Тем Що вивчає психологія? План Що вивчає “Психологія”?Скачати 80.19 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір80.19 Kb.
Тема1. Що вивчає психологія?
План

1. Що вивчає “Психологія”?

2. Як я пізнаю світ?

3. Основні психічні процеси.

4. Практична робота.
Психологія – у дослівному перекладі це наука про душу або знання про душу. Це слово грецького походження. Древня Греція – це перша європейська країна де зібрані у давнину занння були усвідомлені і представлені як наукові.

В наш час слово «Психологія» означає науку про відповідні явища, і самі ці явища, які називають душевними або психічними. У повсякденній мові для визначення відповідних явищ використовубють обидва терміни, науковці ж користуються тільки терміном «психіка»

Психіка – це властивість високоорганізованої матерії (людський мозок) відображати об’єктивну дійсність і на основі психічного образу, що формується при цьому, доцільно регулювати діяльність суб’єкта і його поведінку.

Психологія – це наука про закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності.

Предметом психології є об’єктивні закони психічної діяльності, її виникнення і розвиток, формування психічних властивостей людини.

Основні форми прояву психіки та іх взаємозв’язок

Людська психіка проявляється у таких основних формах:

- психічні процеси (пізнавальні - відчуття, сприймання, увага, памʾять, мислення, уява та емоційно-вольові - почуття, воля);

- психічні стани (інтерес, творчий підйом, упевненість, вагання, апатія та ін.);

- якості особистості (спрямованість, темперамент, характер, здібності)

Деякі дослідники виділяють щей масовидні явища психіки, які на відміну від процесів, станів і властивостей особистості стосуються не окремої людини, а великої групи людей. Це, наприклад, мода, паніка, слухи, громадська думка. Ці явища вивчає соціальна психологія.


Як я пізнаю світ?

Знання про навколишній і свій внутрішній світ людина набуває в ході чуттєвого та логічного пізнання навколишньої дійсності за допомогою пізнавальних психічних процесів:

- відчуття;

- сприймання;

- уваги;

- пам’яті ;

- мислення;

- уяви.
ОСНОВНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ:

Відчуття – це відображення в корі головного мозку окремих властивостей предметів та явищ матеріального світу, що діють у конкретний момент на органи чуття людини. Відчуття є найпростішим пізнавальним психічним процесом.

Відчуття дають інформацію про зміни, які відбуваються у власному тілі та у навколишньому середовищі.

Відчуття виникає як реакція нервової системи на той чи інший подразник і має рефлекторний характер.

Сприйняття – це відображення у свідомості людини предметів і явищ у сукупності їх якостей і частин, що діють у певний момент на органи чуття.

Якщо в результаті відчуття людина одержує знання про окремі властивості, якості предмета, то сприйняття дає цілісний образ предмета або явища.

У процесі сприйняття не всі аналізатори відіграють однакову роль. Один з аналізаторів є провідним.

Увага - це спрямованість психічної діяльності на певні предмети або явища дійсності за умови абстрагування від усього іншого.

Пам'ять - це психічний процес, який відображає досвід людини шляхом запам'ятовування, збереження та відтворення.

Мислення - це опосередковане й узагальнене відображення предметів і явищ в їх істотних властивостях, зв'язках і відношеннях.

Уява – це вищий пізнавальний психічний процес, який полягає у створенні нових образів на основі попереднього досвіду людини.
ПРАКТИЧНА РОБОТА

Тема: “ Визначення провідної модальності сприйняття”.

Мета: Визначити провідну модальність сприйняття за допомогою тесту “Ваша домінуюча система сприйняття”.
Питання для самоконтролю:


 1. Що вивчає психологія?

 2. Що таке психіка?

 3. Предмет психології.

 4. Завдання психологічної науки.

 5. Що таке відчуття?

 6. Класифікація відчуттів.

 7. Що таке сприйняття?

 8. Класифікація і види сприйняття.

 9. Основні психічні процеси.

1982 року БІАС-тест описали Льюїс (Lewis В.) та Пуцелик (Pucelik F.) як один з методів виявлення репрезентативних сенсорних систем. За допомогою цього тесту людина може глибше пізнати себе та свої особливості. Для практичної роботи кожен з вас отримає опитувальник та бланк для відповідей. Практикум буде проходити в чотири етапи:

І етап – ви читаєте опитувальник і оцінюєте варіанти відповідей;

ІІ етап – ви переносите бали у бланк для відповідей;

ІІІ етап – ви порівнюєте суму в кожному стовпчику і записуєте висновок про відповідний ранжир сенсорних систем.

ІV етап – робимо висновок щодо провідної сенсорної системи нашої групи.

Інструкція: опитувальник представляє собою п'ять незакінчених висловлювань, під кожним з яких надруковано чотири варіанти закінчення. Вам пропонується оцінити кожне з них за 4-х бальною системою залежно від того, наскільки воно подобається. Результати записати в бланк для відповідей. Найбільшим балом — «4» — позначити те закінчення, яке найбільше подобається, а найменшим — «1» — те, яке зовсім не подобається. Бали від 4 до 1 потрібно проставляти в колонці під відповідною літерою та в кожному рядку відповідно до номера запитання.

Перший етап: дайте відповіді на запитання.

1. Коли я приймаю важливі рішення, я спираюсь на:

• свої емоції та почуття (К);

• те, як інші розв'язують схожі проблеми (А);

• те розв'язання проблеми, яке здається мені найкращим (В);

• досконале вивчення проблеми та фактів (Д).

2. Коли я обговорюю будь-що з іншими людьми, то помічаю, що на мене найбільше впливає:

• інтонація розмови, голос співрозмовника (А);

• ті картини, перспективи, які описує мій співрозмовник (В);

• логіка доказів співрозмовника (Д);

• те, чи щирий зі мною співрозмовник (К).

3. Мені набагато легше спілкуватися з людьми, якщо мені подобається в партнері:

• його манера одягатися (В);

• його емоційність, почуття, які я розділяю (К);

• аргументи, які він використовує для доказу своїх суджень і які теж використовую в розмові (Д);

• інтонація, темп розмови, тональність голосу (А).

4. З нижче переліченого мені найлегше:

• знайти ідеальну для мене гучність звучання (магнітофона, телевізора (А);

• дібрати найпереконливіші аргументи щодо предмета, який мене зацікавив (Д);

• вибрати найзручніші меблі (К);

• дібрати комбінацію кольорів для одягу та інтер'єру (В).

5. Що найбільше впливає на мій настрій та самопочуття:

• я дуже чутливий до звуків, шуму, інтонації голосів людей (А);

• почуваюся впевнено, коли треба довести істинність певного положення, з'ясувати причину якоїсь події, побудувати ланцюжок логічних умовиводів (Д);

• я дуже чутливий до того, наскільки зручний мій одяг, чи комфортно мені в ньому (К);

• на мене дуже сильно впливає освітлення й загальний вигляд приміщення (В).

Другий етап: перенесіть відповіді на бланк для відповідей:

П. І.___________________________________

Вік___________Дата ____________________

В А К Д

1

23

4

5Всього:
Третій етап: порівняйте суму в кожному стовпчику, це дасть уявлення про відповідний ранжир названих сенсорних систем.

Умовні позначення:В — візуальний тип; К — кінестетичний; А — аудіальний; Д — аудіально-дискретний.

Провідною сенсорною системою є та, до якої записано найбільше балів.

Провідна сенсорна система людини визначається за:


 • своєрідністю вживання певних дієслів, прикметників, прислівників, (т.зв. предикатів);


 • рухом очей;


 • певними рисами та особливостями поведінки. 1. У розмові часто вживаються слова

Таблиця 1
Візуал


Аудіал


Кінестетик


Аудіал-дискрет

- Бачите, дивіться, звертаємо увагу, як це виглядає,..

- Яскравий, темний,..

- Розпливчато, чітко,...


- Чуєш, говори, не шуміть, давайте все узгодимо, налаштовуємось, як звучить,..

- Голосний, тихий,..

- Дзвінко,..


- Відчуваємо, все схвачуємо на льоту, доторкнемося, спробуємо,..

- Тяжкий, гладкий, смачний, свіжі, запашний,..

 • Тепло, гостро


- Думайте, давайте порівняємо, знаємо, розумієте, пам’ятайте, вірити,..

- Поважна, мінлива,..

- Таким чином, отже, звідси, зрозуміло,..


 1. Поставте загальне запитання і спостерігайте

Таблиця 2


Візуал

дивитьсяАудіал

дивитьсяКінестетик

дивиться

Наліво-вверх

направо-вверх

прямо-вверх

Очі на місці

Вліво-вбік

Вправо-вбік

Вліво-вниз

Очі майже постійно знаходяться в русі


Направо-вниз

Прямо-вниз


 1. Характерні ознаки людей

Таблиця 3
Візуал


Аудіал


Кінестетик

Плечі розправлені;


У спілкуванні схильний зберігати дистанцію, фрази воліє починати із займенника "ти" або "Ви";

Повільний, з мінімальною жестикуляцією;

Під час розмови воліє не дивитися в очі, а ніби розглядає партнера;

Плечі й шия спрямовані вперед;

Воліє бути ближче до партнера й любить доторкатися до нього руками;

Розмовляє швидко й голосно з багатьма паузами;

Оцінює все навколо не відносячи це до себе;

У конфлікті найчастіше звинувачує.

Мова монотонна, зазвичай говорить "ті...", "той...", рідко – "я";

Намагається не брати на себе відповідальність.

Помітно зловживає словом "я";

У конфліктах схильний до вибачень.


Тест для опpеделения ведyщей pепpезентативной системы.

         Пеpед вами  четыpе высказывания.  Они не закончены.  Под каждым из
      них имеются четыpе окончания.  Обозначьте окончание,  котоpое  больше
      всего подходит вам - цифpой 4;  котоpое немного меньше подходит вам -
      цифpой 3 и т.д.  Поставьте 1 пеpед окончанием,  котоpое меньше  всего
      подходит вам. Пpоделайте это под каждым из четыpех высказываний. Выс-
      казывания под номеpом 5 закончены,  но они pазные,  и поэтомy их надо
      также оценить.
         После этого бyдет подсчет очков в таблице.

         1. Я пpинимаю важные pешения, основанные на:

         -- хоpошо пpовеpенных чyвствах.
         -- том, что звyчит лyчше.
         -- том, что выглядит для меня лyчше всего.
         -- точном, стаpательном изyчении вопpоса.

         2. Во вpемя споpа на меня чаще всего влияет:

         -- тон голоса дpyгого человека.
         -- могy ли я или нет ясно видеть точкy зpения дpyгого человека.
         -- логика аpгyментов дpyгого человека.
         -- чyвствyю я или нет, что я в контакте с дpyгими настоящими чyвс-
            твами этого человека.

         3. Я могy очень пpосто понять свое настpоение с помощью:

         -- того, как я одеваюсь.
         -- чyвств, котоpые я pазделяю.
         -- слов, котоpые я выбиpаю.
         -- своего тона голоса.

         4. Для меня пpосто:

         -- подобpать идеальнyю гpомкость и звyчание на стеpео системе.
         -- выбpать наиболее интеллектyальные места,  по интеpесyющемy меня
            пpедметy.
         -- выбpать чpезвычайно yдобнyю мебель.
         -- выбpать комбинации (сочетания) насыщенных цветов.

         5.


            -- Я бyквально настpаиваюсь на звyки в моем окpyжении.
            -- Я хоpошо yмею осмысливать новые факты и данные.
            -- Я  очень чyвствителен к томy,  как пpедметы одежды
               воздействyют на меня.
            -- Я сильно pеагиpyю на цвета и на то, как выглядит комната.

1._________К             


   _________А             
   _________V           
   _________D             
                                           
2._________A           
   _________V           
   _________D           
   _________K             
                                           
3._________V                       
   _________K                       
   _________D                       
   _________A                       
                                                   
4._________А   
  _________D
  _________K
  _________V

5._________A


  _________D
  _________K
  _________V

              V      K      A     D


+------+----+----+----+----+
|   1    |      |      |      |      |
+------+----+----+----+----+
|   2    |      |      |      |      |
+------+----+----+----+----+
|   3    |      |      |      |      |
+------+----+----+----+----+
|   4    |      |      |      |      |
+------+----+----+----+----+
|   5    |      |      |      |      |
+------+----+----+----+----+
|Итого:|      |      |      |      |
+------+----+----+----+----+
              V      K     A     D

Подсчет очков пpи пpоведении теста:

а) В каждый из пяти блоков последовательно занесите выставленные
вами балы.
б) Заполните таблицy, пеpенеся баллы из блоков в соответствyющyю
стpокy таблицы. Сложите баллы, связанные с каждой бyквой.
в) Сpавнение баллов "итого" даст инфоpмацию о пpедпочтении той или
иной pепpезентативной системы.

V - визyальная система


A - аyдиальная система
K - кинестетическая система
D - дискpетная система (дигитал)

Тест взят из книги Ф.Пyселик и Б.Люис  "Магия Hейpолингвистического
пpогpаммиpования без тайн".  С.Петеpбypг 1995г.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал