Теорія музики (сольфеджіо, гармонія)Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3   4

Кафедра музики і хореографії з методиками викладання
Напрям підготовки 6.020204 Музичне мистецтво*
Дисципліна:
Теорія музики (сольфеджіо, гармонія)
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1- 2 рік, 1-4 семестр.
Мета: формування знань з музичної теорії, гармонії; розвиток музичного слуху (звуковисотні, метроритмічні, структурні слухові уявлення), музичної пам’яті.
Завдання: розвинути музичне мислення, пам’ять, музичний слух, закласти основи для розвитку аналітичних та музично-творчих умінь і навичок; забезпечити розуміння органічного зв'язку теоретичних основ предмету з практикою музичної творчості; розширити музичний світогляд, збагатити теоретично-практичний досвід; сформувати та розвинути навички співу з аркуша без інструментального супроводу одноголосної та багатоголосної музики різних епох та стилів; розвинути: навички визначення на слух ладів, інтервалів, акордів, ритмічних малюнків, ступенів ладу в тональностях; одноголосних, інтервальних та акордових побудов, запису одноголосних та двоголосних періодів різної побудови у простих та складних розмірах.
Зміст дисципліни. Музика як мистецтво. Музична інтонація. Звук як фізичне явище. Музичний звук. Музичний стрій. Висота, тривалість, гучність музичних звуків. Тембр. Діапазон. Регістри. Відомості з історії нотації. Система ключів.
Сучасна система нотації. Тривалості, їх властивості. Метр (метричний акцент).
Ритм. Такт. Розмір (простий, складний, змішаний, змінний, вільна метрика).
Поліметрія. Групування. Синкопа. Поліритмія. Темп. Основні темпові позначення. Метроном. Мелодійні і гармонійні інтервали. Ступенева і тонова величина інтервалів. Консонанси і дисонанси. Прості і складені інтервали.
Обернення інтервалів. Акорд. Різновиди акордів. Тризвуки. Обернення тризвуків.
Септакорди. Загальні поняття ладу. Тональність. Різновиди мажору і мінору.
Інтервали на ступенях натурального мажору, натурального мінору, гармонічного мінору та мажору. Характерні інтервали мажору і мінору. Виразні властивості
інтервалів. Акорди на ступенях натурального мажору, натурального мінору, гармонічного і мелодичного мінору, гармонічного мажору. Альтерація і хроматизм. Модуляція. Спорідненість тональностей. Хроматична гама. Мелізми в музиці класиків, у народній музиці та музиці сучасних композиторів. Поняття мелодії. Будова мелодії. Принципи інтонаційного розвитку. Кульмінація. Музична фактура. Імітаційна, контрастна, підголосна поліфонія. Основні види фактури.
Транспонування.
Викладацький склад: Олійник С.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання, Новосадова С.А. викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 20 кредитів ЕСТS / 600 годин – 67 тижнів, 3,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (112), модульний контроль (2), підсумковий контроль — екзамен (1, 4), залік (2).

Дисципліна:
Всесвітня історія музики
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1-2 рік, 1-3 семестр.
Мета: підготовка фахівців, що володіють навичками історичного мислення, розуміють закономірності розвитку світової музичної культури, вміють у своїй практичній діяльності використовувати знання, отримані в процесі освоєння курсу.
Завдання: аналіз історичних типів музичної культури на матеріалі музичних творів; розкриття історичної специфіки художньої творчості в образах і формах музичного мистецтва, впливу видатних зразків світової музичної культури та діяльності музикантів на духовне життя суспільства; осмислення змісту творів музичного мистецтва різних напрямів, стилів і жанрів; формування навичок роботи з науково-методичною та науково-дослідною літературою, відбору та систематизації культурно-історичних фактів і подій музичного мистецтва; підготовка до ведення самостійної дослідницької діяльності.
Зміст дисципліни. Музична культура античності. Музика в епоху
Середньовіччя. Музична культура в епоху Відродження. Епоха бароко. Розвиток
італійської інструментальної музики - органної та скрипкової. Кончерто гросо і
«камерний» концерт. Основні етапи розвитку музичного мистецтва XVII ст. (К.
Монтеверді, А. Скарлатті, Ж.-Б. Люллі, Г. Персел, Д. Фрескобальді, А.Кореллі,
А. Вівальді). Музика Німеччини ХVIІ – XVIII ст. (І.С. Бах. Г.Ф. Гендель).
Віденська класична школа (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен). Романтизм у західно-європейському музичному мистецтві ХІХ ст. (Ф. Шуберт, Р. Шуман,
Ф. Шопен, Ф. Ліст, Д. Россіні). Музична культура другої половини ХІХ ст.
(Р. Вагнер, Дж. Верді, Ж. Бізе, Б. Сметана, Г. Берліоз, Й. Брамс, Е. Гріг). Музичне мистецтво на межі століть (К. Дебюссі, М. Равель, Г. Малер, Д. Пуччіні,
Я. Сібеліус). Джерела української музичної культури. Народнопісенна творчість, розвиток основних жанрів. Українська професійна музика першої половини ХІІІ століття. Церковна музика, партесний спів. Граматика мусікійського співу
М. Дилецького. Сольна та інструментальна музика. Музичне мистецтво другої половини ХІІІ століття – середини ХІХ століття. Пісенні збірники. Хоровий концерт (Д. Бортнянський, М. Березовський, А. Ведель). Українська музична культура у другій половині ХІХ століття. Фольклористика. Музично-драматичний театр. Музика в домашньому побуті. С. Гулак-Артемовський. П. Ніщинський,
П. Сокальський, М. Лисенко, Д. Січинський. Композиторські школи сучасного періоду.
Викладацький склад: Олійник С.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 15 кредитів ЕСТS / 450 годин – 53 тижні, 3,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (46), модульний контроль (2), підсумковий контроль — екзамен (1,3), залік (2).

Дисципліна:
Хоровий клас
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1-4 рік, 1-8 семестр.
Мета: підготовка фахівців, що володіють професійними хормейстерськими уміннями і навичками практичної діяльності керівника дитячого хорового колективу; формування гармонійно розвинутої творчої особистості співаків; створення умов для їх самореалізації.

Завдання: формування широкого світогляду, музично-естетичного смаку; прищеплення навичок творчого, свідомого художнього виконання хорових творів через розкриття художнього образу, ідеї твору, розуміння в цілому ролі засобів художньої виразності.
Зміст дисципліни. Уміння і навички хорового співу: поліпшення інтонації, розвиток чуття ритму, музичної пам'яті, мелодичного та гармонічного слуху, оволодіння співочим та ланцюговим диханням, правильним звукоутворенням та артикуляцією, прийомами звуковедення, набуття навичок ансамблевого співу.
Система методів керування хором, диригентська майстерність на репетиціях хорового класу; діагностика хорового співу. Вивчення кращих зразків національної хорової спадщини, класичної та сучасної хорової музики, різнохарактерної за змістом, жанром та стилем,
Викладацький склад: Федорченко В.К., викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 30 кредитів ЕСТS / 900 годин – 125 тижнів, 3,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (215), модульний контроль (0), підсумковий контроль — екзамен (1,5,7), залік (2,3,4,8).

Дисципліна:
Оркестровий клас
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1-4 рік, 1-8 семестр.
Мета: оволодіння студентами знаннями в галузі історії оркестрової музики, освоєння історичного досвіду музичної творчості, вивчення спадщини видатних зарубіжних та вітчизняних музикантів; підготовка оркестрових музикантів для подальшої практичної діяльності в жанрах інструментальної музики; ознайомлення студентів зі специфікою оркестрового музикування; розвиток
індивідуальних музично-виконавських умінь; формування навичок сценічної майстерності студентів-оркестрантів у процесі концертно-виконавської діяльності.
Завдання: сформувати навички гри на оркестрових інструментах; гри в ансамблі; ознайомити студентів із системою навчання гри в оркестрі; кращими зразками оркестрової музики вітчизняних та зарубіжних композиторів; виховати у студентів почуття колективізму; сформувати артистизм, культуру сценічної поведінки, виконавський досвід шляхом участі у концертній діяльності колективу.
Зміст дисципліни. Освоєння ігрових навичок на основних інструментах оркестру (домри малі, балалайки прими, баяни) та їх оркестрових різновидах
(домра альт, балалайка секунда, басова група). Оволодіння основними навичками техніки гри (посадка, способи звуковидобування, аплікатура). Розвиток навичок колективної гри, навичок самостійного розбору оркестрових партій. Формування вміння виконувати партію, слідуючи задуму автора і вимогам керівника оркестру.
Відповідність темпу характеру виконуваного твору. Оволодіння знаннями професійної термінології. Знайомство з диригентським жестом, оволодіння навичками починати і закінчувати гру відповідно диригентському жесту. Робота над єдиною манерою виконання. Робота над культурою звуку. Формування вміння розучувати партії в групах однорідних інструментів і самостійно; чути підголоски, партії соліста і акомпанемент. Виконання репертуару підвищеної складності, виконання провідних партій зведеного складу оркестру. Формування навичок сценічної поведінки в умовах концерту.
Викладацький склад: Рутецький В.В., заслужений артист України, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 15 кредитів ЕСТS / 450 годин – 125 тижнів, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (130), модульний контроль (0), підсумковий контроль — екзамен (8), залік (1,3,6,7).

Дисципліна:
Хорове диригування
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1-4 рік, 1-8 семестр.
Мета: підготовка фахівців, що володіють хоровими навичками і готові до практичної діяльності керівника дитячого хорового колективу.
Завдання: ознайомити з виконавським мистецтвом та технікою диригування хорового диригента, сформувати диригентські вміння, навички; підготовка до проведення вокально-хорової роботи під час уроку музики, в позакласній роботі.
Зміст дисципліни. Побудова диригентського апарату; значення міміки диригента під час управління хором; основні параметри диригентської постановки; принципи диригентських рухів; семантика та властивості диригентських жестів; основні метричні схеми (прості, складні, складені симетричні, складені несиметричні); штрихи звуковедення в диригентській техніці; прийоми передачі синкоп, фермат, акцентів, сфорцандо, субіто піано, субіто форте, філіровки звуку; прийоми диригування у помірних, швидких, повільних темпах; техніка зміни темпів постійної швидкості; технічні прийоми втілення хорових творів з різними типами фактур; специфіка диригентського втілення хорових творів різних стилів та жанрів.
Викладацький склад: Цюряк І.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Луценко В.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Плющик Є.В., старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання, Сичевська В.В., старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 10 кредитів ЕСТS / 300 годин – 125 тижнів, 1 година на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (80), модульний контроль (0), підсумковий контроль — екзамен (2,5,7), залік (3,8).

Дисципліна:
Основний музичний інструмент
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1-4 рік, 1-8 семестр.
Мета: підготовка фахівців, що володіють необхідними знаннями та виконавською майстерністю для самостійної роботи в якості учителів загальноосвітньої школи (школи мистецтв), здатних на високому рівні організовувати та здійснювати урочну, позакласну та позашкільну музично- педагогічну роботу, розвивати у школярів почуття прекрасного у житті та мистецтві.
Завдання: формування у студента знання різного за формою, жанром і стилями інструментального репертуару; інструментально-виконавських умінь; здатність до виконавської інтерпретації музичних творів; навичок ілюстрування
інструментальних творів шкільної програми з музичного мистецтва; удосконалення рівня сценічно-виконавської культури.
Зміст дисципліни. Поліфонічний твір (представлений за стилями: класичної епохи «бахівського» періоду, вітчизняних і зарубіжних композиторів XIX – XXI ст.; за формою – прелюдії і фуги, клавірні, органні та хоральні твори поліфонічного складу, оригінальні транскрипції, партити). Твір великої форми
(
класичні варіації, рондо, соната або інструментальний концерт (1ч., або 2, 3 ч.).
П’єси (інструментальні мініатюри, оригінальні концертні твори вітчизняних і зарубіжних композиторів XVII – XXI ст.)
Викладацький склад: Плотницька О.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Моісєєва М.А., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Рутецький В.В., заслужений артист України, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Травкіна Н.М., старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання; .
Тривалість: 12,5 кредитів ЕСТS / 375 годин – 125 тижнів, 2 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (104), модульний контроль (2), підсумковий контроль — екзамен (1,3,5,6,8), залік (2,4,7).

Дисципліна:
Додатковий музичний інструмент
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1-2 рік, 1-3 семестр.
Мета: формування у студентів умінь і навичок, які дозволять їм використовувати додатковий інструмент (баян, акордеон) в практичній діяльності, брати участь в інструментальних ансамблях, вміти їх створювати, акомпанувати солістам і хору на шкільних уроках і в позакласній роботі.
Завдання: виробляти у студентів навички гри на музичному інструменті в обсязі, який дасть можливість майбутньому вчителю музики зіграти нескладний акомпанемент, виконувати на уроці нескладні п’єси за шкільною програмою слухання музики, а також гармонізувати мелодію; пробуджувати емоційний відгук на музичні образи, вчити студентів адекватно сприймати музику, поглиблювати інтерес до неї; вдосконалювати навички читання з аркуша музичних творів.
Зміст дисципліни. Посадка і постановка рук. Способи видобування. Способи звуковидобування. Виконання гам і вправ. Виконання нескладних дитячих та народних мелодій. Навички читання нотного матеріалу. Виконання класичних п'єс. Вивчення звуковедення міхом. Сучасні прийоми гри. Основні прийоми звуковедення міхом. Робота над штрихами, динамікою та виконавськими прийомами.
Викладацький склад: Рутецький В.В., заслужений артист України, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Неретін В.О., викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Суботницький І.М., викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 5 кредитів ЕСТS / 150 годин – 53 тижні, 1,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (36), модульний контроль (0), підсумковий контроль — екзамен (3), залік (1).

Дисципліна:
Постановка голосу
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 2-4 рік, 3-8 семестр.
Мета: забезпечення студентів комплексом систематизованих теоретичних знань, формуванні вмінь та навичок в галузі вокально-виконавської підготовки, необхідних для майбутньої професійної педагогічної діяльності.
Завдання: формування у студентів розуміння біофізичних механізмів співацького процесу, стійких критеріїв якості співу і співацької майстерності; формування та удосконалення вокально-технічних та виконавських навичок, необхідних для проведення практичної вокальної роботи; забезпечення студентів знаннями основ методики формування, розвитку та охорони співацького голосу.
Зміст дисципліни. Акустика голосового апарату. Акустична будова голосу.
Зонна природа слуху. Техніка співу и її зв’язок з виконавським завданням. Відбір виконавських прийомів і його зв’язок з розвитком музичного мислення. Дихання.
Опора співацького голосу. Атака. Робота гортані у співі. Функції розспівувань.
Види розспівувань. Опрацювання, розспівування, стан перед виступом. Гігієна і режим співака, загальногігієнічні правила. Голосові захворювання і професійна гігієна. Вправи для початківців. Вправи для вирівнювання голосних і розвитку артикуляції. Вправи для роботи над legato, кантиленою, staccato. Вправи над подоланням інтервалів, робота над гамами.
Викладацький склад: Цюряк І.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Луценко В.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання; Плющик Є.В., старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання, Сичевська В.В., старший викладач кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 7 кредитів ЕСТS / 210 годин – 90 тижнів, 1 година на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (52), модульний контроль (0), підсумковий контроль — екзамен (7,8), залік (4,6).

Дисципліна:
Світова художня культура
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 2-4 рік, 3-8 семестр.
Мета: залучення до світової художньої культури як найважливішого компоненту гармонійного розвитку особистості, формування уявлень про художню культуру як частину духовної культури, залучення студентів до загальнолюдських та національних цінностей, освоєння художнього досвіду минулого і сьогодення, виховання художнього смаку студентів, підвищення рівня
їх художнього розвитку.
Завдання: вивчення шедеврів світового мистецтва, створених у різні художньо-історичні епохи, осягнення характерних особливостей світогляду і стилю видатних художників-творців; формування і розвиток понять про художньо-історичну епоху, стилі та напрямки, розуміння найважливіших закономірностей їх зміни і розвитку в історії людської цивілізації; осягнення системи знань про єдність, різноманіття і національну самобутність культур різних народів світу; освоєння основних етапів розвитку вітчизняної художньої культури як унікального і самобутнього явища, що має неминуще світове значення; знайомство з класифікацією мистецтв, осягнення загальних закономірностей створення художнього образу у всіх його видах;
Зміст дисципліни.
Мистецтво. Види мистецтв. Зародження мистецтва.
Мистецтво первісних часів. Мистецтво Стародавнього Єгипту Мистецтво
Межиріччя (Месопотамії). Мистецтво Стародавньої Греції Мистецтво Древнього
Риму Художня культура Стародавньої Індії Художня культура Стародавнього
Китаю та Японії Художня культура найстародавніших цивілізацій Месоамерики
Мистецтво Західної і Центральної Європи в добу Переселення Народів і створення «варварських королівств» Культура Візантії Середньовічна культура
Західної Європи Середньовічна культура Центральної ти Східної Європи
Середньовічна мусульманська культура Близького та Середнього Сходу
Мистецтво середньовічної Русі і Московського Царства (IX - XVII ст.) Художня культура Епохи Відродження. Мистецтво Італії. Художня культура Епохи
Відродження. Мистецтво Франції. Художня культура Епохи Відродження.
Мистецтво Німеччини. Художня культура Епохи Відродження. Мистецтво
Іспанії. Художня культура Епохи Відродження. Мистецтво Нідерландів. Художня культура країн Центральної і Східної Європи епохи Відродження Реформація та її впливу на художню культури Нового часу Художня культура Епохи
Абсолютизму Художня культура Епохи Просвітництва (17 -18 ст.) Художня культура Росії XVIII ст. Художня культура США 17-18 ст. Мистецтво Східної
Європи кінця 18 ст. Західноєвропейська художня культура першої половини ХІХ ст. Російська художня культура першої половини ХІХ ст. Західноєвропейська художня культура другої половини ХІХ ст. Російська художня культура другої половини XIX ст. Художня культура країн Центральної і Східної Європи ХІХ ст.
Західноєвропейська художня культура першої половини ХХ ст. Російська художня культура першої половини ХХ ст. Художня культура країн Центральної і
Східної Європи першої половини ХХ ст. Західноєвропейська художня культура другої половини ХХ ст. Художня культура Радянської доби Художня культура

США ХХ ст. Художня культура Західної Європи та США у найновіші часи (ХХ ст.) Художня культура України праслов’янського періоду. Художня культура
Київської Русі Художня культура України 14- початку 17 ст. Художня культура
Галицько-Волинського князівства Художня культура України 18 ст. Художня культура України 19 ст. Український авангард. Художня культура України ХХ ст.
Напрями розвитку сучасної художньої культури України
Викладацький склад: Баладинська І.В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музики і хореографії з методиками викладання.
Тривалість: 12 кредитів ЕСТS / 360 годин – 90 тижнів, 2,5 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання (38), модульний контроль (1), підсумковий контроль — екзамен (5,7), залік (4).

Дисципліна:
Методика музичного навчання
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 3 рік, 5-6 семестр.
Мета: формування професійно підготовленого фахівця для загальноосвітньої школи, здатного на високому рівні організовувати та здійснювати урочну, позакласну та позашкільну музично-естетичну роботу, розвивати у школярів почуття прекрасного у житті та мистецтві.
Завдання: розвиток у студентів інтересу і любові до професії вчителя музики; забезпечення їх необхідною системою знань з теорії та методики музичного навчання й виховання, формування вмінь і навичок ефективного музичного навчання й виховання дітей; надання ґрунтовних знань про основні тенденції розвитку музичного навчання і виховання дітей в системі загальної освіти в
Україні та за кордоном; активізація прагнення студентів до вивчення передового педагогічного досвіду та до впровадження його у навчально-виховний процес; формування в студентів навичок самоосвіти в процесі вивчення педагогічного репертуару, підготовки рефератів, аналізу відвіданих уроків та виконання інших творчих завдань; навчання практичним прийомам і методам навчальної та виховної роботи з дітьми різного віку.
Зміст дисципліни. Історія музичного навчання й виховання: Музичне виховання школярів: сучасні концепції та професійна підготовка вчителя;
історичний досвід становлення музичного виховання в Україні; провідні зарубіжні системи музичної освіти; музично-виховна концепція Д. Кабалевського та її втілення в українській музичній педагогіці. Теорія музичного навчання й виховання: психологія музичних здібностей; урок музики як шкільний урок і урок мистецтва; основні види діяльності на уроці музики. Основні прийоми та методи навчально-виховної роботи з дітьми різного віку: основні методичні настанови музичного навчання й виховання молодших школярів; основні методичні настанови музичного навчання учнів основної школи; позакласна музично- виховна робота та сучасні форми музичного дозвілля дітей і підлітків; аналіз підручників з музики для загальноосвітніх шкіл та літератури для вчителя, огляд
Інтернет-ресурсів з музичної педагогіки.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал