Тема 1: Народна педагогіка, етнопедагогіка та педагогіка як академічна наука. Методи та етапи науково-педагогічних дослідженьСкачати 110.82 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір110.82 Kb.
Питання для контролю та самоконтролю
Тема 1: Народна педагогіка, етнопедагогіка та педагогіка як академічна наука. Методи та етапи науково-педагогічних досліджень
1. Дати визначення поняттям "народна педагогіка" та "етнопедагогіка".

2. Назвати методологічну та теоретичну основи педагогіки.

3. Від яких слів походить слово "педагогіка"?

4. Хто і коли вперше виділив педагогіку в філософії ? (В якій праці це відображено)?

5. Що є предметом педагогіки як науки ?

6. В якому році і ким за педагогікою був закріплений статус науки? (Вказати працю).

7. Що розуміють під категоріями педагогіки ?

8. Дати визначення основним категоріям педагогіки.

9. Розкрити структуру педагогічної науки.

10. Що розуміють під науково-педагогічним дослідженням?

11. Що означає метод як філософська категорія?

12. Що розуміють під методом науково-педагогічного дослідження?

13. Назвати методи науково-педагогічного дослідження.

14. Які етапи науково-педагогічного дослідження Ви знаєте?


Тема 2: Особистість учня. Розвиток, формування і виховання особистості
1. Дати визначення поняттям "особистість", "індивідуальність", "індивід".

2. Якими якостями і властивостями характеризується поняття "особистість"?

3. Дати визначення поняттям "розвиток" та "формування".

Чим вони відрізняються між собою?

4. Які фактори впливають на формування та розвиток особистості? Дати їм визначення.

5. Який із факторів, що вливають на формування і розвиток особистості є вирішальним? Чому?

6. Назвати вікові етапи розвитку особистості.

7. Який із видів діяльності є провідним ?

8. Які з теорій (поглядів) на формування та розвиток особистості Вам відомі?
Тема 3. Проблема мети в педагогіці. Мета виховання в національній школі
1. Що розуміють під метою як науковим поняттям ?

2. Що розуміють під метою виховання?

3. Назвати вчених, філософів, які займалися проблемою визначення мети виховання.

4. В чому їх недоліки та позитивні сторони?

5. Показати різні підходи до визначення мети виховання?

6. Що розуміють під всебічним і гармонійним розвитком особистості?

7. Яка мета виховання в національній школі?

8. Чим обумовлена мета виховання?


Тема 4: Суть і зміст процесу виховання в національній школі
1. Що розуміють під поняттями; "виховання", "самовиховання" та "перевиховання"?

2. В чому полягає специфіка виховного процесу?

3. Рушійні сили процесу виховання.

4. Структура процесу виховання.

5. Які ви знаєте етапи виховного процесу?

6. Що розуміють під проектуванням виховного процесу?

7. Назвати структурні компоненти проектування виховного процесу.

8. В чому полягає суть особисно-діяльнісної концепції розвитку особистості?

9. Що означає виховання в широкому та вузькому смислах?
Тема 5: Закономірності та принципи виховання. Принципи організації виховного процесу в національній школі
1. Що розуміють під закономірностями виховного процесу?

2. Які Ви знаєте закономірності виховання?

3. Що розуміють під принципами виховання?

4. Дати загальну характеристику принципів виховання.

5. Які Ви знаєте принципи національного виховання?

6. Як взаємозв'язані між собою закономірності і принципи виховання?


Тема 6. Засоби, методи, прийоми виховання. Класифікація методів виховання
1. Дати визначення поняттям "метод", "прийом", "засіб" виховання.

2. Розкрити класифікацію методів виховання за Ю. К. Бабанським.

3. Розкрити класифікацію методів виховання за М. Д.Ярмаченко.

4. Які Ви знаєте народно-педагогічні методи виховання?


Тема 7: Духовний і соціальний розвиток особистості
1. Що розуміють під духовністю? Чим відрізняються поняття "духовність" від поняття "душевність"?

2. Що розуміють під духовним розвитком особистості?

3. Що розуміють під ціннісними орієнтаціями?

4. Які Ви знаєте загальнолюдські та культурно-національні цінності?

5. Засоби поєднання загальнолюдських та культурно-національних цінностей.

6. Які Ви знаєте шляхи інтерналізації загальнолюдських та культурно-національних цінностей?

7. Що розуміють під соціальним розвитком особистості?

8. Які Ви знаєте типи соціальної активності особистості?

9. Назвіть показники соціальної активності особистості.
Тема 8: Особистість і колектив. Основи виховної роботи в дитячих громадських організаціях
1. Що розуміють під виховуючим колективом?

2. Ознаки виховуючого колективу (за А. С.Макаренко).

3. Які Ви знаєте глибинні механізми взаємодії учня і колективу?

4. Стадії розвитку колективу (за Макаренко і Лутошкіним).

5. Структура учнівського колективу.

6. Які Ви знаєте громадські об'єднання дітей та підлітків?

7. Які головні напрямки та принципи діяльності дитячих громадських організацій?

Тема 9: Формування Світоглядних позицій особистості та розумовий розвиток учня
1. Що розуміють під світоглядом та науковим світоглядом?

2. Елементи формування світоглядних позицій.

3. Етапи формування світоглядних позицій особистості.

4. Які Ви знаєте типи світоглядних позицій особистості?

5. Що розуміють під розумовим вихованням особистості?

6. Які Ви знаєте типи мислення?

7. Що розуміють під мисленням та розумовими силами?

8. Завдання школи по розумовому вихованню учнів.

9. Основні шляхи здійснення розумового виховання школярів.
Тема 10: Моральне та естетичне виховання школярів
1. Що розуміють під естетичним вихованням школярів?

2. Завдання естетичного виховання школярів.

3. Засоби здійснення естетичного виховання учнів.

4. Що розуміють під моральним вихованням особистості?

5. Шляхи здійснення морального виховання.

6. Форми та методи морального та естетичного виховання.

7. Система естетичного виховання учнів.

Тема 11: Трудове, економічне та екологічне виховання, система профорієнтації
1. Що розуміють під трудовим вихованням?

2. Завдання трудового виховання, види праці.

3. Вимоги до трудової діяльності.

4. В чому суть інтелектуалізації праці?

6. Які Ви знаєте етапи трудової підготовки?

6. Що розуміють під економічним вихованням учнів, його завдання?

7. Що розуміють під екологічним вихованням учнів, його завдання?

8. Що розуміють під профорієнтацією?

9. Розкрити структуру профорієнтаційної роботи.
Тема 12: Основи фізичного розвитку та зміцнення здоров'я дітей
1. Що розуміють під фізичним вихованням?

2. Завдання фізичного виховання.

3. Яку Ви знаєте позашкільну спортивно-масову роботу?

4. Які Ви знаєте організаційні форми фізичного виховання?

5. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня та в позакласній роботі.

6. Методи здійснення фізичного виховання.Тема 13: Виховні функції класного організатора і соціального педагога
1. Хто такий класний керівник? Його функції.

2. Планування і облік роботи класного керівника,

3. Форми роботи класного керівника з батьками і громадськістю.

4. Кого називають соціальним педагогом? Його функції.


Тема 14: Позакласне і позашкільне навчання і виховання. Основи правового виховання учнів, свідома дисципліна
1. Яку роботу називають позашкільною?

2. Завдання школи по позашкільному вихованню.

3. Форми позашкільного виховання.

4. Що розуміють під позакласною виховною роботою, її завдання.

5. В чому суть правового виховання? Його завданню

6. Свідома дисципліна, її показники та риси.

7. Форми позакласної виховної роботи.

8. Методи позакласної та позашкільної виховної роботи.Тема 15: Національні особливості родинного виховання. Спільна виховна діяльність школи, сім'ї і громадськості по вихованню дітей
1. Що таке родинна педагогіка?

2. Основні методи виховання в сім'ї.

3. Основні форми координації роботи школи, сім'ї і громадськості по вихованню дітей.

4. Завдання родинного виховання.

5. Основні форми роботи класних організаторів з батьками, функції батьківського комітету.
Тема 16: Дидактика як теорія освіти і навчання
1. Від яких слів походить слово "дидактика"?

2. Хто і коли вперше ввів термін "дидактика"?

3. Хто розробив фундаментальну основу дидактики та що він розумів під дидактикою?

4. Що є предметом дидактики як науки, які її функції?

5. Дати визначення основним категоріям дидактики.

6. Охарактеризувати функції навчання.

7. Що розуміють під рушійними силами процесу навчання? Назвати їх.

8. Структурні компоненти процесу навчання, їх характеристика.

9. Етапи процесу засвоєння знань.
Тема 17: Принципи та закономірності навчання і освіти
1. Що розуміють під закономірностями навчального процесу?

2. Які основні закономірності Ви знаєте?

3. Що розуміють під принципами навчання?

4. Охарактеризуйте основні принципи навчання.

5. Назвати основні принципи навчання в національній школі.

6. Основні принципи освіти.


Тема 18: Зміст освіти в національній школі
1. Мета освіти в Україні.

2. На яких засадах будується сучасна школа?

3. Які Ви знаєте типи середніх загальноосвітніх закладів? Особливості їх роботи.

4. Що розуміють під змістом освіти в різних значеннях цього поняття?

5. Через які державні документи реалізується зміст освіти? Дати їм характеристику.

6. Чим відрізняється зміст освіти в національній школі від змісту освіти в радянській школі?

7. Державні стандарти освіти.

8. Що розуміють під державним та шкільним компонентами освіти?


Тема 19: Методи навчання та активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів
1. Що розуміють під методами, прийомами та засобами навчання?

2. Різні підходи до класифікації методів навчання.

3. Охарактеризувати групу методів організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів.

4. Охарактеризувати групу методів стимулювання навчальної діяльності учнів в процесі навчання.

5. Охарактеризувати групу методів контролю і самоконтролю в навчанні.

6. Які Ви знаєте народно-педагогічні методи дидактики?

7. Стимули та мотиви навчально-пізнавальної діяльності учнів.

8. Назвати критерії оптимального вибору методів навчання.


Тема 20: Форми організації навчання. Урок як основна форма організації навчання
1. Що розуміють під формою навчання? Який взаємозв’язок існує між формами і методами навчання, засобами та прийомами?

2. Історичний розвиток організаційних форм навчання (дати їм коротку характеристику).

3. Які Ви знаєте сучасні форми організації навчання (стандартні і не стандартні, урочні, позаурочні)?

4. Що таке урок? Сформулюйте вимоги до уроку.

5. Типи уроків. Структура різних типів уроків.

6. Шляхи удосконалення уроку.

7. Підготовка учителя до уроку.
Тема 21: Контроль, перевірка і оцінка навчальних досягнень учнів
1. Що розуміють під контролем навчальних досягнень учнів учнів?

2. Які Ви знаєте функції контролю? Охарактеризуйте їх.

3. Які вимоги ставляться до перевірки і оцінки навчальних досягнень школярів?

4. Охарактеризуйте види контролю за навчальними досягненнями учнів.

5. Які форми контролю Ви знаєте? Дати коротку характеристику.

6. Ознаки, що беруться за основу оцінювання навчальних досягнень школярів.


Тема 22: Цілісний педагогічний процес, його інтенсифікація, оптимізація і гуманізація
1. Що розуміють під педагогічними системами і педагогічним процесом?

2. Довести цілісність педагогічного процесу.

3. В чому суть демократизації, диференціації, гуманізації та гуманітаризації педагогічного процесу?

4. Оптимізація навчально-виховного процесу. Шляхи оптимізації.

5. Інтенсифікація навчально-виховного процесу. Шляхи інтенсифікації.

6. Дати коротку характеристику різних підходів до навчання (проблемне, пояснювально-ілюстративне, програмоване, модульно-розвивальне).

7. Основні вимоги до особистості учителя. Атестація педпрацівників.
Тема 23: Управління керівництво школою та системою освіти в Україні. Методична робота в школі
1. Що розуміють під управлінням та керівництвом системою освіти?

2. Які Ви знаєте принципи управління школою та освітою в Україні?

3. Розкрийте структуру освіти та структуру управління освітою.

4. Які Ви знаєте функції директора школи та його заступників?

5. Зміст та форми методичної роботи учителя, функції методоб'єднань.

6. Планування роботи школи. Загальна характеристика річного плану роботи школи.

7. Що розуміють під перспективним педагогічним досвідом (ППД)?

8. Методи його вивчення.

9. Основні критерії ППД, його варіанти.

10. Елементи впровадження ППД та форми його поширення.


Тема 24. Характеристика зарубіжних систем освіти
1. Характерні риси систем освіти за рубежем.

2. Система освіти в США.

3. Система освіти у Франції.

4. Система освіти у Великобританії.5. Система освіти в Японії.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал