Тема 1: Предмет, завдання і методи вікової психології ПланСторінка1/8
Дата конвертації04.01.2017
Розмір1.35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 1: Предмет, завдання і методи вікової психології

План:

 1. Предмет вікової психології.

 2. Завдання вікової психології.

 3. Основні категорії вікової психології ─ розвиток, онтогенез, дизонтогенез.

 4. Специфіка методів дослідження у віковій психології.

Основні поняття теми: акмеологія, розвиток, онтогенез, дизонтогенез, ріст, формування, регрес, вік, «поперечний» зріз, лонгітюди, спостереження, експеримент, тестування, інтерв'ю.

Обговорення проблемних питань:

 1. В чому полягає специфіка вікової психології порівняно із загальною та генетичною? Які особливості її вивчення?

 2. З'ясуйте значення вікової психології для практичної діяльності психолога.

 3. Чим зумовлена низка проблем вікової психології та які у зв'язку з цим її основні завдання?

 4. Дайте пояснення такому твердженню К. Д. Ушинського: «Якщо педагогіка хоче виховати людину в усіх відносинах, то вона повинна, насамперед, пізнати її також в усіх відношеннях.» Які методи для цього є в арсеналі вікової психології?

 5. Чим викликані основні вимоги до організації і проведення наукового дослідження онтогенезу дитини?

 6. Доведіть, що психологічна спостережливість ─ складова частина професійної майстерності психолога.

Індивідуальна робота студентів.

 1. Обґрунтуйте, чому дитинство є соціально-історичним феноменом. Поясніть, як історичні, соціально-економічні та культурні фактори впливають на наше уявлення про розвиток людини.

 2. Поясніть, як упродовж історії змінювалось ставлення до дітей та методів їх виховання. Покажіть роль сім'ї у цих змінах.

 3. Поясніть причини виникнення дитячої психології як науки.

 4. Що є об'єктом вікової психології, а що може бути предметом її вивчення? Наведіть приклади.

 5. Назвіть галузі вікової психології.

 6. Розкрийте основні положення К. Д. Ушинського про розвиток психіки та порівняйте їх з основними положеннями П. П. Блонського.

 7. Розкрийте основні положення Л. С. Виготського про розвиток психіки дитини та порівняйте їх з поглядами С. Л. Рубінштейна, О. М. Леонтьєва.

 8. Поясніть, чому потрібна об'єктивність для створення точної науки про психічний розвиток.

 9. Назвіть принципи побудови психологічного дослідження.

 10. Уявіть, що ви берете участь у вивченні впливу фактора комп'ютеризації суспільства на людей різних вікових категорій (за угодою з дослідницькою фірмою). Ви припускаєте, що вплив «комп'ютерної революції» на суспільство значно глибший, ніж вважають, і цей вплив на дітей, молодь і людей похилого віку різний. Ваше завдання ─ визначити, про що ви хочете довідатись у процесі дослідження, і допомогти фірмі його спланувати.

Для цього ви повинні поставити собі такі запитання:

 • Які основні завдання дослідження?

 • Які з ваших інтуїтивних здогадок можна було б сформулювати?

 • Представників яких вікових груп ви будете вивчати?...

Продовжте формулювати запитання, відповіді на які дозволять вам спрямувати діяльність дослідницької фірми на отримання надійних і вигідних результатів.

 1. Як ви вважаєте, які із запропонованих запитань не відповідають вимогам анкетного методу? Чому?

 1. У тебе є друзі?

 2. Ти коли-небудь брав участь у бійках?

 3. У тебе часто буває поганий апетит?

 4. Ти можеш себе відстояти?

 5. Кого ти більше любиш ─ маму чи татка?

 6. Ти любиш ходити до школи?

 7. Ти можеш назвати себе розумним?

 8. Ти ніколи не помиляєшся в людях?

 9. Ти хотів би жити дома з батьками чи з бабусею?

 10. Хто з учителів тобі подобається більше?

 1. Проаналізуйте, які закономірності і фактори психічного розвитку ілюструє таке висловлення: «Щоб сформувати в учня нову рису характеру, перш за все необхідно створити ситуацію, при якій учень вперше пережив би відповідно цій рисі психічний стан, а потім цей стан закріпити, зробити стійкою рисою особистості учня»

(М. Д. Левітов, 1964).

 1. Для оцінки стійкості уваги учнів потрібно розробити шкалу критеріїв, наприклад:

Бали

Показники стійкості уваги

«5»

Уважний, абсолютно не відволікається, виконує всі вимоги педагога, вказівки, вправи, помилок не допускає, дисциплінований

«4»

Уважний, рідко відволікається. Сумлінно виконує вимоги, помиляється рідко.

«3»
«2»
«1»
Продовжте визначення показників стійкості уваги.

 1. У таблиці наведено дані про психологічний план розв'язання задач учнями 1─ 3 класів, отримані в дослідженні О. В. Скрипченка:Умовна назва психологічних характеристик способу розв'язання задач

Класи і кількість учнів, %

Експериментальні

Контрольні

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

ІІІ

Абстрактно-символічний3

12Узагальнено-мовленнєвий

76

79

81Образно-мовленнєвий

(з опорою на уявлення)12

10

4

71

80

89

Наочно- мовленнєвий

(з опорою на схеми, моделі)8

7

4

22

16

11

Наочно-практичний

4

17

4


Спосіб розв'язання задач є одним із показників розумового розвитку дітей. Проаналізуйте дані експерименту, проведеного О. В. Скрипченком, порівнюючи результати експериментальних класів, де з 1-го класу вводились теоретичні положення (елементи теорії додавання, віднімання, множення і ділення, буквена символіка, записи у формі схем), а задачі розв'язувалися як арифметичним способом, так і за допомогою рівнянь тощо, з результатами контрольних класів, де подібна робота не проводилась.Питання, які виносяться на практичне заняття.

 1. Предмет вікової психології, її місце серед інших наук. Зв'язок вікової психології з іншими науками.

 2. Завдання вікової психології.

 3. Історія виникнення і розвитку вікової психології.

 4. Методи вікової психології.

Самостійна робота студента

 1. Опрацювати першоджерела (за рекомендацією викладача).

 2. Визначити основні поняття теми та виписати їх з поясненням у тематичний словник.

 3. Порівняти поняття: хронологічний вік, психологічний вік.

 4. Визначити позитивні сторони й обмеження кожної із зазначених форм організації дослідження:

а) лонгітюдне дослідження;

б) поперечний зір (метод порівняння) 1. Зробити аналіз конкурентної методики дослідження (на прикладі наукової статті або автореферату) за таким планом:

 • постановка проблеми дослідження;

 • тема дослідження, її предмет;

 • мета, гіпотеза, завдання дослідження;

 • методи і методика дослідження.

Література

 1. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності.  К., 2003.

 2. Поліщук В.М. Виховання особистості: повсякдення і стереотипи.  Глухів, 2004.

 3. Максимова Н. Ю. Психологія адитивної поведінки. ─ К., 2002.


Тестова перевірка

 1. Вікова психологія ─ це:

а) наука про мистецтво впливу вихователя на поведінку вихованців;

б) наука, що вивчає закономірності розвитку психічних процесів, станів, властивостей особистості, зміни провідного виду діяльності;

в) наука про виховання людини відповідно до потреб суспільного розвитку;

г) наука, яка займається організацією спільної діяльності вихователя і вихованця. 1. Родоначальником вікової психології є:

а) М. Ф. Каптєрєв;

б) Арієс;

в) К. Д. Ушинський;

г) Л. С. Виготський. 1. Метод тестів ─ це:

а) емпіричний метод;

б) комплексний метод;

в) генетичний метод;

г) психодіагностичний метод. 1. Характеристика природного експерименту:

а) проводиться в лабораторних умовах;

б) учні створюють або змінюють конкретні умови, не порушуючи звичайних життєвих обставин;

в) урахування дії багатьох середовищних змінних;

г) одні й ті ж самі досліджувані спостерігаються упродовж певного періоду. 1. Культурно-історична теорія психічного розвитку дитини належить:

а) Ж.-Ж. Руссо;

б) І. М. Сєченову;

в) П. П. Блонському;

г) Л. С. Виготському. 1. Інтеріоризація ─ це:

а) критерій вікової періодизації;

б) принцип науки;

в) механізм засвоєння соціального досвіду та психічного розвитку;

г) суб'єктивна криза. 1. Вікова психологія займається:

а) закономірностями психічного розвитку;

б) механізмами розуміння людей;

в) актуальними проблемами існування людини;

г) розвитком і навчанням підростаючого покоління. 1. Спостереження ─ це:

а) емпіричний метод;

б) комплексний метод;

в) генетичний метод;

г) організаційний метод. 1. Основні сторони розвитку ─ це:

а) фізичний розвиток;

б) переднатальний розвиток;

в) когнітивний розвиток;

г) психосоціальний розвиток. 1. У віковій психології домінують такі методи:

а) експеримент, бесіда;

б) тестування, спостереження;

в) спостереження і природний експеримент;

г) опитувальні методи.Тема 2: Динаміка і закономірності психічного

розвитку в онтогенезі

План:

 1. Умови, джерела та рушійні сили розвитку, суперечності та детермінанти психічного розвитку.

 2. Загальні закономірності психічного розвитку.

 3. Зарубіжні теорії психічного розвитку.

 4. Проблеми психічного розвитку у вітчизняній психології.

 5. Періодизація психічного розвитку.

Основні поняття теми: акмеологія, геронтопсихологія, загальні закономірності психічного розвитку, преформізм, теорія конвергенції, періодизація , вік, кризи дитячого розвитку, сенситивні й критичні періоди.

Обговорення проблемних питань:

 1. В чому полягають принципові відмінності у сучасних підходах до вікової періодизації психічного розвитку у психології?

 2. Чи обов’язково психічний розвиток людини протягом її життєвого шляху супроводжується кризами і критичними періодами? Від чого це залежить?

 3. В чому відмінність між емпіричною та теоретичною періодизацією психічного розвитку? Який підхід найбільш прийнятий для розв’язання запитів практичної психології?

 4. Які причини вікових та індивідуально-психологічних відмінностей між дітьми? Як змінюється їх співвідношення з віком людини?

Індивідуальна робота студентів

 1. Що означають терміни «розвиток», «психічний розвиток»?

 2. Яку роль у розвитку відіграють біологічні процеси і навколишнє середовище?

 3. Який зв'язок існує між біологічними процесами розвитку і процесами розвитку, що викликаються впливами середовища? Яку роль у зв’язку між ними відіграють фактори часу й готовності?

 4. З якими процесами ви пов'язали б поняття «дозрівання», а з якими ─ «научіння», «соціалізація»?

 5. Балтес (1987; 1988) вважає, що розвиток індивіда впродовж життя ─ це взаємодія 3-х типів факторів. Нормативні вікові фактори ─ це ті біологічні і соціальні зміни, які, зазвичай, відбуваються в певному віці (наприклад, вступ до школи). Нормативні історичні фактори ─ це такі історичні події, як війни, економічні спади, епідемії, які практично одночасно зачіпають всю вікову когорту. Ненормативні фактори відповідають тільки особистим подіям у житті людини (втрата роботи, хвороба тощо). Подумайте над цими факторами, поясніть їх суть та наведіть власні приклади їх взаємодії.

 6. Поясніть сутність теорій рекапітуляції, конвергенції, біхевіоризму з огляду співвідношення в психічному розвитку біологічного і соціального.

 7. Поясніть основні принципи психоаналітичної школи, беручи до уваги роботи З. Фрейда та Е. Еріксона.

 8. Чим когнітивні теорії відрізняються від теорій научіння?

 9. Охарактеризуйте стадії когнітивного розвитку згідно Піаже, пояснюючи такі його терміни, як схема, асиміляція, акомодація та врівноважування.

 10. Порівняйте вклад Л. С. Виготського, Г. С. Костюка і Ж. Піаже в когнітивний підхід до розвитку.

 11. Поясніть такі поняття, як зона найближчого розвитку, рівень актуального і перспективного розвитку. Як вони пов’язані з поняттям розвивального навчання?

 12. Психічний розвиток відбувається за такими закономірностями: стрибкоподібність, цілісність, асинхронність, сензитивність, наступність, послідовність, необоротність та за загальними закономірностями розвитку всього, зокрема переходу кількісних змін у якісні, заперечення заперечень, єдності і боротьби суперечностей. Поясніть, як ви їх розумієте.

 13. Що є рушійною силою психічного розвитку?

 14. Назвіть основні критерії вікової періодизації. Поясніть, як ви їх розумієте.

 15. Визначте, до якого віку належать перелічені новоутворення в психіці, та в якому провідному виді діяльності дітей вони виникають:

 1. комплекс пожвавлення;

 2. поведінка за уявленнями;

 3. розвиток фізичного образу Я;

 4. виникнення почуття прихильності.

 1. Визначте, до якого віку належать нижче названі новоутворення в психіці, і в якому провідному виді діяльності дітей вони виникають:

 1. предметне і константне сприймання;

 2. оволодіння усним мовленням та збільшення його функцій;

 3. розвиток самосвідомості: «Я-сам», «Я-сама»;

 4. перші потреби в автономності, самостійності;

 5. поява почуття власної гідності.

 1. Визначте, до якого віку належать такі новоутворення в психіці дитини, та в якому провідному виді діяльності вони виникають:

 1. уява (пізнавальна й емоційна);

 2. знаково-симолічна функція мислення;

 3. переборення егоцентризму, виникнення децентрації мислення;

 4. довільна поведінка та система саморегуляції;

 5. об’єктивна самооцінка;

 6. внутрішні етичні інстанції та супідрядність мотивів.

 1. Для психіки учнів кого віку характерні такі новоутворення, та в якому провідному виді діяльності вони виникають:

 1. внутрішній план дії;

 2. рефлексія;

 3. довільність пізнавальних процесів;

 4. понятійне мислення?

 1. Для психіки учнів якого віку характерні такі новоутворення, та в якому провідному виді діяльності вони виникають:

 1. почуття дорослості;

 2. потреба в самоповазі, самоствердженні;

 3. почуття дружби, формування кодексу дружби, товаришування;

 4. формується соціальна спрямованість і моральна свідомість;

 5. інтенсивний розвиток самосвідомості, образу Я, самооцінки, самоконтролю, рівня домагань?

 1. Для психіки учнів якого віку характерні такі новоутворення, та в якому провідному виді діяльності вони виникають:

 1. набуття почуття особистої самовизначеності, ідентифікації;

 2. професійна самовизначеність;

 3. розвиток ціннісних світоглядних орієнтацій, самоцінності, самоповаги;

 4. психосексуальної ідентичності;

 5. виникнення індивідуально стилю розумової діяльності?

Поняття, які виносяться на практичне заняття.

 1. Поняття розвитку, психічного розвитку. Теорії психічного розвитку.

 2. Основні фактори психічного розвитку.

 3. Передумови та умови психічного розвитку.

 4. Психічний розвиток та навчання (Л. С. Виготський).

 5. Основні закономірності психічного розвитку.

 6. Вікова періодизація. Основні критерії вікової періодизації.

 7. Вікові та індивідуальні особливості психічного розвитку.

Самостійна робота студента.

 1. Опрацювати першоджерела (за рекомендацією викладача).

 2. Визначити основні поняття теми та виписати їх з поясненням у тематичний словник.

 3. Порівняти поняття «віковий розвиток» та « функціональний розвиток» дитини.

 4. Довести, що «онтогенез ─ єдиний цілісний процес», хоча і виявляється в різних формах.

 5. Як розуміти «норму психічного розвитку», якщо одна дитина за один і той період вже навчилася щось робити, а інша ─ ні?

 6. Сутність культурного розвитку дитини Л. С. Виготський бачив в оволодінні нею процесами власної поведінки. Доведіть цю думку.

 7. Порівняти понятт: розвиток, соціалізація, індивідуалізація.

 8. Прокоментувати положення Р. Кемпбелла: «…важливий урок, який повинні здобути батьки: для найкращого розвитку дитини важливіший тип материнства (і природно, батьківства), ніж тип вродженого темпераменту дитини».

 9. В чому полягає головний зміст критичних періодів вікового розвитку?

 10. Чи існують протиріччя в самому психічному житті, відносно незалежні від зовнішніх впливів? Доведіть думку.

 11. «Праця створила людину» (Ф. Енгельс), а що створює свідомість дитини?

Література

 1. Максимова Н. Ю. Психологія адитивної поведінки. ─ К., 2002.

 2. Кузьменко В. Ч. Відверті розмови дитячого психолога з батьками. ─ К., 2002.

 3. Вікова та педагогічна психологія./О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. ─ К., 2001.

Контроль знань

 1. Розвиток ─ це зміни, які відбуваються:

а) внаслідок біологічних процесів в організмі;

б) внаслідок впливу навколишнього середовища;

в) в організмі та психіці людини під впливом біологічних процесів та впливів довколишнього середовища;

г) у психіці людини. 1. Представниками когнітивних теорій розвитку є:

а) Л. С. Виготський;

б) З. Фрейд;

в) К. Юнг;

г) Дж. Локк. 1. Яких теорій психічного розвитку (назвіть їх) стосуються наведені положення:

а) розвиток відбувається за законами научіння і визначається, в основному, подіями зовнішнього середовища;

б) при розв’язування задач на людей впливає впевненість у своїх силах і здібностях, їх раціональність, інтелектуальний розвиток;

в) особистість мотивується внутрішніми біологічними потягами;

г) люди роблять щось у відповідності до своєї волі і діють творчо, здатні до повної реалізації свого потенціалу? 1. Провідна діяльність ─ це:

а) екстеріоризація;

б) принцип вікової періодизації;

в) критерій вікової періодизації;

г) ознака психічного розвитку. 1. Характер соціальних взаємин, місце дитини в системах «дорослий ─ дитина» та «дитина ─ дитина» ─ це:

а) ознака психічного розвитку;

б) соціальна ситуація розвитку;

в) научіння;

г) сензитивний період. 1. Гра є провідним видом діяльності у:

а) немовлячому віці;

б) дошкільному віці;

в) ранньому віці;

г) у молодшому шкільному віці. 1. Загострення суперечностей між тим, чого досягла дитина, і тим, до чого вона прагне, ─ це:

а) об’єктивна криза;

б) сензитивний період;

в) інтеріоризація;

г) імпринтинг. 1. Період, найбільш сприятливий для розвитку певних психічних функцій, ─ це:

а) соціальна ситуація розвитку;

б) суб’єктивна криза;

в) екстеріоризація;

г) сензитивний період. 1. Ієрархічність мотивів як особистісне утворення виникає у:

а) ранньому віці;

б) дошкільному віці;

в) немовлячому віці;

г) молодшому віці.
Тема 3: Психологія новонародженої людини та

немовляти (від народження до 1 року)

План:

 1. Фази пренатального розвитку.

 2. Особливості психіки новонароджених.

 3. Комплекс пожвавлення.

 4. Основні фази розвитку немовляти.

 5. Новоутворення періоду.

 6. Криза 1 року життя.

Основні поняття теми: фаза, немовля, новоутворення, криза 1 року.

Обговорення проблемних питань:

 1. Коли закладаються підвалини для психічного розвитку дитини немовлячого віку? Відповіді обґрунтуйте результатами новітніх досліджень.

 2. Які нейрофізіологічні, психологічні і соціальні передумови нормального психічного розвитку новонародженої дитини?

 3. В якому напрямку відбувається розвиток спілкування дитини з дорослими? Від чого це залежить?

 4. У чому полягає підготовка до мови протягом першого року життя?

 5. Який вплив сенсорного розвитку дитини, рухів руки на її пізнавальну сферу?

 6. Коли потрібно розпочинати виховання дитини? Чому суворе дотримання режиму дня є однією з важливих умов нормального фізичного і психічного розвитку дитини?

 7. Які новоутворення в психіці дитини з'являється і розвивається в період немовляти?

Індивідуальна робота студентів.

 1. Які з безумовних рефлексів новонародженого зберігаються, а які видозмінюються з розвитком дитини? Як? За яких умов? Які зникають? Чому?

 2. У двох дітей першого року життя дослідник виробляв диференційований умовний рефлекс на два звуки: дзвінкий і тихий. В однієї дитини рефлекс утворився після 6 сполучень, у другої ─ після 14. Назвіть можливі причини цієї відмінності.

 3. Чому свята збуджують 5-6-річних дітей і лишають спокійними дітей першого і другого року життя? Як пояснити цей факт?

 4. Гібсону належить теорія потенційних можливостей використання об’єктів дитиною. Діти, як стверджує Гібсон, майже від самого народження все, що бачать і чують, оцінюють з боку можливого використання. Наведіть приклад. Чи не є вони передумовою виникнення категоризації предметів? Згадайте теорію когнітивного розвитку Ж. Піаже. Чи відображені ці можливості в зазначених стадіях когнітивного розвитку дитини? Ж. Піаже звинувачують у тому, що перцептивний розвиток дитини є найслабшою ланкою його теоретичних побудов.

 5. Міжаналізаторні зв’язки ─ вроджені? Як вони впливають на психічний розвиток? За яких умов вони можуть зникати?

 6. Символічна репрезентація ─ це здатність уявляти минулі й теперішні події, досвід за допомогою слів, текстів та інших засобів. Психологи вважають, що це явище лежить в основі таких форм поведінки дитини, як наслідування, пошук захованого предмета, уявні дії (дії «понарошку» ─ складає ручки, на них кладе голову, удаючи, що спить, інші дії). Поясніть зв'язок указаних форм поведінки з символічною репрезентацією.

 7. У чому полягає різниця між розумінням мовлення та активним мовленням? Як ці процеси пов’язані між собою, як вони розвиваються?

Питання, які виносяться на практичне заняття:

 1. Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини і немовляти.

 2. Психологічна характеристика дитини у фазі новонародженого. Соціальна ситуація розвитку. Розвиток емоційної сфери. «Комплекс пожвавлення».

 3. Сенсорно-перцептивний розвиток немовляти.

 4. Спілкування та його роль у психічному розвитку немовляти. Підготовка до оволодіння мовленням.

 5. Новоутворення в психічному розвитку немовляти.

 6. Криза першого року життя.

Самостійна робота студента

 1. Опрацювати першоджерела (за рекомендацією викладача).

 2. Визначити основні поняття теми та виписати їх з поясненням у тематичний словник.

 3. Назвати складові «комплексу пожвавлення» дитини і довести, що це перший поведінковий акт. По можливості, провести спостереження за реакцією дитини на обличчя та голос матері та на обличчя незнайомої людини.

 4. Які індивідуальні особливості поведінки новонароджених дітей під час неспання?

 5. Які вимоги висуваються в наш час до догляду за новонародженою дитиною і яке це має значення для її розвитку?

 6. Яке значення має пошукова активність дитини в її психічному розвитку?

 7. Роль матері в психічному розвитку немовлячого віку (синдром ізоляції в досвідах на мавпах).

 8. Дати аналіз ситуації спостереження за дитиною 9 міс.:

Хлопчику подобається викидати іграшки з манежу. Він просуває їх між стійками манежу і випускає з рук. Мати постійно піднімає їх і знов кладе в манеж, а він бере їх і знов кидає на підлогу.

Яке значення мають ці та подібні дії з іграшками для дитини?Як повинна поводити себе мати в такій ситуації?

 1. Дати оцінку акту прямоходження дитини наприкінці першого року життя.

 2. Дати психологічну оцінку явищу «госпіталізму». Які умови його запобігання?

Література

 1. Актуальні проблеми генези особистості в контексті навчання і виховання.  К., 2001.

 2. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності.  К., 2003.

 3. Поліщук В.М. Виховання особистості: повсякдення і стереотипи.  Глухів, 2004.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал