Світова економіка дослідження/ ; 339. 9 ■Скачати 216.26 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації02.04.2017
Розмір216.26 Kb.

50
Вісник Національного банку України
,
травень

2015
СВІТОВА ЕКОНОМІКА
Дослідження/
УДК 339.7; 339.9


Євгеній Редзюк
Yevhenii Redziuk
Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник сектору міжнародних фінансових
досліджень Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України
Ph.D. (Economics), Senior Staff Scientist of the Sector of International Financial Researches of the Institute
for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine
E-mail: redzyuk@gmail.com
Вплив фондових ринків розвинутих країн світу і країн, що розвиваються, на міжнародні фінансово-інвестиційні процеси of stock markets of developed and developing economies on international financial and investment processes
У статті досліджено вплив фондових ринків розвинутих країн світу і країн, що розвиваються, на міжна-
родні фінансово-інвестиційні процеси, а також виявлено сучасні тенденції розвитку глобальних фінансових
ринків. Здійснено аналіз значущих макроекономічних чинників на фондових біржах світу і статистичної ін-
формації щодо капіталізації фондових ринків розвинутих країні країн, що розвиваються. Зроблено прогно-
зи щодо перспективних напрямів розвитку світових фондових біржі міжнародних фінансово-інвестиційних
процесів. Розкрито глибинні чинники орієнтації глобальних гравців на фондові ринки економічно розвину-
тих країн світу та домінування в сучасній світовій фінансовій системі ринків США. Серед країн, що розвива-
ються, виокремлено значення Китаю, який за показниками капіталізації досяг рівня розвинутих країн світу.
Аналітичним шляхом доведено, що капіталізація фондових бірж Індії та Китаю стабільно зростає, тоді як
на біржах Бразилії та Росії спостерігається системне зниження цього показника впродовж останніх 4–5
років.
The article investigates an influence of stock markets of developed and developing economies on international
financial and investment processes. The author shows modern trends in the global financial markets development. He
analyzes significant macroeconomic factors on world stock markets and statistical information on stock markets
capitalization of developed and developing economies. There are given forecasts about promising directions of the
development of the world stock markets and international financial and investment processes. The author discloses
underlying factors of global players’ orientation towards the stock markets of the developed economies and domination
of the U.S. markets in the world financial system. Within developing countries, the special attention is focused on China
whose capitalization indicators reached the level of the world developed economies. Having used the analytical
approach, the author proves the fact that the capitalization of stock markets of India and China is growing stably,
whereas the stock exchanges of Brazil and Russia shows a systemic decline of the mentioned indicator during the last
4–5 years.
Ключові слова ринок цінних паперів, світові фондові біржі, фондові ринки розвинутих країн світу, фондові ринки країн, що розвиваються.
Key words: securities market, world stock markets, stock markets of developed countries, stock markets of developing Процес розвитку світового ринку цінних паперів упродовж останніх років був динамічним. Характерними ознаками його розвитку було впровадження інноваційних технологій і фінансового інжинірингу, зростання обсягів обслуговування капіталу на фондових ринках, суттєве зростання їх масштабів, а також процеси регіонального об’єднання та кооперації, уніфікації за сферами діяльності. Водночас національні фондові ринки розвиваються несинхронно, а іноді й асиметрично, створюючи, з одного боку, потужні міжнародні фінансові центри, аз другого – обширні зони залежності і периферії. Значною мірою це проявляється між фондовими ринками розвинутих країн світу і країн, що розвиваються, напроти- вагу країн з ринками, котрі перебувають на стадії становлення. Більшість таких країн фактично не бере участі у світових фінансово-інвестиційних
V_5_(30.4.15)st.indd 50
V_5_(30.4.15)st.indd 50 30.04.15 16:08 30.04.15 16:08

51
Вісник Національного банку України
,
травень

2015
СВІТОВА ЕКОНОМІКА
процесах, не здійснює кореляцію і конструктивну взаємодію з іншими фондовими біржами, рівень їхньої підприємницько-інвестиційної активності низький. Крім того, показники розвитку ринку цінних паперів країн, що розвиваються, та країн, які перебувають на стадії становлення, суттєво – в рази – поступаються показникам ринків розвинутих країн світу. Тому є актуальним і необхідним дослідження цих процесів і пошук ефективних форм, методів та інструментів щодо інтеграції національних фондових ринків (особливо країн, що розвиваються, та країн, що перебувають на стадії становлення) до світових фінансово-інвестиційних процесів.
Дослідження фінансово-інвести- цій них процесів на міжнародному рівні та їх взаємозв’язок із розвитком фондових бірж світу проводили такі вчені, як У.Бафет, П.Кругман, Н.Рубі- ні, Дж. Стігліц, Дж. Сорос, Я.Міркін. Серед вітчизняних учених вивчали цю проблему Т.Богдан, Ю.Кравченко,
Д.Леонов, Д.Лук’яненко, О.Мозговий,
С.Мошенський, Е.Найман, О.Плотні- ков, В.Полюхович, О.Рогач, О.Сльоз- ко, В.Шелудько, І.Школьник та інші.
Мета нашого дослідження полягає утому, щоб визначити вплив фондових ринків розвинутих країн світу і країн, що розвиваються, на міжнародні фінансово-інвестиційні процеси, а також виявити сучасні тенденції розвитку глобалізованих фінансових ринків.
ХАРАКТЕР І ОСОБЛИВОСТІ
ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Т
енденції і динаміка фінансово-
інвестиційних відносин у світі наочно свідчать про їхню складність і багатовекторність, а це потребує гнучкої адаптації до зовнішніх загроз та можливостей сучасної світової фінансової системи. Значні боргові проблеми виникають у Європі. Вони впливають на фінансово-інвестиційні ринки і США, і Великобританії, проявляються в азіатських країнах та в країнах Східної Європи. Глобалізація фінансово-інвестиційних відносин вплинула нате, що проблеми конкретної країни тепер взаємопов’язані з багатьма іншими країнами безпосередньо або опосередковано. Вони фрагментарно, а іноді і структурно впливають на всі країни світу, які мають значні зовнішньоекономічні, торговельні та фінансові зв’язки.
Зазначимо, що глобалізація, міжнародна конкуренція за ринки збуту товарів і послуг, політична, фінансово-інвестиційна та економічна нестабільність у світі значною мірою трансформує міжнародний ринок цінних паперів, надає йому динамічний і непрогнозований характер (див. таблицю Аналіз даних, наведених у таблиці
1, наочно засвідчує, що порівняно з іншими країнами світу лідером є фондовий ринок США як найрозви- нутіший, найпотужніший і найвпливовіший у площині міжнародних фінансово-інвестиційні процесів. Він значною мірою формує кон’юнктуру світового фінансово-інвестиційного ринку. Тому динаміка котирувань цінних паперів на фондовому ринку США безпосередньо впливає на курси цінних паперів на інших ринках. До нього за своїм розміром поступово наближається фондовий ринок Китаю, показники якого в 3–6 разів нижчі.
З аналітичних даних, наведених у таблиці 1, бачимо, що ринкова капіталізація країн світу значно знизилася в 2008 році. У 2009–2010 рр. відбулося відновлення рівня капіталізації, а в 2011–2014 рр. ця тенденція змінилася таким чином капіталізація знизилася до 47 401 млрд. доларів США в
2011 році (приблизно до рівня кінця
2009 року, але зросла до 54 570 млрд. доларів США в 2012-му, згодом – до
63 450 млрд. доларів США в 2013-му та до 67 000 млрд. доларів США уроці. Така динаміка свідчить про суттєву волатильність (різку зміну вартості активів у часі) міжнародного ринку цінних паперів та про значні коливання цінна фондові активи світу за останні 4–5 років (див. графік. Це підтверджують також низькі значення показників прогнозу лінія апроксимації з дуже низькою ймовірністю) для розвинутих країн та (R^2 = 0.429) для країн із ринками, що розвиваються.
Прогнозні показники, зазначені на графіку, дають підстави стверджувати, що розриву капіталізації в наступні п’ять років між країнами, що розвиваються, та розвинутими країнами не зменшуватиметься, а, можливо, навіть зросте. Загальною тенденцією є очікування незначного зростання світової капіталізації ліс- тингових компаній. Показники розвинутих країн свідчать про їхній до-
Таблиця 1. Ринкова капіталізація лістингових компаній найбільших економік світу,
східноєвропейських країні України у 2005–2014 рр.
Млрд. доларів США
Країна
2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Розвинуті країни
США
16 970 19 426 19 947 11 738 15 077 17 139 15 640 18 668 24 035 26 Японія
4 736 4 726 4 453 3 220 3 377 4 100 3 541 3 680 4 782 4 Великобританія
3 058 3 794 3 859 1 852 2 796 3 107 2 903 3 020 4 429 4 Канада 481 1 701 2 186 1 002 1 681 2 160 1 907 2 016 2 114 2 Франція 758 2 428 2 771 1 492 1 972 1 926 1 568 1 823 2 300 2 Німеччина 221 1 638 2 106 1 108 1 298 1 430 1 184 1 486 1 936 1 Швейцарія 1 213 1 274 863 1 071 1 229 932 1 079 1 540 1 Іспанія 1 323 1 800 946 1 297 1 171 1 030 995 1 117 993
Країни з ринками, що розвиваються
Китай
781 2 426 6 226 2 794 5 008 4 763 3 389 3 697 3 949 6 Гонконг 895 1 163 1 329 916 1 080 889 1 108 3 101 3 Індія 819 1 819 645 1 179 1 616 1 015 1 263 1 138 1 Австралія 1 096 1 298 676 1 258 1 455 1 198 1 386 1 366 1 Південна Корея 835 1 124 495 836 1 089 994 1 181 1 235 1 Бразилія 711 1 370 589 1 167 1 546 1 229 1 227 1 021 844
Сінгапур
257 384 539 265 481 647 598 765 744 Італія 1 027 1 073 522 317 318 431 481 447 Росія 1 057 1 503 397 861 1 004 796 825 771 386
Східноєвропейські країни
Туреччина
162 163 287 118 226 307 202 315 196 Польща 149 207 90 135 190 138 178 205 Чехія 49 73 49 53 43 38 37 45 Угорщина 42 48 19 28 28 19 21 20 Хорватія 29 66 27 26 25 22 22 18 Румунія 33 45 20 30 32 22 16 25 22
Україна
25 43 112 24 17 40 26 21 14 10
Джерела: [12], [16].
V_5_(30.4.15)st.indd 51
V_5_(30.4.15)st.indd 51 30.04.15 16:08 30.04.15 16:08

52
Вісник Національного банку України
,
травень

2015
СВІТОВА ЕКОНОМІКА
мінуючий стан серед фондових ринків світу. Так, вісім розвинутих країн станом на 2008–2014 рр.) мали загальну капіталізацію в 2.3–3.1 раза більшу порівняно з вісьмома країнами, що розвиваються. При цьому зазначимо, що за останні 10 років (особливо до кризи 2008 року) даний розрив зменшився з 5.24 до 2.34. На наш погляд, це зумовлено незначним, але сталим наближенням корпоративних стандартів країн, що розвиваються, до стандартів розвинутих країн, їхнім системним економічним зростанням, а також привабливістю інвестування (високий рівень дохідності й лібералізація) у такі швидко зростаю- чі ринки При аналізі даних, наведених у таблиці, доцільно їх сегментувати натри рівні
перший – ринкова капіталізація лістингових компаній розвинутих країн світу
другий – ринкова капіталізація ліс- тингових компаній країн світу, що розвиваються
третій – ринкова капіталізація ліс- тингових компаній східноєвропейських країні України.
Така градація об’єктивно зумовлена як їхніми фінансовими показниками, такі приналежністю до відповідної групи країн за економічним потенціалом і рівнем розвитку ринкової економіки. Тому оптимальним буде їхній аналіз при використанні порівняння за кожною групою окремо У ринковій капіталізації лістинго- вих компаній розвинутих країн світу суттєве лідерство належить США порівняно з іншими розвинутими країнами світу. На наш погляд, це зумовлено величиною економіки США, яка станом на 2012–2014 рр. була найбільшою економікою за своїм потенціалом (ВВП, рівень споживання, емісія найліквіднішої валюти світу) та наявністю ліберальних і сприятливих умов для функціонування великих корпоративних емітентів цінних паперів (особливо транснаціональних компаній і банків. Ринкова капіталізація лістингових компаній країн, що розвиваються, свідчить, що за останні п’ять років із цих країн до рівня розвинутих країн світу за ринковою капіталізацією наблизився лише фондовий ринок Китаю. Збалансована, структурна і системна експансія на зовнішні ринки та орієнтація на розширення внутрішнього ринку під час кризи 2008–
2009 рр., (1.4 млрд. населення) допомогли Китаю досягти таких результатів. Інші країни, що розвиваються, мають відносно стабільні показники ринкової капіталізації. Серед східноєвропейських країн дві країни є економічними лідерами Туреччина і Польща. На наш погляд, їхні успіхи зумовлені реформами ринку цінних паперів, активною участю в роботі цих ринків іноземних інвесторів, інвестиційних та пенсійних фондів, наявністю ліберальних умов для емітентів. Показники ринкової капіталізації інших східноєвропейських країну тому числі й України, поступово знижуються. При цьому Україна за кількістю корпоративних емітентів, населення і ВВП значно більша від країн, із якими опинилася в рейтингу.
ОСОБЛИВОСТІ УСПІШНИХ ФОНДОВИХ РИНКІВ СВІТУ
Д
освід провідних економічно розвинутих країн світу свідчить, що тільки сформовані соціально-ринкові інститути, а також прогресивне, повноцінне, гнучке і спроможне реагувати на глобальні виклики законодавче забезпечення (без прогалині винятків для окремих осіб) є необхідними засадами для сучасного регулювання фінансового сектору. Завдяки цьому фондовий ринок розвиватиметься і позитивно впливатиме на економіку в цілому.
Дослідженнями інвестиційних процесів у світі доведено, що розвинуті країни мають найбільші та найсучасніші фондові ринки як за обсягом капіталізації, такі за кількістю учасників, їм притаманна висока якість інфраструктури і прозорість державного регулювання. Це результат системного розвитку фондових ринків упродовж століть, удосконалення їхнього інструментарію разом із процесами реформування ринкової і соціальної систему цих країнах, провідним елементом яких є ринок цінних паперів.
На початку ХХІ століття близько половини всього світового фондового ринку припадає на США, приблизно на Японію, а в цілому на п’ять країн (США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція) – приблизно. На початку х років лише частка США становила понад
60%. У ті роки вона зменшилась у зв’язку зі зростанням питомої ваги Японії, аз кінцях років знову відбулося збільшення частки США, насамперед за рахунок зростання ринку акцій. У х роках у структурі капіталізації світового фондового ринку суттєво зросла частка країн, що розвиваються (див. таблицю Найбільш узагальненим показником масштабів глобалізації фондового ринку є капіталізація ринку акцій
– їхня сукупна курсова вартість. За
1990–2014 pp. капіталізація світового ринку акцій зросла більш яку сім разів, тоді як сукупний світовий ВВП збільшився за той самий період лише у 2.8 раза. У результаті співвідношення капіталізації та ВВП у світів цілому зросло за цей час із 40% до 88%. Значну частку світової капіталізації
(58%) у 2010–2014 рр. забезпечували лише чотири країни США, Китай, Японія та Великобританія. Впродовж цього періоду абсолютним лідером за рівнем капіталізації є США (близько
30–40% світової капіталізації. Кількість компаній, зареєстрованих на фондових біржах світу, за цей час зросла більш як удвічі – з 21.6 тису році до 45.6 тису 2010-му. Національні фондові біржі, що увійшли до переліку десяти найбільших, також належать розвинутим країнам світу. Водночас із країн, що розвиваються, Графік. Прогноз ринкової капіталізації лістингових компаній восьми розвинутих країн
та одинадцяти країн, що розвиваються
Джерела: [13], [14], [15].
0 10 Млрд. доларів США 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 Країни з ринками, що розвиваються Розвинуті країни світу р р. 2016 р р р р р р р р р р.
Логарифмічний (країни з ринками, що розвиваються = 3 045ln(x) + 7 034
R
² = Поліноміальний (розвинуті країни = 514.5x
² – 4 774.9x + 40 031
R
² = 0.5308
V_5_(30.4.15)st.indd 52
V_5_(30.4.15)st.indd 52 30.04.15 16:08 30.04.15 16:08

53
Вісник Національного банку України
,
травень

2015
СВІТОВА ЕКОНОМІКА
до цього переліку увійшли лише дві біржі Китаю (див. таблицю Аналізуючи дані, наведені в таблицях і 3, зазначимо, що всі ринки неоднаково розвиваються і мають різну капіталізацію. При цьому за всіма показниками ринок капіталів США домінує і фактично визначає кон’юнктуру світового ринку капіталів. Динаміка котирувань цінних паперів на американському ринку істотно впливає на курси цінних паперів на інших ринках, а рівень капіталізації американського ринку перевищує ринок будь-якої країни в рази. Крім того, зауважимо активний розвиток за останні десять років фондових бірж країн, що розвиваються, насамперед швидко зростають масштаби фондового ринку Китаю. Але якщо проаналізувати двадцять найбільших глобальних компаній світового ринку цінних паперів, то переважна більшість належить до юрисдикції США – їх 13, на другому місці компанії Швейцарії – 3, на третьому місці Великобританія – 2 компанії і лише по одній компанії належать Китаю і Південній Кореї див. таблицю Аналіз даних, наведених у таблиці
4, свідчить проте, що за останні п’ять років капіталізація провідних компаній світу істотно зросла і ці емітенти суттєво – в рази – збільшили свою капіталізацію (в 1.2–5 разів. Крім того, до першої п’ятірки увійшли здебільшого компанії сектору високих технологій, що дає підстави зробити висновок про високу довіру інвесторів до цієї галузі та бачення переважною більшістю з них значних перспектив розвитку сектору високих технологій. У цьому контексті світовий ринок цінних паперів є тим індикатором і маяком, який випереджає реальний сектор економіки та акумулює інвестиційні ресурси в найперспективніших галузях і сферах діяльності, в яких очікується майбутній високий попит споживачів на високотехнологічну продукцію, і як наслідок, перспективні прибутки. Показово й те, що 85% компаній, зазначених у таблиці 4, належать до сфери послуг. Також, крім сектору високих технологій, найбільші за капіталізацією компанії (по чотири) належать до фінансового сектору та сектору охорони здоров’я.
Дані, наведені в таблицях 1–4, свідчать проте, що ключова роль у сучасних глобальних фінансово-
інвестиційних процесах належить розвинутим країнам світу і особливо США. Це можна пояснити не лише кількісним аналізом даних таблиць, ай історичними особливостями формування ринкових відносин і ринку цінних паперів у США, Великобританії, Японії, Німеччині, Швейцарії,
Сінгапурі. Так, в операціях світового фінансового ринку беруть участь національні валютні, кредитній фондові ринки, які тісно переплітаються з аналогічними світовими ринками. При цьому вони сформувалися на основі масштабних національних ринків, що виконували значні обсяги міжнародних операцій, завдяки цьому вони поступово трансформувались у світові фінансові центри
Нью-Йорк, Лондон, Токіо, Цюріх, Люксембург, Франкфурт-на-Майні, Шанхай, Сінгапур, Гонконг тощо. В таких центрах зосереджено міжнародні банки, банківські консорціуми, фондові біржі, які здійснюють міжнародні валютні, кредитні операції, а також операції з цінними паперами, дорогоцінними металами і сировинними товарами.
Світові фінансові центри виникають у тих країнах, які мають стабільне валютно-економічне становище розвинуту кредитну систему і прозоро організовані біржі помірковане податкове законодавство пільгове валютне законодавство, яке відкриває для іноземних позичальників і цінних паперів доступ до біржового котирування зручне географічне становище відносну стабільність політичного режиму стандартизацію і високий ступінь інформаційних технологій безпаперових операційна базі використання найновіших програм ЕОМ.
Найвагомішими сучасними світовими фінансовими центрами є Лондоні Нью-Йорк. Особливість Нью-
Йорка втому, що він є не лише міжнародним ринком капіталу й основним емісійним центром доларів США – ключову роль цей фінансовий центр здобув завдяки ринку банківських кредитів. Міжнародна діяльність великих американських банків пов’язана не лише з кредитними операціями, ай з інвестиційними. Вони пропонують своїм клієнтам різноманітні операції з цінними паперами, Таблиця 2. Капіталізація світового фондового ринку та частка в ній фондових
ринків розвинутих країн світу, США і країн, що розвиваються
Рівень капіталізації
1990 р. 1999 р. 2000 р. 2007 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
Усього (трлн. доларів США 25 35 61 47 55 64 67
Частка країну відсотках
1. Розвинуті країни крім США 50 55 46 40 42 41 44 2. США 42 36 32 30 33 34 34 3. Країни, що розвиваються 22
Джерела: [16], Таблиця 3. Ринкова капіталізація акцій десяти найбільших фондових бірж світу
у 2010–2014 рр. (на кінець року)
Млрд. доларів США

п/п
Найбільші фондові біржі
світу
Період
2010 р.
2011 р.
2012 р.
2013 р.
2014 р.
1
ЕнВайЕсІ Євронекст (США) /
NYSE Euronext (US)
13 394 11 796 14 086 17 950 19 351 2
НАСДАК ОуЕмЕкс (США) /
NASDAQ OMX (US)
3 889 3 845 4 582 6 085 6 979 Токіо Сток Ексчейндж Груп /
Tokyo Stock Exchange Group
3 828 3 325 3 681 4 543 4 378 Лондон Сток Ексчейндж Груп /
London Stock Exchange Group
3 613 3 266 3 397 4 429 4 013 5
ЕнВайЕсІ Євронекст / NYSE
Euronext (Europe)
2 930 2 447 2 832 3 584 3 319 Шанхай Сток Ексчейндж /
Shanghai Stock Exchange
2 716 2 357 2 547 2 497 3 933 Гонконг Ексчейндж / Hong Kong
Exchanges
2 711 2 258 2 832 3 101 3 233 8
ТіЕмЕкс Груп / TMX Group
2 170 1 912 2 059 2 114 2 094 9
Дойче Бьорзе / Deutsche B
örse
1 246 1 185 1 486 1 936 1 739 10
ЕсАйЕкс Свіс Ексчейндж / SIX
Swiss Exchange
1 280 1 100 1 233 1 541 1 495
Джерела: [16].
V_5_(30.4.15)st.indd 53
V_5_(30.4.15)st.indd 53 30.04.15 16:08 30.04.15 16:08

54
Вісник Національного банку України
,
травень

2015
СВІТОВА ЕКОНОМІКА
розміщують цінні папери на первинному ринку, діють як брокери на вторинному ринку. Ефективність ринку капіталу США досягається за рахунок випуску нових облігацій внутрішніми фінансовими інститутами за меншою ціною порівняно з іншими іноземними ринками.
Валютний ринок США також вельми розвинутий за такими показниками, як обсяг обороту, кількість валют, що обертаються. Він вважається найбільшим у світі центром із торгівлі валютою.
Незважаючи на кризові явища та нестабільність у глобалізованій економіці, впродовж 2009–2014 рр. такі потужні біржі, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Цюріхська поступово долають наслідки кризи і проявів нестабільності. Завдяки своїй масштабності, високій ліквідності, привабливості для більшості міжнародних інвесторів, мінімізації ризиків країни вони мають незаперечні конкурентні переваги порівняно з іншими, не такими економічно і фінансово потужними країнами. Крім того, ринки цінних паперів розвинутих країн світу є лідерами за конкурентоспроможністю власних бірж порівняно з країнами, ринки яких формуються, та країнами з транзитивною економікою. Технологічне лідерство
– це надсучасні облікові, інформаційні та клірингові технології, а також пропозиція споживачам нових складніших структурованих продуктів (деривативів, що пов’язано з розвинутими інститутами фінансового інжинірингу. Це також активні маркетингові підходи щодо завоювання нових потенційних споживачів і сегментів ринку, забезпечення зручності й максимального комфорту з мінімальними комісіями. Такі інновації можливі лише за умови мінімізації втручання державних органів контролю, посередників, забезпечення прозорості і відкритості ринку.
На сучасному етапі розвитку міжнародних ринків цінних паперів роль фондових бірж розвинутих країн світу є визначальною. Тому збільшення їх капіталізації, зростання кількості проведених первинних публічних розміщень, ІРО) та поява додаткових інвестиційних ресурсів на цих біржах для всіх інвесторів буде свідченням оздоровлення фінансово-економічної системи світу. Впродовж рр. ці процеси мали несистемний і локальний характер, а результати роботи Токійської біржі взагалі свідчать про депресивний стан, що пов’язано з багатьма чинниками – фінансовими, економічними, соціальними та природними (уроці відбулося зниження показників на
–15%), або різке зростання (уроці зростання становило +24%). Глобалізація швидко переспрямовує фінансові капітали на найбільші, найліквідніші, інвестиційно привабливі та перспективні ринки цінних паперів. Проте, як свідчить досвід Японії, волатильність зростає навіть на фондових біржах розвинутих країн світу, атому це потребує від сучасних фінансистів, економістів-науковців та аналітиків фондового ринку зосередження на виявленні більшої кількості чинників впливу та на прогнозуванні щодо їх потенційної спроможності розбалансовувати економіку (світову, регіону, держави, спричиняючи глобальні кризові явища.
Швидке зростання економік групи країн, що розвиваються (Бразилія, Росія, Індія, Китай – БРІК), зумовлює зацікавлення міжнародних інвесторів до вкладення інвестиційних ресурсів у фондовий ринок цих країн. Особливо інвестори зацікавлені вкладати кошти в Китай та Індію, розраховуючи на потужне і системне зростання цих економік та їхній попит на інвестиції. Ці фактори також спонукають приплив інвестицій до країн Африки, Південно-
Східної Азії. Деякі економісти вважають, що потенціал зростання фондових ринків країн Африки за рахунок їх загального ресурсного потенціалу може перевершити середній прогнозований рівень зростання країн БРІК.
ФОНДОВИЙ РИНОК КИТАЮ
Частка капіталізації Китаю щодо світового фондового ринку в 2007 році становила 6.09%, уму, уму, уму Таблиця 4. Ринкова капіталізація акцій найбільших двадцяти компаній на фондових
біржах світу з їх порівнянням у 2009 р. та 2014 р.
Млрд. доларів США

п/п
20 найбільших
глобальних компаній
світового ринку цінних
паперів
Належність до
країни
Сфера
діяльності
компанії
Капіталізація
станом на
31.03.2009 р.
Капіталізація
станом на
31.03.2014 р.
1
Еппл / Apple Inc.
США
Технології
94 469 2
Ексон Мобіл / Exxon
Mobil Corp.
США
Нафта і газ 416 3
Гугл / Google Inc.
США
Технології
110 409 4
Майкрософ / Microsoft
Corp.
США
Технології
163 318 Беркшир Хетеуей /
Berkshire Hathaway Inc.
США
Фінанси
134 286 6
Рош Холдингз ЕйДжі /
Roche Holding AG
Швейцарія
Охорона здоров’я
119 266 Джонсон енд Джонсон /
Johnson & Johnson
США
Охорона здоров’я
145 261 8
Дженерал Електрик /
General Electric Co
США
Промисловість
107 256 9
Веллс Фарго / Wells
Fargo & Co
США
Фінанси
60 244 10
Нестле ЕсЕй / Nestle SA
Швейцарія
Споживчі товари 244 11
Вал-Март Сторес / Wal-
Mart Stores Inc.
США
Споживчі послуги 242 12
Роял Дач Шелл ПіЕлСі /
Royal Dutch Shell PLC
Великобританія
Нафта і газ 238 Петро Чайна / Petro
China Co Ltd
Китай
Нафта і газ 225 14
Новартіс ЕйДжі /
Novartis AG
Швейцарія
Охорона здоров’я
100 224 Шеврон / Chevron Corp.
США
Нафта і газ 220 16
Джей Пі Морган Чейс /
JP Morgan Chase & Co
США
Фінанси
100 215 17
Проктер енд Гембл /
Procter & Gamble Co
США
Споживчі товари 213 18
Самсунг Електронікс
/ Samsung Electronics
Co Південна Корея
Споживчі товари 209 19
Пфайзер / Pfizer Inc.
США
Охорона здоров’я
92 205 20
ЕйчЕсБіСі Холдингс
ПіЕлСі / HSBC Holdings
PLC
Великобританія
Фінанси
79 199
Джерело: [16].
V_5_(30.4.15)st.indd 54
V_5_(30.4.15)st.indd 54 30.04.15 16:08 30.04.15 16:08

55
Вісник Національного банку України
,
травень

2015
СВІТОВА ЕКОНОМІКА
– 7.27%, у 2011–2012 рр. – 9.8%, уроці, уму. Отже, бачимо системну тенденцію до зростання [7], [9], [11], Зазначимо, що станом на кінець
2014 року ринок цінних паперів Китаю був найбільшим і найліквідні- шим серед країн, що розвиваються, але враховуючи специфіку його регулювання, він усе ж таки поступається багатьом ринкам високорозвинутих країн за ліквідністю і безпековими якостями, що суттєво впливає на його волатильність за кризових явищу світовій економіці. Крім того, економіка Китаю суттєво залежить від державних інвестицій та експорту, атому за відповідного погіршення кон’юнкту ри ці чинники швидко вплинуть на його фондовий ринок.
ФОНДОВИЙ РИНОК ІНДІЇ
Економіка Індії не зростає так швидко, як економіка Китаю, що зумовлено національними особливостями, але станом нарік середнє зростання річного ВВП за останні 20 років становило 5.5%. Позитивне економічне зростання країни впливає і на прибутки на фондовій біржі. Індекс Бомбейської фондової біржі також відомий як “Сенсекс”
(“Sensex”) є головним у країні індикатором фінансово-економічної ак- тивності.
Частка капіталізації Індії щодо світового фондового ринку в 2007 році становила 3.0%, уму, уму, уму, уму, уму, уму, уроці. Отже, цілком очевидною є тенденція до стабілізації та відновлення зростання, ФОНДОВИЙ РИНОК РОСІЇ
Цей ринок також цікавий для міжнародних інвесторів завдяки значним золотовалютним резервам і резервним фінансовим накопиченням у цій державі відпродажу нафти і газу. Суттєве позитивне сальдо експортно-
імпортних операцій зумовлює низькі боргові ризики для країни. Чинниками, що можуть стримати цей процес, є залежність Росії відтак званої голландської хвороби, а саме зниження цінна світовому ринку на нафту, нафтопродукти і газ (на цю галузь у дохідній частині бюджету Росії припадає, а також ризики внаслідок участі в геополітичних конфліктах з непередбачуваними наслідками. Так, за останні 6 місяців 2014 року індекс
РТС знизився з 1 450 до 750 пунктів
(50–60%), що пов’язано з військовим конфліктом між Росією та Україною. При цьому курс рубля впав удвічі, а економіка перебуває в стагнації. Крім того, є ризики щодо заощаджень у державних пенсійних та інвестиційних фондах Росії, оскільки вони є малоефективними і заполітизованими при управлінні державними менеджерами Зазначимо, що частка капіталізації Росії щодо світового фондового ринку в 2007 році становила 2.48%, уму, уму, уму, уму, уму, уму, уроці. Бачимо тенденцію до суттєвого зниження капіталізації російського фондового ринку.
ФОНДОВИЙ РИНОК БРАЗИЛІЇ
Фондова біржа Сан-Паулу (порт.
Bolsa de Valores de S
ão Paulo, або
BM&F Bovespa) – найбільша фондова біржа в Латинській Америці, четверта в Америці та тринадцята за обсягами торгів у світі, розташована в центрі найбільшого міста Бразилії –
Сан-Паулу. На сучасному етапі
“Bovespa” після об’єднання з торговельною і ф’ючерсною біржею з травня 2008 року зосередила 70% обсягу торгів усього латиноамериканського регіону. Уроці на біржі в середньому здійснювалося операцій з акціями на суму 1.2 млрд. доларів США, що включає різні ліквідні акції і їхні похідні, на торгівлю акціями припадає близько 80% усіх операцій. Максимального значення в 73 516 пунктів індекс цієї біржі сягнув 20 травня 2008 року.
Частка капіталізації Бразилії щодо світового фондового ринку уроці становила 2.26%, уму, уму, уму, уму, уму, уму, уму. Очевидною є тенденція до системного зниження капіталізації бразильського фондового ринку в останні роки.
ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ФОНДОВИХ РИНКІВ ДЕЯКИХ КРАЇН
П
ідсумовуючи, зробимо прогноз щодо розвитку ринку цінних паперів у різних країнах світу. Так, за прогнозами аналітиків Креді Сюіс
(Credit Suisse), капіталізація фондового ринку Китаю до 2030 року сягне
53.6 трлн. доларів США за середніх темпів зростання на 15.6% протягом наступних 15 років і поступатиметься лише ринку США (98.3 трлн. доларів США, +У своєму огляді світової економіки з перспективою на 15 років (до 2030 року) аналітики Креді Сюіс також прогнозують, що фондовий ринок
КНР залишить далеко позаду ринки Японії і Великобританії, які нині посідають другу і третю сходинки, при цьому їх капіталізація за цей час зросте відповідно до 13.1 трлн. доларів США (+6.1%) ідо трлн. доларів США (Капіталізація індійського фондового ринку впродовж наступних 15 років зросте до 8.9 трлн. доларів США
(+12.1%), російського – до 6 трлн. доларів США (+12.1%), бразильського
– до 4.4 трлн. доларів США (+8.4%). Країни БРІК із січня го до 2014 року загалом збільшили капіталізацію своїх фондових ринків на 6.5 трлн. доларів США, середні темпи зростання становили 17.6% порівняно з 8.9% у фондових ринків інших країн, що розвиваються.
Аналітики Креді Сюіс передбачають більш рівномірний розподіл капіталізації світових фондових ринків у майбутньому. Так, найбільшими (з капіталізацією понад 4 трлн. доларів США) стануть ринки Австралії, Бразилії, Канади, Китаю, Франції, Німеччини, Гонконгу, Індії, Індонезії, Японії, Республіки Корея, Росії, Саудівської Аравії, Тайваню, Великобританії та США. В цьому списку є вісім країн, що розвиваються.
Порівняймо: нині найбільшими (з капіталізацією понад 1.5 трлн. доларів США) є фондові ринки Канади, Франції, Німеччини, Гонконгу, Японії, Швейцарії, Великобританії, США, і лише Китай представляє в цьому списку країни, що розвиваються.
У зазначеній перспективі Китай також вийде на друге місце за розміром ринку корпоративних боргових паперів 31.9 трлн. доларів США порівняно зі США, яким прогнозують
47.8 трлн. доларів. Серед 14 країн, що розвиваються, Росія з 2.7 трлн. доларів США посяде четверте місце, поступаючись Південній Кореї та Бразилії. Крім цього, до 2030 року другим у світі за величиною стане ринок держборгу КНР, незначно випередивши Японію. Капіталізація китай-
V_5_(30.4.15)st.indd 55
V_5_(30.4.15)st.indd 55 30.04.15 16:08 30.04.15 16:08

56
Вісник Національного банку України
,
травень

2015
СВІТОВА ЕКОНОМІКА
ського ринку державних боргових паперів становитиме 12.3 трлн. доларів США порівняно з 31.3 трлн., які прогнозують ринку США. Російський ринок держборгу серед 14 економік, що розвиваються, зросте до
935.7 млрд. доларів США і поступатиметься за розмірами ринкам Бразилії трлн. доларів США, Індії
(1.2 трлн. доларів США, Республіки Корея (1.3 трлн. доларів США, Мексики трлн. доларів США).
Станом на липень 2014 року на частку ринків, що розвиваються, припадало 39% світового ВВП (або
51% за паритетом купівельної спроможності) і лише 22% світового фондового ринку, а також 14% ринку корпоративних і суверенних боргових паперів, у зв’язку з чим аналітики
Креді Сюіс очікують, що цей розрив буде скорочуватися.
На думку експертів, країни, що розвиваються, проявлятимуть непропорційно високу активність нагло- бальному фондовому ринку та ринку корпоративного боргу. В результаті сукупний обсяг фондового ринку країн, що розвиваються, зросте на 98 трлн. доларів США, ринку корпоративного боргу – на 47 трлн. доларів США, держборгу – на 17 трлн. доларів США, тоді як ринки розвинутих країн зростуть відповідно на 125 трлн. доларів США, на 52 трлн. доларів США і на 24 трлн. доларів США.
У зв’язку з цим до 2030 року частка фондового ринку країн, що розвиваються, становитиме 39% від світового, ринку корпоративного боргу –
36%, ринку держборгу – 27%. Обсяг під управлінням взаємних, пенсійних і страхових фондів країн, що розвиваються, досягне відповідно за кожною категорією фінансових ринків 6, 16 і
17 трлн. доларів США [10].
ВИСНОВКИ
З
а результатами дослідження визначено суттєву орієнтацію міжнародних фінансово-інвестиційних потоків на фондові ринки розвинутих країн світу, серед яких основоположною є роль фінансової системи США. Серед країн, що розвиваються, лідером є Китай, який за показниками капіталізації досяг рівня розвинутих країн світу. Також Індія і Китай мають тенденцію до стабільнішого зростання капіталізації фондових бірж, ніж Бразилія і Росія, в яких відбувається системне зменшення цього показника за останні 4–5 років. Крім того, виявлено, що ринки країн, які розвиваються, є привабливішими для інвесторів під час зростання, а під час кризових явищі періодів невизначеності інвестори орієнтуються переважно на міжнародні фінансові центри і країни з розвинутою економікою. Необхідно також звернути увагу наряд чинників і процесів світового фондового ринку, які свідчать про подальше активне зростання в майбутньому фондових ринків розвинутих країн світу і країн з ринками, що розвиваються. Вони зростають випереджальними темпами порівняно з реальною світовою економікою. На думку автора, цей процес вплине на економічне зростання в світі як позитивно (надання додаткової іде- шевшої ліквідності диференційований вибір фінансових послуг, капіталів та інвестицій можливість зваженого хеджування ризиків зростання якості обслуговування фінансових інститутів, такі негативно (системне поширення спекулятивних фінансових операцій і збільшення волатиль- ності на фондових ринках світу поглиблення міжнародної фінансової спеціалізації та формування глобальних фінансових центрів і периферії активізація потужних капіталів транснаціональних корпорацій і приватних осіб, які не контролюються національними органами влади і можуть дестабілізувати певні сфери діяльності, регіони, країни і компанії).

Список використаних джерел
1. Бомбейська фондова біржа. –
[Електронний ресурс. – Режим досту-
пу: http://www.bseindia.com.
2. Бразильська фондова біржа “Bo-
vespa”. – Електронний ресурс. – Ре-
жим доступу http://www.bmfbovespa.
com.br/en-us/home.aspx?idioma=en-us.
3. Група “Московская биржа”. –
[Електронний ресурс. – Режим досту-
пу: http://rts.micex.ru/.
4. Индекс РТС. – Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу http://www.
forexpf.ru/chart/rts.
5. Інформаційний ресурс про Бомбей-
ську фондову біржу // Інтернет-ен цик-
лопедія Вікіпедія. – Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу http://en.
wikipedia.org/wiki/BSE_SENSEX.
6. Інформаційний ресурс про фондову
біржу Сан-Паулу. – Інтерент-енцикло-
педія Вікіпедія. – Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу http://ru.wiki-
pedia.org/wiki/Фондовая_биржа_Сан-
Паулу.
7. Інформаційний ресурс про Шанхай-
ську фондову біржу. – Інтерент-енци-
кло
педія Вікіпедія. – Електронний
ресурс]. – Режим доступу http://www.
wikinvest.com/wiki/Shanghai_Stock_
Exchange.
8. Редзюк Є. В. Порівняльна характе-
ристика темпів економічного зростання
та капіталізації фондових бірж світу й
України // Фінанси України. – 2013. –
Випуск № 7. – C. 78–90. – (Ukrainian
source).
9. Рубцов Б. Б. Современные фондовые
рынки: Уч. пособие для вузов. – М Аль-
пина Бизнес Букс, 2007. – 926 с. – (Rus-
sian source).
10. Китайский фондовый рынок ста-
нет м в мире по капитализации кг Інтернет-пор-
тал “finance.ua”: за матеріалами “Ін-
тер
факс-Україна”. – 10.07.2014 р. –
[Електронний ресурс. – Режим досту-
пу: // http://news.finance.ua/ru/
/1/0/

all/2014/07/10/329696.
11. Шанхайська фондова біржа. –
[Електронний ресурс. – Режим досту-
пу: http://www.sse.com.cn/sseportal/en/ho-
me/home.shtml.
12. Dynamic of market capitalization
coun tries // Worldbank. – [Електрон-
ний ресурс. – Режим доступу http://
api.worldbank.org/datafiles/CM.MKT.
LCAP.CD_Indicator_MetaData_en_
EXCEL.xls.
13. Dynamic of market capitalization
countries // Worldbank. – Електронний
ресурс]. – Режим доступу http://data.
worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.
CD?order=wbapi_data_value_2010%20
wbapi_data_value&sort=asc.
14. Mark McSherry. Week Ahead: Stock
Markets Count $6 Trillion In Gains //
FORBES. – Електронний ресурс. – Ре-
жим доступу www.forbes.com/sites/
mark mcsherry/2013/12/29/.
15. Website of the World Federation of
Exchanges. – Електронний ресурс. –

Режим доступу http://www.world-ex-
chan ges.org/files/statistics/2012%20
WFE%20Market%20Highlights.pdf.
16. World Federation of Exchanges.
– Електронний ресурс. – Режим
доступу: http://www.world-exchanges.
org/statistics.
17. World Investment Report. –
[Електронний ресурс. – Режим
доступу: www.unctad-docs.org.
18. Top 100 global companies 1-20 //
Source: Bloomberg and PwC analysis. –
[Електронний ресурс. – Режим досту-
пу: http://www.pwc.com/gx/en/audit-servi-
ces/ca pital-market/publications/assets/
document/pwc-global-top-100-march-
update.pdf.
V_5_(30.4.15)st.indd 56
V_5_(30.4.15)st.indd 56 30.04.15 16:08 30.04.15 16:08


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал