Тема №2: конституційно-правовий статус людини І громадянина у зарубіжних державахСкачати 86.62 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір86.62 Kb.
ТипМетодичні вказівки
Тема № 2: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА у зарубіжних державах

План

 1. Характеристика основних прав, свобод і обов’язків у конституціях зарубіжних країн.

1.1.Поняття та класифікація прав, свобод і обов’язків людини і громадянина.

Покоління прав людини.

1.2.Права, свободи і обов’язки (юридичні). Способи конституційного формулювання прав і свобод людини і громадянина.

2.   Основні принципи конституційно-правового статусу людини та громадянина.

2.1. Рівність прав, свобод і обов’язків, їх обмеження та гарантії. Поняття дискримінації.

3. Конфлікт прав людини і суспільних інтересів. Обмеження прав і свобод та їх конституційні формули. Принцип пропорційності.

4. Громадянство та види правового режиму іноземців у зарубіжних країнах. Право на громадянство.

4.1.Набуття громадянства: способи та порядок. Філіація. Натуралізація. Оптація і трансферт. Реінтеграція.

4.2. Підстави припинення громадянства.

4.3. Види правового режиму іноземців та особливості їх правового статусу. Біпатризм. Апатризм.

5. Конституційні гарантії основних прав і свобод громадян в зарубіжних країнах.

Методичні вказівки до вивчення теми

Розглядаючи дану тему, дайте визначення поняттям «право», «свобода», «обов’язок», назвіть відмінності між ними. Розкрийте зміст основних підходів до визначення взаємозв’язку між правами та обов’язками особи. Назвіть основні способи конституційного формулювання прав і свобод, визначте їх особливості. Поясніть, які тенденції розвитку прав і свобод були притаманні ХІХ, ХХ століттям і які мають місце зараз. Розкрийте зміст класифікації прав, свобод і обов’язків людини і громадянина. Вкажіть відмінності між правами людини і правами громадянина, визначте, які з них можуть реалізуватися колективно, а які – індивідуально.

Аналізуючи питання про рівність прав, свобод і обов’язків, їх обмеження та гарантії, поясніть різницю між формальною та фактичною рівністю прав і свобод. Яким чином у зарубіжних конституціях формулюється принцип рівноправ’я? Наведіть приклади можливих порушень рівності прав і свобод. Назвіть основні види конституційних гарантій прав і свобод, розкрийте їх зміст. При вивченні питання про громадянство та режим іноземців у зарубіжних країнах, дайте визначення громадянства як конституційно- правого інституту. Визначте відмінності між громадянством та підданством. Поясніть, чи є правильним твердження про те, що громадянство – це стійкий політико-правовий зв’язок між людиною і державою. Розкрийте зміст основних способів набуття громадянства. Визначте відмінності між філіацією за правом крові і філіацією за правом ґрунту та поясніть, чому вони можуть застосовуватися у законодавстві одночасно. Наведіть передбачені зарубіжними конституціями приклади різних правових статусів натуралізованих громадян та громадян за народженням. Поясніть значення основних способів припинення громадянства, поясніть відмінності між ними. Вкажіть, які особливості правового статусу іноземців, осіб без громадянства та осіб із множинним громадянством закріплює законодавство різних зарубіжних країн, наведіть приклади. Розкрийте значення наступних термінів: «іноземець», «іноземний громадянин», «особа без громадянства», «апатрид», «біпатрид», «поліпатрид», «оптація», «трансферт», «екстрадиція». Розкрийте зміст основних особистих, політичних, економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших прав, свобод і обов’язків.

Теми доповідей та рефератів:

1. Міжнародно-правові проблеми громадянства в умовах глобалізації.

2. Обмеження прав людини у зарубіжних країнах у зв’язку з протидією тероризму

3. Право людини на свободу пересування і проблема нелегальної міграції в Європі

4. Соматичні права людини в конституціях зарубіжних країн.

5. Особливості правового становища громадян (підданих) в конституціях окремих закордонних країнах (на вибір студентів).

6. Три покоління прав людини у Конституції Франції

7. Конституційно-правове регулювання множинного громадянства у зарубіжних країнах.Контрольні питання:

1. Чим відрізняються поняття «права» і «свободи»; «права людини» і «права громадянина»?

2. В чому полягає відмінність позитивного і негативного формулювання прав і свобод?

3. Які основні класифікаційні види прав, свобод і обов’язків людини і громадянина Ви знаєте?

4. Для чого потрібні конституційні обмеження прав і свобод? Як вони формулюються в конституціях?

5. Якими є конституційні принципи правомірних обмежень прав людини?

6. Що виступає конституційними гарантіями прав і свобод людини?

7. Які юридичні гарантії особистої свободи передбачені в конституційному праві зарубіжних країн?

8.В яких випадках можливий конфлікт між окремими видами прав людини?наведіть приклади.

9. В яких випадках можливий конфлікт між правами людини та інтересами суспільства? На основі яких конституційних принципів цей конфлікт має розв’язуватись?

10. В чому полягає зміст конституційного принципу рівності і недискримінації?

11. В чому полягає зміст конституційного принципу пропорційності?Завдання

Завдання 1. Використовуючи текст однієї з конституцій зарубіжних держав (за списком студентів у групі), складіть перелік:

Права людини

Права громадянина

 

 

Завдання 2. Використовуючи тексти 3-5 конституцій зарубіжних держав (за списком студентів у групі), заповніть таблицю «Конституційні обов’язки громадян»:

Назва держави

Конституційні обов’язки громадян

   

 

Розподіл студентів (за початковою літерою прізвища в списку групи) для виконання практичних завдань:

А-З - Конституція Польщі

І-М - Основний нізам Королівства Саудівська Аравія

Н- Т - Конституція КНР

У – Я - Конституція Італії

Задачі

Задача 1. Ознайомтесь зі ст. 3 ,7, 8, 19 Конституції Італії.

Висловіть свої міркування щодо того, чи сумісне із положеннями цих конституційних норм: • запровадження обов’язкового вивчення основ християнської етики у державних навчальних закладах?

 • Запровадження загальної молитви для учнів державних навчальних закладів?

 • розміщення розп’яття у класних приміщеннях, зокрема класах для вивчення основ релігієзнавства у державних навчальних закладах?

Відповідь обґрунтуйте.

Ознайомтесь із рішенням ЄСПЛ у справі «Лаутсі проти Італії».Задача 2. Ознайомтесь з текстом Поправок до Конституції США.

Які Поправки до Конституції США гарантують рівне поводження з усіма особами?

Чи поширюється принцип рівного поводження на ситуації реєстрації шлюбу?

Висловіть свої міркування щодо того, чи сумісна із положеннями Конституції США відмова у реєстрації шлюбу в США між особами однієї статі?Ознайомтесь із Рішенням Верховного Суду США у справі «Обергефелл проти Ходжеса».

Рекомендовані джерела

Нормативно-правові акти

 1. Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. : С. Головатий. – К. : Українська правнича фундація, Право, 1996.

 2. Конституція США // Право США. – 2013. – № 1–2. – С. 13–30.

Література основна:

 1. Саломатін О. Верховний Суд США: основні етапи захисту конституційних прав громадян // // Право США. – 2013. - № 1-2. – С.113-122.

 2. Іванчо В.І. Конституційно-правовий статус іноземців в Україні та країнах ЄС: порівняльний аналіз: автореф. дис. … канд. юрид. наук: / Вікторія Іванівна Іванчо. – Ужгород, 2015. – 17 с.

 3. Гураль П.Ф. Інститут конституційно-правового статусу особи у зарубіжних країнах. Частина 1 : Громадянство у зарубіжних країнах : Навчально - методичні матеріали / П.Ф. Гураль, О.З. Панкевич – Львів : Львівський юридичний інститут МВС України, 2005. – 96 с.

 4. Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. : С. Головатий. – К. : Українська правнича фундація, Право, 1996.

Література додаткова:

 1. Костицький В. Соціально-економічні права людини / В. Костицький // Нова політика. – 1996. – № 3. – С. 46-47.

 2. Наулік Н.С. Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща : порівняльне дослідження : монографія / Наталія Степанівна Наулік. – Тернопіль : Воля, 2000. – 178 с.

 3. Пильгун Н.В. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА В РІШЕННЯХ ВЕРХОВНОГО СУДУ США (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) : автореф. дис.. … канд.. юрид. наук. К., 2007. // http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe

 4. Софінська І.Д. Громадянство у зв’язку з інвестицією: конституційно-правовий аналіз / І.Д. Софінська // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 63. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 397–406.

 5. Права особи, захищені Конституцією» з книги Вільяма Бернхема «Вступ до права та правової системи Сполучених Штатів Америки» // Право США. – 2013. - № 1-2. – С.31-92.

 6. Серьогін В.О. Право на недоторканність приватного життя у конституційно-правовій теорії та практиці : монографія / В.О. Серьогін. – Харків : ФІНН, 2010. – 608 с. Дженис М. Европейское право в области прав человека (практика и комментарии): Пер. с англ. / М. Денис, Р. Кей, Э. Бредли. – М. : Права человека, 1997.

 7. Боботов С.В. Современная концепция прав и свобод гражданина во Франции / С.В. Боботов, Н.С. Колесова // Государство и право. – 1992. – № 6. – С. 134-142.

 8. Аль-Газали М. Права человека в исламе / М. Аль-Газали. – М. : Андалус, 2006. – 176 с.

 9. Маєвська А.А. Права людини в Китайській Народній Республіці: конституційно-правовий аналіз / А.А. Маєвська // Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008. – Вип. 99. – С. 205-211.

 10. Марцеляк О. Міжнародний досвід функціонування деяких спеціалізованих омбудсманів / О. Марцеляк // Право України. – 2003. – № 4. – С. 123–127.

 11. Молдован А. Конституційні засади недоторканності особи в нових державах Європи / А. Молдован // Право України. – 1999. – № 9. – С. 29-31.

 12. Морган Є. Європейська соціальна хартія як інструмент забезпечення соціальних прав людини / Є. Морган // Соціальна політика і соціальна робота. – 1998. – № 3. – С. 3-8.

 13. Наулік Н.С. Організація та діяльність бюро речника громадянських прав Республіки Польща / Н.С. Наулік // Бюлетень Міністерства юстиції України – № 3 (101). – 2010. – С. 97-104.

 14. Фабрициус Ф. Права человека и европейская политика. Политико-правовое положение трудящихся в Европейском сообществе. Пер. с анг. / Ф. Фабрициус. – М. : изд-во МГУ, 1995.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал