Теорія музики (сольфеджіо, гармонія)Pdf просмотр
Сторінка3/4
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3   4
Зміст дисципліни. Класифікація та характеристика українських народних танців. Основні терміни і умовні позначення, позиції та положення рук, ніг, корпусу та голови. Танці Центральної України. Танці Волині та Полісся.
Методика побудови уроку українського народного танцю. Творчий процес обробки танцювального фольклору в цілях використання його на уроках народного танцю. Танці Прикарпаття. Танці Закарпаття та Буковини. Танці
Центральної України
Викладацький склад: народна артистка України Гузун Т.І., професор кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 18 кредитів ЕСТS / 540 годин – 123 тижні, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (120), модульний контроль (2), підсумковий контроль — екзамен (1,3,5,8), залік (2).

Дисципліна:
Мистецтво балетмейстера
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1- 4 рік, 2-8 семестр.
Мета: виховання освіченого спеціаліста, який володіє основними знаннями та практичними навичками роботи в хореографічному колективі.
Завдання: освоєння теорії та методики роботи в хореографічних колективах різних вікових та професійних категорій.
Зміст дисципліни. Види та жанри хореографічного мистецтва. Масові форми хореографічного мистецтва. Характеристика основних напрямків розвитку хореографічного мистецтва. Балетмейстер і сфера його творчої діяльності.
Балетмейстер та сучасні течії в хореографічному мистецтві. Основний закон драматургії та його застосування в хореографічному творі. Музика в хореографічному творі. Етапи роботи балетмейстера по постановці сюжетного танцю. Сучасні особливості постановочної роботи. Підбір музичного оформлення як основа розкриття художнього задуму в танці. Робота балетмейстера в аматорському колективі. Методика складання танцювальних комбінацій із застосуванням вивчених рухів. Методика складання розгорнутих етюдів із застосуванням вивчених рухів. Методика створення розгорнутих образних етюдів.
Прийоми побудови просторової композиції танцю (перша та друга групи).
Застосування основного закону драматургії при постановці розгорнутої танцювальної комбінації та етюду. Застосування основного закону драматургії при постановці розгорнутої образної комбінації та етюду. Принципи побудови малюнку та хореографічного тексту при створенні хореографічного твору.
Система фіксації танцю за записом.
Викладацький склад: народна артистка України Гузун Т.І., професор кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 15 кредитів ЕСТS / 450 годин – 105 тижнів, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (100), модульний контроль (1), підсумковий контроль — екзамен (5,7), залік (3,8).

Дисципліна:
Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним
колективом
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 3- 4 рік, 5-7 семестр.
Мета: формування майбутнього спеціаліста на основі сучасних науково- практичних теорій і методик по організації і роботі з дитячим художнім колективом.
Завдання: ознайомлення з історією й практикою самодіяльного хореографічного мистецтва, організації роботи колективів художньої самодіяльності з диференційованим підходом до різних вікових груп, планування роботи, вивчення методики роботи з дитячим колективом.
Зміст дисципліни. Мета і завдання курсу «Теорія і методика роботи з ДХК».
Класифікаційна характеристика ХК, ДХК. Виховна робота в ХК, ДХК.
Планування роботи в ХК, ДХК Мета, завдання, методи, принципи і форми навчально-педагогічного процесу в ХК, ДХК. Організація навчально- педагогічного процесу в ХК, ДХК. Ідейно-тематична та художня цілісність репертуару. Джерела репертуару. Виховально-пізнавальна значимість,
Доступність репертуару. Види програм.
Викладацький склад: Чернишова А.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 10,5 кредитів ЕСТS / 315 годин – 47 тижнів, 3 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (68), модульний контроль (0), підсумковий контроль — екзамен (6), залік (5,7).

Дисципліна:
Теорія і методика історико-побутового та сучасного бального
танцю.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 3- 4 рік, 5-7 семестр.
Мета: підготовка висококваліфікованих викладачів, які добре знали б теорію, володіли сучасною методикою створення історико-побутових танців, необхідних їм для роботи в різних хореографічних колективах та ансамблях.
Завдання: вивчення теорії та методики викладання історико-побутового танцю; ознайомлення з джерелами вивчення та сферами застосування ; вивчення екзерсису історико-побутового танцю; ознайомлення з танцювальною культурою
XV-XVI ст., її стильовими особливостями та манерою виконання; засвоєння реверансів та поклонів, вивчення прикладів композицій танців XVII- XVIIIст.; ознайомлення з танцювальною культурою XIX ст.; вивчення композицій танців класичної спадщини.
Зміст дисципліни. Танцювальна культура XV-XVI ст. Характеристика епохи. Стильові особливості та манера виконання. Реверанси та поклони. Основні елементи танців. Приклади композицій танців XV-XVI ст. Складання етюдів.
Характеристика танцювальної культури XVII-XIX ст. Стильові особливості та манера виконання. Реверанси та поклони. Основні елементи танців. Приклади композицій танців XVII-XIX ст. Складання етюдів.
Викладацький склад: народна артистка України Гузун Т.І., професор кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 10 кредитів ЕСТS / 300 годин – 47 тижнів, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (45), модульний контроль (0), підсумковий контроль — екзамен (7), залік (5).

Дисципліна:
Теорія і методика сучасного танцю
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 4 рік, 7-8 семестр.
Мета: ознайомити студентів з основними напрямками і представниками сучасного хореографічного мистецтва; ознайомити з основними рухами і прийомами сучасного танцю; вивчити структуру уроку сучасного танцю; навчити синтезувати сучасний танець з іншими напрямками при складанні комбінацій.
Завдання: визначити місце і роль сучасного танцю в хореографічній освіті; ознайомитися з історією виникнення і розвитку сучасного танцю; визначити напрямки і представників сучасної хореографії; вивчити основні рухи і прийоми для розігріву; вивчити просторову організацію рухів сучасного танцю; навчитися будувати заняття з сучасного танцю ( за Нікітіним); оволодіти прийомами
імпровізації.
Зміст дисципліни. Місце та роль сучасного танцю в системі хореографічної освіти. Особливості сучасної хореографії. Види сучасних напрямків хореографії.
Історія виникнення і розвитку танцю модерн. Історія виникнення і розвитку джаз- танцю, види джаз-танцю. Можливість синтезу сучасних хореографічних систем.
Провідні представники танцю модерн. Структура уроку сучасного танцю за
Нікітіним. Розігрів біля станка і на середині залу. Техніка виконання ізоляційних вправ і комбінацій. Техніка виконання рухів для рухливості хребта. Просторова організація рухів. Танцювальна імпровізація - структурна частина уроку сучасного танцю.
Викладацький склад: Чернишова А.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 5 кредитів ЕСТS / 150 годин – 27 тижнів, 3 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (25), модульний контроль (0), підсумковий контроль —залік (8).

Дисципліна:
Народна музична творчість
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр.
Мета: озброєння майбутнього хореографа інноваційними методами мистецького виховання, творчого діалогу: вчитель-студент-твір мистецтва, підґрунтям якого є: наукові основи педагогічної компетентності, створення умов для формування і розвитку музичних, теоретичних, виконавських, практичних та
інтелектуальних умінь у подальшій професійній діяльності.
Завдання: Освоєння студентами основ провідних принципів народної музичної творчості, що уможливить усвідомлення ними специфіки майбутньої професійної діяльності. Розширення мистецького світогляду та ціннісних орієнтацій майбутніх учителів хореографії на основі ознайомлення і вивчення: а) кращих зразків світової та вітчизняної скарбниці мистецьких творів; б) класичних
і сучасних досліджень видатних просвітителів, філософів, соціологів, педагогів, психологів, діячів культури і мистецтва тощо. Прищеплення навичок аналізу педагогічних явищ, розвиток «технологічного мислення», а також умінь аналізувати виконавські композиції на основі знайомства з сучасними напрямками народної музичної творчості. Збагачення власного педагогічного досвіду засобами народної музичної творчості для подальшого використання їх у професійній діяльності. Формування технологічної культури майбутнього хореографа. Набуття практичних навичок і умінь за схемою: сприйняття- розуміння-аналіз, вибір-застосування засобів народної музичної творчості.
Формування розуміння головного чинника духовної особистості майбутнього хореографа - взаємодії інтелектуального потенціалу, високої моральності, чуттєвої сприйнятливості та педагогічної інтуїції.
Зміст дисципліни. Завдання мистецької освіти в контексті професійної діяльності майбутнього хореографа. Сутність поняття «народне мистецтво».
Вивчення закономірностей та специфічних рис народної музичної творчості світу на сучасному етапі. Основний зміст, педагогічні цілі та популяризація використання специфічних жанрів народної музичної творчості в процесі підготовки майбутнього хореографа.
Викладацький склад: Цюряк І.О., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 4 кредити ЕСТS / 120 годин – 18 тижнів, 3 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (15), модульний контроль (1), підсумковий контроль —залік.

Дисципліна:
Гра на музичному інструменті
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 2 рік, 3-4 семестр.
Мета: всебічний розвиток музичних і художніх здібностей студентів.
Завдання:
-
Освоєння правильних і природних ігрових навичок гри на музичному
інструменті;
-
Розвиток музичного слуху та пам'яті;
-
Вивчення простих і складних ритмів;
-
Набуття навичок читання з листа, ігри в ансамблі і сольного виконання;
-
Вивчення основних музичних форм: етюдів, поліфонічних творів, творів великої форми, п'єс, ансамблів;
-
Вивчення мажорних і мінорних гам;
-
Вивчення інтонаційно-виразної музичної мови, пов'язаної із застосуванням звуковидобування, педалізації;
-
Розвиток творчої музично освіченої особистості студента;
-
Вироблення органічного пластичного зв'язку танцю і музики.
Зміст дисципліни. Посадка і постановка рук. Способи видобування. Способи звуковидобування. Виконання гам і вправ. Виконання нескладних дитячих та народних мелодій. Навички читання нотного матеріалу. Виконання класичних п'єс. Вивчення звуковедення міхом. Сучасні прийоми гри. Основні прийоми звуковедення міхом. Робота над штрихами, динамікою та виконавськими прийомами.
Викладацький склад: Бовсунівська Н.М., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання;
Рутецький В.В., заслужений артист України, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Неретін В.О., викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Суботницький І.М., викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 90 годин – 32 тижні, 1,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (20), модульний контроль (1), підсумковий контроль —залік (4).

Дисципліна:
Історія мистецтв
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 2-3 рік, 3-6 семестр.
Мета: орієнтації і компетенції у сфері світового мистецтва.
Завдання: надання студентам основ художніх знань, що уможливить усвідомлення ними специфіки майбутньої професійної діяльності; ознайомлення з розмаїттям стилів і жанрів мистецтва; пізнання еклектичних тенденцій та зв’язків у мистецькому просторі; формування умінь оперування різними видами аналізу художніх особливостей мистецьких явищ та інтерпретації творів на основі знайомства з різними формами, жанрами, стилями мистецтва; збагачення власного художньо-естетичного досвіду для подальшого використання в професійній діяльності.
Зміст дисципліни. Мистецтво. Види мистецтв. Зародження мистецтва.
Мистецтво первісних часів. Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво
Межиріччя (Месопотамії). Мистецтво Стародавньої Греції Мистецтво Древнього
Риму Художня культура Стародавньої Індії Художня культура Стародавнього
Китаю та Японії Художня культура найстародавніших цивілізацій Месоамерики
Мистецтво Західної і Центральної Європи в добу Переселення Народів і створення «варварських королівств». Культура Візантії. Середньовічна культура
Західної Європи. Середньовічна культура Центральної ти Східної Європи
Середньовічна мусульманська культура Близького та Середнього Сходу
Мистецтво середньовічної Русі і Московського Царства (IX - XVII ст.).
Мистецтво Епохи Відродження. Художня культура країн Центральної і Східної
Європи епохи Відродження Реформація та її впливу на художню культури Нового часу Художня культура Епохи Абсолютизму Художня культура Епохи
Просвітництва (17 -18 ст.) Західноєвропейська художня культура першої половини ХІХ ст. Російська художня культура ХІХ ст. Західноєвропейська художня культура ХІХ ст. Мистецтво ХХ ст. Мистецькі надбання Радянської доби. Художня культура України праслов’янського періоду. Художня культура
Київської Русі Художня культура України 14- початку 17 ст. Художня культура
Галицько-Волинського князівства Художня культура України 18 ст. Художня культура України 19 ст. Український авангард. Художня культура України ХХ ст.
Напрями розвитку сучасної художньої культури України
Викладацький склад: Баладинська І.В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 7 кредитів ЕСТS / 210 годин – 61 тиждень, 1,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (21), модульний контроль (2), підсумковий контроль —залік (4), екзамен (6).

Дисципліна:
Історія хореографічного мистецтва
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 2 рік, 3-4 семестр.
Мета: курс "Історія хореографічного мистецтва" дає можливість студентам узагальнити й усвідомити поняття про хореографію, глибше розібратися в складних явищах розвитку хореографічного мистецтва, зрозуміти ту важливу роль, яку воно відіграє в суспільному житті.
Завдання:
Вивчення програмних матеріалів предмета
«Історія хореографічного мистецтва» базується на взаємодії з іншими мистецтвознавчими та спеціальними дисциплінами. Засвоєння предмету допомагає краще пізнати
історію хореографії, виховує загальну музичну та хореографічну культуру, розширює світогляд.
Зміст дисципліни. Походження танцю і хореографії. Основні види та жанри хореографічного мистецтва в сучасній культурі. Балет, як вид музичного театру.
Засоби виразності та хореографічні форми балетного спектаклю. Історія балету, як процес. Витоки західноєвропейського балетного театру. Балетний театр
Франції XVII ст. Хореографи епохи просвітительства. Творчість Ж.Ж.Новера,
Ж.Доберваля. Загальна характеристика балетного театру епохи романтизму.
Творчість Ф.Тальоні. Танцівниці епохи романтизму. Творчість Ж.Перро. Загальна характеристика балетного театру другої половини XIX ст. Витоки російського балету. Основні етапи розвитку балетного театру радянського періоду. Балетний жанр 60 - 70 років XX століття. Проблема народності й реалізму на українській балетній сцені. Оновлення традицій і балетмейстерські пошуки. Виникнення ансамблів народного танцю. Творчість П.Вірського.
Викладацький склад: народна артистка України Гузун Т.І., професор кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 90 годин – 32 тижні, 1,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (8), модульний контроль (1), підсумковий контроль — екзамен (4).

Дисципліна:
Ансамбль
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 2-4 рік, 4-8 семестр.
Мета: вивчення репертуару ансамблю народного танцю (академічного ансамблю танцю «Сонечко»); оволодіння навичками синхронного виконання; оволодіння навичками виразності і манери виконання танців.
Завдання:

вивчення чоловічих партій танців;

вивчення жіночих партій танців;

вивчення сольних партій танців;

вивчення підтримок і технічних елементів у танцях;

відпрацювання синхронності виконання;

напрацювання виразності і манери виконання.
Зміст дисципліни. Вивчення чоловічої і жіночої партії танцю «Поліська полька». Вивчення сольних партій танцю «Поліська полька». Робота над правильністю виконання технічних елементів у танці «Поліська полька». Робота над виразністю виконання танцю. Вивчення чоловічої і жіночої партії танцю
«Зайонці». Вивчення сольних партій чоловіків з танцю «Зайонці». Вивчення сольних партій жінок з танцю «Зайонці». Робота над правильністю виконання технічних елементів у танці «Зайонці». Робота над виразністю виконання танцю.
Вивчення чоловічої і жіночої партії «Матроського танцю». Робота над виразністю
і синхронністю виконання танцю. Вивчення чоловічої і жіночої партії танцю «Ніч яка місячна». Робота над музичністю, пластичністю, виразністю виконання танцю
«Ніч яка місячна». Вивчення чоловічого танцю «Аркан». Відпрацювання технічних елементів з танцю «Аркан». Робота над характером виконання танцю
«Аркан». Вивчення чоловічої і жіночої партій «Молдавського танцю». Робота над правильністю виконання синкоп та із-за тактових рухів молдавського танцю.
Вивчення жіночої і чоловічої партій «Болгарського танцю». Робота над виразністю виконання. Вивчення жіночої і чоловічої партій «Угорського танцю».
Відпрацювання чіткості і музикальності виконання танцю.
Викладацький склад: народний артист України Гузун М.С., професор кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 7 кредитів ЕСТS / 210 годин – 88 тижнів, 1,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (55), модульний контроль (1), підсумковий контроль — екзамен (6), залік (4,8).

Дисципліна:
Композиція та постановка концертних номерів
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 2-4 рік, 4-8 семестр.
Мета: надання студентам основ професійних хореографічних знань, що уможливить усвідомлення ними специфіки майбутньої професійної діяльності.
Завдання: визначення залежності та зв’язку танцювальної лексики (пози, жести, міміка, ракурси) в народному танці; формування взаємозв’язку образу хореографічного твору з малюнком танцю; визначення логіки розвитку малюнку танцю; на основі вміння визначати актуальність теми, оригінальність жанру, композиційно-архітектонічні побудови, пластично-образні рішення, ритмопластичні і закінчені композиційні поєднання створювати основний малюнок танцю.
Зміст дисципліни. визначення місця танцю в житті суспільства; дослідження взаємовпливу жанрів хореографічного мистецтва у формуванні танцю, як одного з найдавніших видів народної творчості; розуміння єдності, народності, змістовності та демократичності художніх форм; поєднання фольклорно- матеріальних форм з духовно-життєвою пластикою, як шлях до естетичною довершеності, дбайливого та вимогливого збереження дійсності; розвиток творчого бачення, індивідуальності мислення майбутнього балетмейстера, його світогляду і хисту; розвиток творчої пам'яті, новаторського світовідчуття в поєднанні з високою теоретичною культурою, стимулювання імпровізаційної фантазії, дійового творчого уявлення студентів; розвиток складного варіативного мислення, обов'язково орієнтованого на технічні та природні можливості виконавців; вивчення особливостей створення образу в хореографічній композиції; визначення важливості правильності підбору музичного матеріалу; вивчення всіх етапів постановки концертного номеру.
Викладацький склад: Чернишова А.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 11 кредитів ЕСТS / 330 годин – 88 тижнів, 2,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (80), модульний контроль (0), підсумковий контроль — екзамен (6,8), залік (3,5).

Дисципліна:
Методика викладання віртуозних рухів
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 2-4 рік, 4-7 семестр.
Мета: оволодіння студентами навичками виконання жіночої і чоловічої техніки на середині залу; навчитися поєднувати віртуозні рухи з елементами танців Центральної України, танців Полісся, Прикарпаття, Волині, Закарпаття,
Буковини, Слобожанщини; вміти застосовувати рухи віртуозної техніки при складання комбінацій та етюдів.
Завдання:

вивчити методику виконання рухів чоловічої віртуозної техніки;

вивчити методику виконання рухів жіночої віртуозної техніки;

оволодіти вміннями методично вірно виконувати технічні рухи;

навчитися складати чоловічі і жіночі комбінації та етюди, застосовуючи віртуозні рухи.
Зміст дисципліни. Методика виконання присядки, присядки з винесенням ноги вбік, присядки-м´ячик з почерговим відкриттям ніг на п´ятку зі сторони в сторону. Методика виконання великого тинка. Методика виконання повзунця.
Методика виконання голубців, голубців у повороті та вихилясників. Методика виконання обертів на півпальцях по 6 позиції ніг. Методика виконання закладки.
Методика виконання підсічки. Методика виконання кабріолей. Методика виконання жіночого обертасу, обертасу зі стрибком та віджиманням опорної ноги.
Методика виконання щупака, розніжки, кільця в повітрі. Методика виконання турів у повітрі, турів з віджиманням ноги, турів-дублів. Методика виконання веретена. Методика виконання кроку з перескоком з ноги на ногу в повороті.
Методика виконання підготовки до бочки; бочка. Методика виконання підготовки до кози; коза. Методика виконання підготовки до блохи; блоха. Методика виконання підготовки до пістолету; пістолет. Методика складання чоловічих віртуозних комбінацій. Методика складання жіночих віртуозних комбінацій.
Складання чоловічих віртуозних комбінацій. Складання жіночих віртуозних комбінацій.
Викладацький склад: народний артист України Гузун М.С., професор кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 7 кредитів ЕСТS / 210 годин – 79 тижнів, 1 година на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (33), модульний контроль (1), підсумковий контроль — екзамен (7), залік (4,6).

Дисципліна:
Зразки народної хореографії та сценічне оформлення танцю
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 4 рік, 7-8 семестр.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал