Теоретико-методологічні засади роботи 7Сторінка16/16
Дата конвертації30.04.2017
Розмір1.93 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

 • Кинджалов Р. В. Образ рая: от мифа к утопии / Р. В. Кинджалов. – СПб Санкт-Петербургское философское общество. – Серия: Symposium, 2003. – Вып. 31. – С. 86-90.

 • Киченко А. С. Мифопоэтические формы в фольклоре и истории русской литературы ХІХ века / А. С. Киченко. – Черкассы: Изд-во Черкас. ун-та, 2003. – 372 с.

 • Кобзар О. І. Міфопоетика як предмет і метод літературознавчого дослідження / О. І. Кобзар // Наукові записки. – Серія: Філологічна. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість», 22-23 квітня 2010 . – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 15 – 2010. – С. 131-139.

 • Кобзар О. Міфопоетичний аналіз тексту [Електронний ресурс] / О. Кобзар. – Режим доступу: http://www.pnpuedu.ua/ua/text/filnauky/arhive/fil_nauky_15_2013.pdf

 • Кобзар О. І. Поняття міфопоетика: динаміка дослідження [Електронний ресурс] / О. І. Кобзар. – Режим доступу: www.dspace.puet.edu.ua

 • Кобзар О. Стратегії «нової міфології» у творчості Миколи Гоголя і Фрідріха Геббеля / О. Кобзар // Методика. Досвід. Пошук. Проблеми вивчення шкільних курсів мови та літератури. Випуск ХІ: Науково-методичний збірник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – С. 35-45.

 • Козлов А. С. Мифологическое направление в литературоведении США / А. С. Козлов. – М.: Высшая школа, 1984. – 174 с.

 • Козловськи П. Постмодерна культура: суспільно-культурні наслідки технічного розвитку / П. Козловськи // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрямки. – К.: Ваклер, 1996. – С. 214-294.

 • Козолупенко Д. Миф. На гранях культуры. Системный и междисциплинарный анализ мифа в его различных аспектах: естественно-научная, психологическая, культурно-поэтическая, философская и социальная грани мифа как комплексного явления культуры: монография / Д. Козолупенко. – М.: Канон, 2005. – 212 с.

 • Коляда О. В. Поняття «міфопоетики» [Електронний ресурс] / О. В. Коляда. – Режим доступу: http://www.studentam.net.ua/content/view/8622/97/

 • Крейн Х. Стихи / [Пер. с англ. М. Еремина] / Х. Крейн. – М.: Иностранная литература. – 1989. – № 9. – С. 26-30.

 • Кун М. А. Легенди і міфи Стародавньої Греції / М. А. Кун. – К., 2013. – 229 с.

 • Лабай К. В. Угода з Дияволом як основа фаустівського сюжету [Електронний ресурс] / К. В. Лабай. – Режим доступу: www.mirlit.dp.ua/index.php/LC/article/download/129/131

 • Лазарева К. Мифопоэтика «таинственных повестей» И. С. Тургенева: монография / К. Лазарева. – Ульяновск: УлГПУ им. Н. И. Ульянова, 2008. – 222 с.

 • Лисюк Н. А. Міфологічний хронотоп: Матеріали до курсів «Міфологія», «Міфологія слов’янська і світова» / Н. А. Лисюк. – К., 2006. – С. 104-105.

 • Литературная история Соединенных Штатов Америки: в 3-х т. / ред. Спиллер Р., Торп У., Джонсон Т. Н., Кэнби Г. С. – М.: Прогресс, 1977-1979 – Т. 1. – М.: Прогресс, 1977. – 601 с.

 • Літературознавчий словник-довідник / [За ред. Р. Т. Гром'яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка] /К.: ВЦ «Академія», 2007. – 752 с.

 • Лозовик В. Е. Миф и сказка в творчестве Нила Геймана / В. Е. Лозовик // Политематический журнал научных публикаций «Дискуссия». – М., 2003. – Вып. 4 (34). – С. 43-53.

 • Лосев А. Ф. Диалектика мифа / А. Ф. Лосев. – М.: Мысль, 1994. – 381 с.

 • Малахов В. Міф про міф. Національна міфологія як тема сучасної міфотворчості / В. Малахов // Дух і літера. – 1998. – № 3-4. – С. 76-83.

 • Меншій А. М. Гендерне прочитання повісті М. Коцюбинського «Fata Morgana» [Електронний ресурс]/ А. М. Меншій. – Режим доступу: http:// www.litstudies.chdu.edu.ua

 • Мелетинский Е. М. Миф и двадцатый век [Электронный ресурс] / Е. М. Мелетинский. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/175205/

 • Миф и художественное сознание ХХ века / [отв. ред. Н. А. Хренов] / М.: Гос. ин-т искусствозн., 2011. – 686 с.

 • Мифы индейцев Южной Америки [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http:/www/lib/ru

 • Михед Т. В. Вергілієва «Енеїда» як архітекст поеми Гарта Крейна «Міст» / Т. В. Михед // Яценко Михайло Трохимович (до 90-ліття від дня народження). In Memoriam: [збірник наукових праць] / відп. ред. П. В. Михед. – Ніжин, 2014. – С. 255-279.

 • Михед Т. В. Міф про Едем у просторі американської романістичної літератури / Т. В. Михед // Слово і час. – 2007. – № 3. – С. 188-206.

 • Михед Т. В. Про євангелізацію слова в поетиці В. Вітмена / Т. В. Михед // Американські літературні студії в Україні. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2004 – Вип. 1. Пуританська традиція в літературі США. – С. 109-118.

 • Михед Т. В. Пуританська форманта літератури американського романтизму / Т. В. Михед // Університет: Історія. Філософія. Філологія. – К., 2008. – №6(26). – С. 62-68.

 • Мишина Л. А. Американская литература ХVII – XVIII вв. Жанры. Взаимосвязи. Переводы: монография / Л. А. Мишина. – Чебоксари, 2003. – 300 с.

 • Морозова Т. Л. Литература модернизма / Т. Л. Морозова // Литература США в 70-е гг. ХХ века / Т. Л. Морозова. – М.: Наука, 1983. – С. 261-326.

 • Мусий В. Б. Миф в художественном освоении мировосприятия человека литературной эпохи предромантизма и романтизма: монография / В. Б. Мусий. – Одесса: Астропринт, 2006. – 432 с.

 • Мхитарян М. А. Взаимосвязь мифа и поэтики художественного текста [Электронный ресурс] / М. А. Мхитарян. – Режим доступу: http://www.pglu.ru/upload/iblock/51a/uch_2014_vi_30.pdf

 • Нямцу А. Е. Миф и литература (теоретические аспекты функционирования): учебное пособие / А. Е. Нямцу. – Черновцы: «Рута», 2005. – 80 с.

 • Орфическая теософия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.alexandrmen.ru

 • Оселедько К. О. Міфопоетична парадигма як основа поетичного моделювання світу роману Марини Соколян «Балада для Кривої Варги» / К. О. Оселедько // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – № 10. – С. 116-121.

 • Осипова Н. А. Мифопоэтика как сфера поэтики и метод исследования / Н. А. Осипова // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. – Серия: Литературоведение. – РЖ, 2000. – № 3. – С. 51-52.

 • Павличко С. Зарубіжна література. Дослідження та критичні статті / С. Павличко. – К.: Основи, 2001. – 559 с.

 • Пассос Д. Д. Большие деньги / Д. Д. Пассос. –М.: Издательство АСТ, 2010. – 608 с.

 • Паунд Эзра. Стихотворения и избранные Cantos / Эзра Паунд. – М.: СПб, 2003. – 887 с.

 • Песнь Песней [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.godrules.net/para7/pararusson/7-8.html

 • Погребная Я. В. Актуальные проблемы современной мифопоэтики: учеб. пособие / Я. В. Погребная. – Москва: Флинта, 2011. – 177 с.

 • Покахонтас [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.uk.wikipedia.org

 • Покахонтас. Про США [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.prousa.ru/pocahontas

 • Поліщук Я. О. Естетика міфу і міфологічний горизонт раннього українського модернізму: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література»; 10.01.06 «теорія літератури» / Я. О. Поліщук. – К., 2002. – 32 с.

 • Проблемы литературы США ХХ века [редкол.: М. О. Мендельсон (отв. ред.) и др.]. – М.: Наука, 1970. – 547 с.

 • Рембо А. Що поетові кажуть про квіти [Електронний ресурс] / А. Рембо. – Режим доступу: http://www. ae-lib.org.ua.

 • Роттердамський Еразм. Похвала глупоті. Домашні бесіди / Еразм Роттердамський. — К.: Основи, 1993. — 319 с.

 • Синклер Льюис. Бэббит / Льюис Синклер. – М.: Издательский дом «Художественная литература», 1973. – 402 с.

 • Сиренко А. С. Проявление архетипа «огня» в семантике рисунка [Электронный ресурс] / А. С. Сиренко. – Режим доступу: http://xn--e1aajfpcds8ay4h.com.ua/pages/view/933

 • Скупейко Лукаш. Міфопоетика «Лісової пісні» Лесі Українки: монографія / Лукаш Скупейко. – К.: Фенікс, 2006. – 416 с.

 • Cлухай А. С. Етнічний міф в образних парадигмах давньоанглійських епіко-міфологічних текстів: монографія / А. С. Слухай. – К., 2011. – 242 с.

 • Соломахіна Ю. Ф. Засоби репрезентації міфологічного дискурсу в художній літературі / Ю. Ф. Соломахіна // Сучасна філологія: теорія і практика. – К., 2015. – С. 41-44.

 • Спанкерн Кетрін. Література Сполучених Штатів / Кетрін Спанкерн. – К.: Інформаційне Агентство Сполучених Штатів Америки, 1994. – 112 с.

 • Стоян С. П. Міфологічна традиція в літературній творчості ХХ століття: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.08 «Філософія науки» / С. П. Стоян. – К., 2002. – 170 с.

 • Телегин С. М. Миф и литература / С. М. Телегин // Миф – литература – мифореставрация: сборник науч. статей. – Рязань, 2002. – С. 3-14.

 • Тира Ю. А. Фрейд vs українська символіка (дослідження сну у творчості Івана Нечуя-Левицького на матеріалі повісті «Кайдашева сім’я») / Ю. А. Тира // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.– Серія: Філологія. –Харків, 2012. – Випуск № 64. – С. 43-45.

 • Ткачик Н. Міфологічна парадигма внутрішнього світу повісті Галини Пагутяк «Захід сонця в Урожі» [Електронний ресурс] / Н. Ткачик. – Режим доступу: http://www.dspace.tnpu.edu.ua

 • Уайт Дж. Индейцы Северной Америки. Быт, религия, культура / Дж. Уайт. – М.: Центрполиграф, 2006. – С. 14-15.

 • Уитмен Уолт. Избранные стихотворения и проза / Уолт Уитмен. – М., 1944. – 218 с.

 • Філософія і релігієзнавство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tureligious.com.ua/zoloto-ladan-ta-smyrna/

 • Фрейд З. Введение в психоанализ / Зигмунд Фрейд / [Пер. с нем. Г. В. Барышниковой]. – Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2012. – с. 147.

 • Харченко Л. Міфотворчість як дієвий чинник суспільно-політичного життя / Л. Харченко // Вісник Львівського університету. – Серія «Філософські науки». – Вип.5. – Львів, 2003. – С. 199-207.

 • Хюбнер К. Истина мифа: монография / К. Хюбнер. – М.: Республика, 1996. – 448 с.

 • Шебуренкова Т. В. Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера: дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец: 10.01.04 «Література зарубіжних країн» / Т. В. Шебуренкова. – Миколаїв, 2015. – 234 с.

 • Шеллинг Ф. В. Введение в философию мифологии / Ф. В. Шеллинг. – М.: Мысль, 1989. — Т. 2. — 374 с.

 • Шубович С.А. Архитектурная композиция в свете мифопоэтики: монография / С. А. Шубович. – Х.: РИП «Оригинал», 1999 г. – 636 с.

 • Элиаде М. Аспекты мифа / М. Элиаде / [Перевод В. Большаков]. – М.: «Инвест ППП», 1995 – 236 с.

 • Элиот Т. С. «Улисс», порядок и миф [Электронный ресурс] / Т. С. Элиот. – Режим доступу: http://www.morebo.ru

 • Элиот Т. С. Полые люди / Т. С. Элиот. – СПб: Кристалл, 2000. – 232 с.

 • Энциклопедия символики и геральдики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.http://www.symbolarium.ru/

 • A nineteenth-century American Reader / by M. Thomas Inge. – United States Department of State, 1988. – xvi, 579 p., ill.

 • Adams J. The Epic of America / James Adams. – Boston, 1932. –viii p., 2 l., [3]-433 p. illus.

 • Adams J. Our business civilization; some aspects of American culture / James Adams. – New York, 1969. – ix, 9-306 p.

 • Adams J. Tempo of modern life / James Adams. – New York, 1970. – 344 p.

 • Adams J. Searchlight on America / James Adams. – London, 1931. – xviii, 261 p.

 • Baritz L. City on a hill: A history of Ideas and Myth in America / L. Baritz. – N. Y.: John Wiley and Sons inc., 1964. – xi, 367 p. ports.

 • Bennett M. Unfractioned idiom: Hart Crane and modernism / Maria Bennett. – New York, 1987. – xv, 236 p.

 • Bloom H. American religion: the emergence of the post-Christian nation / Harold Bloom. – New York, 1992. – 288 p.

 • Bloom H. Anxiety of influence; a theory of poetry / Harold Bloom. – New York: Oxford University Press, 1973. – 157 p.

 • Bloom H. Hart Crane/ Harold Bloom. – Chelsea: Chelsea House Publishers, 2003. – 153 p.

 • Bloom H. Poetry and repression: revisionism from Blake to Stevens / Harold Bloom. – New Haven: Yale University Press, 1976. – 293 p.

 • Boorstin D. The Americans: The National experience / D. Boorstin. – London: Cardinal, 1966. – 517 p.

 • Buckingam M. Gaze toward Paradise: Hart Crane and the poetry of quest / Mary Buckingam. – Durham: Durham University, 2003. – 214 p.

 • Cantor N. The American Century: Varieties of Culture in Modern Times / N. Cantor. – N. Y. Harper Collins Publishers, 1997. – xiv, 591 p., [48] p. of plates: ill.

 • Cole M. Other Orpheus: a poetics of modern homosexuality / Merrill Cole. – New York: Routledge, 2003. – xi, 186 p.

 • Combs R. Vision of the voyage: Hart Crane and the psychology of romanticism / Robert Combs. – Memphis: Memphis State University Press, 1978. – xiii, 181 p.

 • Crane H. Carmen De Bohema [Еlectronic resource] / Hart Crane. – Access point: http://www.poemhunter.com

 • Crane H. Complete Poems and Selected Letters and Prose of Hart Crane / Hart Crane. – New York: Garden City, 1966. – xvii, 302 p.

 • Crane H. General Aims and Theories [Еlectronic resource] / Hart Crane. – Access point: http://www.poetspath.com/transmissions/messages/crane.html

 • Crane H. The collected poems of Hart Crane. / Hart Crane // Edited with an introduction by Waldo Frank. – New York: Liveright publishing corporation, 1933. – xxxiv, 179 p., ill.

 • Crane H. The Letters of Hart Crane. 1916-1932 / Hart Crane // Edited by Brom Weber. – New York: Hermitage House, 1952. – xv, 426 p.

 • Cuddon J. A. A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory / John Anthony Cuddon. – London: Penguin, 1977. – 745 p.

 • Delehaye H. Les Legendes hagiographiques / Hippolyte Delehaye. – Toronto: University of Toronto, 1905. – xi, 264 p.

 • Dundes A. Fables of the Ancients?/ Alan Dundes. – New York, 2003. – xiv, 89 p.

 • Eastman M. The Literary Mind / Max Eastman. – New York: Charles Scribner`s Sons, 1935. – ix p., 2 I., 3-343 p.

 • Edelman L. Transmemberment of Song: Hart Crane`s Anatomies of Rhetoric and Desire / Lee Edelman. – Stanford: Stanford University Press, 1987. – ix, 295 p., ill.

 • Eliot T. S. Selected Essays / Thomas Stearns Eliot. – Cambridge: Cambridge University, 1942. – x, 415 p.

 • Frankfort H. The Intellectual Adventure of Ancient Man: An Essay on Speculative Thought in the Ancient Near East / Henri Frankfort. – Chicago: University of Chicago Press, 1977. – vii, 401 p.

 • Frank W. An Introduction. In: Crane, Hart. Collected Poems / Waldo Frank. – New York: Liveright Publishing Corporation, 1993. – xxxiv.

 • Frank W. Our America / Waldo Frank // Frank Waldo. The American Mercury, 1942. – 66-72 p.

 • Fulkerson C. Echoes of Hart Crane [Electronic resource] / Christopher Fulkerson. – Access point: http://www.christopherfulkerson.com/echoesofhartcrane.html

 • Giles P. Hart Crane: The contexts of «The Bridge» / Paul Giles. – Cambridge: Cambridge UP, 1986. – xi, 275 p.

 • Gray R. American poetry of the Twentieth century / Richard Gray. – London: Longman, 1990. – xvi, 424 p.

 • Gumbrecht H. Production of presence: what meaning cannot convey / Hans Gumbrecht. – Stanford: Stanford University Press, 2004. – xvii, 180 p.

 • Gunn A. Pocahontas: Medicine Woman, Spy, Entrepreneur, Diplomat / Allen Gunn. – San Francisco: Harper, 2003. – xvi, 350 p.: ill., maps.

 • Hammer L. Hart Crane and Allen Tate: Janus-Faced Modernism / Langdon Hammer. – Princeton: Princeton University Press, 1993. – xviii, 277 p.

 • Hanley A. Hart Crane`s holy vision, White Buildings / Alfred Hanley. – Pittsburgh, Pa: Duquesne University Press, 1981. – 194 p.

 • Heise T. Urban underworlds: А geography of twentieth-century American literature and culture / Thomas Heise. – New Brunswick, N. J.: Rutgers University Press, 2011. – xi, 292 p., ill.

 • Horton P. Hart Crane: the life of an American Poet / Philip Horton. – New York: Octagon Books, 1976. – 352 p.

 • Irwin J. Hart Crane`s Poetry: «Appollinaire lived in Paris, I live in Cleveland, Ohio» / John Irwin. – Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2011. – xiv, 424 p., ill.

 • Keane K. Eros and Thanatos in Hart Crane`s Voyages and Other Poems / Kevin Keane // British and American Language and Culture. – Osaka: Osaka Prefecture University. – Vol. 3. – 2008. – 51-66 p.

 • Kirsch A. The Mystic Word: The life and work of Hart Crane [Еlectronic resource] / Adam Kirsch. – Access point: http://newyorker.com

 • Lane F. K. The American spirit. Addresses in war time / By Franklin K. Lane. – N. Y.: Frederick A. Stokes Company Publishers, (copy 1918). – x p., 1 I., 131 p.

 • Larson C. American Indian Fiction / Charles Larson. – Albuquerque: University of New Mexico Press, 1978. – vii, 208 p.

 • Leibowitz H. Hart Crane: An Introduction to the Poetry / Herbert Leibowitz. – New York: Columbia University Press, 1968. – 308 p.

 • Lewis R. The poetry of Hart Crane. A Critical study / Richard Lewis. – Princeton: Princeton University Press, 1967. – xiii, 426 p.

 • Lieberman L. Hart Crane`s Monsoon: A Reading of White Buildings: Part Two / Laurence Lieberman // The American Poetry Review. – Vol. 39. – № 2, 2010. – 53-58 p.

 • Lohf K. Literary manuscripts of Hart Crane / Kenneth Lohf. – Ohio: Ohio State University Press, 1967. – xx, 151 p. facsims.

 • Lyon M. Centrality of Hart Crane`s The Broken Tower / Melvin Lyon. – Lincoln: University at Lincoln, 1972. – 34 p.

 • Manchon M. Joseph Urgo, Willa Cather and the Myth of American Migration / Maria Manchon. – Illinois: University of Illinois Press, 1995. – 224 p.

 • Martin R. The homosexual tradition in American poetry / Robert Martin. – Iowa: University Of Iowa Press, 1998. – 280 p.

 • McMahon W. Hart Crane`s Mask: T. S. Eliot [Еlectronic resource] / William McMahon. –– Access point: https://home.isi.org/hart-cranes-mask-ts-eliot

 • McNulty D. A Study of the Influence Affecting Hart Crane/ Dorothy McNaulty. – Chicago: Loyola University Press, 1944. – 92 p.

 • Migliavacca A. Hart Crane. His Poetry in Presence and Meaning / Adriano Migliavacca. – Porto Alegre, 2010. – 49 p.

 • Moore G. American literature and the American imagination / G. Moor. – Edinburgh: University of Hull Publications, 1964. - [1]-24 p.

 • Moulton C. Library of literary criticism of English and American authors through the beginning of the twentieth century / Charles Moulton. – New York, 1966. – 4 v.

 • Munro N. Hart Crane`s Queer modernist aesthetic / Niall Munro. – Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2015. – xv, 215 p., ill.

 • Munson G. Destinations: a canvass of American literature since 1900 / Gorham Munson. – New York: AMS Press, 1970. – x, 218 p.

 • Myth and Literature: Contemporary theory and practice / Ed. by Vickery J. B. – Lincoln: University of Nebraska Press, 1966. – xii, 391 p.

 • Nilsen H. Hart Crane`s divided vision: an analysis of The Bridge / Helge Nilsen. – Oslo: Universitets forlaget; Irvington-on-Hudson, New York: distributed by Columbia University Press, 1980. – 202 p.

 • Norton-Smith J. Reader`s guide to Hart Cran`s White Buildings / John Norton-Smith. – Lewiston: Edwin Mellen Press, 1993. – iv, 157 p.

 • Owen G. Modern American Poetry: essays in criticism / Guy Owen. – Deland, 1972. – xiii, 266 p.

 • Parkinson T. Hart Crane and Yvor Winters: their literary correspondence / Thomas Parkinson. – Berkley: University of California Press, 1978. – xxiii, 174 p.

 • Parry A. Garrets and Pretenders: A History of Bohemianism in America / Albert Parry. – New York: Dover, 1960. – 422 p., illus.

 • Poets Talking to Themselves [Еlectronic resource]. – Access point: http://harpers.org/archive/1931/10/poets-talking-to-themselves/

 • Poore C. The Horton biography / Charles Poore // New York Times Book Review, 1937. – 4-33 p.

 • Quinn M. Metamorphic tradition in modern poetry: essays on the work of Ezra Pound, Wallace Stevens, William Carlos Williams, T. S. Eliot, Hart Crane, Randall Jarrell, and William Butler Yeats / Mary Quinn. – New Brunswick, N. J., Rutgers University Press, 1955. – 263 p.

 • Reed B. Hart Crane: After His Lights / Brian Reed. – Alabama: University of Alabama Press, 1971. – viii, 295 p.

 • Rehder R. Stevens, Williams, Crane, and the motive for metaphor / Robert Rehder. – New York: Palgrave Macmillan, 2005. – xxv, 207 p.

 • Richman S. Hart Crane`s «Voyages II»: An experiment in redemption / Sidney Richman. – Wisconsin, 1962. – 78 p.

 • Schlesinger A. The Cycles of American History / Arthur Schlesinger. – New York: Houghton Mifflin Co., 1987. – xix, 498 p.

 • Shapiro L. William Lescaze and Hart Crane: A Bridge Between Architecture and Poetry / Lindsay Shapiro. – Syracuse: Syracuse University, 1984. – 54 p.

 • Sherman P. Hart`s Bridge / Paul Sherman. – Urbana: University of Illinois Press, 1972. – viii, 315 p.

 • Smith J. Travels and Works of Captain John Smith / John Smith; ed. by E. Arber. – Vol. 1.– Edinburgh: Edinburgh University Press, 1910. – xx, 230 p.

 • Soto M. Modernist nation: generation, renaissance, and twentietn-century American literature / Michael Soto. – Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2004. – x, 228 p.

 • Spears M. Hart Crane / Monroe Spears. – Minnesota: University of Minnesota, 1965. – 48 p.

 • Strandberg V. Hart Crane and William James: The Psychology of Mysticism / Victor Strandberg. – Durham: Durham University, 1976. – 87 p.

 • Sugg R. Hart Crane`s poetics and The Bridge / Richard Sugg. – Florida: University of Florida, 1969. – 127 p.

 • Tapper G. The Machine that Sings: Modernism, Hart Crane, and the Culture of the Body / Gordon Tapper. – New York and London, 2006. – x, 221 p.

 • Tate A. Collected Essays / Allen Tate. – Denver: Swallow, 1959. – 578 p.

 • Tate A. Reactionary Essays on Poetry and Ideas / Allen Tate. – New York: Scribner`s, 1936. – xii p., 2 I., 3-240 p.

 • Tennessee W. Steps Must Be Gentle / Williams Tennessee. – New York: TARG, 1980. – 22 p.

 • This land is our land: The American dream / Editors Sanders Breuer S. – New York: Scholastic Book services, 1974. – 160 p.

 • Thomson G. Studies in Ancient Greek society / George Thomson. – London, 2nd edn., 1961. – 622 p., ill.

 • Tidwell C. Mingling Incantations: Hart Crane's Neo-Symbolist Poetics [Еlectronic resource] / Christopher Tidwell.  –– Access point: http://scholarcommons.usf.edu/etd/2727

 • Titus-Carmel G. L`elancement: Eloge de Hart Crane / Gerard Titus-Carmel. – Seuil, 1998. – 123 p.

 • Uroff M. Hart Crane: The Patterns of His Poetry / Margaret Uroff. – Chicago, 1974. – 236 p.

 • Wachutka G. Myth Making: Appropriation of Pocahontas in Hart Crane`s The Bridge [Еlectronic resource] / Genevieve Wachutka.–Access point: http://digital.lib.lehigh.edu/trial/pocahontas/essays.php?id=10

 • Wilsons E. The Muses Out of Work [Еlectronic resource] / Edmund Wilsons. – Access point: http://connection.ebscohost.com

 • Wood D. Hart Crane: A Study of The Bridge / David Wood. - Hamilton: McMaster University, 1966. – 118 p.

 • Wuthnow R. After Heaven: Spirituality in American since the 1950s / R. Wuthnow. – California: University of California Press, Berkley and Los Angeles, 1998. – ix, 277 p.

  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


  База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

  войти | регистрация
      Головна сторінка


  загрузить материал