Тема 1 сутність фінансів та фінансового меха- нізму підприємства  Ключові терміни І поняттяСкачати 60.11 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації22.12.2016
Розмір60.11 Kb.

5
Тема 1
СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ТА
ФІНАНСОВОГО МЕХА-
НІЗМУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові терміни і поняття:

фінанси підприємства, функції фінансів підприємства, організація фінансів підприємства, принципи фінансів підприємства, фінансовий механізм, фінансові важелі, фінансові методи, фінансові
інструменти, механізм державного регулювання, механізм ринкового регулювання
П
П
Л
Л
А
А
Н
Н
Л
Л
Е
Е
К
К
Ц
Ц
І
І
Ї
Ї


1.1. Сутність та функції фінансів підприємства.
1.2. Принципи організації фінансів підприємства.
1.3. Фінансовий механізм підприємства та характеристика
його основних елементів.
1.4. Механізм державного та ринкового регулювання фінансів
підприємства.1.1. Сутність та функції фінансів підприємс-
тва

6
Фінансова система країни

Державні
фінанси
Фінанси
підприємства
Фінанси
домашніх
господарств
- сукупність економічних відносин, що виникають в реальному грошо- вому обороті при формуванні, роз- поділенні та використанні централі- зованих фондів фінансових ресурсів
- система грошових відносин, що виникає у процесі формування та розподілу грошових доходів і нако- пичень, формування і використання відповідних грошових фондів
- економічні відносини, що вини- кають при реальному обігу грошей в секторі домашніх господарств

7
Роль фінансів підприємства полягає у:
1. Формуванні фінансових ресурсів, що концентру- ються державою для централізованого фінансування суспільних потреб.
2. Формуванні необхідного фінансового базису для за- безпечення безперервності виробничого процесу.
3. Формування фінансових передумов для реалізації соціальних задач розвитку колективу підприємства
(частина сформованих на підприємстві фінансових ресурсів спрямовується на споживання).
4. Створенні умов для ефективного використання грошових накопичень громадян шляхом надання можливості інвестування в фінансові інструменти, що емітовані окремими підприємствами.
5. Сприянні раціоналізації грошового обороту, забезпечуючи ефективне їх використання в процесі функціонування економіки.
6. Забезпеченні збалансованості в економіці країни матеріальних і грошових фондів, призначених на споживання і нагромадження.
Суб’єкти, з якими
підприємство вступає
у фінансові відносини
Засновники
(власники)
підприємства
Постачальники, покупці, інші суб’єкти господарювання
Фінансово- кредитні установи
Державні установи
Працівники підприємства
Підприємства
інфраструктури ринку
Функції
фінансів
підприємства
Оперативна
Розподільча
Контрольна

8

1.2. Принципи організації фінансів підпри-
ємства
Організація фінансів підприємства включає форми, мето- ди, способи формування та використання фінансових ресур- сів, контроль за їх обігом для досягнення поставлених цілей діяльності підприємства
Принципи організації фінансів являють собою основні, вихідні положення, встановлені загальноприйняті, широко розповсюджені правила дій та властивості економічних про- цесів, або ж вихідні положення економічної теорії, основні правила організації конкретної економічної діяльності

1.3. Фінансовий механізм підприємства та
характеристика його основних елементів

Фінансовий механізм – це система управління фінансови- ми відносинами через фінансові важелі та за допомогою фінансових досліджень, які дають змогу досягти головної мети будь-якого виду підприємства – одержання мак- симального прибутку.

Принципи організації фінансів підприємства
Принцип
комерційного
розрахунку
Принцип
відповідальності за
результати діяльності
Принцип
фінансової
незалежності
Елементи
фінансового
механізму
підприємства
Фінансові відносини
Фінансові важелі
Фінансові методи
Фінансові
інструменти
Правове забезпечення
Нормативне забезпечення
Інформаційне забезпечення

9

1.4. Механізм державного та ринкового
регулювання фінансів підприємства
Механізм державного регулювання фінансів підприємства
– це система законів та нормативних актів, що регулюють ут- ворення та використання фондів фінансових ресурсів та інших грошових фондів, що забезпечують господарську діяльність підприємства
Фінансовий механізм підприємства регулюється за допомогою наступних важелів:
1. Внутрішнього механізму регулювання
4. Системи методів та прийомів аналізу та планування фінансів підприємства
3. Державного нормативно-правового механізму регулювання
2. Ринкового механізму регулювання
Цілі механізму державного регулювання фінансів підприємства
1. Забезпечення спрямованості форм та методів фінансової діяльності підприємства на реалізацію фінансової політики держави
5. Гарантованість захисту підприємств в процесі здійснення фінансової діяльності від протиправних дій контрагентів
2. Забезпечення однакових умов здійснення фінансової діяльності підприємствами різних організаційно-правових форм
3. Створення однакових умов та можливостей для форму- вання підприємствами необхідних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел при ефективній їх госпо- дарській діяльності
6. Стимулювання підприємств до вибору найбільш ефективних напрямків та форм фінансової діяльності, а також прогресивних видів фінансових інструментів
4. Забезпечення вільного доступу всіх підприємств до зовнішніх джерел формування фінансових ресурсів

10
Ринковий механізм регулювання фінансів підприємства пов’язаний з функціонуванням фінансового ринку, який являє собою ринок, на якому об’єктом купівлі-продажу виступають різноманітні фінансові інструменти та фінансові послуги
Принципи механізму державного
регулювання фінансів підприємств

Забезпечення перспек- тивності нормативно- правових актів з пози- ції створення умов для вибору найбільш ефек- тивних форм та методів здійснення діяльності підприємств
Забезпечення достат- ньої самостійності під- приємств у виборі основних напрямків, форм та методів господарювання
Забезпечення реаліза- ції державної політики
Забезпечення гармонізації інте- ресів держави, підприємства та окремих громадян при регулю- ванні діяльності окремих суб’єктів господарювання
Забезпечення взаємозв’язку державного регулювання основ- них напрямків та форм діяльності підприємства з формами та методами регулювання окремих сегментів ринку
Врахування світового досвіду регулювання діяльності окремих суб’єктів господарювання, інтег- рація вітчизняних правових норм в міжнародну систему правовідносин
Ф
ун
к
ц
ії
ф
ін
ан
со
во
го
ри
н
к
у
Формування умов для мінімізації фінансового та комерційного ризику
Ефективний розподіл акумульованого вільного капіталу між численними кінцевими споживачами
Визначення найбільш ефективних напрямків вико- ристання капіталу в інвестиційній сфері
Формування ринкових цін на окремі фінансові інст- рументи та послуги, найбільш об’єктивно відобра- жаючи співвідношення між попитом та пропозицією
Прискорення обороту капіталу, що сприяє активізації економічних процесів
Здійснення посередництва між продавцем та покупцем фінансових інструментів
Активна мобілізація тимчасового вільного капіталу
із різних джерел

11
Регулювання фінансового ринку – це цілеспрямований вплив на систему взаємовідносин, що складається на фінансовому ринку, з метою впорядкування даних відносин, забезпечення захисту інтересів осіб, що приймають у них участь, гармонізації усіх інтересів учасників ринку
?

П
ИТАННЯ ДО ТЕМИ
1

1.
Сформулюйте поняття державні фінанси, фінанси підприємства і фінанси домашніх господарств і визначте
їх взаємозв’язок.
2.
Якою є роль фінансів підприємства у фінансовій системі країни?
3.
Розкрити зміст функцій фінансів.
4.
Розкрити сутність принципів організації фінансів підприємства.
5.
За допомогою яких важелів регулюється фінансовий механізм підприємства?
6.
Які основні елементи входять до складу механізму державного регулювання фінансів підприємства?
7.
Які основні елементи входять до складу механізму ринкового регулювання фінансів підприємства?
8.
Які основні елементи входять до складу внутрішнього механізму регулювання фінансів підприємства?
9.
Дайте визначення та охарактеризуйте основні відмінності механізму державного та ринкового регулювання фінансів підприємства.
10.
Назвіть основні функції фінансового ринку.
Цілі механізму регулювання фінансового ринку

1. Захист учасників ринку від протиправних дій
2. Протистояння формуванню монопольних утворень та зловживання монопольним становищем
3. Забезпечення рівних можливостей усіх учасників ринку щодо своєї діяльності
4. Забезпечення прозорості та відкритості ринку


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал