Теорія музики (сольфеджіо, гармонія)Pdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3   4
Викладацький склад: Моісєєва М.А., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 7 кредитів ЕСТS / 210 годин – 31 тиждень, 2,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (28), модульний контроль (1), підсумковий контроль — екзамен (6), залік (5).

Дисципліна:
Народознавство і музичний фольклор України
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 3 рік, 5-6 семестр.
Мета: орієнтація і компетенції у сфері народної культури, що реалізується через засвоєння студентами цінностей народного мистецтва, вивчення музичного фольклору, як першооснови музичної національної культури, в теоретичному,
історичному та соціологічному аспектах, ознайомлення з його провідними жанрами та формами.

Завдання: виховання у студентів творчого інтересу, поваги, любові, дбайливого ставлення до пісенної творчості рідного народу, а відтак – виховання патріотизму, високих естетичних та етичних якостей; поглиблення загальних музично-теоретичних знань студентів та рівня їх музичної культури у процесі ознайомлення з особливостями музично-поетичної мови, української народної
інтонаційності, опанування навичками цілісного аналізу народних наспівів; формування у студентів історизму як методологічної установки у визначенні музичних явищ у результаті наукового висвітлення історії розвитку фольклору і його провідних жанрів; збагачення музичних вражень, "інтонаційного словника", досвіду студентів новим високохудожнім фольклорним матеріалом, виховання їх музичного смаку, а також накопичення певного пісенного багажу та навичок роботи з народною піснею для майбутньої педагогічної діяльності; розширення професійного кругозору.
Зміст дисципліни. Українське народознавство і фольклор. Зародження, розвиток, перспективи. Історико-етнографічні регіони України. Історія української фольклористики (фольклорні збірники першої половини XIX ст., фольклористично-етнографічна діяльність І.Срезнєвського, М.Шашкевича,
Я.Головацького,
І.Вагилевича,
О.Потебні,
П.Житецького,
М.Сумцова,
М.Цертелєва. Види і жанри народної творчості .Календарно-обрядова поезія.
Родинно-обрядова поезія. Народна драма. Героїчний епос. Родинно-побутові пісні. Суспільно-побутові пісні. Балади і ліричні пісні. Стрілецькі і повстанські пісні. Танкові пісні. Коломийки. Дитяча народномузична творчість. Фольклор, виконуваний самими дітьми.
Викладацький склад: Баладинська І.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Роговська Є.В., викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання
Тривалість: 6 кредитів ЕСТS / 180 годин – 31 тиждень, 2,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (16), модульний контроль (0), підсумковий контроль — екзамен (6), залік (5).

Дисципліна:
Практикум з ансамблевого виконання
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр.
Мета: підготовка керівників дитячих музичних колективів, залучення студентів до мистецтва ансамблю, розвиток у них вокально-ансамблевої культури, художнього мислення і творчих здібностей.
Завдання: сформувати навички координації слуху і голосу виконавця; навичками володіння різними типами співацького дихання, унісонного і багатоголосого звучання, засобами музичної виразності і прийомами ансамблевого виконання; удосконалити прийоми ансамблевого виконання музичних творів різних музично-стильових напрямів і ансамблевих форм; сценічного втілення ансамблевого номера; розвинути навички самоконтролю в процесі ансамблевого співу; опанувати методи самостійної роботи з музичним матеріалом.
Зміст дисципліни. Роль дисципліни в професійній підготовці керівників колективів. Взаємозв’язок з навчальними дисциплінами «Вокальний ансамбль»,
«Хороведення», «Методика роботи з хором», «Хорове аранжування».
Організаційна структура вокального ансамблю. Створення вокального ансамблю і організація творчого процесу. Репертуар вокального ансамблю. Аранжування творів для вокального ансамблю. Особливості ансамблевого співу. Порівняльна характеристика сольного, ансамблевого і хорового співу. Специфічна манера співу в ансамблі: почуття рівноваги, інтонаційна стійкість, особливе усвідомлення подачі слова, яскрава темброва виразність. Подача музичного матеріалу в сценічному втіленні (сценічні рухи, реквізит, костюми). Індивідуальне вокальне навчання учасників ансамблю. Формування єдиної співочої манери ансамблю.
Інтонаційно-слуховий розвиток учасників ансамблю. Виховання ритмічної самоорганізації і дисципліни ансамблю. Робота над твором. Етапи освоєння.
Прийоми розучування. Концертні виступи: різновиди, організація, підготовка.
Складання концертної програми.
Викладацький склад: Сичевська В.В., старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 90 годин – 17 тижнів, 3 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (26), модульний контроль (0), підсумковий контроль —залік.

Дисципліна:
Гра на народних інструментах
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр.
Мета: поглиблення знань, умінь та навичок гри на народних інструментах, необхідних для майбутньої художньо-естетичної діяльності.
Завдання: Вдосконалити навички звуковидобування, володіння засобами музичної виразності та технічні навички. Ознайомити з гамами мішаної та іншої аплікатурних груп. Поглибити навички роботи над творами різних музичних форм. Закласти навички ансамблевої гри. Розвивати практичні навички читання з аркуша, ескізного опрацювання музичних творів.
Зміст дисципліни. Основні аспекти інструментально-технічного розвитку.
Основні структурні компоненти комплексу виразових засобів музичної вимови.
Методичні засади опрацювання музичного твору. Активність, творча самостійність музично-виконавського мислення. Раціональні прийоми й методи розвитку виконавських навичок в процесі роботи над творами кантиленного та віртуозного характеру. Формування та розвиток навичок самостійної роботи музиканта-виконавця. Основні принципи інтерпретації музичних творів.
Викладацький склад: Рутецький В.В., заслужений артист України, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Неретін В.О., викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Суботницький І.М., викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання;
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 90 годин – 17 тижнів, 3 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (26), модульний контроль (0), підсумковий контроль —залік.

Дисципліна:
Хорознавство та хорове аранжування
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр.
Мета: надання студентам знань з теоретичних основ хорового мистецтва, творчих та методичних прийомів роботи з хоровим колективом; формування навичок перекладення хорових та сольних вокальних творів для різних складів хору.
Завдання: забезпечити знаннями теоретичних основ хорознавства; ознайомити зі специфікою хорового письма та прийомами аранжування; озброїти методикою перекладення хорових та вокальних, інструментальних творів для різних складів хору; методичними принципами створення багатогранного хорового звучання, використовуючи прийоми хорового письма; методичними принципами аналізу аранжованих творів.
Зміст дисципліни. Типи види хору. Класифікація співацьких голосів
Механіка та акустика голосового апарату. Хоровий ансамбль. Стрій хору.
Вокальна робота у хорі. План аналізу хорового твору. Методика визначення виконання твору. План аналізу хорової партитури. Правила роботи над технічним освоєнням хорової партитури. Етапи роботи над хоровим твором. Написання аналізу до хорового твору без супроводу. Предмет хорового аранжування. Види перекладень та їх основні принципи. Принципи перекладення з 2-х голосного однорідного хору на 4-х голосний мішаний. Принципи перекладення з
3хголосного однорідного хору на мішаний хор. Перекладення з 4х голосного однорідного хору на 4хголосного мішаний. Застосування мішаного прийому при перекладенні з 4-х голосного мішаного хору на 4-х голосного однорідний.
Перекладення з 4-х голосного мішаних хорів на триголосні однорідні.
Перекладення з 4-х голосного мішаних хорів на двоголосні однорідні.
Перекладення з багатоголосних мішаних хорів на 4-х голосного мішані.
Перекладення вокальних творів з прямим перенесенням голосів супроводу у хорову партитуру. Перекладення вокальних творів зі збереженням
інструментального супроводу. Перекладення вокальних творів для двоголосного однорідного хору із супроводом. Перекладення вокальних творів для триголосного однорідного хору із супроводом. Перекладення інструментальних творів для хору.
Викладацький склад: Плющик Є.В., старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 90 годин – 17 тижнів, 3 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (10), модульний контроль (0), підсумковий контроль —екзамен.

Дисципліна:
Музична інформатика
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 4 рік, 7-8 семестр.
Мета: формування творчої активності майбутніх учителів музики засобами комп’ютерних технологій, створення педагогічних умов для усвідомлення студентами власних внутрішніх потреб до самозмін у творчих видах діяльності із застосуванням музичних комп’ютерних технологій; заохочення й підтримка емоційно-вольових проявів, що сприяють самореалізації у творчих видах діяльності; презентація особистісно-значущих цінностей і установок студентів у діяльності з освоєння нових музичних технологій.
Завдання: вивчення технології сучасної цифрової музики; ознайомлення студентів з новими можливостями сучасних комп'ютерних музичних
інструментів; розвиток практично-творчого відношення студентів до різних напрямків у музичному мистецтві; підвищення рівня ідейно-художнього виховання засобами музичного мистецтва; озброєння студентів знаннями та навичками, необхідними для самостійної оцінки сучасної естрадної музики.
Зміст дисципліни. Поняття інформації. Музична інформація і її предметні межі. Універсальні принципи й способи цифрового запису, відображення й моделювання інформації, у тому числі музичних повідомлень: акустичних і
інтонаційних параметрів звуку, нотного тексту, особливостей виконавської манери. Комп'ютеризація музичної діяльності як об'єктивний соціокультурний процес. Технічні можливості сучасного електронного встаткування у формалізації музичних подань і знань про музику. Електронні засоби керування музичним звуком, синтезу й перетворення звуку, створення нотних партитур, сканування нотного тексту й перекладу його в параметричні дані. Використання комп'ютера в процесі музичного аранжування й твору музики. Застосування нових
інформаційних технологій у музичній науці (статистичні методи музичного аналізу, психоакустичне дослідження), музичній педагогіці (електронні підручники, дистанційне навчання), виконавському мистецтві (автоматичний режим виконавської версії).
Викладацький склад: Луценко В.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 4 кредити ЕСТS / 120 годин – 27 тижнів, 2,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (18), модульний контроль (1), підсумковий контроль — екзамен (8).

Дисципліна:
Методика викладання дисциплін художньо-естетичного
циклу
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 4 рік, 7-8 семестр.
Мета: підготовка фахівця, здатного на високому професійному рівні організовувати навчально-виховну, методичну й науково-дослідну роботу з учнями різного віку; сформувати світогляд майбутнього вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу, розвинути його педагогічне мислення.
Завдання: навчити студентів використовувати вплив мистецтва в процесі роботи з учнями різного віку з метою формування особистої культури, позитивних ідейно-моральних переконань, культури спілкування, адекватного сприйняття високохудожніх творів мистецтва; розвинути вміння оцінювати, аналізувати, інтерпретувати культурні явища різних епох, стилів, жанрів, форм; сформувати вміння формулювати і грамотно аргументувати власні судження, особисту позицію щодо орієнтації на ті чи інші моральні, духовні цінності; навчити самостійно, адекватно добирати необхідні засоби, методи, прийоми, форми роботи з учнями в процесі викладання дисциплін художньо-естетичного циклу.
Зміст дисципліни. Загальні питання культурологічного виховання школярів.
Теоретичні засади та психолого-педагогічні умови художньо-естетичного виховання та освіти учнів ЗОШ. Методика подачі художнього образу в педагогічному процесі. Організаційно-методичні засади викладання курсу
«Художня культура» в ЗОШ. Художній образ – загальна категорія пізнання життя через мистецтво. Теоретичні та психолого-педагогічні умови художньо- естетичного виховання та освіти школярів. Типи, жанри, форми уроків, що використовуються у шкільному курсі «Художня культура». Основні підходи до аналізу шкільних навчальних програм із художньої культури. Навчальні та методичні посібники з художньої культури для вчителів і учнів. Визначення та розробка теми й мети уроку художньої культури. Засоби наочності з художньої культури. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів з художньої культури. Аналітико-синтетична діяльність школярів у ході вивчення художньої культури. Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності школярів у ході вивчення художньої культури. Методи контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів у ході вивчення художньої культури.
Календарно-тематичне планування уроків із художньої культури. Структура та зміст плану-конспекту уроку художньої культури. Аналіз плану-конспекту й уроку художньої культури. Шкільні екскурсії з вивчення творів художньої культури та мистецтв. Шкільні олімпіади з художньої культури.

Викладацький склад: Баладинська І.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Борисенко Н.С., викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 6 кредитів ЕСТS / 180 годин – 27 тижнів, 4 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (24), модульний контроль (1), підсумковий контроль —залік (8).

Дисципліна:
Концертмейстерський клас
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 4 рік, 7-8 семестр.
Мета: концертмейстерська підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності вчителя музики.
Завдання: надання студентам фахових знань щодо вокального,
інструментального, хореографічного акомпанементу; розвиток почуття ансамблю; формування навичок читання з листа, транспонування, акомпанування та співу під власний супровід.
Зміст дисципліни. Типи фактури інструментального супроводу. Читання з листа, транспонування, перекладення та ескізне опрацювання музичних творів; виконання концертної програми. Основні закономірності вокального,
інструментального та хореографічного акомпанементу. Читання з листа, транспонування, перекладення та ескізне опрацювання музичних творів; виконання концертної програми. Навчальний репертуар різних жанрів. Читання з листа, транспонування, перекладення та ескізне опрацювання музичних творів; виконання концертної програми.
Викладацький склад: Плотницька О.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Моісєєва М.А., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Рутецький В.В., заслужений артист України, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Травкіна Н.М., старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 3 кредити ЕСТS / 90 годин – 27 тижнів, 1,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (23), модульний контроль (0), підсумковий контроль —залік (8).

Напрям підготовки 6.020202 Хореографія*
Дисципліна:
Теорія та історія музики.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр.
Мета: знайомство з основними засобами музичної мови та впровадження їх у практичній діяльності, навчити сприйманню музичного мистецтва, формування естетичного смаку та світогляду.
Завдання: сформувати необхідні професійні компетенції для подальшої роботи в педагогічно-хореографічній діяльності, розвиток у студентів образного креативного мислення, почуття та емоції.
Зміст дисципліни. Вивчення елементів музичної мови (мелодичний розвиток, ритмічне виховання). Предмет історії західноєвропейської музики як процес змін інтонаційного образу світу, факти, стадії та рушійні сили цього процесу принципи періодизації, характеристика найважливіших стадій розвитку, зокрема змін поліфонічного типу мислення (гомофонно-гармонічного), шляхи еволюції жанрів у певну історичну добу, особливості індивідуальних та національних стилів, а також стилів різних епох.
Викладацький склад: Олійник С.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання, Новосадова С.А. викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 10 кредитів ЕСТS / 300 годин – 35 тижнів, 4 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (40), модульний контроль (1), підсумковий контроль — екзамен (1), залік (2).

Дисципліна:
Теорія і методика класичного танцю.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1-4 рік, 1-8 семестр.
Мета: набуття майбутніми хореографами знань щодо самостійного проведення уроків класичного танцю в дитячих та дорослих хореографічних колективах із врахуванням специфічних задач, умов і контингенту учасників хореографічних колективів різних типів і видів танцювального мистецтва (студія або ансамбль класичного танцю, народного танцю, естрадного і джаз-танцю і др.; балет театру), підготовка висококваліфікованих викладачів хореографічних дисциплін в новітніх мистецьких закладах освіти, середній та вищій школі..
Завдання: отримати знання та навички про становлення системи класичного танцю; розвиток та збагачення теорії та методики викладання класичного танцю; виразні засоби та термінологію класичного танцю; основні вимоги класичного танцю; навички з методики побудови уроку класичного танцю з врахуванням вікового складу учнів; послідовність виконання вправ екзерсису біля станку та на середині зали; методику подачі нового матеріалу; основи музичного супроводу уроків класичного танцю.
Зміст дисципліни. Формування і розвиток системи класичного танцю.
Вивчення методики виконання рухів класичного танцю. Виникнення і розвиток системи класичного танцю. Термінологія класичного танцю. Методика вивчення рухів класичного танцю. Основні вимоги класичного танцю. Розвиток музичності, музичний супровід уроку. Методика побудови уроку класичного танцю та методика складання комбінацій екзерсису біля станка та на середині зала.
Вивчення методики виконання нових рухів класичного танцю. Відпрацювання техніки виконання вивчених рухів. Вивчення методики виконання нових рухів класичного танцю. Відпрацювання техніки виконання вивчених рухів. Вивчення методики виконання нових рухів класичного танцю. Відпрацювання техніки виконання вивчених рухів
Викладацький склад: народний артист України Гузун М.С., професор кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 20 кредитів ЕСТS / 600 годин – 123 тижні, 2,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (130), модульний контроль (2), підсумковий контроль — екзамен (1,2,5,8), залік (3,6).

Дисципліна:
Теорія і методика народно-сценічного танцю.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1-4 рік, 1-8 семестр.
Мета: виховання освіченого спеціаліста, який володіє основними знаннями та практичними навичками з народно-сценічного танцю, вміти правильно їх використовувати в практичній роботі по створенню репертуару хореографічного колективу.
Завдання: розширенні мистецького світогляду та ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя на основі ознайомлення та вивчення кращих зразків академічного (характерного) танцю, танцювальної культури народів нашої країни, танців народів світу; в освоєнні теорії та методики викладання народно- сценічного танцю, методики побудови уроку, правил складання комбінацій та етюдів; у накопиченні теоретичних знань та практичних навичок із підготовки та проведення уроків народно-сценічного танцю в школах та позашкільних закладах; у прищепленні навичок аналізу особливостей танцювальних культур народів світу; в удосконаленні рівня танцювальної техніки емоційної виконавчої виразності студентів.
Зміст дисципліни. Народно-сценічний танець – вид художньої творчості народу
Термінологія народного танцю. Сценічна обробка народного танцю.
Структура уроку народно-сценічного танцю. Музичне оформлення народно- сценічного танцю
Вивчення методики виконання нових рухів народно-сценічного танцю.
Повторення та закріплення вивченого матеріалу. Вивчення більш складних комбінованих рухів біля станка та на середині залу. Складання розгорнутих танцювальних етюдів.
Викладацький склад: народний артист України Гузун М.С., професор кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 20 кредитів ЕСТS / 600 годин – 123 тижні, 2,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (130), модульний контроль (2), підсумковий контроль — екзамен (1,3,5,8), залік (2).

Дисципліна:
Теорія і методика українського народного танцю.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1-4 рік, 1-8 семестр.
Мета: виховання освіченого спеціаліста, який володіє основними знаннями та практичними навичками з українського народного танцю, вміти правильно їх використовувати в практичній роботі по створенню репертуару хореографічного колективу.
Завдання: освоєння теорії та методики викладання українського народного танцю, методики побудови уроку, накопичення теоретичних знань та практичного уміння і навиків по складанню та проведенню уроків народного танцю в самодіяльному танцювальному колективі.
Вивчаючи рухи українських народних танців, манеру виконання цих рухів та стиль, танцюрист набуває знань та уміння, необхідних для емоційного відтворення художніх образів, а легке і чітке виконання вивчених рухів підвищує його виконавську майстерність.
Український народно-сценічний танець допомогає розвинутись танцюристу фізично, прищеплює вміння координувати свої рухи, виховує техніку правильного дихання. При підвищенні технічних можливостей танцюриста ним краще опановується і стилістика народної хореографії, манера виконання танців.
У танцюриста розвивається смак, внутрішні почуття, підвищується заохоченість до більш досконалого виконавського рівня, до творчості. В процесі занять викладач знайомить студентів з історією даного танцю, манерою його виконання, з регіоном в якому формувались його самобутні рухи, з характером народу даного регіону, а також з музикою та костюмами.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал