Теми, рекомендовані для обговорення на засіданнях шкільного методоб’єднання вчителів української мови та літератури, світової літературиСкачати 104.63 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір104.63 Kb.
Теми, рекомендовані для обговорення

на засіданнях шкільного методоб’єднання вчителів української мови та літератури, світової літератури
Використання тестових технологій у процесі вивчення української мови та літератури, світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах
Досвід проведення незалежного зовнішнього оцінювання переконливо засвідчує, що протягом навчального року вчителям-словесникам слід постійно готувати учнів до такої особливої форми контролю, як тестування. Учителеві словеснику доцільно використовувати різноманітні тестові завдання під час проведення поточного й тематичного оцінювання, широко практикувати тестування не тільки як контрольну форму перевірки знань, умінь і навичок школярів, але і як продуктивний навчальний прийом, відпрацьовувати у школярів навички виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності.
Компетентнісний підхід у навчанні мови

Компетентнісний підхід до реалізації освітньої галузі «Мови і літератури» Держстандарту загальної середньої освіти. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти про лінгвістичні й комунікативні компетенції. Особливості формування ключових компетентностей та предметних компетенцій на уроках мови (мовленнєва та мовна змістові лінії програми). Формування предметних компетенцій на основі діяльнісного підходу в навчанні мови. Формування соціально значущих якостей на уроках мови (соціокультурна змістова лінія програми). Методи компетентнісного навчання мови. Компетентісний підхід до оцінювання. Особливості оцінювання (компетентнісно-орієнтовані вимірювачі) навчальних досягнень учнів в умовах компетентнісного підходу до навчання. Планування сучасного уроку мови з позицій компетентнісного подходу.


Метод навчальних проектів як засіб реалізації компетентнісного підходу
Метод проектів як системний компонент сучасного навчально-виховного процесу в середовищі розвивального, особистісно орієнтованого, діяльнісного навчання мови та літератури. Навчання мови через активну діяльність учня як головна особливість методу проектів. Зміст і технологія проектного навчання. Система педагогічного, психологічного та організаційного супроводження діяльності учнів при застосуванні технології. Вимоги до організації навчальної діяльності, алгоритм роботи за технологією «метод проектів», етапи та стадії технологічного процесу. Типи та види мовних проектів за спрямованість (дослідницький, практично зорієнтований, інформаційний, творчий, рольовий) за комплексністю та характером контактів (монопроект, міжпредметний проект), специфіка їхнього виконання. Психологічні та педагогічні закономірності індівидуального розвитку школярів за їхнього включення в навчальну діятельність за технологією «метод проектів». Проектна методика як засіб розвитку творчих здібностей у навчанні мови.
Проектні технології на уроках української мови та літератури, світової літератури.
Метод проектів  це модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей у процесі створення певного «продукту» під контролем учителя.

Найбільш доцільним та ефективним метод проектів є на уроках літератури та в позакласній роботі. Результатом такого проекту можуть бути твори різних літературних жанрів: казка, оповідання, вірш, стаття, сценарій, альманах, виставка, фольклорне свято, альбом, газета, екскурсія тощо.

Підготовка проекту з мови орієнтує більше не на пошукову, а творчу діяльність. У мовному проекті можуть міститися правила, визначення з обраної теми, схеми, таблиці, алгоритми, вправи на повторення, творчі завдання, ребуси, кросворди, акровірші тощо.

Розвиток інформаційної компетентності учнів як умова досягнення високої якості шкільної мовної освіти

Особливості формування у школярів інформаційної компетентності в процесі вивчення української мови. Критерії сформованості інформаційної компетентності школярів. Розвиток в учнів умінь працювати з різними видами інформації, орієнтуватися в потоці інформації, знаходити і відбирати потрібний матеріал, класифікувати його, узагальнювати, критично оцінювати, на основі здобутих знань вирішувати інформаційну проблему, пов’язану з навчальною діяльністю. Складники інформаційної грамотності: усвідомлення потреби в інформації для розв’язання проблеми; вибір стратегії пошуку; віднаходження інформації певної тематики. Організація диференційованого та індивідуального навчання мови за допомогою Інтернету.


Елементи медіаосвіти в навчальному процесі української мови

Підготовка молодого покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, сприйняття різноманітної інформації, навчання розуміти її, усвідомлювати її вплив на психіку, оволодівати способами спілкування на основі невербальних форм комунікації за допомогою технічних засобів. Шість ключових понять медіаосвіти: агентство медіа (джерела інформації, які створюють та поширюють медіа тексти, система їхнього функціонування), категорії медіа (типи медіатекстів – за видами, жанрами тощо); технології медіа (технологічний процес створення медіатексту); мова медіа (аудіовізуальні засоби виразності, стиль медіа текстів); аудиторії медіа (типології аудиторії, рівнів сприйняття медіатекстів); репрезентації медіа (конкретне представлення авторами або джерелами інформації /агентствами змісту в медіатекстах). Елементи інтегрованої медіаосвіти в шкільних курсах мови, художньої культури, історії. Методика опрацювання та створення медіа тексту на уроці української мови.


Розвиток критичного та креативного мислення на уроках української мови

Особливості розвитку критичного мислення. Специфіка застосування технології розвитку критичного мислення у процесі навчання мови. Фази технології (виклик, осмислення, рефлексія), принципи співробітництва, спільного планування й осмислення навчального матеріалу як основа технології. Методичні прийоми, застосовувані в технології навчання критичного мислення: З-Х-Д (Знаємо /Хочемо дізнатись /Дізнались); розбивка на кластери,  замітки на берегах; читання із зупинками; технологія РКМЧП (розвиток критичного мислення через читання та письмо); ромашка запитань; зигзаг; п’ятихвилинне есе; синквейн; шість капелюшків критичного мислення та ін.

Креативне мислення як поєднання відкритого й критичного мислення. Алгоритм креативного процесу. Креативність як спроможність до нестандартного, оригінального й конструктивного мислення й поведінки. Креативне мислення і проблемний підхід у навчанні мови. Креативне мислення і гумор. Евристичне завдання як засіб розвитку креативності учня на уроці мови.

Моделювання уроків мови із застосуванням технологій розвитку критичного, відкритого та креативного мислення.


Сучасні педагогічні технології навчання української мови та літератури, світової літератури

Особливості навчання та виховання особистості, адаптованої до інформаційного суспільства. Застосування сучасних педагогічних технологій навчання мови як умова досягнення нової якості мовної освіти. Технології: особистісно орієнтованого навчання, розвивального навчання, інтерактивного навчання. Технологія модульного навчання. Мультимедіа-технології в навчанні мови. Використання можливостей інтерактивної дошки в навчальному процесі з мови. Методика підготовки та використання комп’ютерної презентації на уроках мови. Формування мовних, мовленнєвих і комунікативних компетенцій засобами ігрових технологій. Рефлексивні ділові ігри на уроках РЗМ.Формування писемного мовлення школярів: нові форми роботи

Навчальна мотивація як критерій оцінки якості шкільної мовної освіти. Шляхи підвищення ефективності уроку мови та розвитку мовлення з використанням інноваційних технологій. Лінгвостилістичний аналіз тексту. Формування мовленнєвої компетентності школярів у системі навчання писати твори розповідного та описового характеру. Методика роботи над твором-роздумом. Методика написання есе. Методика складання листа для спілкування електронною поштою та месиджа для передавання стільниковим зв’язком (sms). Основні вимоги до культури спілкування в Інтернеті. Нетикет (Netiquette).

Мовне портфоліо в роботі вчителя-словесника як показник результативності організації самостійної творчої діяльності школярів.

Організація допрофільної підготовки та переходу на профільне навчання

Вимоги до програм факультативних курсів філологічного спрямування для учнів 8-9 класів ЗНЗ. Методика складання таких програм. Методика проведення факультативних занять. Допрофільна підготовка та спільна діяльність учителя-словесника та класного керівника.

Аналіз навчальних програм для старшої профільної школи. Науково-методичне забезпечення профільного навчання в 10 класі. Вимоги до програм навчальних курсів за вибором, спецкурсів, факультативів філологічного спрямування для учнів 9-11 класів ЗНЗ. Методика проведення занять курсів за вибором.
Професійно-особистісний розвиток словесника в умовах роботи в школі

Структура загальних компетентностей учителя: предметно-методична, психологічна, інформаційно-комунікаційна, загальнонаукова, загально культурна. Професійний саморозвиток учителя. Джерела професійної самоосвіти вчителя. Самоаналіз результатів педагогічної діяльності. Учительське портфоліо.

Роль МО в організації атестації вчителя. Підготовка вчителя до участі в конкурсі професійної майстерності. Зміст і технології роботи творчих груп у загальноосвітньому закладі.
Сучасні вимоги до узагальнення, опису та поширення педагогічного досвіду

Організація та методика перенесення інновациійного педагогічного досвіду з експериментальних закладів у масовую практику. Розвиток психолого-педагогічної та дослідницької культури вчителя. Методика подготовки матеріалів самоаналізу педагогічними працівниками.

Портфоліо вчителя-словесника.
Організація та методика роботи з обдарованими учнями

Психолого-педагогічні засади роботи з обдарованими дітьми. Особливості підготовки учнів до шкільного, районного та обласного/міського етапів олімпіади з української мови та літератури. Методика підготовки школярів до участі в мовних змаганнях.Технологія диференційованого навчання мови в старших класах у процесі підготовки до ДПА та ЗНО

Диференціація навчання на уроках мови через поєднання різноманітних організаційних форм. Домашнє завдання як засіб диференційованого навчання мови. Можливості Інтернету в організації диференційованої навчальної роботи учня. Діалогові форми роботи з учнями випускних класів.


Комплексне використання наочності на уроках мови

Теоретичні засади комплексного використання наочності на уроках української мови. Види наочності та методика використання наочності на уроках мови. Сучасні графічні організатори (семантична карта, семантична павутина, Т-таблиця, М-таблиця, діаграма Венна та ін.). Урахування вікових та індивідуальних психологічних особливостей учнів у виборі та використанні видів наочності. Методика формування вміння аналізувати подану в графічному організаторі навчальну інформацію та вміння самостійно організовувати текстову інформацію у форму таблиці (схеми, діаграми). Сучасні інформаційні технології як вид наочності. Методика використання наочності при застосуванні інноваційних (технологій навчання української мови. Комплексне використання наочності на уроках мови.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал