Тема досвідуСкачати 106.46 Kb.
Дата конвертації01.06.2017
Розмір106.46 Kb.
Нападівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів


Тема досвіду:

«Текстоцентричні технології

з елементами мультимедії

в розвитку мислення і мовлення учнів»

Данилюк Галина Степанівна

Вчитель початкових класів

Вища кваліфікаційна категорія,

Старший вчитель

Нападівка, 2013 р.

Нові суспільні умови поставили перед освітою потребу, окреслення, крім духовних засад, також і прагматизму в мисленні і поведінці людини, постановки нею індивідуальних мети і завдань, виховання для цього умінь комунікативної поведінки, користування мовними навичками у всіх сферах суспільної діяльності.

Не загубити при цьому національних коренів - завдання дуже важке і відповідальне. Особливо тому, що вся попередня традиція виховання словом будувалася саме на перевазі духовного. І шкільна словесність в цьому процесі відігравала найголовнішу роль.

Це викликало потребу застосування текстоцентричної технології, де б слово було епіцентром уроку, засобом всебічно розвиненої, творчої, національної свідомості, духовно багатої особистості, яка володіє вміннями і навичками комунікативно виправдано користуватися мовними засобами в усіх сферах суспільної діяльності.

Сьогодення потребує від педагога-практика високого професіоналізму, володіння сучасними технологіями навчання і виховання, бажання та вміння постійно вчитися й самовдосконалюватися.

Для сучасної освіти характерним є пошук нових педагогічних технологій, що пов'язано з відмовою від традиційного навчання та виховання, з ідеєю цілісності педагогічного процесу як системи, що спирається на теорії загальнолюдських цінностей, гуманізації, особистісно-зорієнтованого підходу, пріоритету суб'єкт-суб'єктних відносин.

У педагогічній діяльності головними діючими особами є вчитель та дитина. Учитель, як суб'єкт діяльності, керує навчально-виховним процесом, забезпечує його освітній, виховний і розвивальний характер. Удосконалення педагогічної діяльності впливає на розвиток особистості вчителя та учня. У сучасній дидактиці представлені найрізноманітніші технології. Але головним критерієм оцінки педагогічної технології є її ефективність.Педагогічна технологія - це алгоритм, сукупність цілей, змісту і засобів для досягнення запланованих результатів навчання. Вітчизняну теорію та практику здійснення технологічних підходів до навчання відображено в наукових працях П.Я. Гальперина, Н Ф. Тализіної, Ю. К. Бабанського, П. М. Єрдієва, М.В. Кларіна та інших.

Серед перспективних освітніх технологій можна виділити наступні: інтерактивні, проектні, текстоцентричні, інформаційні, організації групової навчальної діяльності тощо.

Відомі вчені-дослідники М.І. Пентилюк, С.А. Омельчук, О. Куцевол вивчали це питання, проводили апробацію складених підручників, навчальних посібників.

Текстоцентрична технологія навчання відповідає основним завданням вивчення української мови та літератури, бо епіцентром уроку стає текст як засіб виховання всебічно розвиненої, творчої, національно свідомої, духовно багатої особистості, яка комунікативно виправдано вміє користуватися мовними засобами в усіх сферах суспільної діяльності.

Центральне місце в текстоцентричній технології займає опора на зв'язний текст, на слово в найширших ареалах його побудування, багатоаспектному смисловому та символічному виявах, що маємо, насамперед, у художній літературі.

На уроках із застосуванням текстоцентричних технологій я можу якнайтісніше поєднати навчання з вихованням, опираючись на багатство рідного слова. Саме виходячи з відібраного на уроках тексту, я формую виховну мету. Наприклад: формую в учнів патріотичні почуття, національну свідомість, високі громадянські якості, бережливе відношення до природи, естетичні смаки.

Застосовуючи текстоцентричні технології у навчальній діяльності, я дотримуюся повної їх структури:

1). Створюю умови для сприйняття тексту.

Будь-яку роботу з текстом або його фрагментом починаю з того, що він сприймається дітьми на слух або зорово і на цьому етапі для мене завжди важливо створити настрій, який допоміг би зрозуміти текст.2). Повторення вивченого матеріалу я здійснюю на основі вивчених граматичних явищ.

У роботі виділяю декілька рівнів (фонетичний, лексичний, морфологічний, словотворчий) і підбираю завдання для кожного з них. Мною розроблені цікаві пізнавальні вправи для дітей першокласників: «Звукова зарядка», «Граматична математика», «Завдання від Незнайка», які допомагають учням розвивати спостережливість, творчу уяву, здатність сприймати звукові та словесні образи, аналізувати слова, виконувати їх звуковий аналіз.

З огляду на потреби класу і можливості окремих учнів сама добираю за змістом уроку додаткові завдання, які дають мені можливість забезпечити особистісно-орієнтований підхід до навчання. Школярі дуже люблять працювати з індивідуальними картками: творити нові слова, складати речення з набору слів, добирати заголовки до текстів, встановлювати послідовність подій у ньому, редагувати деформований текст…

На уроках української мови та літературного читання основну увагу приділяю роботі над значенням слова і кількісному нарощенню словникового запасу учнів. Цьому сприяють: хвилинки-цікавинки, звукові загадки, ігри-павутинки, пазли, словникові конструктори, таблиці слів, асоціативні кущі, ігри «Набірник» (утворення нових слів із букв будь-якого вибраного слова), «Шифрувальник» (відтворення тексту, частина якого захована).3) Вивчення нового граматичного матеріалу розглядаю на основі тексту.

Засвоєння учнями мовних понять, явищ, закономірностей я здійснюю не ізольовано від мовлення, а на основі тексту як засобу навчання. Тематичний підхід щодо добору текстів на один урок я використовую як дидактичний матеріал для опанування мовно-мовленнєвих умінь. Основним критерієм добору текстів для мене є їх насиченість комунікативно-значущою лексикою, мовними явищами, які вивчаються на уроці.

Різнопланове та ефективне є використання текстоцентричних технологій на уроках у початкових класах:

- пізнавальні тексти – на уроках з читання, з природознавства, з основ здоров’я;

- тексти-поради – на уроках природознавства, літературного читання, основ здоров’я;

- тексти-інструкції – на уроках з фізичної культури, з трудового навчання, образотворчого мистецтва;

- тексти-цікавинки – на уроках природознавства, літературного читання, української мови;

- тексти-завдання (творчі і логічні завдання) - на уроках української мови, математики, природознавства;

- тексти-мовні ігри – гра «Ти мені – я тобі», «Шифрувальник»;

- тексти-загадки – працюючи в парах кожен з дітей загадує одну загадку та відмічає у окрему графу правильну відповідь. Виграє той учень, який набирає більшу кількість очок;

- тексти-інсценізації – які містять завдання від тварин, казкових героїв, головних дійових осіб, наприклад таке завдання: прочитай мовчки текст, вибери собі відповідний костюм, маску та озвуч свого казкового персонажа, використовуючи картку;

- творчі тексти – тексти для роботи у групах;

- тексти-прохання – від гномика Охайничка, від Зеленої Ялинки, від співучого Соловейка, від Матінки-Природи, від голубоокого Проліска.

У своїй роботі часто використовую роздатковий матеріал із моєї збірки текстів «Прочитай сам». Особливістю цих текстів є цікаві малюнки та ілюстрації замість окремих слів. Учні називають слово замість малюнка, утворюють речення та знайомляться з цілим текстом. Така робота активізує пізнавальну діяльність школярів, розвиває їх читацькі інтереси та техніку читання.

Цікавим та пізнавальним для дітей-другокласників є індивідуальний роздатковий матеріал про квіткові легенди «Кожна квітка – чарівна казка». За допомогою цих карток учні можуть самостійно знайомитися з текстом, вибірково його читати, переказувати текст за допомогою ілюстрацій та серії малюнків, встановлювати послідовність подій, працювати творчо (придумувати зачин чи кінцівку тексту).

4) Вивчення тексту (його фрагменту) напам’ять я розпочинаю підготовкою учнів до письма з пам’яті.

Цей етап сприяє збагаченню словникового запасу учнів, розвитку орфографічної грамотності.5) Творча робота. Учням пропоную творче завдання на відтворення власного тексту, стилізацію авторського з використанням граматичного матеріалу. Часто на цьому етапі уроку я використовую роботу в групах, парах, міні-проекти, методи: «Крісло автора», «Рюкзак», хвилинки фантазування, творчу психогімнастику, пантоміму, інсценізацію, прийом перерваного тексту. Дієвим методом, на мою думку, для другокласників є метод імітації або, як його ще називають, метод наслідування. Зразками для наслідування є запропоновані літературні твори, аудіо записи, звукові вірші та загадки.

Навчальну діяльність учнів засобами художніх текстів я здійснюю відповідними методами, прийомами, видами та формами роботи, тобто за відповідною методикою. Методика роботи на уроках української мови має забезпечувати єдиний процес сприймання і розуміння тексту, і на його основі формування мовних і мовленнєвих умінь, а тому роботу над текстом я проводжу у два етапи.

На етапі сприймання і осмислення тексту учні визначають «про що?, про кого?» йдеться у ньому; «що саме говориться про...?», «якими засобами?» - словами і не тільки - автор про це говорить.

Граматичні поняття формую в результаті використання системи завдань, запропонованих методичним апаратом підручника, додатковими вправами, цікавими пізнавальними завданнями, що відповідають вимогам програми.

Ефективність текстоцентричного методу досягається застосуванням мультимедійних засобів навчання, за допомогою яких я на уроці створюю атмосфера напружених творчих розумових і креативних зусиль учнів. Використовуючи мультимедійні технології, я передбачаю корисну зміну вражень, емоційний вплив художнього тексту, ілюстрацій, музики, живопису, інсценізації, співу, а також аудіо - та відеозаписи, фрагменти діафільмів, телепередач, відео-кліпів.

Мультимедійні технології вдало доповнюють центральний текст уроку на задану тему, вони розширюють знання учнів, спонукають до творчих пошуків. Увесь спектр мультимедійних засобів я використовую для досягнення дидактичної і виховної мети уроку. Часто такі уроки бувають інтегрованими.

Сучасних учнів якнайкраще характеризує давнє китайське прислів'я: «Почую — забуду, побачу — запам'ятаю, зроблю сам — зрозумію». І саме мультимедійний урок дає можливість не тільки почути, щоб забути, а й побачити, щоб запам'ятати. А далі — вдалий дидактичний матеріал або інтерактивні засоби Smart Board завершують цикл — дають можливість зробити завдання самому, щоб усе зрозуміти. Доречно було б зазначити, що зараз є дуже багато різних готових вітчизняних програмних розробок уроків, але вони є або не досконалими, або важкими у використанні.

У той же час створений власноруч комп’ютерний урок повністю реалізує моє авторське бачення подання матеріалу, дозволяє мені досягнути поставленої мети, а також дає можливість корегувати створене залежно від виявлених недоліків або зміни акцентів, що є дуже важливим під час диференційованої роботи у класі. У своїй роботі я стараємось створювати дитячі презентації до різних уроків.

Мій досвід показує, що найбільш доцільно використовувати мультимедійні технології під час тих уроків, які вимагають від учителя реалізації максимальної наочності, а від учня постійної уваги, та тих, які несуть велике теоретичне навантаження.

Проведення уроків з використанням комп'ютерів суттєво відрізняється від традиційних.

По-перше, ускладнюється діяльність вчителя з підготовки до проведення уроку. Від педагога вимагається наявність спеціальних навичок, прийомів педагогічної діяльності.

По-друге, особливість сучасного комп'ютерно-орієнтованого уроку полягає в тому, що центр уваги поступово переноситься на учня, який активно вибудовує свій навчальний процес, самостійно вибираючи певну траєкторію отримання знань. Важливим завданням вчителя є: підтримка пізнавальної діяльності учня, сприяння його успішному руху в інформаційний простір, допомога у вирішенні проблем освоєння різної інформації.

По-третє, проведення комп'ютерно-зорієнтованих уроків більш активно посилює взаємодію між мною та учнем, що вимагає від мене додаткових зусиль; я виступаю координатором творчої діяльності учнів.

У своїй роботі широко використовую новітні інформаційні технології. Зокрема хотілося б представити Вам розроблені мною уроки з мультимедійним супроводом та використанням текстоцентричних технологій, авторські дитячі презентації, електронні тренажери з читання та портфоліо успіху для учнів.

Отже, текстоцентричні технології на уроках з мультимедійним супроводом:


  • підвищують пізнавальні інтереси школярів до предмета, якість знань учнів;

  • розвивають комунікативні навички, емоційну й естетичну чутливість школярів, духовні компетенції, креативне мислення, комфортність навчання.

Таким чином, введення текстоцентричних технологій вивчення української мови у початкових класах дозволяє забезпечити реалізацію принципу перспективності, який зорієнтований на основну і старшу школу.

Текстоцентричні технології уможливлюють внутрішньопредметні зв'язки із лексикою, фразеологією, прислів'ями, приказками, збагачення мовлення учня цими засобами. Тексти є засобом реалізації міжпредметних зв'язків мови, сприяють інтеграції мови з навчальним змістом математики, природознавства, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров'я тощо.Список використаної літератури:

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. – К.: Академія, 2004. - 342 с.

2. Варзацька Л., Ярчук О. Особистісно зорієнтована модель мовленнєвого розвитку особистості // УМЛШ, 2007. - №2. – С. 13-19.

3. Гуцул З.Б. Текстоцентричні технології на уроках словесності // Вивчаємо українську мову та літературу. - №8 (84) березень 2006. – С. 6-11.

4. Донченко Т.К. Урок мови: текст як дидактичний матеріал // Урок української. – 2001. - №2. – С. 33-35

5. Пентилюк М. І. Аналіз тексту на уроках мови // Диво слово. – 1999. - №3. – С. 30-32.

6. Пентилюк М.І. Наукові засади комунікативної спрямованості у навчанні рідної мови // УМЛШ. – 1999. - №3. – С. 8-10.

7. Українська мова. Енциклопедія. – К.: Укр. Енциклопедія, 2000. – 752 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал