Тема Походження і розвиток української мови. Місце української мови серед інших мов світу. Діалекти української мовиСкачати 38.84 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір38.84 Kb.

Питання до самостійної роботи

з дисципліни «Українська мова у професійному спілкуванні»
Тема 1. Походження і розвиток української мови. Місце української мови серед інших мов світу. Діалекти української мови.

Тема 2. Сучасна українська літературна мова. Мовна норма та її значення для суспільства. Види норм української літературної мови: Основні стилі сучасної, української літературної мови.

Тема 3. Предмет фонетики. Загальна характеристика та класифікація звуків української мови. Порівняльна характеристика звукової системи української, та інших мов світу (тюркських, германських, романських). Зміни приголосних і голосних у потоці мовлення (асиміляція, дисиміляція, спрощення і т.д.). Фонетична транскрипція:

Тема 4. Поняття про фонему. Фонеми і варіанти фонем. Чергування голосних і приголосних фонем в українській мові. Поняття милозвучності мови.

Тема 5. Поняття про орфоепію. Вимова голосних. Вимова приголосних. Акцентуаційна мовна норма. Деякі особливості вимови слів іншомовного походження. Орфоепія і питання культури мови.

Тема 6. Орфоепія і графіка. Звуки і букви. Співвідношення між і звуками української літературної мови і буквами українського алфавіту. До історії українського правопису.

Тема 7. Принципи українського правопису в порівнянні з фонемно-графічним співвідношенням в інших мовах.

Тема 8. Предмет лексикології. Слово як одиниця мови. Значення слова іпоняття. Багатозначність слова. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми. Фразеологія. Джерела фразеології української літературної мови.. Типи фразеологічних одиниць.

Тема 9. Характеристика лексики сучасної української мови з погляду походження. Іншомовні запозичення, лексичні інтернаціоналізми. Активна і пасивна лексика в сучасній українській мові. Склад української лексики зі стилістичного погляду.

Тема 10. Типи словників. Морфемна структура слова і словотвір. Поняття морфеми. Корінь слова. Афікси. Зміни в морфемній будові слова.

Тема 11. Способи словотвору в українській мові. Іншомовні словотворчі елементи.

Тема 12. Предмет граматики. Розділи граматики. Морфологія. Предмет і основні поняття морфології. Частини мови.

Тема 13. Самостійні частини мови. Іменник. Класифікація іменників за лексико-семантичними ознаками. Граматичні категорії іменника. Іменник (продовження)..- Відмінювання іменників.

Тема 14. Прикметник. Розряди прикметників за значенням. Ступенювання якісних прикметників. Відмінювання прикметників.

Тема 15. Розряди числівників за значенням. Групи числівників за будовою. Відмінювання числівників.

Тема 16. Структурні класи дієслів. Дві основи дієслова. Дієслівні категорії.

Тема 17. Категорія способу. Вид дієслова. Поняття модальності. Часи дієслова. Дієвідмінювання. Дієслівні форми на -но, -то. Дієприкметник. Дієприслівник.

Тема 18. Групи займенників за значеннням. Відмінювання займенників. Прислівник. Розряди прислівників за значенням. Морфологічний склад прислівників. Правопис прислівників.

Тема 19. Прийменник. Групи прийменників за походженням і морфологічним складом. Вживання прийменників з відмінковими формами іменників, займенників і т.д.

Тема 20. Сполучник. Сполучники сурядності і підрядності. Морфологічний склад сполучників. Частка. Формотворчі і словотворчі частки. Модальні частки. Правопис часток. Вигук. Групи вигуків за значенням.

Тема 21. Предмет синтаксису. Словосполучення. Типи словосполучень. Способи зв'язку слів у словосполученні.

Тема 22. Речення. Поняття про речення. Основні ознаки речення. Класифікація речень за метою висловлювання. Використання різних типів речень залежно від стилю мовдення.

Тема 23. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення. Односкладні речення. Неповні та еліптичні речення. Слова-речення.

Тема 24. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. Речення З' відокремленими членами (означеннями, обставинами, додатками). Речення, ускладнені вставними і вставленими конструкціями. Звертання.

Тема 25. Найголовніші правила пунктуації для оформлення простих ускладнених речень.

Тема 26. Основні типи складних речень. Складносурядне речення. Класифікація складносурядних речень. Пунктуація у складносурядних реченнях.

Тема 27. Складнопідрядне речення. Принципи класифікації складнопідрядних речень. Структурно-семантичні типи складнопідрядних речень. Розділові знаки, у складнопідрядному реченні.

Тема 28. Класифікація безсполучникових складних речень за будовою і семантикою частин. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.Тема 29. Конструкції з чужим мовленням. Правила пунктуаційного оформлення складних синтаксичних конструкцій/


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал