Таврійського державного агротехнологічного університетуСторінка2/2
Дата конвертації02.04.2017
Розмір0.77 Mb.
1   2

4.ТЕХНОЛОГІЯ І ЗАСОБИ СІВБИ /САДІННЯ/

ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ - відстань від дна борозенки, в яку укладене насіння, до поверхні фунту. Залежить від біологічних особливостей культури, величини й характеру проростання насіння, вологості та механічного складу грунту тощо. Так, дрібне насіння загортають на меншу глибину, крупне -на більшу. Зменшують глибину загортання насіння, яке виносить на поверхню грунту сім'ядолі /соя, квасоля, цукрові буряки та ін./. Якщо грунт достатньо вологий, глибина загортання менша; на грунтах важких за механічним складом, насіння загортають на меншу глибину, на легких - на більшу. Із групи хлібних злаків озимі сіють на більшу глибину, щоб вузол кущіння залягав далі від поверхні грунту.

ГУСТОТА СХОДІВ - кількість рослин на одному квадратному метрі поля.

ЗАГОРТАЧ - пристрій для загортання грунту в борозни після проходження сошника сівалки. Переміщення пружини у пазах сектора посівної секції або зміною кута атаки крил можна збільшити або зменшити активність роботи загортачів.

КАРТОПЛЕСАДЖАЛКА - машина для гребінчастої або гладкої посадки непророщеної бульби картоплі з міжряддям 70 см. Спеціальні саджалки садять пророщену бульбу.

КОТУШКОВИЙ ВИСІВНИЙ АПАРАТ - основний робочий орган для висіву насіння зернових, зернобобових і зернотрав'яних культур.

СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА ТРАВОПІЛЬНА - система, за якою частина ріллі у польових та кормових сівозмінах використовується під багаторічні трави, які є кормовою базою і головним засобом підтримки та підвищення родючості грунту.

ФАКТОРИ ЕРОЗІЇ ГРУНТУ - елементи природного середовища і господарської діяльності людини, які спричиняють ерозію грунту.

МАРКЕР - пристрій, призначений для проведенню борозенки на поверхні незасіяного поля, якою тракторист спрямовує трактор з метою забезпечення стикових міжрядь /між крайніми рядками двох суміжних проходів/.

МІЖРЯДДЯ - відстань між засіяними рядками.

НЕРІВНОМІРНІСТЬ ВИСІВУ - відхилення висіву насіння від заданої норми. Середня нерівномірність висіву окремими апаратами допускається до 3% для зернових культур, 4% - для бобових культур і 10% - для туків.

НЕСТІЙКІСТЬ ВИСІВУ - відхилення висіву насіння одним апаратом по довжині рядка.

НОРМА ВИСІВУ - кількість або маса насіння, яка потрібна для засівання одиниці площі і забезпечення оптимальної густоти сходів. Вона залежить від культури, сорту, строку й способу сівби, попередника, грунтово-кліматичних умов, якості насіння та господарського призначення.

Вагова норма виражається в кілограмах насіння, а кількість - в млн.штук насінин на 1 га.

Розраховують норму висіву за такою формулою

Н=(Км*100)/П ,

де Н - вагова норма висіву, кг/га;. К - кількість насінин на 1 га, млн; м - маса 1000 насінин, г; П ~ посівна придатність насіння, %.

ПІДГОТОВКА НАСІННЯ ДО СІВБИ - забезпечення посівного матеріалу районованих сортів, високих репродукцій, першої чи другої категорії за сортовою чистотою, першого чи другого класу посівного стандарту, вирівняного і протравленого.

ПЛОЩА ЖИВЛЕННЯ - площа поля, яка припадає на одну рослину.

ПНЕВМАТИЧНИЙ ВИСІВНИЙ АПАРАТ - призначений для відбору одного насіння з маси в бункері і транспортування його до сошника за допомогою зрідженого струменя повітря, створюваного вентилятором.

ПОШКОДЖЕННЯ РОСЛИН - кількість пошкоджених рослин, виражена у відсотках.

ПРОРОЩЕННЯ НАСІННЯ - перехід насіння із стану спокою до активної життєдіяльності, коли зародок починає рости і створюється проросток, а далі - рослина. Фаза проростання триває від набухання насіння до появлення сходів.

СІВАЛКА - машина для сівби насіння сільгоспкультур і внесення добрив. За призначенням сівалки поділяють на зернові, зернотукові, зернотрав'яні, для висіву насіння просапних культур/кукурудзяні, бурякові, бавовникові тощо/, льонові, овочеві, спеціального призначення /лісові, лучні, парникові, селекційні/, сівалки пресові. За способом висіву розрізняють рядкові, вузькорядні, гніздові, квадратно-гніздові, пунктирні /точного висіву/ і розкидні; за способом агрегатування -причіпні, начіпні, напівначіпні.

СІВБА /САДІННЯ/ - розміщення насіння /клубенів, розсади та ін./ на площі живлення, на встановлену глибину загортання.

СОШНИК - робочий орган сівалки для утворення в грунті борозенки, укладання в неї насіння і загортання його грунтом. За конструкцією поділяються на анкерні, кілеподібні, полозоподібні, дискові, спеціальні трубчасті.

СПОСОБИ СІВБИ І САДІННЯ - визначають форму і розміри площі живлення однієї рослини. Застосовують такі способи: рядковий /рядками, ширина міжрядь 13... 15 см/; вузькорядний /ширина міжрядь до 10 см/;

перехресний /рядковий, із сівбою вздовж і поперек поля/, широкорядний /ширина міжрядь більше 30 см/; стрічковий /рядковий/, за якого два або кілька рядків, що утворюють стрічку, чергуються з більш широкими міжряддями; гніздовий /насіння висівається групами/; квадратний /насіння на кутах квадрата/; квадратно-гніздовий /групи насіння по кутах квадрата/; борозенний /дно борозни ущільнене з вологим ложем/; пунктирний /висів насіння із заданою відстанню між ними у рядку/; смуговий /рядковий, смугами шириною не менш як 10 см/; гребеневий /на спеціально утворених гребенях/ ; точний /рівномірне загортання насіння на задану глибину/; розкидний /по поверхні грунту/.

СТИКОВЕ МІЖРЯДДЯ - відстань між крайніми рядками двох суміжних проходів сівалки або агрегату.

ФАКТОРИ ЖИТТЯ РОСЛИН - природні тіла і явища, які є джерелами енергії і беруть участь у формуванні /рості/ рослин і їх розвитку, врожайності, якості продукції. Фактори бувають космічні /світло, теплота, енергетичний потенціал/ або земні /вода, поживні речовини, повітря/.

5. ТЕХНОЛОГІЯ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

Елементи живлення, добрива та їх застосування

АГРОНОМІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ - система заходів по розробці і впровадженню в сільськогосподарське виробництво науково обґрунтованих рекомендацій щодо раціонального використання засобів хімізації в рослинництві.

АЗОТ - основний живильний елемент, складова частина білків протоплазми та ядра клітини. Азот дуже впливає на ростові процеси, прискорюючи наростання вегетативної маси. У разі нестачі азоту уповільнюється або зовсім припиняється ріст, листя набуває блідо-зеленого кольору, вегетативні органи розвиваються, мають менші розміри, порушується обмін речовин, послаблюється фотосинтез, внаслідок чого зменшується продуктивність рослин.

БОР - мікроелемент, який бере участь в утворенні вуглеводів і стимуляторів росту, їх перетворенні і пересуванні, впливає на формування репродуктивних органів, плодоношення і ріст рослин, білковий вуглеводний і нуклеїновий обмін; сприяє заплідненню; поліпшує постачання киснем кореневої системи рослин.

ГАРЯЧИЙ /АЕРОБНИЙ/СПОСІБ ХОВАННЯ ГНОЮ - пухке укладання його у вузькі, не ширше від 2..З м, штабелі висотою 80... 100 см за значного доступу повітря.

ГНІЙ - органічне добриво, яке складається з твердих і частково рідких екскрементів тварин звичайно в суміші з підстилковим матеріалом /торф, солома/. Гній містить усі три основних елементи'живлення рослин: азот, фосфор, калій.

ГНІЙ НАПІВПЕРЕПРІЛИЙ - солома в ньому темно-коричневого кольору і легко руйнується. Утворюється після 3-4 місяців зберігання в ущільненому стані. Вага такого гною менша від первісної на 15...30%. Вносять під основну оранку.

ГНІЙНА РІДИНА - сеча тварин, частково змішана з калом. Дуже цінне швидкодіюче добриво для рослин. У гнійній рідині в середньому міститься в %: 0,25; 0,56 К О; 0,01 К 05; 0,02 С О та 0,6 органічних речовин.

ГНІЙ ПЕРЕПРІЛИЙ - чорна, злегка волога маса, яка мажеться. Окремі частки соломи досить поруйновані і не різняться. Втрати органічних речовин досягають 50% за масою. Придатний для весняного внесення під різні культури.

ГНІЙ СВІЖИЙ - підстилка /солома/ залишається ще міцною і зберігає первісний колір і будову. Застосовувати на добрива не рекомендується. Тільки через 2..2,5 місяці свіжий гній стає слабкорозкладеним /за зберігання в гноєсховищах або в буртах/. Такий гній використовують для виготовлення різних компостів.

ГНІЙ-СИПЕЦЬ - пухка, сипка, одноманітна маса темного кольору, яка втратила до 75% первісної ваги. Утворюється після тривалого зберігання іноді протягом кількох років/. У сухому стані містить 12% води і 88% сухої речовини. Цінний компонент для виготовлення бактеріальних сумішей та мікродобрив.

ДІЮЧА ПОЖИВНА РЕЧОВИНА ДОБРИВА - відсоткове утримання основного елемента живлення в мінеральному добриві. Так, наприклад, в аміачній селітрі міститься 34,2% азоту / N /, а в натрієвій - 16,3%; в суперфосфаті міститься 15... 19% окису фосфору /Р О /

ДОБРИВА - речовини, призначені для поліпшення живлення рослин і підвищення родючості грунту. Рослини використовують шляхом живлення добривами 45...90% азоту, 15..45% фосфору, 55...90% калію.

ЗАЛЕЖАНІСТЬ ДОБРИВ - схильність добрив з розсипчастого стану переходити у зв'язний, утворюючи суцільну масу певної твердості.

ЗОЛА - складне мінеральне добриво, яке утримує калій, фосфор, кальцій, мікроелементи. Це - мінеральний залишок після окислення органічних матеріалів, в тому числі рослин. Маса/кг/1 м золи становить:

400 /торф'яна/; 500 /деревинна/.

ЗОЛА РОСЛИН - цінне комплексне добриво, яке містить більш як 72 різних хімічних елементів. Найкраще калійно-фосфорне добриво, високоцінне комплексне мікродобриво. Норма внесення 2...5 ц/га.

КАЛІЙ - основний елемент, підвищує посухостійкість і морозостійкість рослин, сприяє кращому використанню заліза для синтезу хлорофілу, позитивно впливає на фотосинтез і утворення білків, крохмалю, жирів, змонтує вилягання зернових культур та підвищує стійкість рослин проти грибкових захворювань.

КАЛЬЦІЙ - безумовно необхідний елемент для життя рослин. Він позитивно впливає на розвиток кореневої системи та утворення великої кількості кореневих волосків, нейтралізує органічні кислоти, поліпшує азотне живлення, впливає на надходження в рослини бору, марганцю, молібдену та інших мікроелементів.

КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ ДОБРИВА - відношення кількості діючої речовини добрива, яке винесено з грунту врожаєм, до загальної кількості діючої речовини, внесеної з добривом в грунт.

КОМПОСТИ - органічні добрива, суміш гною з торфом, землею, фосфоритною мукою та ін., розклалась внаслідок дії мікроорганізмів. Вмішує азот, фосфор, калій, мікроелементи. За ефективністю рівноцінний гною. Вносять під різні сільгоспкультури.

МАГНІЙ, - мікроелемент, складова частина хлорофілу та деяких органічних речовин у рослині. У разі його нестачі листя жовтіє, червоніє або набуває фіолетового кольору, продовжуються фази розвитку рослин, плоди часто не дозрівають.

МАРГАНЕЦЬ - мікроелемент, бере участь у процесах дихання, фотосинтезу, вуглеводного та білкового обміну, утворення вітамінів. Нестача його призводить до порушення азотного живлення, зменшення вмісту білків, вуглеводів і продуктивності рослин, спостерігається хлороз листя, з'являються плями.

МІДЬ - мікроелемент, входить до складу багатьох ферментів, позитивно впливає на фотосинтез, вуглеводний і білковий обмін у рослин, бере участь в окисно-відновлювальних процесах дихання, утворення хлорофілу, підвищує стійкість рослин проти грибних та бактеріальних захворювань.

МІКРОДОБРИВА - .добрива, які містять мікроелементи. Застосовують борні, кобальтові, марганцеві, мідні, молібденові добрива.

МІКРОЕЛЕМЕНТИ - хімічні елементи: алюміній, залізо, мідь, марганець, цинк, бор, молібден, кобальт, йод та інші, які містяться в рослинах у малих концентраціях і необхідні для нормальної життєдіяльності.

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА / ТУКИ / - промислові/заводські/ штучні добрива. Промисловість випускає азотні, калійні, фосфорні та мікродобрива;

тверді у вигляді порошків, гранульовані та інші рідкі добрива.

МОЛІБДЕН - мікроелемент, бере участь у засвоєнні азоту атмосфери. Використовують в основному для удобрення бобових культур - сприяє підвищеним промаю насіння та зеленої маси.

НЕЙТРАЛІЗУЮЧИЙ МАТЕРІАЛ -матеріал, що нейтралізує кислотність грунтів: доломіт, крейда, мергель, дуніт та інші вапнякові матеріали.

НІТРИФІКАЦІЯ - процес перетворення нітрифікуючими бактеріями амонійних солей грунту в нітрати, які поглинаються рослинами. Обробіток грунту поліпшує його аерацію, посилює нітрифікацію.

РЕГУЛЯТОР РОСТУ РОСЛИН - хімічні речовини, які впливають на ріст та розвиток рослин. До них відносять: аукцини, ретарданти, гіберлини та ін. У незначних дозах ці речовини ефективні, а у великих можуть бути отруйними.

СИСТЕМА УДОБРЕНЬ - комплекс заходів щодо накопичення і раціонального використання органічних і мінеральних добрив у господарстві, які сприяють підвищенню врожаю, поліпшують якість сільгосппродукції, підвищення родючості грунтів за мінімальних витрат праці й засобів.

ФОСФОР - основний елемент, входить до складу складних рослинних білків, має велике фізіологічне значення у процесах дихання, бродіння і фотосинтезу рослин. Він потрібний також для обміну вуглеводів і азотних речовин, сприяє формуванню органів розмноження та достиганню насіння. Фосфор підвищує посухостійкість та зимостійкість рослин.

ФОСФОРИТУВАННЯ - внесення фосфоритного борошна на кислі грунти, збіднені фосфором, з низьким ступенем насиченості основами.

ХОЛОДНИЙ /АНАЕРОБНИЙ/СПОСІБ ХОВАННЯ ГНОЮ - щільне складання його в штабелі шириною не менше 3...4 м та висотою 1,5...2,0 м. Втрати азоту мінімальні.

ЦИНК - мікроелемент. Посилює процес диханя рослин, підвищує вміст
білків і вітамінів, амінокислот, хлорофілу, підвищує ріст коренів, необхідний
для запліднення. Підвищує стійкість рослин до захворювань.

Технологічні процеси та технічні засоби внесення добрив

ЖИВЛЕННЯ - внесення добрив у період росту рослин /розсівання добрив по поверхні під час живлення зернових озимих культур та трав; внесення у рядки під час прополювання або культивації міжрядь просапних культур/.

ОСНОВНИЙ /СУЦІЛЬНИЙ/ СПОСІБ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ - органічні та мінеральні добрива розкидають по поверхні поля і відразу ж загортають у грунт плугами, культиваторами та іншими ґрунтообробними машинами.

ПІДЖИВЛЕННЯ РОСЛИН - внесення органічних і мінеральних добрив під сільськогосподарські культури у період їх росту й розвитку.

ПІДЖИВЛЮВАЧ - ОБПРИСКУВАЧ - машина для внесення в грунт водного аміаку під час оранки, передпосівного обробітку та підживлення рослин.

ПОДР1БНЮВАЧ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ - машина /пристрій/ для подрібнювання злежаних добрив, просівання їх і змішування деяких /двох-трьох видів/ добрив.

ПРИПОСІВНИЙ СПОСІБ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ - мінеральні добрива вносяться одночасно з посівом сільгоспкультур комбінованими сівалками.

РОЗКИДАЧ- МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ - машина для розсівання по поверхні фунту мінеральних добрив на полях і в плодоносних садах, для розкиданої сівби насіння трав, для поверхневого розсівання вапна та вапнякових матеріалів. Бувають начіині /ширина захвату до 12 м, норма висіву 40...2000 кг/га/ та причіпні /з шасі одновісного тракторного причепа вантажпідйомністю 4 т/, автомобільні /місткість кузова 3 м з шириною смуги розсіву 8... 10 м/.

РОЗКИДАЧ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ - машина для розкидання по поверхні грунту органічних добрив, компостів, торфокришки та вапна. Являє собою тракторний напівпричіп або причіп вантажопідйомністю 4...9 т, шириною захвату 3...7 м. Для розкидання добрив з куп, раніше вивезених на поле і розкладених з інтервалами, призначений розкидавалкувач /ширина зони розкидання 20...30 м/.

РОЗКИДАЧ РІДКИХ ДОБРИВ - машина для відкачування гноївки з гно-ївко-збірників скотних дворів, вивезення її і розбризкування по полю, для підвезення аміачної води, розчинів гербіцидів та отрутохімікатів і заправлення ними обприскувачів та інших машин, а також для приготування торфо-гноівкових, торфофекальних та інших компостів, для миття машин і гасіння пожеж. Гноївкорозкидачі бувають тракторні /причепні, цистерни-напівпричепи/та автомобільні вантажопідйомністю 3,6... 16 т.

ТУКОВА СІВАЛКА - машина для розсівання по поверхні грунту мінеральних добрив /туків/ та їх сумішей під оранку або культивацію, а також для підживлення зернових культур і луків. Висівний апарат сівалки -тарілчастий з лопатевими скидачами. Норма висіву туків 50...1100 кг/га, ширина захвату - 4,2 м.

ТУКОВИСІВНИЙ АПАРАТ - пристрій для висіву мінеральних добрив, застосовують на комбінованих зернових, просапних та інших сівалках і садильних машинах для внесення добрив під час сівби та на культиваторах-рослинопідживлювачах для підживлення рослин.

УДОБРЕННЯ ГРУНТУ - процес внесення добрив на поверхню або в шар грунту. Може бути: основним /до сівби/ - забезпечує живлення рослин протягом всієї вегетації, при висіві - внесення малими дозами у рядки або лунки одночасно при висіві чи садінні.

6. ЗАХИСТ РОСЛИН

АГРЕГАТ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОЇ РІДИНИ - комплект обладнання для приготування робочих розчинів, суспензій та емульсій з твердих та рідких отрутохімікатів.

АЕРОЗОЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ - обладнання для перетворення розчинів отрутохімікатів в аерозоль - штучний туман. Призначені для боротьби з шкідливими комахами у садах, лісах, полезахисних лісосмугах, а також для обробки тваринницьких приміщень, складів, теплиць, жилих приміщень.

БІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН - використання проти шкідників, хвороб і бур'янів їх природних ворогів та бактеріальних препаратів.

БУР'ЯНИ - рослини, які не вирощуються людиною, але засмічують сільгоспугіддя.

ГЕРБІЦИДИ - хімічні препарати з групи пестицидів для знищення бур'янів.

ДИМЛЕННЯ - процес отримання диму шляхом повільного спалювання /тління/, наприклад, вогких рослинних матеріалів - листків, стебел, тирси або спеціальних димових шашок. Здійснюється, головним чином, з метою захисту рослин від короткочасних приморозків.

ІНСЕКТИЦИДИ - хімічні препарати для боротьби з шкідливими комахами. Вносять у грунт, використовують для обпилювання та обприскування рослин.

ІНСЕКТОАКАРИЦИДИ - хімічні препарати для знищення кліщів сіль-госпкультур та тварин.

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН - здійснення одноразових заходів щодо захисту рослин від кількох видів хвороб або шкідників.

КОМПЛЕКСНОСТІЙК1 СОРТИ РОСЛІН - види /сорти/ культурних рослин, які протистоять кільком видам хвороб або комах.

ОБПИЛЮВАННЯ - нанесення пестицидів у вигляді порошку на поверхню рослин, посівного матеріалу і грунту за допомогою спеціальних машин-обпилювачів.

ОБПИЛЮВАЧІ- машини та обладнання, призначені для нанесення на рослини розпилених сухих порошкоподібних отрутохімікатів.

ОБПРИСКУВАННЯ - нанесення на рослини і грунт дрібних крапель рідких отрутохімікатів за допомогою спеціальних машин-обприскувачів.

ОБПРИСКУВАЧІ - машини та обладнання, призначені для розпилювання і рівномірного нанесення отрутохімікатів у дрібнорозпиленому стані на рослини та грунт для боротьби із шкідниками та хворобами сільгоспкультур, для знищення бур'янів та дезинфекції приміщень.

ПЕСТИЦИДИ /ОТРУЙНІ ХІМІКАТИ/ - збірний термін; хімічні препарати для боротьби з бур'янами, комахами, клідами /акарициди/, гризунами /зооциди/, із збудниками хвороб, проти нематод /нематоциди/ сільгосп-культур, дерев та чагарників, зерна та ін. До групи пестицидів включають дефоліанти, десиканти, регулятори росту рослин.

ПРОТРУЮВАННЯ - передпосівна обробка насіння проти підгризаючих ґрунтових шкідників, збудників грибних та бактеріальних захворювань.

ПРОТРУЮВАЧІ - машини, призначені для протруювання насіння сільгоспкультур перед сівбою.

ФУНГІЦИДИ - хімічні препарати для захисту рослин від грибкових та бактеріальних захворювань у період вегетації.

ФУМІГАЦІЯ - насичення повітря у закритому приміщенні або фунті хімічним препаратом у газоподібному, пароподібному стані.

ХІМІЧНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН -. система заходів, яка попереджує появу та розповсюдження шкідників, хвороб та бур'янів або забезпечує їх ліквідацію з використанням хімічних препаратів.

7. ТЕХНОЛОГІЯ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ ТА ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ПРОДУКТУ

Загальні поняття

БІОЛОГІЧНИЙ ВРОЖАЙ - сукупний продукт, який отримують після збирання сільгоспкультур. Наприклад, у пшениці - зерно, полова, солома; у цукрових буряків - корені та гичка.

БУЛЬБА - м'ясисте потовщення кореня або стебла рослини.

ВАЛОК - укладена на полі у вигляді стрічки покошена рослинна маса. При збиранні зернових ширина валка дорівнює 1,4... 1,6 м, а товщина -0,15...0,4 м.

ВОЛОТЬ - суцвіття в рослини, яке за своєю формою нагадує мітлу.

ВОРОХ - суміш зернової і не зернової частин урожаю після обмолоту хлібної маси, яка підлягає сепарації.

КАЧАН - плід кукурудзи, суцвіття з потовщеною головною віссю, на якій розташовані сидячі квітки /зерна/.

КОЛОС - складне суцвіття в хлібних злаків /пшениця, ячмінь, жито/. Колос складається з колосового стрижня, який ділиться на окремі членики. На виступах кожного членика розміщується один або три /в ячменю/ колоски; колосок - просте суцвіття, яке складається з квіток.

КОПИЦЯ - складена у вигляді невеликої прямокутної або іншої форми купи солома /або сіно/.

КОРІНЬ - підземна частина рослини, яка служить для закріплення її у грунті та всмоктування із грунту води і живильних речовин, а також для виділення деяких продуктів обміну.

КОШИК - суцвіття у вигляді плоского диска, оточеного обгорткою з кількох рядів листочків.

МЕХАНІЧНІ ДОМІШКИ ЗЕРНОВОЇ МАСИ - сміття, яке складається з твердих часток /грунту, металевих часток, предметів та ін./.

НЕЗЕРНОВА ЧАСТИНА ВРОЖАЮ - при збиранні злакових /пшениця та ін./ - це солома та полова; при збиранні кукурудзи - листостеблова маса.

ОБГОРТКА КАЧАНА КУКУРУДЗИ - видозмінений лист, який щільно прилягає до качана.

ОБКІС - смуга в стеблистої на краях/межах/ поля. Виконується шляхом обкошування.

ПЛОДОНІЖКА - частина рослини, яка з'єднує плід, наприклад качан, із стеблом.

ПОЛОВА - насінняне лушпиння, частки колосків, листків, зерен, що утворюються внаслідок обмолоту в процесі очищення зерна злаків та бобових рослин, використовується на корм для тварин.

ПРОКІС - смуга у стеблестої на деякій відстані від краю поля /хлібного, трав'яного та ін./. Виконується шляхом прокошування.

СКИРТА - складена у вигляді великої прямокутної форми купи солома (чи сіно) з похилим верхом.

СМІТТЯ - побічні домішки у зерновій масі - частки грунту, листків і стеблин рослин, а також насіння бур'янів і культурних рослин, які різняться від даної культури.

СОЛОМА - стеблева маса зернових культур після виділення з неї зернової частини.

СТЕБЛО - вегетативний орган вищих рослин, який являє собою вісь пагона і несе на собі листки, бруньки і квітки. Зв'язує корінь, крізь який вода з мінеральними речовинами надходить у рослину, де внаслідок фотосинтезу утворюються поживні речовини.

СТЕРНЯ - залишена на пні частина стебел рослин після збирання урожаю.

СТРУЧОК - довге й вузьке суцвіття, плоди і насіння якого містяться у двостулковій оболонці.

СУЦВІТТЯ - верхня частина стебел з більш або менш зближеними квітками і видозміненими листками. У пшениці це колос; кукурудза створила два суцвіття: чоловіче - волоть і жіноче - качан.

ТІК- спеціально обладнаний майданчик для доочищення, сушіння й сортування зерна, одержаного під час збирання врожаю.

ТІК ВІДКРИТИЙ - тік, який не має навісів для укриття зерна від атмосферних опадів.

ТІК КРИТИЙ - тік, який має навіси для укриття зерна від атмосферних опадів.Технологія збирання

БРАННЯ КОРЕНІВ - вилучення коренів шляхом витягування їх з грунту, наприклад цукрових буряків, за гичку.

ДООЧИЩЕННЯ - додаткова операція очищення, яка виконується з метою подальшого зниження засміченості одержаного при збиранні продукту, наприклад, зерна.

ЗБИРАННЯ ГРЕЧКИ Й ПРОСА - здійснюється прямим комбайнуванням /при 75...85% достигання насіння гречки і 80... 90% - насіння проса/ і двофазним способом /60...70% достигання гречки і проса/. У разі роздільного збирання скошування і укладання стебел проводять за допомогою валкових жаток. Однофазне збирання здійснюється зернозбиральним комбайном з пристроєм для збирання гречки й проса.

ЗБИРАННЯ КАРТОПЛІ - полягає в підкопуванні кущів разом з ґрунтовим шаром із наступним відділенням бульб від грунту, бадилля й інших домішок. Збирають картоплю потоковим, роздільним і комбінованим способами. За потокового способу збирання використовують картоплезбиральні комбайни й картоплесортувальні пункти; за роздільного способу збирання бульби виконують картоплекопачами або картоплекопачами-валкоукладачами, очищають частково від бадилля та грунту і укладають в один валок на поверхні поля з двох-шести рядків, який підбирають підбирачем після просушування у валках протягом 2..3 год.; за комбінованого способу картоплю викопують з двох рядків з одного та другого боків картоплекопачем-валкоукладачем і укладають у міжряддя двох сусідніх рядків, після чого збирання проводять комбайном.

ЗБИРАННЯ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО - проводиться у стадії повної стиглості /вологість зерна у пагонах - не вище від 30.. .32°/ і полягає в зрізуванні стебел, обриванні качанів, подрібненні стебел, очищенні качанів від обгорток або обмолочуванні з виділенням із загальної маси зерна. Здійснюється прямим комбайнуванням /однофазне збирання/ кукурудзозбиральними комбайнами або зернозбиральними комбайнами з пристроєм для збирання кукурудзи.

ЗБИРАННЯ СОНЯШНИКА - полягає в зрізуванні кощиків, обмолочуванні їх з метою виділення насіння і сепарації валків. Здійснюється прямим комбайнуванням /однофазне збирання/ зернозбиральним комбайном з пристроєм для збирання соняшника.

ЗРІЗУВАННЯ РОСЛИН - відділення стебел рослин на пні різальними робочими органами сільгоспмашин /жаток, косарок, комбайнів/.

КОПАННЯ КОРЕНІВ - порушення зв'язку коренів з грунтом і вилучення їх з грунту, наприклад, цукрових буряків, викопувальним пристроєм збиральних машин.

КОПИЧЕННЯ - технологічний процес /або операція/ формування соломи або сіна в копиці.

ОБЕРТ ВАЛКІВ - перевертання валків. Може виконуватись після дощів для рівномірного підсихання рослинної маси по всьому об'єму валків.

ОБКОШУВАННЯ ПОЛІВ - підготовча операція, яка виконується до початку збирання врожаю. Складається із скошування і збирання стеблин рослин на краях поля. Здійснюється з метою утворення поворотних смуг для збиральних машин і під'їзду до них допоміжних засобів /наприклад, автомобіля/. Під час збирання зернових культур з протипожежною метою обкошення може сполучатися з оранкою поля оборотним плугом.

ОБМОЛОТ - у зернових: порушення зв'язку зерна з колосом; у кукурудзи - зерна зі стрижнем качана; у соняшника - насіння із кошиком.

ОБРІЗУВАННЯ КОРЕНІВ - відокремлення голівок коренів від гички, наприклад, у цукрових буряків, різальними робочими органами збиральних машин.

ОЧИЩЕННЯ КОРЕНІВ - вилучення з поверхні коренів, наприклад, цукрових буряків, залишків грунту, дрібних корінців і війок.

ОЧИЩЕННЯ НАСІННЯ - відокремлення живого та мертвого сміття.

ПЕРЕВАЛОЧНИЙ СПОСІБ ЗБИРАННЯ - форми організації збирання, за якої хоча б один з компонентів урожаю подається на спеціальну площадку для тимчасового зберігання або для дороблення /наприклад, для доочищення коренів цукрових буряків/.

ПЕРЕКЛАДАННЯ ВАЛКІВ - перенос валків на вільне, поряд розташоване місце. Може виконуватись після дощів з метою прискорення підсихання рослинної маси у валках.

ПІДБИРАННЯ ВАЛКІВ - технологічна операція підйому з поверхні поля
валків.

ПІСЛЯЗБИРАЛЬНИЙ ОБРОБІТОК ПРОДУКТУ - сукупність робіт по доведенню якості одержаного під час збирання врожаю продукту до рівня нормативних вимог, наприклад, для зернових культур- це суміщя, очищення і сортування насіння.

ПОТОКОВИЙ СПОСІБ ЗБИРАННЯ - форма організації збирання, за якої всі компоненти врожаю від збиральних машин відразу доставляються до місця постійного зберігання або переробки.

ПОТОКОВО-ПЕРЕВАЛОЧНИЙ СПОСІБ ЗБИРАННЯ - сполучення потокового і перевалочного способів, коли на одній частині збирають потоковим, на другій - перевалочним способом.

ПРОКОШУВАННЯ ПОЛІВ - підготовча операція, яка виконується до початку збирання врожаю. Складається із скошування і збирання стеблин рослин на деякій відстані від країв поля у вигляді смуги /прокосу/ у стеблестої. Здійснюється з метою розподілу поля на загони і утворення для допоміжної техніки під'їздів до збиральних машин, які працюють у загонах.

ПРЯМЕ КОМБАЙНУВАННЯ - однофазне збирання врожаю, яке виконується однією сільгоспмашиною /комбайном/ за один прохід.

РОЗДІЛЬНЕ ЗБИРАННЯ - роздільне комбайнування, двофазне збирання, яке здійснюється комплексом різних сільгоспмашин. При цьому кожна з них виконує частину технологічного процесу збирання. Наприклад, при збиранні зернових, скошування хліба на пні і утворення валків здійснюється однією машиною /валковою жаткою/, підбір валків, обмолот і сепарація зерна - іншою /зернозбиральним комбайном з підбирачем замість жатки/.

СЕПАРАЦІЯ - розділення валки на зернову та не зернову частини.

СКИРТУВАННЯ - технологічний процес формування соломи або сіна у скирти.

СОРТУВАННЯ - розділення маси зерна на групи /сорти/ з певними властивостями, наприклад, за розміром.

СПОСІБ ЗБИРАННЯ - форма організації і технологічного процесу збирання. При збиранні: зернових - пряме й роздільне комбайнування, трифазне збирання; цукрових буряків - потоковий перевалочний, потоково-перевалочний способи.

СУШІННЯ - зниження вологості одержаного при збиранні продукту, наприклад зерна.

ТРИФАЗНЕ ЗБИРАННЯ ЗЕРНОВИХ - це збирання врожаю, за якого скошування хліба з утворенням валків /перша фаза/, підбір валків /друга фаза/ здійснюються як за двофазного збирання, а обмолот і сепарація зерна /третя фаза/ здійснюються на току /спеціальній площадці/, куди доставляється з лану хлібна маса.

УТВОРЕННЯ ВАЛКІВ - технологічна операція укладання скошеної рослинної маси у валки.Технічні засоби

БУРЯКОЗБИРАЛЬНИЙ КОМБАЙН - машина для збирання цукрових буряків, висіяних з шириною міжрядь 45 або 60 см. Комбайн виконує такі операції: підкопує корені, витягує їх за гичку, відділяє гичку від коренів, очищує корені від землі, корінчиків та залишків гички, завантажує корені в транспортний засіб, що рухається поряд, а гичку транспортує елеватором у причеплений до комбайна візок. За технологічною схемою бувають брального типу, які працюють за принципом брання коренів за гичку, і з попереднім зрізуванням гички на корені. За кількістю збираних рядків комбайни поділяються на дво- і трирядні, за способом агрегатування - причіпні. Привод робочих органів здійснюється від вала відбору потужності двигуна трактора.

БУРЖОНАВАНТАЖУВАЧ-ОЧИСНИК - машина, призначена для доочищення і навантажування коренів цукрових буряків з кагатів або куп. Він обладнаний живильником і очисником коренів. Ширина захвату 2,1 або 4,2 м. продуктивність 60...200 т/год.

БУРЖОПІДКОПУВАЧ - знаряддя для підкопування коренів цукрових буряків та інших коренеплодів, посіяних з міжряддями 45, 50 і 60 см. Підкопування коренів здійснюється підкопувальними лапами, випускаються начіпні дво- і трирядні підкопувані. Робоча швидкість 5,4...8,2 км/год.

ВОРОХООЧИСНИК - машина для первинного очищення свіжозбираного зерна, яке надходить від комбайна, від крупних і легких домішок. Від крупних домішок зерно очищується на похило розташованих репетах, які здійснюють поздовжні коливання, від легких - шляхом продування зернового матеріалу повітряним потоком у каналі повітряної частини. Очищене зерно йде сходом з одного із решет. Бувають стаціонарні та пересувні. Продуктивність становить до 50 т/год.

ГИЧКОЗБИРАЛЬНА МАШИНА - машина для попереднього зрізування гички цукрових буряків на посівах з міжряддями 45 або 60 см і збирання її у транспортні засоби. Складовою частиною машини є гичкозрізувальний апарат з пасивним гребінчастим копіювальним пристроєм та активним /дисковим/ різальним апаратом. Гичкозбиральні машини бувають причіпними або самохідними. Робоча швидкість 5...9 км/год. Привод робочих органів здійснюється від валу відбору потужності двигуна,

ЖАТКА ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНУ - агрегат для скошування хлібної маси, формування і транспортування її до наступних робочих органів і далі - у молотарку комбайна.

ЖАТКА РЯДКОВА - машина для скошування сільгоспкультур /зернових, зернобобових і круп'яних культур, насінників цукрових буряків і трав, зеленого горошку та ін./ і укладання їх у валки на поверхні поля. Жатки можуть бути причіпні й начіпні, а за розміщенням різального апарата - фронтальні та бокові. Залежно від кількості й способу творення валків жатки можуть бути одновалкові, двовалкові і комбіновані, за допомогою яких залежно від стану й врожайності культури можна формувати один або два валки. Рядкові жатки агрегатуються з тракторами або самохідними шасі. Ширина захвату 3,6... 16 м, робоча швидкість 5... 18 км/год.

ЗБИРАЛЬНИЙ КОМЛЕКС - сукупність сільськогосподарських машин для виконання технологічного процесу збирання сільгоспкультур. Наприклад, при збиранні зернових - це зернозбиральний комбайн і закріплені за ним транспортні засоби для відвезення зернової та не зернової частин.

ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ КОМБАЙН - сільгоспмашина, призначена для збирання зернових колосових культур прямим комбайнуванням і для підбирання й обмолоту хлібної маси з валків при роздільному збиранні; для скошування хлібної маси у валки жатками. Використовуючи додаткові пристрої і регулюючи режим роботи вузлів та механізмів, комбайном можна збирати сою, бобові й круп'яні культури, насінники цукрових буряків і трав, кукурудзу на зерно, соняшник. Комбайни бувають самохідні, начіпні і причіпні. Основним показником роботи комбайна є пропускна здатність молотильного апарата у кілограмах хлібної маси за І с /кг/с/. Зернозбиральний комбайн складається з таких основних частин /агрегатів/: жатки, молотарки, копнувача або подрібнювана, ходової частини 1 двигуна /у начіпних комбайнів ходової частини немає/. При роздільному збиранні комбайн обладнують підбирачем.

ЗЕРНООЧИСНА МАШИНА - машина для очищення зерна від сміттєвих домішок. Використовується на току самостійно або в агрегаті - в технологічній лінії з іншими машинами або устаткуванням для післязбиральної обробки зерна.

ЗЕРНОСУШИЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ - обладнання для штучного сушіння зерна після його збирання.

КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНИЙ КОМБАЙН - сільськогосподарська машина для підкопування рядків картоплі /ширина міжрядь 70 см/, просіювання грунту, руйнування грудок, відокремлення бадилля від бульб, збирання бульб у бункер г вивантажування у транспортні засоби. Комбайн можна також використовувати для підбору бульб з валків, утворених картоплекопачем-валкоутворювачем. За кількістю збиральних рядків комбайни поділяються на одно-, дво- і чотирирядні, за типом робочого органа - елеваторні, грохотні, барабанні. За способом агрегатування бувають напівпричепні й причепні. Робоча швидкість 1,6...3,6 км/год.

КАРТОЛЕКОПАЧ - сільськогосподарська машина для підкопування одного-двох рядків картоплі, посадженої в міжряддям 70 або 90 см, часткового відокремлення бульб від фунту та укладання їх разом з бадиллям на поверхні поля для підбирання вручну. Поділяються на елеваторні, грохотні та кидальні, за способом агрегатування - начіпні. Привод робочих органів -від вала відбору потужності двигуна. Робоча швидкість 3,5...4,5 км/год.

КАРТОШІЕКОПАЧ-ВАЛКОУТВОРЮВАЧ - сільськогосподарська машина для одночасного викопування картоплі з двох рядків /ширина міжрядь 70 см/, відокремлення бульб від фунту та бадилля і укладання бульб в один валок з чотирьох або шести рядків. Викопана картопля збирається картоплезбиральним комбайном. Агрегатують картоплекопач з тракторами типу "Беларусь". Робоча швидкість - близько 6 км/год.

КОПИЦЕВОЗ - сільськогосподарська машина для перевезення копиць соломи і сіна до місця скиртування, а також для навантаження в транспортні засоби гною, торфу, мінеральних добрив, сшюсу та інших сипких і штучних вантажів. Копицевоз, як правидо, обладнаний платформами для підбору, утримання та розвантаження копиць, ковшем-бульдозером, вилами і вантажопідйомним пристроєм з гаком. Механізми приводяться в дію від гідросистеми трактора.

КОРНЕЗБИРАЛЬНА МАШИНА - машина для викопування коренів цукрових буряків на посівах з міжряддями 45 або 60 см, з яких гичка зібрана гичкозбиральною машиною, очищення їх від землі і рослинних решток і завантаження очищених коренів у транспортний засіб, що рухається поруч. Викопування і виймання коренів з грунту,виконується викопувальним пристроєм з дводисковими копачами або активними вилками з чотирьох або шести рядків. Привод робочих органів здійснюється від вала відбору потужності двигуна. Робоча швидкість 5...9 км/год. Машина, як правило, самохідна.

КУКУРУДЗОЗБИРАЛЬНИЙ КОМБАЙН - сільськогосподарська машина для збирання на зерно і силос кукурудзи, посіяної з міжряддями 70 і 90 см. Він може збирати стиглу кукурудзу /вологість зерна в качанах - не більше 30%/ з відокремленням та очищенням качанів від обгорток, обмолотом качанів і подрібненням листостеблової маси, а також кукурудзу на силос з відокремленням качанів /без очищення/ та подрібненням маси або одночасним подрібненням листостеблевої маси і качанів з вивантажуванням у транспортні засоби качанів, зерна і листостеблової маси. Бувають причіпні і самохідні, дво-, три- і шестирядні. Робоча швидкість -до 9 км/год.

МОЛОТАРКА - машина або частина машини /комбайна/, призначена для обмолоту сільськогосподарських культур, виділення зерна /насіння/ з вороху, очищення його від домішок.

НАСІННЄОЧИСНА МАШИНА - сільськогосподарська машина для очищення і сортування насіння трав, зернових, овочевих та технічних культур. Так, наприклад, очищення насіння буряків, яке має шорстку поверхню, здійснюється на буряковій гірці; очищення насіння конюшини, люцерни, льону та інших культур від домішок бур'янів здійснюється на електромагнітній насіннєочисній машині; очищення й сортування за щільністю здійснюють на пневматичних сортувальних столах.

ОЧИСНИК КАЧАНІВ - сільськогосподарська машина для очищення стиглих качанів кукурудзи від обгорток на току. Машина має дві модифікації: пересувну, яка агрегатується з тракторами типу "Беларусь", і стаціонарну з приводом робочих органів від електродвигуна.

ПІДБИРАЧ - робочий орган, який монтується на жатці зернозбирального комбайна і призначений для підбирання валків при роздільному способі збирання і подачі маси на транспортер платформи жатки. Розрізняються два типи підбирачів: барабанні і транспортерні. Барабанний підбирач призначений для підбирання валків зернових і зернобобових культур, полотняно-транспортерний для підбирання широких і здвоєних валків низькорослих і зріджених хлібів, бобових культур і насінників цукрових буряків. Робочі елементи /пружинні пальці/ закріплені на барабані або на полотні транспортера.

ПРИСТРІЙ КУКУРУДЗОЗБИРАЛЬНИЙ - пристосування для збирання кукурудзи на зерно з обмолотом качанів і сепарацією вороха /ширина міжрядь 70 см/, начіплюють на зернозбиральний комбайн замість жатки. Вологість зерна в качанах у період збирання не вище від 30...32%.

СКИРТОКЛАД /НАВАНТАЖУВАЧ/ - машина для укладання сіна в стіг або соломи у скирти, копиць на транспортні засоби, навантаження сипких матеріалів, силосу й гною з буртів, штучних вантажів та для виконання різних навантажувально-розвантажувальних робіт. Навантажувач комплектується грабельною і зштовхувальною решітками для скиртування соломи й сіна, навівемих на підйомну раму, ковшем-вилами для завантаження сипких вантажів, гною та силосу і гаком для штучних вантажів. Вантажопідйомність скиртоклада-навантажувача 500 кг, висота піднімання -6...7м.

СКИРТОУТВОРЮВАЧ - причіпна сільськогосподарська машина для формування скирт соломи і сіна, працює в агрегаті із скиртокладом /навантажувачем/. Скиртоутворювач під час роботи переміщується вздовж ряду копиць трактором; скиртоклад підбирає копиці і закидає їх у камеру скиртоутворювача, де вони розрізнюються та ущільнюються до повного заповнення камери, після чого утворений стіг транспортується до місця формування скирти і вивантажується, послідовно утворюючи скирту певного розміру за довжиною. Скиртоутворювач із скиртокладом можна використовувати для скиртування соломи в стаціонарних умовах на площадці, куди солома транспортується волокушами.

ТРІЄР - сільськогосподарська машина або робочий орган зерноочисних агрегатів для сортування насіння зернових культур і трав за довжиною. Призначена для виділення із насіннєвої суміші основної культури довгих і коротких домішок. Найчастіше застосовуються циліндричні трієри, складовою частиною яких є, як мінімум, два коміркових циліндри, на внутрішній поверхні яких роблять комірки у вигляді кишенеподібних заглиблень. У циліндрах з меншими комірками /кукільних/ виділяють короткі /менші від довжини насіння основної культури/ домішки і насіння, у циліндрах з більшими комірками /вівсюжних/ - довгі домішки і насіння.УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Агрегат для приготування робочої рідини - агрегат для приготовлений

рабочей жидкости

Агротехніка сільськогосподарських культур –агротехника

сельскохозяйственных культур

Агротехнічні вимоги /АТВ/ до сільгоспроботи - агротехнические требования к сельхозработе

Безполицевий обробіток фунту - безотвальная обработка почвьі

Богарне землеробство - богарное земледелие

Борознування - борознование

Боронування грунту - боронование почвн

Брання коренів - извлечение корней

Букетування - букетировка

Бульба - клубень

Бурякозбиральний комбайн - свеклоуборочнмй комбайн

Бур'яни - сорняки

Вирівнювання грунту - вьіравнивание поверхности почвм

Виснаження бур'янів - истощение сорняков

Вичісування бур'янів - вьічесмвание сорняков

Вологість грунту - влажность почвьі

Волоть - метелка

Дернина - дернина

Дискування грунту - дискование почвн

Дійсна родючість грунту - естественное плодородие почвьі

Добрива - удобрення

Гичкозбиральна машина - ботвоуборочная машина

Гладка оранка - гладкая вспашка

Глибина загортання - глубина заделки

Гній - навоз

Гнійна рідина - навозная жижа

Грунт - почва

Грунтопоглиблення - почвоуглубление

Гумус - гумус

Ерозія грунту - зрозия почвьі

Жатка - жатка

Живлення - питание

Збирання соняшника - уборка подсолнечника

Зв'язність грунту - связность почвн

Землеробство - земледелие

Зернозбиральний комбайн - зерноуборочньїй комбайн

Зерносушильне устаткування - зерносушильноє оборудование

Зональна технологія - зональная технология

Кочан - початок

Компост - компост

Копиця - копна

Коренезбиральна машина - корнеуборочная машина

Коткування грунту - прикатьшание почвьг

Кошик - корзинка

Кришення грунту - крошение почвьі

Культивація грунту - культивация почвьг

Липкість грунту - липкость почвм

Лущення стерні - лущение стерни

Мікродобрива - микроудобрения

Мінеральні добрива /туки/ - минеральньїе удобрення /туки/

Мінімальний обробіток грунту -минимальная обработка почвьі

Молотарка - молотилка

Метикування - мотиженье

Мульчування - мульчирование

Насіннєочисна машина - семяочистительная машина

Норма висіву - норма вьісева

Нульовий обробіток грунту - нулевая обработка почвьі

Оберт валків - оборот валков

Обкіс - обкос

Обпилювання - опьшение

Обприскування - опрьккивание

Обробіток грунту - обработка почвм

Операція - операция

Оранка - вспашка

Орний шар - пахотнмй слой

Очисник качанів - очиститель початков

Очищення насіння - очистка семян

Перевертання скиби - оборот пласта

Пил - пьшь

Питомий опір грунту - удельное сапротивление почім

Підбирач - подборщик

Підживлення рослин - подкормка растений

Підорний шар - плужная подошва

Площа живлення - площадь питання

Поворотна смуга - поворотная полоса

Полиневий обробіток грунту - отвальная обработка почвьі

Прокіс - прокос

Просапування посівів - прополка посевов

Протруювання - протравливание

Родючість грунту - плодородие почвьі

Роздільне збирання - раздельная уборка

Розпушування грунту - рьіхление почвм

Рослинництво - растениеводство

Сепарація - сепарация

Система землеробства - система земледелия

Сівба /садіння/ - посев /посадка/

Скиба - пласт

Скиртування - скирдование

Сміття - сор

Снігозатримання - снегозадержание

Сортування - сортирование

Стебло - стебель

Суцвіття - соцветие

Сушіння - сушка

Твердість грунту - твердость почвьі

Технологічна карта - технологическая карта

Технологічний процес - технологический процесе

Технологія - технология

Тік - ток

Тіньова волога грунту - теневая влага почвьі

Удобрення грунту - внесение удобрений

Фізичні властивості грунту - физические свойства почвм

Фрезерування грунту - фрезерование

Живильний режим грунту - питательний режим почвьі

Чизелювання грунту - чизелевание почвьі

Шарування грунту - шаровка почвьі

Шлейфування грунту - шлифование почвм

Шпаруватість грунту - скважность почвм

Штучна родючість грунту - естественное плодородие почвьі

Щілювання грунту - щелевание почвм

Щільність грунту - плотность почвм

Ярусна оранка - ярусная вспашка
Висновок

Викладені терміни і основні поняття в галузі сільського господарства містять багато нових понять без знання яких неможливе засвоєння фахових дисциплін за спеціальності "Організація виробництва".

Дисципліна "Технологія галузі" містить багато нових понять і термінів, без знання яких неможливо її засвоєння. Мета даних методичних вказівок - надати допомогу у вивченні цієї дисципліни.

Для полегшення користування словником в кінці методичних вказівок поданий україно-російський перелік деяких термінів з посиланням на сторінкиЛІТЕРАТУРА

  1. Ганич Д И , Русско-украинский и украинско-русский словарь, - К.: Рад.шк., 1964. - 463 с.

  2. Основиземледелияирастениеводства/В.С.Косинский. В.С.Николаев, В.В.Ткачев, А.А.Сучиліна. - М.: Агропромиздат, 1990. - 479 с.

  3. Рослинництво з основами землеробства/М.А.Білоножко,.С.Руденко В,І. Моисеєнко та ін. - К.: Урожай, 1983. - 232 с. І

  4. Технологій производства продукции растениеводства /Й.П.Фирсов, А.И.Соловьев, О.А.Распутин и др. - ЇМ.: Агропромиздат, 1989. -432 с

5. Українсько-російський словник /Під ред. Л.С.Паламарчука,
Л.Г.Скрипник. - 7-е вид. - К.: УРЕ, 1990. - 940 с.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал