Тема предмет паблік рилейшнз як науки, її основні категорії (5 год.)Сторінка1/3
Дата конвертації29.12.2016
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТЕМА 1. Предмет паблік рилейшнз як науки, її основні категорії (5 год.)

 1. Укласти словничок термінів з паблік рилейшнз.

 2. Опрацювати основну і додаткову літературу та джерала з паблік рилейшнз.

 3. Ознайомтеся з основними принципами побудови зв’язків з громадськістю. З’ясуйте як принципи PR впливають на функції зв’язків з громадськістю.

Сем Блек визначив такі основні принципи PR:

  • відвертість інформації;

  • опора на об’єктивні закономірності масової свідомості, а також відносин між людьми, організаціями, фірмами і громадськістю;

  • рішуча відмова від суб’єктивізму, волюнтаристського підходу, натиску на громадськість, маніпулятивних спроб видавати бажане за дійсне;

  • пошана індивідуальності, орієнтація на людину, його творчі можливості;

  • залучення на роботу фахівців вищої кваліфікації з максимальним делегуванням повноважень аж до самих низових виконавців.

Д. Ньюс, А.Скотт і Дж. Турк в книзі «Це PR. Реалії паблік рілейшнз» сформулювали 10 базових принципів зв’язків з громадськістю. Зокрема:

  • паблік рілейшнз засновуються на реальних ситуаціях і фактах, а не на уявній дійсності. Тому основою їх успішної політики є абсолютна правдивість, ретельне планування і виконання програм, головною метою яких є задоволення громадських інтересів;

  • паблік рілейшнз – професія орієнтована на надання послуг, де осиними є інтереси громадськості, а не власна вигода. Іншими словами, паблік рілейшнз – це абсолютно віддане служіння громадськості:

  • оскільки піермен зобов'язаний звертатися до громадськості і шукати у неї підтримки програм і політики організації, головним критерієм вибору цих програм і напрямів політики повинен бути громадський інтерес. Тому необхідно бути мужнім, щоб відмовитися від виконання програми, яка вводить громадськість в оману;

  • зважаючи на те, що піермен звертається до різних груп громадськості через засоби масової інформації, що є за своїм характером суспільними каналами комунікації, він зобов'язаний зберігати чистоту цих каналів. Він ніколи не повинен навмисно чи ненавмисно вводити в оману засоби масової інформації;

  • знаходячись між організацією та громадськістю, що її оточує, піермени зобов'язані бути ефективними комунікаторами, передавати інформацію в обох напрямах до тих пір, поки не буде досягнуто взаєморозуміння (Джерело: Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. М., "Рефл-бук", К.: "Ваклер" - 2000. – С. 36-37).

З’ясуйте і проаналізуйте всі 10 принципи діяльності в сфері PR, сформульованих Д. Ньюсом, А.Скоттом і Дж. Турком.

 1. З’ясуйте співвідношення PR, реклами та пропаганди. Спробуйте подати матеріал графічно. Для цього ознайомтеся з поглядами на пропаганду рекламу та прокоментуйте їх:

Едвард Бернайз: «Пропаганда – послідовна, стійка кампанія, що представляє ідею, або групу ідей».

Сем Блек: «Слід чітко розмежовувати PR і пропаганду. В пропаганді не завжди враховуються етичні аспекти, це слово сьогодні використовується в основному для того, щоб пояснити ті види переконань, що засновуються виключно на особистій вигоді і в яких для досягнення цілей необхідно спотворити факти або навіть фальсифікувати їх. PR, навпаки визнає довготривалу відповідальність і пране переконати і досягнути взаєморозуміння через добровільне сприйняття думок та ідей. PR може бути успішним лише тоді, коли він засновується на етичних нормах і коли він здійснюється чесними засобами. В PR мета ніколи не виправдовує використання хибних,шкідливих або сумнівних засобів.

Мета PR – досягнення згоди, мета – пропаганди – створення руху. PR прагне до чесного діалогу, пропаганда до цього не прагне. Методи PR припускають повну відкритість, пропаганда при необхідно приховує факти. PR прагне до розуміння; пропаганда – до залучення прихильників».Макс Кукас: «Пропаганда пропонує готові рішення бездумному стаду».

Чарлз Сімпсон: «Пропаганда це організоване переконання».

Гарольд Лассуелл: «Пропаганда – постачання масовій аудиторії добре обдуманих односторонніх визначень».

Вікторія О’Доннелл і Гарт Джовет: «Пропаганда – це обдумане і систематичне зусилля, спрямоване на досягнення відгуку, який би відповідав намірам пропагандиста.

Герберт Блумер: «Особливість пропаганди полягає в тому, щоб досягнути мети (змусити людей прийняти точку зору, ставлення або цінності, що нав’язуються). Вона не дає можливості висловлювати протилежні думки. Мета пропаганди –головне і вона виправдовує засоби. Основним моментом у прагненні нав’язати думку стають не переваги самої думки, а звернення до інших мотивів».

Відмінність реклами та PR (за Семом Блеком)
Критерії

Реклама

Зв’язки з громадськістю

Використання ЗМІ

купівля часу та місця

висвітлення матеріалів пресою

Контроль повідомлень

Жорсткий

легкий контроль або його відсутність

Довіра до повідомлення

Низька

відносно висока

Тип цільової аудиторії

Вузька

Обмежена

Фокус діяльності

орієнтація на ринок та продаж

орієнтація на відносини або ситуацію

Критерій часу

Короткострокові цілі

Короткострокові й довгострокові цілі

Оцінка

встановлені методики виміру ефективності

Методи оцінки обмежені

5. Чому Е. Бернейз назвав зв’язки з громадськістю «новою пропагандою»?

6. Е. Бернайз у книзі “Інженерінг згоди” (1955) підкреслював, що у PR є три основні функції: “інформувати громадськість, сприяти переконанню громадськості, впливати на її уявлення”. Бернайз визначив кінцеву мету всіх PR-зусиль як досягнення згоди за допомогою PR-методів. Він вперше висловив ідею посередництва на основі відвертості, довіри, діалогу. Чи з’явилися нові важливі функції PR на сучасному етапі розвитку?

Теми рефератів, доповідей

1. Зв’язки з громадськістю, їхня сутність і функції.

2. Основні категорії паблік рилейшнз як науки.

3. Сем Блек про систему зв’язків з громадськістю.Література

 1. Блэк Сэм. Паблик рилейшнз. Что это такое? — М., 1990.

 2. Королько В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник. — 2-ге вид., допов. — К., 2001.

 3. Кулиш А. Public relations для общественных организаций. — Харьков, 2002.

 4. Почепцов Г. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. — К., 2001.

 5. Шаповалов В. И. Законы синергетики и глобальные тенденции // ОНС. — 2002. — № 3. — С. 141—145.ТЕМА 2. Масові комунікації в суспільстві. Планування зв’язків з громадськістю (5 год.)

2.1. Сутність і основні елементи системи масових комунікацій, її функції.

2.2. Зв’язок в Україні — головний чинник системи засобів масової комунікації.

2.3. Стратегічні комунікації, їх характеристика та роль у зв’язках з громадськістю.

2.4. Планування зв’язків з громадськістю.

Теми рефератів, доповідей

1. Основні складові системи зв’язків з громадськістю та їх характеристика.

2. Зв’язок — головний чинник системи масових комунікацій.

3. Стратегічні комунікації.

4. Організаційні форми управління зв’язками з громадсь-
кістю.

5. Алгоритм процесу розробки та реалізації програми зв’язків з громадськістю.

6. Кампанія паблік рилейшнз (PR-кампанія).
Література


 1. Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров и бизнесменов. — М., 1997.

 2. Блэк Сэм. Введение в паблик рилейшнз. — Ростов н/Д, 1998.

 3. Занецька О. В. Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект). — К., 1993.

 4. Королько В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник. — 2-ге вид., допов. — К., 2001.

 5. Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учеб. / Под ред. проф. Г. А. Васильева. — М., 1998.

 6. Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління. — К., 2001.


ТЕМА 3. Засоби масової інформації у зв’язках з громадськістю (5 год.)

3.1. Сутність і види засобів масової інформації, їхні функції, права та обов’язки.

3.2. Співпраця служби зв’язків з громадськістю зі ЗМІ, механізм їхньої взаємодії.

3.3. Взаємодія із закладами державного управління. 1. Запропонуйте свою модель періодизації розвитку PR в Україні.

 2. Правові основи та етичні засади розвитку зв’язків з громадськістю в Україні.

 3. Проаналізуйте діяльність PR-агентств в Україні.

 4. Яка з моделей PR: 1)прес-агентство/ паблісіті; 2) інформування громадськості; 3) двостороння асиметрична; 4) двостороння симетрична) відповідає сучасній практиці зв’язків з громадськістю в Україні? Обґрунтуйте свою думку.

 5. Проаналізуйте напрямки діяльності PR-агенств в Україні. Визначіть цілі, структуру Української Асоціації зі зв’язків з громадськістю (UAPR).

 6. Проаналізуйте засоби PR-діяльності українських політтехнологів. Чи коректно стверджувати про засилля «чорного» PR в українській політиці?

 7. Використання PR-технологій для створення позитивного іміджу України.


Теми рефератів, доповідей

1. Види засобів масової інформації та їхня роль у зв’язках з громадськістю.

2. Механізм взаємодії із засобами масової інформації.

3. Звернення та його роль у зв’язках з громадськістю.


Література

 1. Королько В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник. — 2-ге вид., допов. — К., 2001.

 2. Моисеев В. А. Паблик рилейшнз — средство социальной коммуникации. Теория и практика. — К., 2002.

 3. Почепцов Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. — М.; К., 2001.

 4. Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учеб./ Под ред. проф. Г. А. Васильева. — М., 1998.

 5. Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління. — К., 2001.ТЕМА 4. Зв’язки з громадськістю в промисловості та комерційній діяльності (5 год.)

4.1. Сутність і функції системи зв’язків з громадськістю в сучасній промисловості.

4.2. Основні типи ділового спілкування, їх характеристика і роль у зв’язках з громадськістю.

4.3. Особливості зв’язків з громадськістю в комерційній діяльності.Теми рефератів, доповідей

 1. Промислові партнери і ділове спілкування з ними.

 2. Синергетично-демократичний тип ділового спілкування.

 3. Проблеми внутрішньопромислових і комерційних комунікацій.

 4. Споживачі і клієнти як цільові аудиторії.

 5. Сутність і роль реклами в комерційній діяльності.

Література

 1. Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров и бизнесменов. — М., 1997.

 2. Блэк Сэм. Введение в паблик рилейшнз. — Ростов н/Д, 1998.

 3. Королько В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник. — 2-ге вид., допов. — К., 2001.

 4. Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учеб. / Под ред. проф. Г. А. Васильева. — М., 1998.

 5. Економіка підприємства // За заг. ред. С. Ф. Покропивного. — К., 2001.ТЕМА 5. Зв’язки з громадськістю у фінансовій сфері (5 год.)

  1. Система зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері, її основні елементи та особливості.

  2. Функції системи зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері.

  3. Роль зв’язків з громадськістю у формуванні інвестиційної політики та у відносинах з інвесторами.


Теми рефератів, доповідей

 1. Фінансова сфера життєдіяльності суспільства як сукупність фінансових відносин та їх регулювання.

 2. Особливості системи зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері.

 3. Необхідність та основні напрями досліджень у межах фінансових зв’язків з громадськістю.

 4. Зв’язки з громадськістю в системі відносин з інвесторами.

 5. Сутність і роль оборонних, наступальних та підкріплювальних комунікацій у зв’язках з громадськістю.


Література

 1. Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров и бизнесменов. — М., 1997.

 2. Блэк Сэм. Введение в паблик рилейшнз. — Ростов н/Д, 1998.

 3. Занецька О. В. Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект). — К., 1993.

 4. Королько В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник. — 2-ге вид., допов. — К., 2001.

 5. Почепцов Г. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. — К., 2000.

 6. Синяева И. М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учеб. / Под ред. проф. Г. А. Васильева. — М., 1998.

 7. Економіка підприємства / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. — К., 2001.


6. Зв’язки з громадськістю — передумова успіху менеджменту. Корпоративний імідж (5 год.)

6.1. Сутність та основні складові сучасного маркетингу.

6.2. Цілі і завдання зв’язків з громадськістю в сучасному маркетингу.

6.3. Роль служби зв’язків з громадськістю у забезпеченні готовності фірми до кризової ситуації та виходу з неї.


Теми рефератів, доповідей

1. Маркетинг і зв’язки з громадськістю.

2. Роль зв’язків з громадськістю у забезпеченні успіху в маркетингу.

3. Корпоративний імідж: сутність, характеристика, функції.

4. Роль зв’язків з громадськістю у формуванні та просуванні корпоративного іміджу.

5. Зростання ролі зв’язків з громадськістю в ринкових відносинах.

6. Роль зв’язків з громадськістю у запобіганні кризовим ситуаціям та їх розв’язанні.
Література


 1. Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров и бизнесменов. — М., 1997.

 2. Алешина И. В. Паблик рилейшнз для менеджеров: Курс лекций. — М., 2002.

 3. Джей Р. Малозатратный маркетинг. — СПб., 2003.

 4. Глухов В. В. Менеджмент: Учеб. — СПб., 2002.

 5. Матинцев АН. Стратегия, тактика и практика маркетинга: Учеб.-практ. пособие. — СПб., 2002.

 6. Почепцов Г. Паблік рилейшнз: Навч. посіб. — К., 2000.ТЕМА 7. Політична система і зв’язки з громадськістю (5год.)

7.1. Сутність, зміст, цілі та завдання політичних зв’язків з громадськістю.

7.2. Роль зв’язків з громадськістю у функціонуванні політичної системи.

7.3. Виборчі технології як найважливіша складова політичних зв’язків з громадськістю.


Теми рефератів і доповідей

1. Сутність, цілі та завдання політичних зв’язків з громадськістю.

2. Виборчі технології.

3. «Вихідні» функції політичної системи і роль зв’язків з громадськістю в їх реалізації.

4. Зв’язки з громадськістю та відносини з державою.
Література


 1. Баури Филипп А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия. — М.,
  2001.

 2. Калиберда А. Д. Связи с общественностью: Ввод. курс. — М., 2002.

 3. Моисеев В. А. Паблик рилейшнз — средство социальной коммуникации. Теория и практика. — К., 2002.

 4. Почепцов Г. Как становятся президентами. Избирательные технологии ХХ века. — К., 1999.

 5. Рубель К. В. Система зв’язків з громадськістю провідних країн світу. — К., 1997.

 6. Томенко М. Право вибору: політичні партії та виборчі блоки. — К., 1998.ТЕМА 8. Міжнародні зв’язки з громадськістю (10 год.)

8.1. Сутність і необхідність міжнародних зв’язків з громадськістю, їх суб’єкти та об’єкти.

8.2. Імідж і авторитет країни та їхня роль у міжнародних відносинах.

8.3. Система міжнародних комунікацій і аналіз міжнародної інформації та їхня роль у зв’язках з громадськістю.


Теми рефератів, доповідей

1. Сутність і необхідність міжнародних зв’язків з громадськістю.

2. Збирання й аналіз міжнародної інформації.

3. Система міжнародних комунікацій і тенденції її розвитку.


Література

 1. Блэк Сэм. PR: международная практика. — М., 1997.

 2. Герчикова И. Н. Деловая этика и регулирование международной коммерческой практики: Учеб. пособие. — М., 2002.

 3. Королько В. Г. Паблік рилейшнз. Наукові основи, методика, практика: Підручник. — 2-ге вид., допов. — К., 2001.

 4. Россохин Д., Лебедева А. Всемирная информационная паутина «Internet». — М., 1997.

 5. Рубель К. В. Система зв’язків з громадськістю провідних країн світу. — К., 1997.

 6. Сайтел Ф. Современные паблик рилейшнз: Пер. с англ. — М., 2002.

 7. Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління. — К., 2001.


Тема 9. Методи дослідження громадської думки (5 год.)

  1. Методи дослідження громадської думки:формальні, неформальні, бенчмаркінг, mix-методики.

  2. Назвіть основні джерела інформації. Охарактеризуйте їх.

  3. Що таке зведені дані, сумарні та системні показники?

  4. Розробити питання відповідної тематики (на власний розсуд) і провести дослідження громадської(студентської) думки.


Теми рефератів

 1. Інформація як засіб управління громадськістю.

 2. Зведена інформація, її особливості та типологія.

 3. Сумарні та системні показники.

 4. Основні джерела інформації в системі паблик рілейшнз.

 5. Вимоги до змісту інформації.

 6. Умови ефективності інформації.

 7. Проблема первинної та вторинної інформації.


Література

 1. Баури Филипп А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия. — М.,
  2001.

 2. Калиберда А. Д. Связи с общественностью: Ввод. курс. — М., 2002.

 3. Моисеев В. А. Паблик рилейшнз — средство социальной коммуникации. Теория и практика. — К., 2002.

 4. Почепцов Г. Как становятся президентами. Избирательные технологии ХХ века. — К., 1999.

 5. Рубель К. В. Система зв’язків з громадськістю провідних країн світу. — К., 1997.

 6. Томенко М. Право вибору: політичні партії та виборчі блоки. — К., 1998.

ТЕМА 10. Методи впливу на громадськість. Вербальні комунікації в системі зв’язків з громадськістю. (15 год.)

  1. Вплив на громадськість як один з основних напрямків діяльності служб паблик рілейшнз.

  2. Критерії класифікації методів впливу на громадськість.

  3. Комплексні методи паблик рілейшнз.

  4. Поняття “вербальні комунікації”.

  5. Практичне значення вербальних комунікацій в системі зв’язків з громадськістю та їх основні функції.

  6. Види мовної діяльності та їх особливості.

  7. Мова як соціальне явище.

  8. Проблема культури мовлення, вміння говорити та слухати.

  9. Мова і комунікації.

Теми рефератів

 1. Типологія вербальних комунікацій.

 2. Усна мова, її характерні риси та різновиди.

 3. Особливості різних видів усної комунікації.

 4. Монолог та діалог в комунікаціях з громадськістю.

 5. Класифікація діалогів.

 6. Переговори та їх місце в системі комунікацій.

 7. Слухання як аспект усних вербальних комунікацій.

 8. Проблема ефективного слухання.

Література

 1. Баури Филипп А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия. — М.,
  2001.

 2. Калиберда А. Д. Связи с общественностью: Ввод. курс. — М., 2002.

 3. Моисеев В. А. Паблик рилейшнз — средство социальной коммуникации. Теория и практика. — К., 2002.

 4. Почепцов Г. Как становятся президентами. Избирательные технологии ХХ века. — К., 1999.

 5. Рубель К. В. Система зв’язків з громадськістю провідних країн світу. — К., 1997.

 6. Томенко М. Право вибору: політичні партії та виборчі блоки. — К., 1998.

ТЕМА 11. Невербальні комунікації в системі зв’язків з громадськістю. (10 год.)

  1. Поняття невербальних комунікацій, їх основні функції та значення.

  2. Біологічні та соціальні фактори виникнення та існування невербальних комунікацій.

  3. Взаємозв’язок вербальних та невербальних комунікацій в комунікаційному процесі.

  4. Можливості їх використання в комунікаціях з громадськістю.

Теми рефератів

 1. Основні знакові системи, що використовуються в невербальних комунікаціях.

 2. Специфіка та характерні риси різних видів невербальної комунікації.

 3. Оптико-кінетична знакова система: жести, міміка, пантоміма.

Література

 1. Баури Филипп А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия. — М.,
  2001.

 2. Калиберда А. Д. Связи с общественностью: Ввод. курс. — М., 2002.

 3. Моисеев В. А. Паблик рилейшнз — средство социальной коммуникации. Теория и практика. — К., 2002.

 4. Почепцов Г. Как становятся президентами. Избирательные технологии ХХ века. — К., 1999.

 5. Рубель К. В. Система зв’язків з громадськістю провідних країн світу. — К., 1997.

 6. Томенко М. Право вибору: політичні партії та виборчі блоки. — К., 1998.


ТЕМА 12. Подійні комунікації в системі зв’язків з громадськістю. (10 год.)

  1. Подійна комунікація: поняття, сутність, місце у системі зв’язків з громадськістю.

  2. Переваги та складності подійних комунікацій.

  3. Поняття спеціальних заходів в системі зв’язків з громадськістю, їх основні риси та можливості застосування службами паблик рілейшнз.

  4. Типологізація спеціальних заходів.

  5. Презентаційні, демонстраційні, дозвільні, інформаційні та благодійницькі заходи, їх загальна характеристика та головні цілі.

Теми рефератів

 1. Конференції внутрішні та зовнішні, їх тематична спрямованість та характер.

 2. Порядок організації та проведення конференцій, особливості роботи із ЗМІ.

 3. Дні відкритих дверей як засіб комунікацій з громадськістю, особливості організації та проведення.

 4. ”Круглі столи” в системі комунікацій з громадськістю.

 5. Виставки — провідний засіб паблик рілейшнз.


Література

 1. Баури Филипп А. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия. — М.,
  2001.

 2. Калиберда А. Д. Связи с общественностью: Ввод. курс. — М., 2002.

 3. Моисеев В. А. Паблик рилейшнз — средство социальной коммуникации. Теория и практика. — К., 2002.

 4. Почепцов Г. Как становятся президентами. Избирательные технологии ХХ века. — К., 1999.

 5. Рубель К. В. Система зв’язків з громадськістю провідних країн світу. — К., 1997.

 6. Томенко М. Право вибору: політичні партії та виборчі блоки. — К., 1998.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал