Тема: Управління персоналом як часткова функція менеджментуСкачати 101.82 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір101.82 Kb.

ТЕМА: Управління персоналом як часткова функція менеджменту

МЕТА: охарактеризувати підходи до управління персоналом, виділити поняття, які розкривають сутність управління персоналом, сформулювати основні цілі функціонування системи управління персоналом, ознайомитися з методами управління персоналом


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: роздатковий матеріал

СТРУКТУРА УРОКУ

 1. Організаційний момент

Перевірка присутності та готовності учнів до уроку

 1. Актуалізація опорних знань

 1. У чому полягає роль управління персоналом як науки?

 2. Назвіть рівні існування науки «Управління персоналом»

 3. Розкрийте взаємозв'язок управління персоналом з іншими науками.

 4. У чому полягає практична значимість управління персоналом?

 5. Назвіть предмет, ціль, задачі навчальної дисципліни "Управління персоналом". 1. Вивчення нового матеріалу

Управління персоналом багато в чому розвивається одночасно із загальносвітовою цивілізацією. Так, втратила свою актуальність теза про те, що створення сприятливого робочого клімату саме собою забезпечить найкращі результати. Підприємство стали розглядати як сукупність інтересів різних груп, а персонал – як основний елемент всієї системи управління. Широке поширення одержали різні форми участі працівників у процесах організації праці на підприємстві. Таким чином, людський фактор стає стратегічним фактором ефективного функціонування підприємства в сучасних нестабільних умовах ринку.

В умовах ринкової економіки управління персоналом повинно набувати системності і завершеності на основі комплексного рішення кадрових проблем, впровадження нових і удосконалення існуючих форм і методів кадрової роботи.

Комплексний підхід до управління персоналом передбачає урахування організаційно-економічних, соціально-психологічних, правових, технічних, педагогічних і інших аспектів у їхній сукупності і взаємозв'язку при визначальній ролі соціально-економічних факторів.

Системний підхід до управління персоналом передбачає урахування взаємозв'язків окремих аспектів управління кадрами і виражається у розробці кінцевих цілей, визначенні шляхів їх досягнення, створенні відповідного механізму управління, що забезпечує комплексне планування, організацію і стимулювання системи роботи з персоналом.

Сутність управління персоналом розкривається за допомогою таких понять, як; трудові ресурси, трудовий колектив, персонал, кадри, людські ресурси, кадровий потенціал.

Трудові ресурси – це фізично розвинута частина населення, що володіє розумовими здібностями і знаннями, які необхідні для роботи у народному господарстві.

Кадровий потенціал підприємства – це гранична величина можливої участі працівників підприємства у його діяльності з урахуванням їх компетентності, психофізичних особливостей, інтересів, мотивацій.

Поняття "трудовий колектив" можна розглядати з двох боків, зокрема, як:

 • соціальну організацію (представлена адміністративно-правовою структурою);

 • соціальну спільність (представлена спонтанно виникаючими між-особистими зв'язками, структурою малих груп, поділом персоналу підприємства на соціальні групи).

Персонал підприємства – це сукупність його працівників (постійних і тимчасових, кваліфікованих і некваліфікованих), що працюють по найму та мають трудові відносини с роботодавцем.

Людські ресурси підприємства – це сукупність соціальних, психологічних і культурних якостей його працівників.

Трудовий потенціал працівника — це сукупність фізичних і духовних якостей людини, що визначають можливість і межі її участі у трудовій діяльності, здатність досягати у визначених умовах певних результатів, а також удосконалюватися в процесі праці.

Система управління персоналом являє собою комплекс цілей, задач і основних напрямків діяльності, а також різних видів, методів і відповідного механізму управління, спрямованих на підвищення продуктивності праці і якості роботи (див. дод. 1).

Цілями функціонування системи управління персоналом підприємства є:

• підвищення конкурентоспроможності підприємства; підвищення ефективності діяльності підприємства, зокрема, досягнення максимального прибутку;

• забезпечення високої соціальної ефективності функціонування трудового колективу;

• формування позитивного іміджу підприємства на ринку.

При формуванні системи управління персоналом підприємства слід враховувати як зовнішні, так і внутрішні чинники (див. дод. 2).

Успішне виконання встановлених цілей вимагає рішення таких задач в сфері управління персоналом:

• забезпечення потреби підприємства в робочій силі у необхідних обсягах і необхідної кваліфікації;

• досягнення обґрунтованого співвідношення між організаційно-технічною структурою виробничого потенціалу і структурою трудового потенціалу;

• повне та ефективне використання потенціалу працівника і виробничого колективу в цілому;

• забезпечення умов для високопродуктивної праці, високого рівня її організації, мотивації, самодисципліни, вироблення у працівника звички до взаємодії і співробітництва;

• закріплення працівника на підприємстві, формування стабільного колективу;

• забезпечення реалізації бажань, потреб і інтересів працівників відносно змісту праці, умов праці, виду зайнятості, можливості професійно-кваліфікаційного і посадового просування і т.п.;

• узгодження виробничих і соціальних задач (балансування інтересів підприємства і інтересів працівників, економічної і соціальної ефективності);

• підвищення ефективності управління персоналом, досягнення цілей управління при скороченні витрат на робочу силу.

Методи управління персоналом – це способи впливу на колективи та окремих працівників з метою здійснення координації їхньої діяльності в процесі функціонування підприємства. Методи управління персоналом поділяються на три основні групи: адміністративні, економічні і соціально-психологічні (див. дод. 3).

 1. Закріплення вивченого матеріалу

 1. Охарактеризуйте підходи до управління персоналом.

 2. Розкрийте сутність понять: "управління персоналом", "трудові ресурси", "трудовий колектив", "персонал", "кадри", "людські ресурси", "кадровий потенціал".

 3. Назвіть цілі функціонування системи управління персоналом підприємства.

 4. Вкажіть задачі в сфері управління персоналом.

 5. Назвіть методи управління персоналом та дайте їм характеристику.

5. Підсумок уроку

Д/З

Додаток 1

Системи управління персоналом підприємства • Підсистема загального та лінійного керівництва, що здійснює управління підприємством в цілому, управління окремими функціональними та виробничими підрозділами

 • Підсистема планування та маркетингу, що виконує роботу кадрової політики, стратегії управління персоналом, аналіз кадрового потенціалу, аналіз кадрового ринку праці, організацію кадрового планування та прогнозування потреби в персоналі, організацію реклами

 • Підсистема управління набором та обліком персоналу. Здійснює організацію залучення та відбору персоналу, обліку зарахування, переміщення, заохочення та звільнення персоналу, професійну організацію, організацію раціонального використання персоналу, управління зайнятістю, діловиробництво системи управління персоналом

 • Підсистема управління трудовими відносинами. Проводить аналіз та регулювання групових та особистісних взаємовідносин, відносин керівництва, управління виробничими конфліктами та стресами, соціально-психологічну діагностику, дотримання етичних норм взаємовідносин, управління взаємодією з профспілками

 • Підсистема забезпечення нормальних умов праці. Виконує такі функції, як: дотримання вимог психофізіології та ергономіки праці, дотримання вимог технічної естетики, охорони праці, військової охорони підприємства та окремих посадових осіб

 • Підсистема управління розвитком персоналу. Здійснює навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації, адаптацію нових працівників, оцінку кандидатів на вакантну посаду, поточну періодичну оцінку кадрів, організацію раціоналізаторську та винахідницьку діяльності, реалізацію ділової кар’єри та службово-професійного просування

 • Підсистема управління мотивацією поведінки персоналу здійснює такі функції: організація нормування та тарифікації трудового процесу, розробка систем оплати праці, розробка форм участі персоналу в прибутках, форм морального заохочення персоналу

 • Підсистема управління соціальним розвитком. Здійснює організацію громадського харчування, житлово-побутове обслуговування, розвиток культури та фізичного виховання, забезпечення охорони здоров’я та відпочинку, забезпечення дитячими закладами, організацію соціального страхування

 • Підсистема правового забезпечення

 • Підсистема інформаційного забезпечення системи управління персоналу

Додаток 2Зовнішні чинники

Ситуація на ринку праці

Трудове законодавство

Положення на ринкуСистема управління персоналомЦілі підприємства

Напрямки діяльності

Організаційна культура

Особливості менеджменту

Перспективи розвитку

Склад персоналу

Розмір підприємства

Внутрішні чинники

Додаток 3


Методи управління персоналомАдміністративні

Економічні

Соціально-психологічніФормування структури органів управління

Затвердження адміністративних норм і нормативів

Правове регулювання

Видання наказів, вказівок і розпоряджень

Інструктування

Набір, відбір і розставлення кадрів

Затвердження методик і рекомендацій

Розробка положень, посадових інструкцій, стандартів організації

Розробка регламентуючої документації

Встановлення адміністративних санкцій та заохоченьТехніко-економічний аналіз

Техніко-економічне обґрунтування

Техніко-економічне планування

Економічне стимулювання

Фінансування

Мотивація трудової діяльності

Оплата праці

Капіталовкладення

Кредитування

Ціноутворення

Участь у прибутках і капіталі

Оподаткування

Встановлення економічних норм і нормативів

Страхування

Встановлення матеріальних санкцій та заохочень


Соціально-психологічний аналіз

Соціально-психологічне планування

Створення творчої атмосфери

Участь робітників в управлінні

Соціальна та моральна мотивація

Задоволення культурних та духовних потреб

Формування колективів, груп

Створення нормального психологічного клімату

Встановлення соціальних норм поведінки

Розвиток в працівників ініціативи та відповідальностіВстановлення моральних санкцій та заохочень


Поділіться з Вашими друзьями:База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал