинути у студентів інтерес і любов до професії вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу; ознайомити з педагогічними технологіями викладання художньої культури; активізувати прагнення студентів до вивчення передового педагогічного досвіду та до впровадження його у навчально-виховний процес; сформувати в студентів навички самоосвіти в процесі ознайомлення з найкращими взірцями світової та вітчизняної культури, підготовки рефератів, аналізу відвіданих уроків та виконання інших творчих завдань; навчити практичним прийомам і методам навчальної та виховної роботи з дітьми різного віку.
Зміст дисципліни. Розвиток мистецької освіти в історичному вимірі. Сучасні погляди на проблему загальної мистецької освіти. Зміст і структура шкільного курсу «Світова художня культура». Принципи побудови культурологічних знань у шкільному курсі СХК. Психолого-педагогічні умови розвитку художнього мислення школярів. Розвиток творчої активності учнів на уроках «Художня культура». Художньо-педагогічна інтерпретація творів мистецтва як засіб управління художньо-естетичним розвитком школярів. Художній образ як загальна категорія пізнання життя через мистецтво. Художній образ в літературі та музиці. Художній образ в образотворчому мистецтві. Комплексне використання різних видів мистецтва в курсі «Світова художня культура».
Міжпредметні зв’язки, синтез мистецтв, інтеграція мистецтв, комплекс мистецтв.
Методика роботи з учнями молодших класів. Методика роботи з учнями основної школи. Форми позакласної художньо-естетичної роботи. Оцінювання рівня та якості знань учнів у процесі вивчення світової художньої культури. Типологія уроків художньої культури.
Викладацький склад: Баладинська І.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Борисенко Н.С., викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 годин – 14 тижнів, 1,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (8), модульний контроль (0), підсумковий контроль — залік (2).

Дисципліна:
Етика та естетика з методиками викладання в ЗОШ
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 5 рік, 2 семестр.
Мета: оволодіння основами методики викладання етики, естетики в загальноосвітньому навчальному закладі.
Завдання: ознайомлення студентів зі шкільними програмами, підручниками; ознайомлення з наочними та методичними посібниками, календарним плануванням з етики, естетики; з методикою проведення уроків різних типів та фахових виховних заходів; формування умінь розробляти й реалізовувати навчальні, розвивальні та виховні методики з етики, естетики.
Зміст дисципліни. Предмет і завдання курсу. Основні підходи до аналізу шкільних навчальних програм із етики та естетики. Навчальні та методичні посібники з етики та естетики для вчителів і учнів. Визначення та розробка теми й мети уроків з етики та естетики. Засоби наочності. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів. Аналітико-синтетична діяльність школярів у ході вивчення етики та естетики. Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності школярів у ході вивчення етики та естетики.
Методи контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів у ході вивчення етики та естетики. Календарно-тематичне планування уроків із етики та естетики.
Структура та зміст плану-конспекту уроку з етики та естетики. Аналіз плану- конспекту й уроку з етики та естетики.
Викладацький склад: Баладинська І.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Борисенко Н.С., викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 108 годин – 14 тижнів, 3 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (12), модульний контроль (1), підсумковий контроль — залік (2).

Дисципліна:
Історія театру
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 5 рік, 1 семестр.
Мета: орієнтації і компетенції у сфері театрального мистецтва, що реалізується через засвоєння студентами цінностей світового театрального мистецтва, а також у підготовці естетично й художньо освічених педагогів, здатних на базі особистої культури широко використовувати виховні й розвивальні можливості театрального мистецтва як при проведенні занять художньо-гуманітарного циклу
(художня культура, естетика, музика та ін.), так і в позакласній роботі, пов’язаною з організацією дозвілля в повсякденному житті школяра.
Завдання: опанування теоретичними знаннями у галузі театрального мистецтва; знайомство з основними етапами розвитку вітчизняного та зарубіжного театру, історією виникнення театральних жанрів; отримання первинних знань основних тенденцій в сучасному театральному мистецтві та репертуарі театрів, знань основний театральної термінології; отримання знань з
історії зарубіжного та українського драматичного мистецтва, особливостей національних традицій театрального мистецтва; знайомство з творчими біографіями драматургів, режисерів і акторів; розвиток творчих здібностей, володіння основами аналізу п'єс і спектаклів, основами аналізу різних режисерських інтерпретацій художнього твору; розширення кола читання, формування інтересу до літератури з мистецтва.
Зміст дисципліни. Античний театр. Виникнення театрального мистецтва.
Театр Середньовіччя. Жанри середньовічного театру. Театр епохи Відродження і
XVII ст. Два напрями в італійській театральній культурі: учено-гуманістичний театр і комедія дель арте. Виникнення опери. Комедія дель арте. «Золотий вік»
іспанського мистецтва. Становлення професійного театру і драматургії в Англії.
Французький класицизм. Театр XVIII в. Епоха Просвітництва. Особливості естетики. Англійська комедія. Д. Гарік - реформатор англійської сцени.
Французьке Просвітництво. Еволюція французької комедії. Італія: Карло Гоцці.
Театральні реформи Карло Гольдоні. Німеччина: Лессінг. Шиллер. Гете. Театр кінця XVIII ст. - XIX ст. Франція. Зародження і становлення романтизму.
Зародження критичного реалізму. Основні риси напрямки. Акторське мистецтво.
Романтизм в Англії. Особливості італійського романтизму. Театр на рубежі XIX -
XX ст. Франція: Е. Золя і Р.Роллан. Неоромантизм Едмонда Ростана. Зародження символізму. Театральні реформи. Скандинавські країни. Німеччина.
Мейнінгенського театр. Розвиток мистецтва режисури. Італія. Становлення психологічного реалізму. Зарубіжний театр XX ст.: Різноманітність напрямків.
Академічні театри. Оперний театр «Гранд-Опера». Бульварні театри.
Авангардистські театри США. Розвиток жанру мюзиклу. Сучасний зарубіжний театр: 90-і роки XX століття - початок XXI століття. Різноманіття театральних пошуків сучасних режисерів. Театр танцю Піни Бауш. Театр «Зінгаро» та ін.
Стародавній російський театр. Становлення російського театру в XVII-XIX століттях. Російський театр кінця XIX-XX століть. Історичне значення системи
К.С.Станіславського. Стародавній український театр. Становлення українського
театру в XVII-XIX століттях. Український театр кінця XIX-XX століть. Сучасний український театр.
Викладацький склад: Баладинська І.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Борисенко Н.С., викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 годин – 10 тижнів, 1,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (5), модульний контроль (0), підсумковий контроль — залік (1).

Дисципліна:
Основи композиції
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 5 рік, 1 семестр.
Мета: долучити студентів до основ композиторської техніки, посилаючись на музично-теоретичні знання, що уможливить усвідомлення ними специфіки майбутньої професійної діяльності; розширити їх мистецький світогляд та слухацький досвід.
Завдання: Методичні: забезпечити музично-теоретичну підготовку майбутніх вчителів музики на високому рівні, що дозволить знаходити зв’язки і паралелі з іншими видами мистецтв, вдосконалити їх творчо-аналітичні уміння, розвивати композиторську техніку. У процесі навчання студенти вдосконалюють творчо-аналітичні навички, розвивають художнє мислення, вміння логічно висловлюють свою думку засобами музичного мистецтва у простих та складних музичних формах, знаходити зв’язки і паралелі з іншими видами мистецтв.
Пізнавальні: розвивати творчі навички, логічно висловлюють свою думку засобами музичного мистецтва у простих музичних творах (вокальних та
інструментальних), знайомство з простими формами, жанрами, стилями.
Практичні: формування імпровізаційних умінь, фактурних (стильових) прийомів, вироблення практичних навичок композиторської техніки у простих формах та жанрах.
Зміст дисципліни. Специфіка музичного мистецтва. Музична інтонація.
Мовна і музична інтонації. Специфіка музичної інтонації. Пластичні властивості музичної інтонації. Елементи композиторської техніки. Основні засоби музичної виразності. Мелодія. Гармонія. Фактура.
Викладацький склад: Новосадова С.А., викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 1,5 кредити ЕСТS / 54 години – 10 тижнів, 1,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (4), модульний контроль (0), підсумковий контроль — залік (1).

Дисципліна:
Практикум диригентсько-хоровий
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 5 рік, 1 семестр.
Мета: підготовка студентів до майбутньої практичної диригентської і вокально-хорової музично-педагогічної діяльності.

Завдання:
удосконалення диригентсько-хорової техніки; закріплення навичок роботи з хоровою партитурою; розвиток аналітичного підходу до засвоєння музичних творів; вивчення зразків світової хорової класики, українських народних пісень і творів українських композиторів минулого і сучасності; вивчення пісенного матеріалу шкільної програми для використання у майбутній музично-педагогічній діяльності; розширення музично-естетичного кругозору; виховання студентів в дусі національної самосвідомості засобами хорового мистецтва.

Зміст дисципліни. Принципи добору дидактично доцільного мистецького матеріалу; вікові психофізіологічні особливості голосових можливостей, музичних здібностей, музичного сприйняття виконавців; специфіка відтворення хорових творів різних епох, художніх напрямів, стилів, жанрів з урахуванням особливостей їх сприймання аудиторією. Основи диригентсько-хорової роботи: уміння працювати над хоровим твором (чистота інтонації, стрій, ансамбль, дикція, тембр, дихання; керування темпом, динамікою, агогікою, штрихами, фразуванням); реалізація задуму композитора засобами диригентської техніки; виконавський та вокально-хоровий аналіз музичного твору; уміння створювати позитивну емоційно-психологічну атмосферу на хорових репетиціях; встановлювати психологічний контакт і утримувати увагу аудиторії засобами диригентської техніки.
Викладацький склад: Цюряк І.О., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Луценко В.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Плющик Є.В., старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання, Сичевська В.В., старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години – 10 тижнів, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (10), модульний контроль (0), підсумковий контроль —залік (1).

Дисципліна:
Практикум роботи з вокально-хоровими ансамблями
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 5 рік, 2 семестр.
Мета: підготовка керівників дитячих музичних колективів, залучення студентів до мистецтва ансамблю, розвиток у них вокально-ансамблевої культури, художнього мислення і творчих здібностей.
Завдання: сформувати навички координації слуху і голосу виконавця; навички володіння різними типами співацького дихання, унісонного і багатоголосого звучання, засобами музичної виразності і прийомами ансамблевого виконання; удосконалити прийоми ансамблевого виконання музичних творів різних музично-стильових напрямів і ансамблевих форм; сценічного втілення ансамблевого номера; розвинути навички самоконтролю в процесі ансамблевого співу; опанувати методи самостійної роботи з музичним матеріалом.
Зміст дисципліни. Роль дисципліни в професійній підготовці керівників колективів. Взаємозв’язок з навчальними дисциплінами «Вокальний ансамбль»,
«Хорознавство», «Методика роботи з хором», «Хорове аранжування».
Організаційна структура вокально-хорового ансамблю. Створення вокально- хорового ансамблю і організація творчого процесу. Репертуар вокально-хорового ансамблю. Аранжування творів для вокально-хорового ансамблю. Особливості ансамблевого співу. Порівняльна характеристика сольного, ансамблевого і хорового співу. Специфічна манера співу в ансамблі: почуття рівноваги,
інтонаційна стійкість, особливе усвідомлення подачі слова, яскрава темброва виразність. Подача музичного матеріалу в сценічному втіленні (сценічні рухи, реквізит, костюми). Індивідуальне вокальне навчання учасників ансамблю.
Формування єдиної співочої манери ансамблю. Інтонаційно-слуховий розвиток учасників ансамблю. Виховання ритмічної самоорганізації і дисципліни ансамблю. Робота над твором. Етапи освоєння. Прийоми розучування. Концертні виступи: різновиди, організація, підготовка. Складання концертної програми.
Викладацький склад: Сичевська В.В., старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 2 кредити ЕСТS / 72 години – 14 тижнів, 1,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (10), модульний контроль (1), підсумковий контроль —.

Спеціальність 8.02020401 Музичне мистецтво (за видами)*
Дисципліна:
Методика музичного виховання
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 6 рік, 1-2 семестр.
Мета: розглянути теоретичні та педагогічні засади вищої музично- педагогічної освіти та сприяти використанню теоретичних знань у практиці й дослідницькій роботі майбутнього педагога-музиканта.
Завдання: методичні: озброєння спеціальними музично-педагогічними знаннями та вміннями; розвиток професійної культури майбутнього педагога- музиканта; пізнавальні: дати студентам-магістрантам систематизовані теоретичні та методичні знання у галузі музичної педагогіки; практичні: забезпечити професійну готовність майбутнього педагога-музиканта до здійснення науково- дослідної, педагогічної та виховної діяльності у вищих навчальних закладах засобами музичного мистецтва
Зміст дисципліни. Введення в курс. Методологія педагогіки вищої музичної освіти. Закономірності та принципи музичного навчання і виховання у вищий школі. Форми і методи музично-педагогічної діяльності у ВНЗ. Сутність професійно-педагогічної культури педагога-музиканта. Особливості методичної підготовки педагога-музиканта. Теоретичні основи музично-виконавських методик. Можливі шляхи удосконалення підготовки педагога-музиканта.
Викладацький склад: Моісєєва М.А., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 5 кредитів ЕСТS / 150 годин – 34 тижні, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (18), модульний контроль (1), підсумковий контроль — екзамен (2).


Дисципліна:
Хоровий клас
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 6-7 рік, 1-3 семестр.
Мета: спираючись на традиції хорового мистецтва підготувати магістрів до організації і здійснення викладацької та вокально-хорової діяльності зі студентами на уроках музики та в позаурочний час.

Завдання: Формування вмінь і навичок хорового співу: поліпшення
інтонації, розвиток чуття ритму, музичної пам'яті, мелодичного та гармонічного слуху, оволодіння співочим та ланцюговим диханням, правильним звукоутворенням та артикуляцією, прийомами звуковедення, набуття навичок ансамблевого співу. Оволодіння системою методів керування хором та диригентською майстерністю на репетиціях хорового класу, формування вмінь діагностувати хоровий спів. Вивчення кращих зразків національної хорової спадщини, класичної та сучасної хорової музики, різнохарактерної за змістом, жанром та стилем, що сприяє формуванню у учасників хору високих моральних якостей, широкого світогляду, музично-естетичного смаку. Прищеплення навичок творчого, свідомого художнього виконання хорових творів через розкриття художнього образу, ідеї твору, розуміння в цілому ролі засобів художньої виразності. Розвиток музичних здібностей, образного мислення та емоційно- чуттєвої сфери особистості. Оволодіння навичками організаційної роботи з хором.
Проведення репетицій та концертних виступів. Збагачення творчого потенціалу, використання в роботі елементів новизни, яскравих прикладів, проблемних ситуацій, наочності.

Зміст дисципліни. Ознайомлення хорового колективу з твором, використовуючи власний показ (спів та гра на інструменті); розспівування і настроювання хорового колективу в тональності даного твору; процес розучування твору залежно від його структури і складності – окремо по голосах із кожною партією, групами голосів, усім складом хору, окремими завершеними музичними побудовами (фразами, реченнями, періодами, частинами), складними для виконання місцями, сольфеджування, спів на окремі склади слів і словами даного твору, вироблення правильного співочого дихання та звукоутворення, робота над чистотою інтонації і строю, над ансамблем, дикцією; робота над художнім виконанням твору на основі синтезу музики і слова, використовуючи всі можливі засоби музичної виразності.
Викладацький склад: Федорченко В.Н., викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 5 кредитів ЕСТS / 150 годин – 45 тижнів, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (30), модульний контроль (1), підсумковий контроль — екзамен (3), залік (2).


Дисципліна:
Оркестровий клас
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 6-7 рік, 1-3 семестр.
Мета: накопичення професійних знань, умінь і навичок, необхідних для самореалізації в подальшій практичній професійній діяльності.

Завдання: опанування студентами основних компетенцій, які складають основу професійної компетентності вчителя музичного мистецтва: когнітивно- перцептивних (вдосконалення вмінь самостійного аналітичного осмислення теретичного матеріалу з оркестрового виконавства, змісту музичних творів); практично-виконавських (вдосконалення професійних навичок гри в оркестрі, шляхом вивчення кращих зразків вітчизняної та зарубіжної класичної, народної й сучасної музики; розвиток навичок сценічної майстерності студентів у процесі концертно-виконавської діяльності); творчих (розвиток музичного кругозору студентів: ознайомлення із широким колом творів класичної, сучасної, фольклорної музики); ціннісно-орієнтаційних (формування особистості, спрямованої на професійно-творчий розвиток, оркестрове мислення та готовність до самоорганізації та самовдосконалення).

Зміст дисципліни. Вивчення та виконання обробок українських пісень і танців: закріплення технічних прийомів та способів оволодіння творами, які пов’язані з розвитком гармонічного слуху. Вивчення та виконання обробок українських пісень і танців високого рівня складності. Закріплення виконавських навичок, розширення музичного світогляду, розвиток творчих здібностей, відчуття динаміки, ритмічної та художньої цілісності твору. Вивчення та виконання музичних творів зарубіжних авторів високого рівня складності.
Вдосконалення техніки читання нот з аркуша. Вдосконалення системи музично- слухових уявлень, змістовного та виразного виконання, вміння усвідомлювати твір в цілому при реалізації виконавських завдань. Набуття практичних навичок й вмінь акомпанування. Вивчення та виконання музичних творів для соліста з оркестром високого рівня складності. Закріплення системи уявлень про специфіку музично-образного відображення навколишнього світу. Уміння створювати певний емоційний настрій для кращого відображення змісту музичного твору.
Вивчення та виконання музичних творів українських авторів високого рівня складності.

Викладацький склад: Рутецький В.В., доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання.

Тривалість: 5 кредитів ЕСТS / 150 годин – 45 тижнів, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (30), модульний контроль (1), підсумковий контроль — екзамен (3), залік (2).


Дисципліна:
Хорове диригування
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 6 рік, 1-2 семестр.
Мета: підготовка висококваліфікованих спеціалістів, що досконало володіють професійними музичними та хоровими навичками до майбутньої практичної діяльності диригента-музиканта, диригента-хормейстера, диригента- педагога, який досконало володіє прийомами практичної професійної діяльності; оволодіння студентами виконавським мистецтвом хорового диригента, вмінням розкривати художній задум твору під час його виконання, виражати власне творче відношення до твору на основі ґрунтовного вивчення його змісту та художніх образів; виховання у студентів інтересу до хорового мистецтва, високорозвинутого музично-естетичного інтелекту магістрів і підготовка до самостійної роботи.
Завдання: удосконалити та поглибити знання, уміння і навички з техніки диригування, хормейстерської практики необхідні для керування хором та передачі своїх художніх задумів з трактування творів; сформувати засобами хорової музики музично-естетичний смак та високі моральні якості; збагатити творчий потенціал за допомогою використання проблемних ситуацій, яскравих прикладів, фактів, наочності; розвинути потребу в безперервній самоосвіті і самовихованні; сформувати творчу, гуманну індивідуальність; розвинути психологічні та психофізіологічні особливості, необхідні для здійснення ефективної професійної діяльності; активізація творчої самостійної роботи над програмними творами, аналітичне ставлення до їх виконання.
Зміст дисципліни. Мануальне управління хоровим колективом в репетиційних та концертних умовах. Діагностика хорового звучання, за допомогою якого досягається правильне, ансамблеве узгодження всіх компонентів хорового звучання. Управлінська сугестія (уміння впливати на хоровий колектив, що створює необхідний контакт диригента та хору).
Удосконалення хормейстерських умінь шляхом ознайомлення зі спеціальної літературою, що висвітлює методичні узагальнення діяльності видатних диригентів; всебічного вивчення в класі хорового диригування творів, що входять до репертуару хорового класу; аналізу професійно-педагогічних компонентів методики роботи керівника хорового класу; психологічної підготовки до контакту з виконавським колективом.

Викладацький склад: Цюряк І.О., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Луценко В.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Плющик Є.В., старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання, Сичевська В.В., старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 5 кредитів ЕСТS / 150 годин – 34 тижні, 1,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (28), модульний контроль (1), підсумковий контроль — екзамен (1,2).

Дисципліна:
Основний музичний інструмент
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 6 рік, 1-2 семестр.
Мета: накопичення професійних знань, умінь і навичок, необхідних для самореалізації в подальшій практичній професійній діяльності, поглибити рівень
інструментально-методичної компетентності майбутніх викладачів музичного
інструмента.

Завдання: удосокналити рівень знань студентів з історії та теорії
інструментального виконавства; рівень володіння студентами методикою викладання основного музичного інструмента у вищих навчальних закладах та здатність застосовувати на практиці методи і прийоми навчання гри на музичному
інструменті; рівень готовності студентів ОКР «магістр» до викладання основного музичного інструмента у вищих навчальних закладах.

Зміст дисципліни. Виконавська підготовка студентів вищих навчальних закладів: опанування студентом техніки гри на музичному інструменті; оволодіння інтерпретаційними уміннями; розвиток музичних здібностей студентів
(музичний слух, музична пам’ять, відчуття метроритму тощо); формування педагогічного репертуару та засвоєння методів роботи над музичним твором; розвиток інтелектуальної, естетичної і духовної сфер студента на високохудожніх зразках вітчизняної і зарубіжної музики; формування виконавської манери та сценічної культури студента.

Викладацький склад: Плотницька О.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Моісєєва М.А., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Рутецький В.В., заслужений артист України, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Травкіна Н.М., старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 5 кредитів ЕСТS / 150 годин – 34 тижні, 1,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (30), модульний контроль (1), підсумковий контроль — екзамен (1,2).


Дисципліна:
Академічний (естрадний) вокал
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 6 рік, 1 семестр.
Мета: підвищення теоретичного, методичного та методологічного рівня знань студентів, а також естетичне виховання студентів засобами вокального мистецтва.
Завдання: закріпити та поглибити знання студентів з теорії та методики постановки голосу; формувати практичні уміння та навички, необхідні для роботи викладача-вокаліста; розвивати особисті музичні та спеціальні вокальні здібності; виховувати у студентів зацікавленість вокально-педагогічною діяльністю, формувати професійну спрямованість; стимулювати розвиток творчих якостей майбутнього виконавця та педагога; розвивати у слухача магістратури здатність аналізувати вокальні твори та диференціювати їх у відповідності до типу голосу і рівня підготовки студента; спрямовувати студента на якісне виконання завдань для самостійного опрацювання.

Зміст дисципліни. Виконавська підготовка студентів вищих навчальних закладів: розвиток вокально-виконавських здібностей, умінь та навичок; виховання відчуття специфічних вокальних уявлень, навичок усвідомлення процесу фонації; формуванню навичок самостійної роботи над власним голосовим апаратом; виховання практичних умінь та навичок, необхідних для роботи викладача-вокаліста; розвиток уміння аналізувати вокальний репертуар відповідно до стилю композитора, епохи написання твору для створення власної
інтерпретації, осмисленого виразного виконання.

Викладацький склад: Цюряк І.О., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Луценко В.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Плющик Є.В., старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання, Сичевська В.В., старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 90 годин – 18 тижнів, 1,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (15), модульний контроль (0), підсумковий контроль —залік (1).


Дисципліна:
Основи музичної психології та педагогіки
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 6 рік, 2 семестр.
Мета:
формування всебічно підготовленого спеціаліста для закладів мистецької освіти, здатного на високому рівні осягнути психологічні закономірності музичної діяльності, що дозволить у подальшій професійній роботі сприяти кращому розвитку інтересів і здібностей особистості до творчої діяльності в житті та мистецтві.
Завдання: вивчення основних досліджень особистісного і процесуального аспектів психології та педагогіки мистецької діяльності в Україні та за кордоном; теорії мистецького сприймання та мистецької творчості, отримати ґрунтовні знання з проблеми музичних здібностей та музичної обдарованості.
Зміст дисципліни: Музична психологія як наука: історія становлення та предметна область. Основні фундаментальні дослідження в галузі музичної психології. Міждисциплінарні зв’язки у вивченні основних проблем музичної психології. Представники загально-психологічних методів дослідження та спеціальних прикладних методик в музичній психології. Основні напрямки, галузі музичної психології: психологія музичної творчості; психологія музичного виконавства; психологія музичного сприйняття; психологія музичного навчання, освіти, виховання; психологія музикознавства, музичної пропаганди та просвіти; психологія технічного забезпечення та технічного оснащення музичного мистецтва; психологія функціональної музики; психологія музичної психотерапії.
Особливості особистості та діяльності музиканта. Пізнавальні процеси в музичному мистецтві (увага в діяльності музиканта, відчуття, взаємодія відчуттів. слухові відчуття, метро-ритмічні відчуття). Сприйняття та пам’ять, як складові пізнавального процесу в музичному мистецтві. Процес пізнання в музичному мистецтві через мислення та уяву. Музична психологія як складова практичної психології. Емоційно-вольова сфера музичного мистецтва. Індивідуально- психологічні відмінності в музичному мистецтві. Психологічні основи музичного навчання. Музикотерапія.
Викладацький склад: Моісєєва М.А., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 90 годин – 16 тижнів, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (9), модульний контроль (1), підсумковий контроль — екзамен (2).

Дисципліна:
Методика викладання художньої культури
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр.
Мета: узагальнення знань й навичок, отриманих студентами з фахових дисциплін, поглиблення розуміння закономірностей педагогічного процесу, виховних завдань, які вирішуються викладачем у роботі зі студентами в процесі викладання історії мистецтв.

Завдання: розвинути у студентів інтерес і любов до професії вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу; ознайомити з педагогічними технологіями викладання художньої культури; активізувати прагнення студентів до вивчення передового педагогічного досвіду та до впровадження його у навчально-виховний процес; сформувати в студентів навички самоосвіти в процесі ознайомлення з найкращими взірцями світової та вітчизняної культури, підготовки рефератів, аналізу відвіданих уроків та виконання інших творчих завдань; навчити практичним прийомам і методам навчальної та виховної роботи з дітьми різного віку.
Зміст дисципліни. Розвиток мистецької освіти в історичному вимірі. Сучасні погляди на проблему загальної мистецької освіти. Зміст і структура шкільного курсу «Світова художня культура». Принципи побудови культурологічних знань у шкільному курсі СХК. Психолого-педагогічні умови розвитку художнього мислення школярів. Розвиток творчої активності учнів на уроках «Художня культура». Художньо-педагогічна інтерпретація творів мистецтва як засіб управління художньо-естетичним розвитком школярів. Художній образ як загальна категорія пізнання життя через мистецтво. Художній образ в літературі та музиці. Художній образ в образотворчому мистецтві. Комплексне використання різних видів мистецтва в курсі «Світова художня культура».
Міжпредметні зв’язки, синтез мистецтв, інтеграція мистецтв, комплекс мистецтв.
Методика роботи з учнями молодших класів. Методика роботи з учнями основної школи. Форми позакласної художньо-естетичної роботи. Оцінювання рівня та якості знань учнів у процесі вивчення світової художньої культури. Типологія уроків художньої культури.
Викладацький склад: Баладинська І.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 4.5 кредити ЕСТS / 135 годин – 34 тижні, 1,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (16), модульний контроль (1), підсумковий контроль — залік (2).

Document Outline

  • Зміст дисципліни. Формування і розвиток системи класичного танцю. Вивчення методики виконання рухів класичного танцю. Виникнення і розвиток системи класичного танцю. Термінологія класичного танцю. Методика вивчення рухів класичного танцю. Основні вимо...


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал