Тема Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинстваСкачати 259.26 Kb.
Дата конвертації15.07.2017
Розмір259.26 Kb.
ТипРішення
Плани практичних занять з

«Господарського процесу» – І семестр
ЦГЮ – 4 курс

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Тема 1. Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства.

(2 години)


 1. Виникнення комерційних (торгових) судів у взаємозв’язку із розвитком комерційних(торговельних) відносин та торгового (комерційного) права.

 2. Історія становлення господарських судів та господарського судочинства в Україні. Одеський комерційний суд.

 3. Досвід запровадження спеціальних судів для розгляду господарських спорів в інших країнах.

 4. Система, склад та структура господарських судів, їх місце в судовій системі України.

 5. Завдання та функції господарських судів України.

 6. Право на звернення у господарський суд: особливі суб’єкти, підстави та наслідки.


Завдання 1. Порівняйте систему господарських, адміністративних та загальних судів України. Визначте відмінності.
Завдання 2. Поясність розбіжність у кількості місцевих та апеляційних господарських судів.

Завдання 3. Обґрунтуйте відмінність колегії від палати господарського суду та поясніть значення їх функціонування.

Основна література:

 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

 2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України вiд 07.07.2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - N 41-42. - N 43, N 44-45. - Ст.529.

 3. Питання мережі господарських судів України: Указ Президента України вiд 12.08.2010 р. № 811/2010 // Офіційний вісник України вiд 21.08.2010 – 2010. - № 62. - Стор. 14. – Ст. 2161.

 4. Рішення Конституційного суду України від 12 липня 2011 року № 9-рп/2011(щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-11

 5. Рішення Конституційного суду України від N 8-рп/2010 від 11.03.2010 р. у справі щодо офіційного тлумачення термінів «найвищий судовий орган», «вищий судовий орган», «касаційне оскарження», які містяться у статтях 125, 129 Конституції України // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-10

 6. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

 7. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

 8. Два века истории хозяйственного правосудия Украины. / В.С. Балух; [научн. ред.: проф. П.П. Музыченко, А.А. Сурилов]. – Одесса: Астропринт, 2008. – С. 21.


Додаткова література:

 1. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985

 2. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс Украины: Учебное пособие (курс лекций). – Х., 2012. – 192 с..

 3. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

 4. Притика Д.М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх удосконалення. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 328 с.


Тема 2. Поняття та система господарського процесуального права

(2 години)


 1. Поняття господарського процесу, його форми, предмет та стадії.

 2. Предмет та метод господарського процесуального права. Господарсько-процесуальні правовідносини.

 3. Принципи господарського судочинства.

 4. Джерела господарського процесуального права.

 5. Загальна характеристика Господарського процесуального кодексу України та проектів нового ГПК та Кодексу господарського судочинства.

 6. Зв’язок господарського процесуального права з іншими галузями права України.


Задача 1. При розгляді справи в господарському суді першої інстанції з метою з’ясування деяких обставин справи виникла потреба у проведенні судової експертизи. Суд порекомендував позивачу надати висновок експерта, що не було зроблено. Суд за власною ініціативою виніс ухвалу про призначення експертизи.

Чи були порушені судом у даному разі принципи господарського процесу, а якщо були, то які саме?


Задача 2. Російська експедиторська компанія «А» звернулася до господарського суду Одеської області з позовною вимогою до українського підприємства «Б» з вимогою про стягнення боргу за експедиторським договором. У судовому засіданні представник позивача заявив клопотання про слухання спрв на підставі арбітражного процесуального законодавства російської Федерації, посилаючись на пункт контракту, де було відповідне застереження, та на Закон України «Про міжнародне приватне право».

Визначте, чи має суд задовольнити відповідне клопотання. Обгрунтуйте випадки застосування у господарському процесі положень іноземного законодавства


Завдання 1. Поясніть значення та можливість застосування у господарському процесі принципу арбітрування.
Завдання 2. Наведіть приклади, визначте види та основну проблематику роз`яснень (рекомендацій) Вищого господарського суду України у сфері застосування процесуальних норм.
Основна література:

 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

 2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18-22. – Ст. 144.

 3. Про судовий збір: Закон України вiд 08.07.2011 р. № 3674-VI // Офіційний вісник України – 2011. - № 59. - Стор. 110. – Ст. 2349.

 4. Про судоустрій і статус суддів: Закон України вiд 07.07.2010 р. № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - N 41-42. - N 43, N 44-45. - Ст.529.

 5. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24.- Ст. 207.

 6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон Украхни від 14 травня 1992 р. в редакції 2013 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

 7. Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності: Постанова ВВР від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9.- Ст. 66.

 8. Проект Господарського процесуального кодексу України (реєстр. № 2178 від 06.03.2008 р.) // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=31920

 9. Проект Кодексу господарського судочинства (реєстр. № 2777 від 16.07.2008 р) // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=33065

 10. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

 11. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.


Додаткова література:

 1. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985.

 2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

 3. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.


Тема 3. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам

(2 години)


 1. Поняття та правові засади підвідомчості. Співвідношення з поняттям «компетенція» господарського суду.

 2. Відмежування підвідомчості цивільних, адміністративних та господарських справ.

 3. Виключна (предметна) підвідомчість господарських справ.

 4. Поняття та види підсудності справ господарському суду.

 5. Порядок передачі справ з одного господарського суду до іншого.


Задача 1. В господарський суд звернулось підприємство „А” до підприємства „Б” з позовом про визнання недійсним ліцензійного договору та про визнання права попереднього користування торговельною маркою. Підприємство „Б” клопотало перед господарським судом з посиланням на припис пункту 1 частини першої статті 80 ГПК припинити провадження у справі. Таке припинення мотивувалося тим, що спір не підлягає вирішенню в господарських судах України, оскільки власником свідоцтв на спірні знаки для товарів і послуг (торговельні марки) є громадянин В. (що не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності), за заявками якого й здійснено державну реєстрацію цих торговельних марок та з яким відповідач зі справи уклав ліцензійний договір на їх використання.

Яке рішення має прийняти суд із приводу клопотання підприємства „Б”?Задача 2. До господарського суду звернувся громадянина «А» з позовною заявою до сільськогосподарського кооперативу «Б». Предметом позову було стягнення вартості паю. У позовній заяві громадянин «А» вказав на підвідомчість спору господарському суду у зв’язку із тим, що відповідно до ГК України, кооператив є корпоративним підприємством, а відносини між членами кооперативу та кооперативом є корпоративними правовідносинами.

З’ясуйте питання про те, чи правильно визначено позивачем підвідомчість справи?


Завдання 1. В чому полягає проблематика віднесення до компетенції господарських судів публічно-господарських спорів? Визначте компетенцію господарських судів за проектом ГПК та КГС.
Завдання 2. Які Ви можете запропонувати напрями уніфікації господарського, цивільного та адміністративного процесів з питань підсудності справ (підсудність за вибором позивача, альтернативна підсудність)?
Основна література:

 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

 2. Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності: Постанова ВВР від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9.- Ст. 66.

 3. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам: Постанова Пленуму ВГСУ від 24.10.2011 р. № 10 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010600-11

 4. Про деякі питання практики визначення підсудності справ та передачі справ з одного господарського суду до іншого. Інформаційний лист ВГСУ від 26.03.2002 р. // Вісник господарського судочинства. – 2002. - № 3. – С. 125-126.

 5. Про практику Верховного Суду України щодо застосування норм законодавства про підвідомчість справ господарським судам. Інформаційний лист ВГСУ від 06.09.2004 р. // Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 4. – С. 116-127.

 6. Про деякі питання розгляду справ за участю іноземних підприємств та організацій: роз’яснення президії ВГСУ від 31.05.2002 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_608600-02

 7. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин: постанова Пленуму ВГСУ від 17.05.2011 р. // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0006600-11

 8. Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин: Рекомендації Президії ВГСУ вiд 28.12.2007 № 04-5/14 // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v5_14600-07

 9. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

 10. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.


Додаткова література:

 1. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс Украины: Учебное пособие (курс лекций). – Х., 2012. – 192 с.

 2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

 3. Подцерковний О.П. Щодо підвищення ефективності примусового стягнення грошових коштів у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 7. – С. 68-70.


Тема 4. Учасники судового процесу

(2 години)


 1. Поняття та класифікація учасників господарського процесу.

 2. Правовий статус судді господарського суду та порядок його відводу.

 3. Правовий статус сторін, третіх осіб та їх представників

 4. Участь в господарському процесі осіб, які вступають у процес з метою захисту державних і суспільних інтересів.

 5. Участь у господарському процесі адвокатів та перекладачів.

 6. Участь у господарському процесі осіб, які залучаються для надання пояснень і висновків.


Задача 1. Суддя Іванов прийнявши позовну заяву від ПП «Антей» до ТОВ «Південь» про стягнення 50 тис.грн. і своєю ухвалою призначив розгляд справи на 28 жовтня 2011 р. У судовому засіданні суддя впізнав у представника однієї із сторін професора юридичного ВНЗ, який йому читав лекції при здобутті юридичної освіти. Суддя заявив самовідвід.

Чи правильно вчинив суддя Іванов? У якому порядку має бути заявлено відвід та самовідвід судді? Чи підлягає відвід чи самовідвід оскарженню?


Задача 2. Прокурор звернувся з позовом в інтересах комунального підприємства. Відповідач заперечував проти позову прокурора, вказавши, що прокурор може подавати позов лише в інтересах держави. Відповідач просив залишити заяву прокурора без розгляду. Прокурор, заперечуючи проти доводів відповідача, вказав, що діяльність комунального підприємства забезпечує інтереси всього населення, а отже і держави. Яке рішення має прийняти суд за результатом розгляду заяви відповідача?
Завдання 1. Визначте види зловживань процесуальними правами та їх попередження у судовому процесі.
Завдання 2. Дайте порівняльну характеристику учасників господарського процесу за ГПК та проектами ГПК та КГС.
Завдання 3. Складіть договір про юридичне представництво в суді та відповідний документ, що підтверджують повноваження представника.
Основна література:

 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

 2. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України 2013 р.р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

 3. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу судами першої інстанції: Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18  // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0018600-11

 4. Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам: Постанова Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 № 7 // Вісник господарського судочинства. – 2012. - № 3. – С. 42.

 5. Про деякі питання розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій. Рекомендації президії ВГСУ від 31.05.2002 р. // Юридичний вісник України. – 2002. - № 30. – С. 26-30.

 6. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

 7. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.


Додаткова література:

 1. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

 2. Вечірко І. Господарський суд як суб’єкт процесуальних правовідносин у провадженні у справах про банкрутство // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 6. – С. 21-24.

 3. Лазько Г. З. Особливості реалізації процесуального представництва в господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2008. - № 3. – С. 108-112.

 4. Литвинова А.П., Ребриста С.В. Проблеми процесуальних форм вирішення господарських спорів за відсутності відповідача у судовому процесі // вісник господарського судочинства. – 2005. - № 3. – С. 29-32.

 5. Хитрик Б.В. Представництво інтересів держави в господарському процесі// http://ua-reporter.com/novosti/84706

 6. Шацький І.Б. Правосуб’єктність місцевого господарського суду як органу судової влади // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 2. – С. 145-150.


Тема 5. Судові витрати у господарському процесі

Тема 6. Строки у господарському процесі

Тема 7. Засоби відповідальності та примусу у господарському процесі

(2 години) 1. Поняття та правові засади судових витрат.

 2. Види судових витрат.

 3. Порядок сплати судових витрат. Звільнення від сплати судових витрат.

 4. Поняття та правові засади господарських процесуальних строків.

 5. Співвідношення та правові наслідки зупинення, перерви, поновлення та продовження процесуальних строків.

 6. Поняття та особливості господарсько-процесуального примусу та відповідальності.

 7. Форми господарсько-процесуального примусу та відповідальності у господарському процесі.

 8. Судові штрафи в господарському процесі та інші заходи відповідальності.


Задача 1. У квітні 2012 року підприємство «Альфа» звернулось до господарського суду Донецької області з позовом до публічного акціонерного товариства «Концерн С» про стягнення штрафу в сумі 6195,00 грн. за неправильно зазначений код одержувача у накладній № 4995561, що призвело до значних матеріальних витрат. Підприємство Альфа зазначало у своєї позовної заяві відшкодування як судових витрат, так і сум, що були сплачені учасником судового процесу юридичній фірмі за отримання юридичних послуг.

Чи має господарський суд у разі задоволення позову задовольнити вимоги щодо відшкодування витрат на юридичні послуги?


Задача 2. Позивач сплатив судовий збір у розмірі 2000 гривень шляхом банківського переказу на рахунок, який отримав в канцелярії господарського суду. Проте суддя повернув позовну заяву позивачеві, мотивуючи в ухвалі необхідністю банківського підтвердження в платіжному дорученні про зарахування коштів в дохід бюджету. Чи є підстави для оскарження такої ухвали?
Задача 3. Підприємство «А» звернулося до підприємства «Б» позовною вимогою про стягнення боргу, сплативши судовий збір. У ході судового розгляду підприємство «Б» довело відсутність своєї вини, надавши висновок Торгово-промислової палати про наявність обставин непереборної сили, що унеможливили своєчасне виконання зобов’язання. Позивач просив покласти судові витрати на відповідача незалежно від результатів розгляду справи, посилаючись на те, що відповідач не повідомив його своєчасно про наявність таких обставин.

Як суд має розподілити судові витрати у цьому випадку при відмові у задоволенні позову?


Завдання 1. Складіть заяву до господарського суду про поновлення процесуального строку на подачу апеляційної скарги та поясніть зв’язок цієї заяви з іншими правовими документами.
Основна література:

 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

 2. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24.- Ст. 207.

 3. Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 р. // Голос України від 03.08.2011. - № 142.

 4. Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України : Постанова пленуму ВГСУ від 21.02.2013 № 7 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/va007600-13

 5. Про деякі питання практики застосування Закону України «Про судовий збір»: Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 21.11.2011 № 01-06/1625/2011 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_869600-12

 6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Приватного малого підприємства - фірми „Максима“ щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 59 Конституції України, частини першої статті 44 Господарського процесуального кодексу України від 11 липня 2013 року № 6-рп/2013 (справа про відшкодування витрат на юридичні послуги у господарському судочинстві) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-13

 7. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

 8. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.


Додаткова література:

 1. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985.

 2. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс Украины: Учебное пособие (курс лекций). – Х., 2012. – 192 с.

 3. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

 4. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

 5. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Арбитражный процесс. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.

 6. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

 7. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.

 8. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків, 1999. – 346 с.


Тема 8, 9. Докази, запобіжні заходи та заходи до забезпечення позову у господарському процесі

(2 години)


 1. Поняття та ознаки доказів в господарському процесі.

 2. Поняття доказування. Співвідношення доказів та доказування.

 3. Види доказів. Експертний висновок в процесі доказування.

 4. Витребування, огляд, дослідження доказів та оцінка доказів.

 5. Поняття та правові підстави застосування запобіжних заходів.

 6. Види запобіжних заходів та порядок застосування запобіжних заходів господарськими судами.

 7. Поняття, види та правові підстави застосування заходів до забезпечення позову.

 8. Скасування, оскарження та виконання ухвали про вжиття заходів до забезпечення позову.


Задача 1. КБ «Грошовий потік» звернулося до господарського суду з позовом до ТОВ «Будсервіс» про сплату відсотків за користування кредитом у розмірі, що перевищує визначений договором. КБ «Грошовий потік» обґрунтував дану вимогу тим, що договором закріплено право банку змінювати процентну ставку в односторонньому порядку у випадку зміни облікової ставки Національного банку України. Не дивлячись на підвищення облікової ставки НБУ під час користування кредитом і своєчасного сповіщення позичальника про збільшення відсотків за договором, ТОВ «Будсервіс» відмовляється сплачувати підвищений розмір відсотків.

Визначіть предмет доказування по справі. Які факти і ким підлягають доказуванню? Чи є підстави для звільнення від доказування деяких із них? Які докази можуть бути використані сторонами?


Задача 2. Під час підготовки до судового розгляду справи щодо невиконання зобов’язання, суддя господарського суду виявив, що сторони виготовили та підписали договір за допомогою електронно-обчислювальної техніки, у якій використана система електронно-цифрового підпису.

За допомогою яких засобів доказування може бути підтверджений факт укладання договору? Як слід вчинити суду в даній ситуації?


Задача 3. Представник відповідача надав в ході судового засідання господарського суду відеокасети із записом переговорів керівництва позивача та відповідача з приводу спірного договору, що розглядається судом.

Позивач заперечував проти досліджування цих відеокасет, оскільки вони містять відомості, що становлять комерційну таємницю, і він не був з ними ознайомлений до судового засідання.

Відповідач звернув увагу суду, що в судовому засіданні знаходяться лише представники позивача і відповідача, а тому про розголошення комерційної таємниці мови йти не може. З приводу відеокасет, відповідач пояснив, що він їх показав представнику позивача до того, як зайти до залу судового засідання, тому позивач знав про їх існування.

Як має вчинити суд? Який порядок дослідження та зберігання інших документів і матеріалів?


Задача 4. Між товариством «Н» та товариством «П» виник спір з приводу користування земельною ділянкою.

Товариство «Н» звернулося до господарського суду із заявою про вжиття запобіжних заходів шляхом заборони товариству «П» продавати, здавати в аренду, вчиняти будь-які інші дії по відношенню до земельної ділянки, що є спірною.Яке рішення повинен прийняти суд? Які види запобіжних заходів ви знаєте?
Задача 5. Підприємство „А” звернулося до підприємства „Б” з позовом про витребування майна та просило для забезпечення позову накласти арешт на майно. Інша сторона заперечувала, вказавши, що співвласником майна є інша особа – ПАТ „К”. Яке рішення може прийняти суд за результатами розгляду заяви про забезпечення позову?
Завдання 1. Підготуйте клопотання про залучення (витребування) письмового доказу, речового доказу, експертного висновку тощо на підставі самостійно змодельованих даних.
Завдання 2. Складіть заяву про заходи до забезпечення позову в корпоративних спорах на підставі самостійно змодельованих даних.
Основна література:

 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

 2. Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову: Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №16 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0016600-11

 3. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

 4. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

 5. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

 6. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України от від 26.12.2011 р. № 18 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0018600-11

 7. Про електронні перевізні документи: Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 27.02.2012 № 01-06/223/2012 // http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/970/


Додаткова література:

 1. Абова Т.Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основные принципы. – М.: Юрид лит., 1985.

 2. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс Украины: Учебное пособие (курс лекций). – Х., 2012. – 192 с.

 3. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

 4. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 248 с.

 5. Булгакова І.В. Деякі питання забезпечення позову в господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – 2005. - № 3. – С. 197-203.

 6. Валеев Д.Х., Нуриев А.Г. Арбитражный процесс. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.

 7. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук’янець; За заг. ред. к.ю.н. В.Д. Чернадчука. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2006. – 331 с.

 8. Петрик І.Й. Використання в якості доказів інформації, яка створена засобами електронно-обчислювальної техніки // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 2000. - № 1. – С. 76-79.

 9. Подцерковний О.П. Щодо підвищення ефективності примусового стягнення грошових коштів у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 7. – С. 68-70.

 10. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків, 1999. – 346 с.


Тема 10. Досудове та мирове врегулювання як форма вирішення господарських спорів. Медіація

(2 години)


 1. Поняття «господарський спір» та форми його вирішення (врегулювання).

 2. Поняття досудового порядку врегулювання господарських спорів, історія його виникнення та значення для сучасної практики застосування.

 3. Порядок пред’явлення і розгляду претензій та виникаючі у зв’язку із цим правові наслідки.

 4. Особливість пред’явлення та розгляду претензій органами транспорту, у тому числі у міжнародному залізничному вантажному сполученні.

 5. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів.

 6. Порядок укладання мирової угоди в господарському процесі та її процесуального оформлення (реалізації).

 7. Поняття медіації як форми правової роботи.


Задача 1. Між ВАТ «Краяни» та ТОВ «Світоч» виник спір з приводу виконання договору купівлі-продажу. ВАТ «Краяни» звернулося з позовом до господарського суду за захистом своїх інтересів. Представник ТОВ «Світоч» в суд не з’явився, мотивуючи тим, що ВАТ «Краяни» не застосувало заходи досудового врегулювання спору, а саме претензійний порядок. Зазначений порядок в договорі між товариствами не був зафіксовано. Чи правомірні дії ТОВ «Світоч». Як в цьому разі має діяти суд?
Завдання 1. Розкрийте зміст рішення Конституційного суду у справі про досудове врегулювання спорів.
Завдання 2. Змоделюйте претензію із приводу виникнення прострочення платежу за два місяці за поставку лісоматеріалів між ВАТ «К» та ПП «Мрія».
Завдання 3. Визначте підстави за яких вжиття заходів з досудового врегулювання спорів є обов’язковим.
Основна література:

 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

 2. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24.- Ст. 207.

 3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон Украхни від 14 травня 1992 р. в редакції Закону України від 2013 р. // ВВР України. – 1992. - № 21. – Ст. 296.

 4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий Дім „Кампус Коттон Клаб” щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 09.07.2002 р.

 5. Правила заявлення та розгляду претензій, затвердженими наказом Мінтрансу України від 21.11.2000 N 644// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0568-02

 6. Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення ( СМГС), яка діє з 1 листопада 1951 року // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_011

 7. Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_291

 8. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.практ комент. – К.: Юстиніан, 2008. – 872 с.

 9. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.


Додаткова література:

 1. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс: курс лекций. Х., 2012. – 192 с.

 2. Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Треушникова. – М., 1993.

 3. Боровик С.С., Джунь В.В., Мудрий С.М. Захист прав суб’єктів господарювання в арбітражних судах України. – К.: Оріяни, 2001. – 228 с.

 4. Кройтор В.А. Претензии и иски в практике разрешения хозяйственных споров: Науч.-практ. пособие. – Х.: Эспада, 2001. – 356 с.

 5. Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків, 1999. – 346 с.

 6. Фединяк Л. Примірювальні процедури та медіація як способи вирішення зовнішньоекономічних спорів: правотворчий досвід України та іноземних держав // Підприємництво господарство і право. – 2006. – № 2. – С. 3-6.


Тема 11. Вирішення господарських спорів третейськими судами та Міжнародним комерційним арбітражем

(1 година)


 1. Поняття та правові засади діяльності третейських судів.

 2. Повноваження третейського суду щодо вирішення господарських спорів.

 3. Договірне застереження щодо арбітражного розгляду справи. Міжнародний комерційний арбітраж, Міжнародна морська арбітражна комісія та Регламент.


Задача 1. Підчас розгляду справи Міжнародним комерційним арбітражним судом при ТПП України між підприємством з іноземними інвестиціями (позивач) та приватним підприємцем – громадянином України останній заявив клопотання про припинення провадження у справі у зв’язку із тим, що, по-перше, підприємство – позивач не є нерезидентом, а отже спір не відноситься до компетенції цього арбітражу. А по-друге, у зв’язку із встановленням п. 5 договору, що не чітко визначив арбітражний орган: «Спір підлягає вирішенню в комерційному арбітражі України». Яке рішення із цього клопотання має прийняти МКАС.
Завдання 1. Поясніть поняття третейського суду AD HoCK.
Завдання 2. Визначте, які господарські спори не можуть розглядатися в третейському суді та поясніть чому.
Основна література:

 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

 2. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004  № 1701-IV // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1701-15

 3. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України вiд 24.02.1994  № 4002-XII // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4002-12

 4. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України от від 26.12.2011 р. № 18 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0018600-11

 5. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців сьомого, одинадцятого статті 2, статті 3, пункту 9 статті 4 та розділу VIII «Третейське самоврядування» Закону України «Про третейські суди» (справа про завдання третейського суду) від 10 січня 2008 р. № 1-рп/2008 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-08

 6. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

 7. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

 8. Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под ред. И.Г. Побирченко. – К.: Издательский дом «Ин Юре» – 973 с.

 9. Побірченко І. Діяльність міжнародного арбітражу в Україні та його міжнародні зв’язки // Право України. –2011. – № 11. – С. 8-21.

 10. Практика МКАС при ТПП Украины. Внешнеэкономические споры./ под. общ. Редакцией И.Г. Побирченко. – К.: Праксіс, 2006. –864 с.


Тема 12. Оскарження рішень третейських судів та їх примусове виконання

(1 година)


 1. Рішення третейського суду та його правові наслідки.

 2. Оскарження рішення третейського суду.

 3. Порядок видачі виконавчого документа на виконання рішення третейського суду.


Основна література:

 1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 6. – Ст. 56.

 2. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004  № 1701-IV // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1701-15

 3. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України вiд 24.02.1994  № 4002-XII // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=4002-12

 4. Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України от від 26.12.2011 р. № 18 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0018600-11

 5. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців сьомого, одинадцятого статті 2, статті 3, пункту 9 статті 4 та розділу VIII «Третейське самоврядування» Закону України «Про третейські суди» (справа про завдання третейського суду) від 10 січня 2008 р. № 1-рп/2008 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-08

 6. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

 7. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / Уклад. В.Е. Беляневич. – К.: Юстиніан, 2002. – 544 с.

 8. Международный коммерческий арбитраж в Украине: законодательство и практика / Под ред. И.Г. Побирченко. – К.: Издательский дом «Ин Юре» – 973 с.

 9. Побірченко І. Діяльність міжнародного арбітражу в Україні та його міжнародні зв’язки // Право України. –2011. – № 11. – С. 8-21.

 10. Практика МКАС при ТПП Украины. Внешнеэкономические споры./ под. общ. Редакцией И.Г. Побирченко. – К.: Праксіс, 2006. –864 с.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал